Struik Foods & Chillfis

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Struik Foods & Chillfis

 • Struik Foods Belgium en Chillfis

  Duurzaamheidsverslag 2012Struik Foods Belgium VOF/Chillfis Bvba

  Brechtsebaan 913 2900 Schoten, Belgi

  info@struik.nl - www.struik.com

 • Inho

  ud2 3

  Voorwoord 5

  Algemeen1 Overditduurzaamheidsverslag 7

  2 OverStruikFoods 9

  3 StruikFoodsenDuurzaamheid 11

  EconomischVerantwoordOndernemen4 Economischeimpact 12

  MaatschappelijkVerantwoordOndernemen5 Zorgvoorhetmilieu 14

  6 Gezondeenveiligevoedselproductie 21

  7 Dierenwelzijn 25

  8 OnzeMedewerkers 27

  9 Lokaleinitiatieven 37

  Toelichting 38

  Uitgavejuni2013

 • 4 5

  Voorhetbehalenvanonzedoelstellingenisduurzaam-

  heidsinbeddingvanabsoluutbelang.StruikFoodsisaljaren

  geledengestartmetdeimplementatievanduurzaamheid

  binnendeorganisatie.Wezienechterdatditeencontinu

  procesisdatvraagtomeennogactieverduurzaamheids-

  beleiddatduurzameproductieookoplangetermijn

  garandeert.Langetermijndenkenpastbijonsfamiliebedrijf;

  bijStruikFoodswerkenwevandaagaandewensenvan

  morgen.Zowelnualsindetoekomstwillenwedeconsument

  vanverantwoordeproductenvoorzienenwaarborgenwe

  decontinuteitinaanleveringvanvoedingsmiddelen.

  Deduurzaamheidsdoelenwordenverwevenmetonze

  anderebelangrijkedoelstellingenomonzegroeiinzowel

  A-merkalsprivatelabelzekertestellen.

  Ondanksdatdewegnaarduurzamegroeihaarhordes

  kent,stellenwijonzeeindgebruikervoorop.Datdoenwe

  dooronzefinancilemiddelenintezettenopgezondeen

  duurzameproductie.Weborgenenevaluerenonzemeest

  aanwijsbaremilieupeilers:energie,wateren(verpakkings-)

  afval.Momenteelrealiserenwereeds97%vanonzeelektri-

  citeituithernieuwbareenergiebronnenenwerkenwemet

  eeneigencentralebiologischewaterzuivering.Westreven

  continunaarzero-wasteinonzeverbruiksprocessen.

  Productintrinsiekhebbenweookflinkeslagengemaakt.

  Zomakenweonzeproductenmeteenminimalehoeveel-

  heidgrondstoffen(onderanderehetCleanLabel-beleid)

  enzijneenaantalvanonzeproductenontwikkeldmet

  diervriendelijkgeproduceerdeingredinten.Hetgaatonder

  meeromproductenmethetBeterLeven-kenmerk.

  Andereproductenzijnontwikkeldomdeconsumentte

  stimulerentoteengezonderekeuze.InNederland

  bijvoorbeeldteherkennenaanhetBewusteKeuze-logo.

  Weblijvendesamenwerkingopzoekenmetpartijendieons

  verderhelpenbouwenaaneenduurzametoekomst.

  Onzegrootsteuitdagingvoordenabijetoekomstisverdere

  bewustwording.Denoodzaakeninvullingvanduurzaam-

  heidvoordevoedingsindustriedientnogbeterteworden

  gecommuniceerd.Datvaltofstaatmeteengoedesamen-

  werkingindegeheleketen.Wezullenonszelf,onzeklanten

  enonzeleveranciersblijvendovertuigenvandenoodzaak

  omteinvestereninhernieuwbarebronnenindevormvan

  eencradle-to-cradle-beleidendekeuzevoorveilige,

  verantwoordeeindproducten.Bewustwordingincombinatie

  metdevoordelenvaneenactiefduurzaamheidsbeleid,

  waaronderkostenefficintie,zullenonsverderhelpen.

  Eenblikopdetoekomstlaatziendatdeaardeonsniet

  eindeloosvoorzietingrondstoffen.In2050teltdewereld

  9miljardinwonersmeteendrastischtoegenomen

  middenklasse.Onzeeindgebruikersbevindenzichindie

  klasse.Devraagdievoordegehelebrancheendusook

  voorons-geldt,is:Hoekunnenwedeaardeblijvendveilig

  enhoogwaardigvoeden?Wijzijnvanmeningdatweinde

  eersteplaatsbewustmetonzeeigenomgevingmoeten

  omgaan,nuenindejarendievolgen.Weonderkennen

  onzelokaleenEuropeseverantwoordelijkheidenstreven

  naareengezamenlijketoekomst.

  Bert Bonnema, Erika Wouters,

  zaakvoerder zaakvoerder

  StruikFoodsBelgiumVOF ChillfisBvba

  Vragenofopmerkingennaaraanleidingvandit

  duurzaamheidsverslagkuntusturennaar info@struik.nl

  Struik Foods Belgium VOF en Chillfis Bvba te Schoten, beiden onderdeel van Struik Foods Europe,

  presenteren in dit eerste duurzaamheidsrapport gezamenlijk hun ontwikkelingen op het gebied van

  duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag beschrijft de status van

  deze onderwerpen over het jaar 2012.

  Voorwoord van de Directie

  13juni2013

  Samenbouwenaan een duurzame

  toekomst

 • Een

  eers

  te s

  tap

  naar

  duu

  rzam

  e gr

  oei

  6 7

  Global Reporting Initiative (GRI)

  HetGRI-duurzaamheidskader(GlobalReportingInitiative)

  isinternationaaldemeestaanvaardeenerkendestandaard

  voorduurzaamheidsverslaggeving.Hetduurzaamheids-

  verslagisopgesteldvolgensderichtlijnenGRIG3.1.niveauC,

  meteenminimalerapporteringvan10indicatoren.Deduur-

  zaamheidsindicatorendierelevantzijnvoorSFB/CFhebben

  betrekkingopdevoedingsindustrieenzijnafkomstiguit

  hetGRI-sectorsupplementfoodprocessing.Zebetreffen

  vooralproductkwaliteiten-veiligheid.Deindicatoren

  bepalendekwantitatievekernvanhetrapportenmaken

  zelfevaluatieenbijsturingmogelijk.SFB/CFrapporteertalle

  stakeholdersaandehandvandeGRI-indicatorenopeen

  transparantemanier.

  Materialiteit en stakeholderbetrokkenheid

  Ditduurzaamheidsverslagheeftbetrekkingopdeperiode

  2010totenmet2012.Dekern-enmaterileonderwerpen

  zijnopgesteldaandehandvaneeninterneworkshopmet

  medewerkersvanverschillendeafdelingeneneenanalyse

  vanhetduurzaamheidsverslag2011vanFevia(Federatie

  Voedingsindustrie).Dezekernonderwerpenkomenovereen

  metonzebeleidsthemas.Bijhetuitbouwenvanonsduur-

  zaamheidsbeleidhoudenwijeveneensrekeningmetde

  belanghebbendenvanSFB/CF.Debelangrijkstezijnintern

  bepaaldenbestaanuitonzefamilialeaandeelhouders,

  klanten(supermarktketens),medewerkersenhunvertegen-

  woordigers,leveranciersenspecifiekebelanghebbenden,

  zoalsonzesectorfederatieFevia,FlandersFood,deFoodVal-

  leySociety,partnersintewerkstellingzoalsVDABenRESOC

  enonderzoekinstellingenenuniversiteitenwaarmeewe

  samenwerkingsverbandenhebben.

  Demondelingeenschriftelijkecommunicatiemetonze

  kernstakeholdersisinteractiefenopen.Erisgeenspecifieke

  stakeholderdialoogopgezetmetonze(kern)stakeholders

  overdekernthemas;wenodigenonzestakeholdersuitom

  nahetlezenvanditverslagtereagerenopvoorhenbelang-

  rijkeonderwerpen.

  Dit is ons eerste duurzaamheidsverslag. De scope van dit verslag beperkt zich tot de Belgische

  productielocaties van Struik Foods Europe: Struik Foods Belgium VOF en Chillfis BVBA, hierna in dit verslag

  te noemen: SFB en CF of - wanneer het beide vestigingen betreft - SFB/CF. De naamloze vennootschap

  Struik Foods Europe, die van oorsprong Nederlands is, heeft in Belgi twee productievestigingen in Schoten

  met in totaal 185 medewerkers. De financile gegevens van beide vestigingen worden apart besproken om

  consolidatieredenen.

  Over dit duurzaamheidsverslag

  Algemeen//Over dit duurzaamheidsverslag 1

  Blik op de toekomst

  Dehoofdstukkeninditduurzaamheidsverslagworden

  structureelafgeslotenmeteenduidelijkherkenbareBlikop

  detoekomst,gevolgddoorduurzaamheiddoelstellingen

  diewevoordekomendejarenhebbenvastgesteld,

  aangaandehetspecifiekeonderwerp.SFB/CFrapporteert

  indetweejaarlijksterugkerendeduurzaamheidsverslagen

  overderealisatievandezedoelstellingen.

 • Vand

  aag

  wer

  ken

  aan

  de w

  ense

  n va

  n m

  orge

  n

  8 9

  Ons bedrijfBijStruikFoodssprekenweookwelvandegrootstekeuken

  vanEuropaalshetgaatoveronzeproductieomvang.

  Meteengrootaantalsuperkoksmakenweaandehandvan

  demodernstetechnologieonzesoepen,sauzen,hotdogsen

  maaltijden,inverschillendecategorien:koelvers,instant,

  diepvriesenlanghoudbaar.

  StruikFoodsEuropeiseeninternationaalopererendfamilie-

  bedrijf.Deproductievanonzelevensmiddelenvindtplaats

  oplocatiesinBelgi,NederlandenDuitsland.InScandinavi,

  Frankrijk,RuslandenEngelandzijnbovendienookafdelingen

  salesenmarketinggevestigd.Vanuitonsmoederbedrijfin

  hetNederlandseVoorthuizenwordencentralediensten,

  waaronderinkoop,verkoopenmarketingactiviteiten,

  aangestuurd.Deverkooppuntenvanonzeproductenzijn

  voornamelijkgrotesupermarktketens,gevestigdinheel

  Europa.

  Belangrijke data in onze geschiedenis

  1950 InhetNederlandseVoorthuizenwordtdeStruik

  soepfabriekopgerichtdoorBernardusStruik.

  2000 StruikFoodsEuropezetvoetinBelgimetde

  overnamevandeZwansnacks-ensoepfabriek

  vanUnileverinSchoten.

  2004 DeBelgischeexpansiezetvoortmetdeovername

  vandekoelversemaaltijdenfabriekFreshcomin

  Turnhout.

  2009 StruikFoodsopentChillfis,eennieuwe,ultramoderne

  fabriekvoordeproductievanverseenkoelverse

  maaltijdeninSchoten.

  Onze bedrijfsstructuurDeactiviteitenvanStruikFoodsEuropeNVzijnonderge-

  brachtinverschillendelanden,ineenaantalafzonderlijke

  werkmaatschappijen.Hethoofdkantoorisgevestigdin

  Voorthuizen(Nederland).

  Vestigingen en functie

  StruikFoodsBVinVoorthuizenbeschiktoverdegrootste

  productielocatieenisdelocatievoorcentralediensten,zo-

  alsSales,Marketing,SupplyChain,R&D,QA,Inkoop,HRMen

  ICT.StruikFoodsBelgiumVOFenChillfisBvbamakendeel

  uitvandetotaleStruikGroepenzijnbeidengevestigdin

  Schoten(Belgi).StruikFoodsBerlijnGmbHmaakteveneens

  onderdeeluitvandetotaleStruikGroepenisgevestigdin

  Beelitz(Duitsland).DeverkoopkantorenvanStruikFoods

  EuropezijngevestigdinverschillendelandeninEuropa.

  Directie

  Dedirectiebestaatuitzespersonenenisverantwoordelijk

  voorhetbeleidvanStruikFoodsEurope.

  Hetconcernwordtaangestuurddoordepresident-directeur

  enenigeaandeelhouder:deheerJ.Struik.

  Raad van Commissarissen

  DeRaadvanCommissarissenhoudttoezich