Studia postkolonialne w Polsce - ewa.home.amu.edu.plewa.home.amu.edu.pl/Studia postkolonialne w Polsce,…

Embed Size (px)

Text of Studia postkolonialne w Polsce - ewa.home.amu.edu.plewa.home.amu.edu.pl/Studia postkolonialne w...

178 179

Studia postkolonialne w Polsce1(Wybrana bibliografia)

Achebe, Chinua, Krytyka kolonialistyczna, prze. Krzysztof Majer. Litera-tura na wiecie, nr 1-2, 2008.

Appadurai, Arjun, Nowoczesno bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, prze. Zbigniew Pucek. Krakw: Universitas, 2005.

, O waciwe miejsce w hierarchii, prze. Wojciech Dohnal, w: Amery-kaska antropologia postmodernistyczna, pod red. Michaa Buchowskie-go. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.

Appiach, Kwame Anthony, Postmodernizm, postkolonializm. O rnicy w przedrostku, prze. Dorota Koodziejczyk. Literatura na wiecie,nr 1-2, 2008.

Bakua, Bogusaw, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki). Teksty drugie, nr 6, 2006.

Baraska Katarzyna, Claudia Snochowska-Gonzales, Wojna chamsko-pa-ska. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.

Barker, Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, prze. Agata Sadza. Kra-kw: UJ, 2005.

Bteille, Andr, Rasa, klasa, pe kulturowa, prze. Antonina Bereza, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.

Bhabha, Homi K., DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy wspczesnego narodu, prze. Tomasz Dobrogoszcz. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.

, Mimikra i ludzie. O dwuznacznoci dyskursu kolonialnego, prze. To-masz Dobrogoszcz. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.

1 Bibliografia nie obejmuje prac historycznych dotyczcych kolonializmu.

OwnerNoteLeela Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, prze. Jacek Serwanski. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2008.

180 181

, Postkolonializm a postmodernizm. Kwestia podmiotowoci, prze. Mi-cha Kruszelnicki. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.

Biaas, Zbigniew, Brzytwa kapitana Lewisa. Er(r)go, nr 8, 1/2004., Koori, Gubb, czy Czarna Lalka? Sowo o tym jak (trudno) by

pisarzem aborygeskim, w: Wrd pusty, buszu, lasw i ogrodw: Spotkania z kultur Aborygenw i Papuasw, pod red. Krystyny Kuja-wiskiej-Courtenay, Bronisawy Kopczyskiej-Jaworskiej i Anny Na-dolskiej-Styczyskiej. d: Uniwersytet dzki, 2003.

, Midzy tuszczem a tuszcz. Er(r)go, nr 4, 1/2002., Mniej ni wier? O pilnej potrzebie rewizjonizmu w studiach post-

kolonialnych, albo: wybrane powody, dla ktrych aby by kim si jest, trzeba czasami udawa, i si jest kim si nie jest. Er(r)go, nr 10, 1/2005.

Bolecki, Wodzimierz, Myli rne o postkolonializmie. Wstp do tekstw nie napisanych. Teksty drugie, nr 4, 2007.

Borkowska, Grayna, Polskie dowiadczenie kolonialne. Teksty drugie, nr 4, 2007.

Brenner, Suzanne A., Dlaczego kobiety rzdz w domu; nowe spojrzenie na jawajskie ideologie pci kulturowej i samokontroli, prze. Magorzata Rajtar, w: Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja spo-eczna), pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kociaskiej. Warszawa: UW, 2007.

Buchowski, Micha, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napitnowanego swojego, prze. Michalina Golinczak. Recy-kling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.

Burszta, Wojciech J., Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antro-pologii. Teksty drugie, nr 4, 2005.

, Postkolonializm i dekolonizacja umysu, w: Rnica, tosamo, edukacja. Szkice z pogranicza, pod red. Tomasza Szkudlarka. Krakw: Impuls, 1995.

Buruma, Ian, Avishai Margalit, Okcydentalizm. Zachd w oczach wrogw, prze. Adam Lipszyc. Krakw: Universitas, 2005.

Cavanagh, Clare, Postkolonialna Polska. Biaa plama na mapie wspcze-snej teorii, prze. Tomasz Kunz. Teksty drugie, nr 2-3, 2003.

Chakrabarty, Dipesh, Historie mniejszoci, przeszoci podrzdne, prze. Ewa Domaska. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.

, Postkolonialno a podstp historii: kto wypowiada si w imieniu prze-szoci Indii?, prze. Daniel Vogel. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-4, 2003.

Channa, Subhadra Mitra, Hinduska kobieta: konstrukt i prawda w dobie globalizacji, prze. Marta Bierca, w: Gender. Perspektywa antropologicz-na (t. 1: Organizacja spoeczna), pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kociaskiej. Warszawa: UW, 2007.

180 181

Chatterjee, Partha, Nacjonalizm jako problem w historii myli politycznej, prze. Dorota Koodziejczyk. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.

Chomiuk, Aleksandra, Nowy Markiz de Custine albo o pewnej manipula-cji. Teksty drugie, nr 1/2, 2006.

Cicho, Anna, W krgu zagadnie literatury kolonialnej W Pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Er(r)go, nr 8, 2004

Coetze, J.M., Powie afrykaska, prze. Katarzyna Nowak. Er(r)go, nr 8, 1/2004 [fragment ksiki Elizabeth Castello, prze. Zbigniew Batko. Kra-kw: Znak, 2006.]

Domaska, Ewa, Problem kryzysu historii akademickiej, w teje, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszoci w nowej humanistyce. Pozna: Wydawnictwo Poznaskie, 2006

, Historiografia insurekcyjna. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008., Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, pod

red. Krzysztofa Brzechczyna. Pozna: IPN, 2008.Drong, Leszek, Maciora czy macocha: postkolonialne dylematy Flanna

OBriena. Er(r)go, nr 8, 2004.Du-Fajfer, Helena, Etniczno a literatura, w: Kulturowa teoria literatury.

Gwne pojcia i problemy, pod red. Michaa Pawa Markowskiego i Ry-szarda Nycza. Krakw: Universitas, 2006.

Dumont, Louis, Homo hierarchicus kasta, rasizm i stratyfikacja. Prze-mylenia antropologa spoecznego, prze. Wojciech Poe, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.

Fanon, Frantz, Wyklty lud ziemi, prze. Hanna Tygielska. Warszawa: PIW, 1985.Ferens, Dominika, Zwiedzanie cudzych kolonii. Wiedza i wadza w afry-

kaskich powieciach Karola Maya. Er(r)go, nr 8, 2004.Fiut, Aleksander, Na Kontynencie z Trzeciego Dnia Stworzenia. Gombro-

wicz i Keyserling. Ruch Literacki, z. 2, 2005., Polonizacja? Kolonizacja? Teksty drugie, nr 6, 2003., Powrt do Europy rodkowej? Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja

Stasiuka i Jurija Andruchowycza, w: (Nie)obecno. Pominicia i prze-milczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Kar-wowskiej. Warszawa: 2008.

, Spotkania z Innym. Krakw: Wydawnictwo Literackie, 2006 [rec.: Hen-ryk Siewierski, Polski ksztat spotkania z Innym. Znak, nr 621, 2007; Anna Nasiowska, Postkolonializm bez kolonii. Kwartalnik Artystycz-ny, nr 2, 2007; Aleksander Nawarecki, Na tropach innoci. O Spotka-niach z Innym Aleksandra Fiuta. Wielogos (Pismo Wydziau Polonistyki UJ), nr 2, 2007.]

Gbocki, Henryk, Kresy imperium. Szkice i materiay do dziejw polityki Rosji wobec jej peryferii (XVII-XXI wiek). Krakw: Arcana, 2006.

182 183

Golinczak, Michalina, Postkolonializm: przed uyciem wstrzsn. Recy-kling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.

Gosk, Hanna, Polskie opowieci w dyskurs postkolonialny ujte, w: (Nie) obecno. Pominicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.

Grudziska-Gross, Irena, Czesaw Miosz w cieniu imperium, w: (Nie) obecno. Pominicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.

Gundorova, Tamara, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przy-padek ukraiski, prze. Agnieszka Matusiak, Magdalena Smoliska. Porwnania, nr 4, 2007.

Gupta, Akhil; Ferguson, James, Poza kultur: przestrze, tosamo i po-lityka rnicy, prze. Jerzy Giebutowski, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.

Hall, Stuart, Tosamo kulturowa a diaspora, prze. Krzysztof Mejer. Lite-ratura na wiecie, nr 1-2, 2008.

Hallward, Peter, Postkolonialno absolutna. Midzy osobliwym i kon-kretnym, prze. Jakub Maciejczyk. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.

Hannerz, Ulf, Skreolizowany wiat, prze. Jerzy Giebutowski, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.

Hanson, Allan, Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, prze. Jacek Schmidt, w: Amerykaska antropologia postmodernistyczna, pod red. Michaa Buchowskiego. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.

Hardt, Michael; Negri, Antonio, Imperium, prze. Sergiusz lusarski i Adam Kobaniu. Warszawa: W.A.B., 2005.

Hoodfar, Homa, Zasona w ich umysach i na naszych gowach: muzu-manki i praktyki zasaniania, prze. Marta Elas, w: Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja spoeczna), pod red. Renaty E. Hry-ciuk i Agnieszki Kociaskiej. Warszawa: UW, 2007.

Janion, Maria, Niesamowita sowiaszczyzna. Fantazmaty literatury. Kra-kw: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Jezernik, Boidar, Dzika Europa. Bakany w oczach zachodnich podrnikw, prze. Piotr Oczko. Krakw: Universitas, 2007.

Jwiak, Ignacy, Europa Wschodnia, Ukraina i orientalno-oksydentalne przeciganie liny. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.

Koodziejczyk, Dorota, Antropologiczne fabulacje hybryda, tumaczenie, przynaleno we wspczesnej powieci anglojzycznej, w: Ojczyzny sowa: Narracyjne wymiary kultury, pod red. Wojciecha J. Burszty i Wal-demara Kuligowskiego, Pozna: Biblioteka Telgte, 2002.

182 183

, Geertz i postkolonializm, w: Clifford Geertz lokalna lektura, pod red. Marcina Brockiego, Doroty Wolskiej. Krakw: UJ, 2003.

, Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia. Nowa wyobrania prze-strzenna w literaturze. Czas Kultury, nr 2, 2002.

, Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieci postkolonialnej i polskiej powieci lat dziewidziesitych XX w., w: (Nie)obecno. Po-minicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: 2008.

, Postkolonialny zamach stanu w literaturze. Literat