Click here to load reader

strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966....

 • 1

  Mehanika II

  Predmetni nastavnik

  dr Rade uki, profesor VT

  dr Dragan ukanovi

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, Kragujevac

  Cilj predmeta:

  Sticanje znanja o zakonima kretanja materijalnih tela i meusobnom dejstvu izmeu tela, koja su inenjeru neophodna za reavanje raznovrsnih tehnikih zadataka

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 2

  Nastavne celine:

  Poloaj pokretne take u prostoru, koordinatni sistemi:

  Dekartov pravougli koordinatni sistem

  Polarno cilindrini koordinatni sistem

  Prirodni koordinatni sistem

  o Brzina pokretne take u prostoru

  o Ubrzanje pokretne take u prostoru

  o Poloaj pokretnog tela u prostoru

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Nastavne celine:

  Sloeno kretanje take

  o Zakoni sloenog kretanja take

  o Brzina pri sloenom kretanju take

  o Ubrzanje pri sloenom kretanju take

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 3

  Nastavne celine:

  Sloeno kretanje krutog tela

  o Zakoni sloenog kretanja krutog tela

  o Brzina pri sloenom kretanju krutog tela

  o Ubrzanje pri sloenom kretanju krutog tela

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Nastavne celine:

  Dinamika materijalne take

  o Osnovni pojmovi i zakoni mehanike

  o Diferencijalne jednaine kretanja materijalne take

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 4

  Nastavne celine:

  Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje materijalne take

  Opti zakoni kretanja materijalne take

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Nastavne celine:

  Dinamika materijalnog sistema i krutog tela

  o Masa materijalnog sistema i sredite masa

  o Momenti inercije

  o Zakoni o kretanju sredita masa

  o Zakon o promeni kinetike energije

  o Zakon odranja energije

  o Dalamberov princip

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 5

  Literatura:

  Koji, M., Miunovi, M., Kinematika, Nauna knjiga, Beograd, 1979.

  Rusov, L., Mehanika - Kinematika, Privredni pregled, Beograd, 1974.

  Koji, M., Dinamika teorija i primeri, Nauna knjiga, Beograd, 1985.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Literatura:

  Milosavljevi, D., Kinematika metodika zbirka reenih primera sa izvodima iz teorije, SIA, Kragujevac, 1995.

  Meerski, I.V, Zbirka zadataka iz teorijske mehanike, Graevinska knjiga, Beograd, 1971.

  Braienko, N. A., Kan, V. L., Morozov, V.I., Zbirka zadataka iz teorijske mehanike, Graevinska knjiga, Beograd, 1966.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 6

  Realizacija programa:

  Predavanja 2 asa /ned. 5 poena

  Auditorne vebe 2 asa/ned. 5 poena

  Izrada grafikog rada 1 x 20 = 20 poena

  Kolokvijum 2 x 10 = 20 poena

  Pismeni ispit 3 zadatka = 50 poena

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Uslov izlaska na ispit:

  Ostvarenih 30 poena na predispitnim obavezama

  Prisustvo

  Grafiki rad minimum 10

  kolokvijumi minimum 10

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 7

  Sticanje bodova za prisustvo:

  Prisustvo na 60% predavanja 18 asova

  Evidencija prozivanjem

  Auditorne vebe prisustvo 80% 24 asa

  Evidencija prozivanjem

  Maksimalno 10 poena

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Grafiki rad:

  Reavanje primera klipnog mehanizma

  Uslov za predavanje grafikog rada grafikog je poloen prvi kolokvijum sa ostvarnih 5 poena

  (ravno kretanje krutog tela)

  Rok za predaju grafikog rada 08.06.2018.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 8

  Grafiki rad:

  Reavanje primera klipnog mehanizma

  Na vebama e biti pokazan primer reavanja zadatka

  Zadatak se radi iskljuivo na obrascima za gr. Radove (tekst hemiskom slike obinom olovkom)

  Primer reavanja dostupan na sajtu kole

  www.vts.edu.rsRok za predaju grafikog rada 08.06.2018.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Kolokvijum iz kinematike:

  o Poloaj pokretne take u prostoru, brzina i ubrzanje pokretne take u prostoru

  o Sloeno kretanje take

  o Sloeno kretanje krutog tela

  Odravanje kolokvijuma

  Prvi kolokvijum: 20.04.2018.

  Drugi kolokvijum: 25.05.2018.

  Na vebama e biti naglaeni tipovi zadataka koji se daju na kolokvijumu

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 9

  Kolokvijum iz dinamike:

  o Dinamika materijalne take

  o Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje materijalne take

  o Opti zakoni kretanja materijalne take

  o Dinamika materijalnog sistema i krutog tela

  Na vebama e biti naglaeni tipovi zadataka koji se daju na kolokvijumu

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Uslov izlaska na ispit:

  Ostvarenih 30 bodova na predispitnim obavezama

  Prisustvo

  poloen kolokvijum I kolokvijum sa min 5 poena uslov za predaju graf. rada

  Grafiki rad

  Jedan poloen kolokvijum

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 10

  Pismeni ispit 3 zadatka

  PISMENI ISPIT SE POLAE BEZ LITERATURE I TRAJE 3 SATA

  USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT JE OSTVARENIH

  30 BODOVA NA PREDISPITNIM OBAVEZAMA PISMENI ISPIT JE POLOEN KADA JE URAENO

  50% OD TRAENOG odnosno 25 poena (od 50 moguih)

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  2 kolokvijuma 1 zadatak

  Kolokvijum se polae BEZ LITERATURE i traje 45 min

  Prvi kolokvijum je nakon 6 nedelja vebi Drugi kolokvijum je nakon 10 nedelja vebi Popravni kolokvijum je nakon predavanja i vebi

  na kraju semestra sa prijavom kod studentske slube (uplatom na raun)

  Popravni kolokvijum: 08.06.2018.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 11

  Pismeni ispit 3 zadatka

  PISMENI ISPIT SE POLAE BEZ LITERATURE I TRAJE 3 SATA

  USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT JE OSTVARENIH

  30 POENA NA PREDISPITNIM OBAVEZAMA

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

  Ishod:

  Nakon poloenog predmeta student e biti osposobljen da reava raznovrsne tehnike zadatke vezane za kretanje i meudejstvo tela

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika II

 • 12

  Mehanika II

  Konsultacije i pregled graf. radova

  UTORKOM od 17 do 19 asova,prostorije na PMF-u

  dr Rade uki, profesor

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, Kragujevac

  pregled predavanja i vebi izMEHANIKE II

  WWW.vts.edu.rs

  studije osnovne studije

  drumski saobraaj, motori i vozila, urbano inenjerstvo

  nastavni materijali

  mehanika II

  http://www.vts.edu.rs/

 • 13

  pregled predavanja i vebi izMEHANIKE II

  na sajtu skole su postavljeni izvodi iz

  predavanja

  vebi sa uraenim primerima

  uputstvo za izradu grafikog rada

  postavke zadatka dobijate na vebama ili predavanjima poev od 23.03.2018.

Search related