of 32 /32
OMFP 3055- CADRU GENERAL SI STUDIU DE CAZ: IMOBILIZARI NECORPORALE Alioante Simona Stagiar an I

Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Imobilizari necorporale

Citation preview

Page 1: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

OMFP 3055- CADRU GENERAL SI STUDIU DE CAZ: IMOBILIZARI NECORPORALE

Alioante Simona

Stagiar an I

Bucuresti 2013

Page 2: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

OMFP 3055- CADRU GENERAL SI STUDIU DE CAZ: IMOBILIZARI NECORPORALE

Delimitari privind imobilizarile necorporale

Activele imobilizate reprezintă bunuri şi valori care se utilizează o perioadă indelungată în întreprindere şi care nu se consumă de la prima întrebuinţare. Ele îşi transmit treptat valoarea asupra produselor la a căror obţinere participă. Acestea asigură baza materială a activităţii unei întreprinderi. Ele sunt o categorie de bunuri, reunite prin anumite caracteristici comune, dar şi diferite din punct de vedere al scopului utilitaţii şi formei. Caracteristicile ce le unesc într-o categorie de sine stătătoare sunt legate de durata de utilizare (pe parcursul căreia valoarea lor trece asupra noilor produse prin amortizare) şi de importanţa (semnificaţia) lor valorică.

Punctele de vedere care le diferenţiază au determinat următoarea tipologie a activelor imobilizate:

Imobilizări necorporale (intangibile sau investiţii nemateriale) Imobilizări corporale (tangibile sau investiţii materiale) Imobilizări financiare (investiţii financiare pe termen lung)

Conform OMFP 3055/2009 o imobilizare necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare în procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. Este frecvent ca o întreprindere să cheltuiască resurse sau să-si asume datorii pentru achiziționarea, dezvoltarea, menținerea sau ameliorarea resurselor necorporale precum cunoștintele științifice sau tehnice, conceperea și punerea în aplicare de noi procedee sau sisteme, licențele, proprietatea intelectuală, cunoașterea pieței și mărcile comerciale (inclusiv numele de mărci și titluri de publicare). Exemple curente de elemente necorporale ce intra în aceste rubrici generale sunt produsele program, brevetele, drepturile de serviciu ale împrumuturilor ipotecare acordate, licențele de pescuit, cotele de import, scutiri, relații cu clienții sau furnizorii, fidelitatea clienților, părtile de piață și drepturile de distribuire.Nu toate elementele descrise anterior răspund definiției unei imobilizări necorporale, care presupune un caracter identificabil, controlul unei resurse și existența avantajelor economice viitoare. Dacă un element implicat de prezenta norma nu satisface definiția unei imobilizări necorporale, cheltuielile angajate pentru achiziționarea sau producția sa internă sunt contabilizate în contul de profit și pierderi (la cheltuieli). Totuși, dacă elementul este achiziționat in cadrul unei grupări de de întreprinderi ce constituie o achiziție, el face parte dintr-un goodwill contabilizat la data achiziției.

Definiția unei imobilizări necorporale impune ca această imobilizare sa fie identificabilă, pentru a o distinge cu claritate de goodwill. Goodwill-ul ce rezultă dintr-o grupare de întreprinderi ce constituie o achiziție reprezintă o plată efectuată de cumpărător, în așteptarea avantajelor economice viitoare. Aceste avantaje economice viitoare pot să rezulte din sinergia între activele identificabile achiziționate sau din activele care, luate izolat, nu îndeplinesc condițiile cerute pentru o contabilizare in situațiile financiare, dar pentru care cumpărătorul este dispus să efectueze o plată, cu ocazia achiziției.

O imobilizare necorporală poate să fie distinsă în mod clar de goodwill, daca ea este separabilă. O imobilizare este separabilă, dacă întreprinderea poate să închirieze, să vândă, să schimbe sau să distribuie avantajele economice viitoare specifice, atribuibile activului, fară să

2

Page 3: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

se separe, de asemenea, de avantajele economice viitoare ce rezultă din alte active utilizate în aceeași activitate generatoare de venituri.

Caracterul separabil nu este o condiție necesară a caracterului identificabil, în masura în care întreprinderea poate ea însăși să identifice un activ, într-un alt mod. Dacă, de exemplu, o imobilizare necorporală este achiziționată cu un grup de active, tranzacția poate să implice transferul de drepturi ce permit unei întreprinderi să identifice imobilizarea necorporală. De asemenea, dacă un proiect intern vizează crearea de drepturi pentru întreprindere, natura acestor drepturi poate s-o ajute să identifice o imobilizare necorporală derivată de aici, generată in interiorul unității. În plus, chiar dacă un activ nu generează avantaje viitoare, decât dacă el este utilizat în mod conjunctiv cu alte active, acesta este identificabil în măsura în care întreprinderea poate să identifice avantajele economice viitoare ce decurg din activ.

O entitate controleaza o imobilizare daca entitatea are capacitatea de a obtine beneficii economice viitoare de pe urma resursei si de a restrictiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporala pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizarii de catre entitate.

Anumite imobilizari necorporale pot fi pastrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentatie legala (în cazul unei licente sau al unui brevet) sau pelicule. Pentru a stabili daca o imobilizare care încorporeaza atât elemente corporale, cât si necorporale ar trebui tratata ca imobilizare corporala sau ca imobilizare necorporala, o entitate evalueaza care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fara acel software specific se include în valoarea acelei imobilizari corporale. Acelasi lucru este valabil si pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integranta a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporala.

Avantajele economice viitoare, care rezultă dintr-o imobilizare necorporală, pot să includă venituri ce provin din vânzarea de bunuri sau de servicii, economiile de costuri sau alte avantaje rezultând din utilizarea activului de către întreprindere. De exemplu, utilizarea unei proprietăți intelectuale în cadrul unui proces de producție pot să reducă mai degrabă mărimea costurilor viitoare de producție decât să crească veniturile viitoare.

Imobilizările necorporale, denumite şi imobilizări nemateriale sau active intangibile, cuprind toate acele valori economice de investiţie care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete. Ele sunt reprezentate de:

Cheltuielile de constituire Cheltuielile de dezvoltare Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile de fabrică şi alte drepturi similare Fondul comercial

Cheltuielile de constituire sau stabiliment, denumite şi de fondare, cuprind cheltuielile cu înfiinţarea, dezvoltarea şi fuzionarea societăţilor comerciale, cum sunt cele privind taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei şi de publicitate. Toate aceste cheltuieli sunt supuse amortizării pe cel mult cinci ani.

Cheltuielile de dezvoltare includ resursele economice alocate pentru tehnologiile noi, produse noi şi investiţii utile şi eficiente în raport cu activitatea viitoare a societăţii comerciale. Aceste cheltuieli se amortizează, în general, în maximum cinci ani. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata în notele explicative, împreuna cu motivele care au determinato.

3

Page 4: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

În situatia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Sumele prezentate în bilant la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.

Imobilizare necorporale generate de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaste daca, si numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoare:

a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizarii necorporale, astfel încât aceasta sa fie disponibila pentru utilizare sau vânzare;

b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;d) modul în care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare

probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenta unei piete pentru productia generata de imobilizarea necorporala ori pentru imobilizarea necorporala în sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizarii necorporale;

e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru acompleta dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;

f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizarii necorporale peperioada dezvoltarii sale.

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:a) proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara

a prototipurilor si modelelor;b) proiectarea uneltelor si matricelor care implica tehnologie noua;c) proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct

de vedere economic pentru productia pe scara larga;d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele,

procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite.La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise si cheltuielile de explorare si evaluare a

resurselor minerale. Nu reprezinta imobilizari necorporale de natura activelor de explorare si de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu, vehicule si echipamente de forare).

Cheltuielile de explorare si evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legatura cu explorarea si evaluarea resurselor minerale, înainte ca fezabilitatea tehnica si viabilitatea comerciala ale extractiei resurselor minerale sa fie demonstrate. Pentru a determina daca aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizari necorporale, o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociata cu descoperirea resurselor minerale.

Explorarea si evaluarea resurselor minerale se refera la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural si resurse similare neregenerative, dupa ce entitatea a obtinut drepturile legale de a explora într-o anumita zona, precum si determinarea fezabilitatii tehnice si a viabilitatii comerciale ale extractiei resurselor minerale.

Exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea initiala a activelor de explorare si exploatare pot fi urmatoarele:

a) cheltuieli cu achizitia drepturilor de a explora;b) cheltuieli cu studii topografice, geologice, geochimice si geofizice etc.O entitate nu va înregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de

explorare si evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate:a) înainte de explorarea si evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au

avut loc înainte de momentul în care entitatea a obtinut dreptul legal de a explora o anumita zona;

4

Page 5: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

b) dupa ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnica si viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale.

O imobilizare necorporala de natura activelor de explorare si evaluare nu va mai fi clasificata ca atare atunci când fezabilitatea tehnic si viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale sunt demonstrabile.

Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare si evaluare.

Unul sau mai multe din urmatoarele fapte si împrejurari indica faptul ca o entitate ar trebui sa analizeze si sa efectueze, daca este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare si evaluare:

a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumita zona a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat si nu se preconizeaza reînnoirea;

b) nu sunt prevazute în buget si nici planificate cheltuieli substantiale pentru explorarea în continuare si pentru evaluarea resurselor minerale în acea zona;

c) explorarea si evaluarea resurselor minerale dintr-o anumita zona nu au dus la descoperirea unor cantitati de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis sa întrerupa acest gen de activitati în zona respectiva;

d) exista suficiente date care sa indice ca, desi este posibila o dezvoltare în zona respectiva, este putin probabil ca valoarea contabila a activului de explorare si evaluare sa fie complet recuperata în urma valorificarii sau vânzarii etc.

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile de fabrică şi alte drepturi similare cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu, în cazul concesiunilor, a unui brevet, a unei licenţe, a unei mărci de fabrică şi alte drepturi similare de proprietate industrială şi intelectuală. Toate aceste cheltuieli sunt amortizate pe toată durata cât întreprinderea a achiziţionat dreptul de exploatare sau de utilizare a unor astfel de imobilizări.

Concesiunea se realizează pe bază de contract de concesiune, în care o parte (concedentul) transmite părţi (concesionarul) spre administrare rentabilă pe un termen determinat, în schimbul unei redevenţe, o activitate economică, un serviciu public, o subunitate productivă sau un teren proprietate de stat. Ea se acordă pe bază de licitaţie publică şi cu condiţia ca prin concesionare să se asigure statului un venit fix anual, cel puţin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea în ultimii cinci ani a obiectului concesiunii ori a unor obiecte similare.

Superficia este dreptul de proprietate al unei persoane asupra construcţiei pe care a clădit-o pe terenul altuia împreună cu dreptul ei real de folosinţă asupra terenului pe care s-a ridicat construcţia. Un asemenea drept dobândit de către un agent economic se consideră imobilizare necorporală şi se supune amortizării.

Uzufructul este dreptul de folosire de către un agent economic al unui lucru (bun sau valoare) care aparţine altei persoane şi de a beneficia de foloasele bunului respectiv. La încetarea acestui drept se restituie bunul sau valoare în cauză proprietarului. Agentul economic supune amortizării uzufructul dobândit.

Brevetele sunt documente oficiale prin care se certifică calitatea de inventator şi prin a căror aplicare practică se realizează obiecte economice cu efecte financiare deosebite. Ele pot fi aduse în unitate ca aport la capitalul social, prin achiziţie sau prin alte căi.

Licenţele sunt titluri prin care posesorul unei invenţii acordă altei persoane fizice sau juridice, inclusiv statului, dreptul de a exploata în interes economic invenţia sa. Se dobândesc, în general, prin achiziţie.

Know-how-urile reprezintă cunoştinţe tehnice şi procedee tehnologice ce nu fac obiectul unui brevet, dar care aparţin celor care le-au creat şi pot face obiectul comercializării. Pot fi dobândite de o unitate prin aport în natură la capitalul social sau prin achiziţie.

5

Page 6: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Mărcile de fabrică sunt certificate de origine ale unor firme constituite din cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice, prin care se individualizează produsele sau serviciile sale. Se pot valorifica şi ca aport în natură la capitalul social al unităţii sau prin vânzare.

Fondul comercial reprezintă cheltuielile efectuate pentru menţinerea sau dezvoltarea potenţialului de activitate al întreprinderii. Exemplu: clientela, vadul comercial, firma, segmente de piaţă etc. De asemenea, cuprinde şi sumele plătite în cazul preluării unei întreprinderi reprezentând vadul comercial, anumite legături comerciale etc. De regulă, fondul comercial nu se amortizează. Dacă se constată o depreciere ireversibilă, acesta poate fi amortizat.

Fondul comercial se recunoaste, de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.

În situatiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaste numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora si, dupa caz, si de datorii si capitaluri proprii, indiferent daca este realizat ca urmare a cumpararii sau ca urmare a unor operatiuni de fuziune. Transferul este în legatura cu o afacere, reprezentata de un ansamblu integrat de activitati si active organizate si administrate în scopul obtinerii de profituri, înregistrarii de costuri mai mici sau alte beneficii.

Pentru recunoasterea în contabilitate a activelor si datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitatile trebuie sa procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinarii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueaza, de regula, de catre profesionisti calificati în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut national si international.

Fondul comercial generat intern nu se recunoaste ca activ deoarece nu este o resursa identificabila (adica nu este separabil si nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de alta natura) controlata de entitate, care sa poate fi evaluata credibil la cost.

În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere urmatoarele prevederi:

a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;

b ) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentate justificari în notele explicative.

In anumite combinari de intreprinderi cu achizitii, pretul de achizitie este mai mic decat valoarea justa a activelor nete achizitionate. Diferenta a fost, in mod traditional,denumita fond comercial negativ. Unele persoane sugereaza ca, din moment ce tranzactiile in conditii comercialeobiective nu favorizeaza, de regula nici una dintre parti, probabilitatea ca achizitorul sa obtinaun chilipir este considerata a fi foarte mica, iar situatiile clare de fond comercial negativ suntmai adesea rezultatul unei erori de masurare (adica, valorile juste atribuite activelor sidatoriilor au fost incorecte intro anumita masura) sau a unei imposibilitati de a recunoaste odatorie contingenta sau actuala (cum ar putea fi pentru plata indemnizatiilor pentru angajati). Totusi, fondul comercial negativ poate proveni si din riscul de pierderi viitoare, cum ar fi cazul BMV, care si-a vandut unitatea de productie ROVER unui consortiu pentru suma de 1$. Problema contabila este modul de gestionare a acestui sold creditor, care este rezidualdupa ce activele si datoriile identificabile sunt inregistrate la valorile lor juste (sau alte valori prescrise) corespunzatoare.

Alte imobilizări necorporale sunt constituite din programe informatice create în cadrul unităţii patrimoniale sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţi proprii, precum şi alte imobilizări necorporale, evaluate la costul de producţie, respectiv la costul de achiziţie.

6

Page 7: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

În cadrul avansurilor si altor imobilizari necorporale se înregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si retete, formule, modele, proiecte si prototipuri.

Programele informatice, precum si celelalte imobilizari necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizari necorporale" se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine.

În cazul programelor informatice achizitionate împreuna cu licentele de utilizare, daca se poate efectua o separare între cele doua active, acestea sunt contabilizate si amortizate separat.

Imobilizarile necorporale în curs de executie reprezinta imobilizarile necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale

O imobilizare necorporala se înregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite în prezentele reglementari.

Un element raportat drept cheltuiala într-o perioada nu poate fi recunoscut ulteriorca parte din costul unei imobilizari necorporale.

Uneori este greu să se precizeze dacă un activ necorporal produs din resurse proprii poate fi recunoscut.

Pentru a preciza dacă un activ necorporal realizat cu resurse proprii întruneşte criteriile pentru recunoaştere se impune separarea în două faze a procesului de realizare a activului necorporal, în vederea recunoaşterii acestuia: o fază de cercetare; şi o fază de dezvoltare.

Dacă o societate nu poate distinge cele două faze ale unui proiect intern pentru crearea unui activ necorporal, societatea tratează cheltuiala cu acel proiect ca şi cum ar fi fost realizată numai în faza de cercetare.

Costul unui activ necorporal conţine preţul său de cumpărare, inclusiv: a) orice taxe şi impozite nereturnabile;b) orice cheltuială direct atribuibilă pregătirii bunului pentru folosirea sa, cum sunt

comisioanele profesionale pentru servicii legale.Uneori este greu să se precizeze dacă un activ necorporal produs din resurse proprii

poate fi recunoscut.

Pentru a preciza dacă un activ necorporal realizat cu resurse proprii întruneşte criteriile pentru recunoaştere se impune separarea în două faze a procesului de realizare a activului necorporal, în vederea recunoaşterii acestuia: o fază de cercetare; şi o fază de dezvoltare.

Dacă o societate nu poate distinge cele două faze ale unui proiect intern pentru crearea unui activ necorporal, societatea tratează cheltuiala cu acel proiect ca şi cum ar fi fost realizată numai în faza de cercetare.

Faza de cercetare. Nici un activ. necorporal provenit din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) trebuie recunoscută ca o cheltuială atunci când este efectuată. Exemple de activităţi de cercetare: activităţi desfăşurate în scopul obţinerii de noi cunoştinţe; căutarea, evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor din cercetare sau alte cunoştinţe; cercetarea pentru alternative de materiale, aparate, produse, sisteme sau servicii; şi formularea, designul, evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile pentru materiale noi sau îmbunătăţite, aparate, produse, procese, sisteme sau servicii.

7

Page 8: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Faza de dezvoltare. Un activ necorporal provenit din dezvoltare (sau din faza de dezvoltare a unui proiect intern) trebuie să fie recunoscut dacă şi numai dacă o societate poate demonstra următoarele: fezabilitatea tehnică pentru finalizarea activului necorporal, în aşa fel încât să fie disponibil pentru utilizare sau vânzare; intenţia sa de a finaliza acel activ necorporal spre a fi folosit sau vândut; abilitatea sa de a folosi sau vinde activul necorporal;modul în care activul necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. Printre altele, societatea trebuie să demonstreze existenţa unei pieţe pentru produsele obţinute de acel activ necorporal sau pentru însuşi activul necorporal respectiv sau, dacă este folosit intern, utilitatea activului necorporal; existenţa resurselor tehnice, financiare şi a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfârşit dezvoltarea sa în vederea utilizării sau vânzării activului necorporal; şi abilitatea sa de a evalua fidel cheltuiala atribuibilă activului necorporal în timpul dezvoltării sale.

Exemple de activităţi de dezvoltare: designul, construcţia şi testarea preproducţie sau prefolosire a prototipurilor şi modelelor; designul uneltelor şi matriţeior care implică tehnologie nouă; designul, construcţia şi operarea unei uzine-pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă; designul, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, pro-dusele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite.

Costul unui activ necorporal produs din resurse proprii este cheltuiala suportată de la data la care activul necorporal întruneşte pentru prima oară criteriile de recunoaştere şi cuprinde toate cheltuielile care pot fi atribuite sau alocate pe o bază rezonabilă şi consecventă producerii şi pregătirii activului pentru folosinţa sa.

Costul include: cheltuiala cu materialele şi serviciile folosite sau consumate pentru producerea activului necorporal; salariile şi alte costuri legate de personalul angajat direct în producerea activului necorporal; orice cheltuială direct atribuibilă generării activului; cheltuielile fixe care pot fi alocate pe o bază rezonabilă pentru activ.

Costul producerii unui activ nu include: cheltuielile de regie pentru comercializare, administrative sau generale, cu excepţia cazului în care aceste cheltuieli pot fi direct atribuite procesului de pregătire a activului pentru folosinţă ineficienţele identificate în fazele de început şi în pierderile din exploatarea iniţială, apărute înainte ca un activ să realizeze performanţa planificată cheltuiala cu pregătirea personalului pentru exploatarea activului.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporala dupa cumpararea sau finalizarea acesteia se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizarii necorporale atunci când este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului si genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil. Dacă aceste condiţii sunt întrunite, cheltuielile ulterioare trebuie să fie adăugate la costul activului necorporal. Cheltuielile ulterioare pentru un activ necorporal sunt recunoscute dacă acestea sunt necesare pentru a menţine activul la standardul de perforrnanţă stabilit iniţial. Datorită naturii activului necorporal, în multe cazuri nu este posibil să se determine dacă toate cheltuielile ulterioare măresc sau menţin beneficiile economice care vor intra în societate prin exploatarea acestor active. În consecinţă, numai rareori cheltuiala efectuată după recunoaşterea iniţială a unui activ necorporal achiziţionat sau finalizat din resurse proprii va fi adăugată costul unui activ necorporal.

8

Page 9: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Evaluarea la data bilantului

O imobilizare necorporala trebuie prezentata în bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

Prelucrarea de referințăDupă contabilizarea sa inițială, o imobilizare necorporală trebuie să fie contabilizată la

costul său, diminuat cu suma amortizărilor și suma pierderilor de valoare.Cealaltă prelucrare autorizatăDupă contabilizarea sa inițială, o imobilizare necorporală trebuie să fie contabilizată la

nivelul mărimii sale reevaluate, corespunzătoare valorii sale juste la data reevaluării, diminuată cu suma amortizărilor ulterioare și suma pierderilor de valoare ulterioare. Pentru reevaluările efectuate în conformitate cu norma IAS 38, valoarea justă trebuie să fie determinată prin referire la o piață activă. Reevaluările trebuie să fie efectuate cu o regularitate suficientă, pentru ca valoarea contabilă să nu difere de o manieră semnificativă de cea care ar fi fost determinată, prin utilizarea valorii juste la data închiderii.

Cealaltă prelucrare autorizată nu permite:- reevaluarea imobilizărilor necorporale ce nu au fost în prealabil contabilizate în

categoria activelor- contabilizarea inițială a imobilizărilor necorporale pentru alte valori decât costul lor.Cealaltă prelucrare autorizată este aplicată după ce un activ a fost inițial contabilizat la

costul său. Totuși, dacp numai o parte a costului unei imobilizări necorporale este contabilizată în activ, pentru că ea nu a satisfăcut criteriile de contabilizare decât începând cu un moment dat al procesului, cealaltă prelucrare autorizată poate să fie aplicată la totalitatea activului. De asemenea, cealaltă prelucrare autorizată poate să fie aplicată la o imobilizare necorporală, primită ca urmare a unei subvenții publice și contabilizată la o valoare simbolică.

Se întâmplă foarte rar ca, pentru o imobilizare necorporală, să existe caracteristicile descrise anterior, dar această situație poate să apară. De exemplu, în unele jurisdicții, o piață activă poate să existe pentru licențe de taxiuri, licențe de pescuit sau cote de producție, ce se întrerup in mod liber. Totuși, nu există o piață actvă pentru mărci, titluri de ziare, drepturi pentru ediție muzicală si cinematografică, brevete sau mărci comerciale, pentru că fiecare dintre aceste active este unic. De asemenea, cu toate că imobilizările necorporale se cumpără și se vând, contractele se negociază între vânzători individuali si cumpărători, iar tranzacțiile sunt relativ puțin frecvente. Pentru toate aceste motive, prețul plătit pentru un activ poate să nu furnizeze o indicație suficientă a valorii juste a unui alt activ. În sfârșit, adesea, prețurile acestor active, nu sunt puse la dispoziția publicului.

Frecvența reevaluărilor depinde de valabilitatea valorii juste a imobilizărilor necorporale, care sunt reevaluate. Dacă valoarea justă a unui activ reevaluat diferă în mod semnificativ de valoarea sa contabilă, este necesară o reevaluare necesară. Unele imobilizări necorporale pot să cunoască variații importante și volatile ale valorilor juste, ceea ce face necesară o reevaluare anuală. Pentru imobilizările necorporale a căror valoare justă nu cunoaște decât variații puțin importante, este necesar să se procedeze la reevaluări la fel de frecvente.

Dacă o imobilizare necorporală este reevaluată, suma amortizărilor la data reevaluării este:

- fie retratată în funcție de prorata evoluției valorii brute contabile a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu mărimea sa reevaluată

- fie dedusă din valoarea brută contabilă a activului, iar valoarea netă este retratată pentru a obține mărimea reevaluată a activului.

9

Page 10: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Dacă o imobilizare necorporală este reevaluată, toate celelalte active ale categoriei sale trebuie, de asemenea, să fie reevaluate, cu condiția să existe o piață activă, pentru aceste active.

Dacă o imobilizare necorporală ce aparține unei categorii de imobilizări necorporale reevaluate nu poate sa fie reevaluată, deoarece nu există o piață activă pentru acest activ, imobilizarea trebuie să fie contabilizată la costul său, diminuat cu suma amortizărilor ți suma piederilor de valoare.

Dacă valoarea justă a unei imobilizări necorporale reevaluate nu mai poate sa fie determinată prin referire la o piață activă, valoarea contabilă a acestui activ trebuie să fie mărimea sa reevaluată, la data ultimei reevaluări făcute prin referire la o piață activă, diminuată cu suma amortizărilor si suma pierderilor de valoare ulterioare.

Atunci când valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale este majorată ca urmare a unei reevaluări, creșterea trebuie să fie creditată în capitaluri proprii la rubrica diferențe din reevaluare.

Totuși, o reevaluare pozitivă, trebuie să fie contabilizată la venituri, în măsura în care ea compensează o reevaluare negativă a aceluiași active, anterior contabilizată la cheltuieli.

Atunci când, ca urmare a unei reevaluări valoarea contabilă a unui active scade, această diminuare trebuie să fie contabilizată la cheltuieli. Totodată, o reevaluare negativă trebuie să fie indirect imputată asupra diferenței din reevaluare corespondente, în măsura în care diminuare nu depășește mărimea contabilizată la diferențe din reevaluare, în numele aceluiași activ.

Cedarea imobilizarilor necorporale

O imobilizare necorporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea sa.

În cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari necorporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

În scopul prezentarii în contul de profit si pierdere, câstigurile sau pierderile care apar odata cu încetarea utilizarii sau iesirea unei imobilizari necorporale se determina ca diferenta între veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, în contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

Evidenţa existenţei şi mişcării imobilizarilor necorporale se realizează prin conturile ce formează conţinutul clasei a 2- a din Planul de conturi general, denumită “Conturi de active imobilizate”.

20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

201 Cheltuieli de constituire

203 Cheltuieli de dezvoltare

205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare

2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori

similare achiziţionate

10

Page 11: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

2052 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori

similare obţinute cu resurse proprii

207 Fond comercial

2071 Fond comercial

2072 Fond comercial negatiev

208 Alte imobilizări necorporale

28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

280 Amortizări privind imobilizările necorporale

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire

2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare

2807 Amortizarea fondului comercial

2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale

29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR

290 Provizioane privind deprecierea imobilizărilor necorporale

2903 Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare

2905 Provizioane pentru concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare

2907 Provizioane pentru fondul comercial

2908 Provizioane pentru alte imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale ca de altfel toate imobilizările sunt supuse unui proces de depreciere prin care îşi pierd în timp, treptat, din valoarea de utilitate şi din potenţialul lor economic.

După cum se manifesta se cunosc două tipuri de deprecieri:a) deprecieri ireversibile ce au loc ca urmare a uzurii fizice şi morale a imobilizărilor

necorporale şi corporale. Pentru aceste deprecieri există posibilitatea determinării mărimii valorii care se depreciază în timp, prin procedee şi sisteme de amortizare.

b) deprecieri reversibile ce constau în posibilitatea ca în perioada viitoare activele imobilizate necorporale să cunoască o scădere a valorii lor de utilitate şi prin aceasta, preţul lor de piaţă să fie inferior valorii lor de intrare. Astfel de depreciere se constată la sfârşitul exerciţiului cu ocazia inventarierii.

11

Page 12: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Întrucât deprecierile reversibile sunt probabile, deci nu sunt certe, efectul lor este preluat în calculele de gestiune, prin sistemul provizioanelor.

Amortizarea imobilizărilor necorporale:

- cheltuielile de constituire şi cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani (Legea 15/1994 republicată, art.12). Completare cf. OMFP 3055/2009 art.80: cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata contractului sau pe durata de utilizare. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte 5 ani, acest fapt trebuie prezentat în notele explicative.- brevetele, licenţele, know-how, mărcile de fabrică etc. se amortizează pe durata de utilizare (Legea 15/1994 republicată, art.13);- concesiunile se amortizează pe durata contractului (Legea 15/1994 republicată, art.13). Completare OMFP 3055/2009 art.81-2: concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune.- programele informatice se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi 5 ani (Legea 15/1994 republicată, art.14). OMFP 3055/2009 nu limitează durata de utilizare la 5 ani.

Metode de amortizare

Modul de amortizare utilizat trebuie să traducă ritmul de consumare de către întreprindere a avantajelor economice ale activului. Dacă acest ritm nu poate să fie determinat în mod fiabil, trebuie să fie aplicată metoda lineară. Cheltuielile privind amortizările trebuie să fie contabilizate în contul de profit și pierdere (la cheltuieli), exceptând situația în care o altă normă contabilă internațională permite sau impune încorporarea lor în valoarea contabilă a unui alt activ.

Pentru repartizarea de o manieră sistematică a mărimii amortizabile a unui activ pe durata sa de utilitate, pot fi utilizate diferite moduri. Metoda de amortizare este aleasă pe baza ritmului așteptat de consumare a avantajelor economice ale activului; ea este aplicată in mod coerent și permanent, de la un exercițiu la altul, exceptând situația în care ritmul așteptat de consumare a avantajelor economice de obținut din activ se schimbă. Nu ar exista decât rar, eventual niciodată, elemente probate care să justifice o metodă de amortizare a imobilizărilor necorporale ce ar conduce la o sumă a amortizărilor mai mică decât cea care ar fi obținută prin metoda lineară.

În general, amortizarea este contabilizată la cheltuieli. Totuși, avantajele economice generate de un activ sunt uneori integrate de către întreprindere în producția altor active, în loc să constituie o cheltuială. În aceste cazuri, cheltuielile privind amortizările fac parte integrantă din costul celuilalt active si ele sunt încorporate în valoarea sa contabilă. De exemplu, amortizarea imobilizărilor necorporale utilizate într-un procedeu de producție este încorporat în valoarea contabilă a stocurilor.

Valoarea reziduala

Valoarea reziduală a unei imobilizări necorporale trebuie să fie socotită nulă, exceptând:

a) situația în care un terț s-a angajat să răscumpere activul la sfârșitul duratei sale de utilitate;

b) situația în care există o piață activă pentru acest activ și:

12

Page 13: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

- valoarea reziduală poate să fie determinată prin referire la această piață;

- dacă este probabil ca o astfel de piață să existe la sfârșitul duratei de utilitate a activului.

Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii sale reziduale. O valoare reziduală diferită de zero implică faptul ca întreprinderea să conteze asupra cedării imobilizării necorporale, înainte de sfârșitul duratei sale de viață economică.

Dacă se adoptă prelucrarea de referință, valoarea reziduală este estimată cu ajutorul prețului ce prevalează la data achiziției activului, pentru vânzarea unui activ similar care a ajuns la sfârșitul duratei sale de utilitate estimată și care a fost exploatat în condiții similare celor în care activul va fi utilizat. Valoarea reziduală nu este majorată ulterior de variațiile prețurilor sau ale valorii. Dacă se adoptă cealaltă prelucrare autorizată se procedează la o nouă estimare a valorii reziduale, la data fiecărei reevaluări a activului, utilizând prețurile ce revalează la această dată.

Pentru fiecare categorie de imobilizări necorporale, situațiile financiare trebuie să furnizeze următoarele informații, prin efectuarea unei distincții între imobilizările necorporale generate intern și celelalte imobilizări necorporale:

a) duratele de utilitate sau normele de amortizare utilizate;b) modurile de amortizare utilizate;c) valoarea brută contabilă și suma amortizărilor (grupată cu suma pierderilor de valoare), la

deschiderea și la închiderea exercițiului;d) postul contului de profit și pierdere în care sunt incluse cheltuielile privind amortizările

imobilizărilor necorporale;e) o comparație între valorile contabile la deschiderea și la închiderea exercițiului, în care să

apară: - intrările de imobilizări necorporale, prin indicarea separată a celor generate intern și a celor ce rezultă din grupările de întreprinderi;

13

Page 14: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Studiu de caz privind imobilizarile necorporale

Se constituie o societate comerciala al carei asociat depune la casieria societatii suma de 30.000 lei, din care achita la notar suma de 9000 lei pentru redactarea actului de constituire si la Registrul Comertului suma de 12000 lei plus TVA pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de inmatriculare, de consulting, de publicare in Monitorul Oficial.

Dupa inceperea activitatii, cheltuielile de constituire se amortizeaza in 12 luni si se restituie asociatului suma depusa initial.

Societatea opteaza pentru a fi platitoare de TVA de la inceputul activitatii.

Cheltuielile de constituire se pot amortiza pana in cinci.

Inregistrarile care au loc in contabilitate sunt urmatoarele:

- Depunerea de catre asociat a sumei la casierie.

5311 = 4551 30000 lei Casa in lei Asociati – conturi curente

- Achitarea comisionului la notariat:

201 = 5311 9000 lei Cheltuieli de constituire Casa in lei

- Achitarea cheltuielilor de constituire la Registrul Comertului

201 = 5311 12000 lei Cheltuieli de constituire Casa in lei

4426 = 5311 2880 lei TVA deductibila Casa in lei

- Restituirea catre asociat a sumei depuse

4551 = 5311 30000 leiAsociati – conturi curente Casa in lei

- Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire: (21000 : 12 = 1750 lei)

6811 = 2801 1750 lei

Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea cheltuielilor de constituireamortizarea imobilizarilor

- Scoaterea din evidenta a cheltuielilor complet amortizate

2801 = 201 21000 lei Amortizarea cheltuielilor Cheltuieli de constituire de constituire

14

Page 15: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Pentru cheltuielile de modernizare avem urmatoarele inregistrari:

Societatea hotaraste sa-si modernizeze tehnologia de fabricatie a unui produs. Societatea achita in numerar un avans de 5000 lei plus TVA unui institut de proiectare care va realiza lucrarile de cercetare.

Dupa finalizarea lucrarilor, institutul factureaza documentatia in valoare de 8000 lei plus TVA.

Decontarea facturii se face prin banca, tinandu-se seama de avansul achitat. Cheltu- ielile de cercetare se amortizeaza in 10 luni.

- Inregistrarea avansului acordat, conform facturii si chitantei:

234 = 5311 5000 lei Avansuri acordate pentru Casa in leiimobilizari necorporale

4426 = 5311 1200 lei TVA deductibila Casa in lei

- Primirea facturii la finalizarea lucrarilor de cercetare

233 = 404 8000 lei Imobilizari necorporale Furnizori de imobilizari in curs de executie

4426 = 404 1920 lei TVA deductibila Furnizori de imobilizari

- Stornarea avansului, conform facturii de stornare:

234 = 404 (5000 lei) Avansuri acordate pentru Furnizori de imobilizariimobilizari necorporale

4426 = 404 (1200 lei) TVA deductibila Furnizori de imobilizari - Receptia documentatiei :

203 = 233 8000 lei Cheltuieli de dezvoltare Imobilizari necorporale in curs de executare

- Decontarea facturii

404 = 5121 9920 lei Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

- Amortizarea lunara (8000 : 10 = 800 lei)

15

Page 16: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

6811 = 2803 800 lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor de dezvoltare

- Scoaterea din evidenta a cheltuielilor complet amortizate:

2803 = 203 8000 lei Amortizarea cheltuielilor Cheltuieli de dezvoltare de dezvoltare

Pentru cheltuielile in concesiune avem urmatoarele inregistrari contabile.

Societatea primeste in concesiune un teren pentru o perioada de 30 de ani, pretul concesionarii fiind de 200000 lei. Redeventa anuala se achita cu ordin de plata. Dupa expirarea contractului, se scoate din evidenta concesiunea complet amortizata.

-Inregistrarea concesiunii:

205 = 167 200000 lei Concesiuni, brevete, licente, Alte imprumuturi si datorii similare

8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate 200000 lei

- Plata redeventelor anuale (200000 : 30 ani)

167 = 5121 6666.66 lei Alte imprumuturi Conturi la banci lei si datorii asimilate

8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si datorii asimilate 6666.66 lei

- Amortizarea anuala (200000 : 30 ani)

6811 = 2805 6666.66 lei Cheltuieli exploatare privind Amortizarea concesiunii, brevete, amortizarea imobilizarilor licente, marci comercializate

- Scoaterea din evidenta a concesiunii amortizate

2805 = 205 200000 lei

Amortizarea concesiunea, Concesiuni, brevete, licente, marci,brevete, licente,marci si active similare comerciale siactive similare

Societatea achizitioneaza un teren aflat langa o sosea modernizata pentru construirea unui popas turistic.

Pretul efectiv al terenului este de 12500 lei, la care se adauga suma de 2000 lei fondul comercial plus TVA. Plata facturii se face prin banca.

16

Page 17: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

Ulterior se renunta la proiect, iar terenul se vinde cu pretul de 15000 lei, incasarea facturii facandu-se prin banca.

- Cumpararea terenului, impreuna cu fondul comercial aferent:

2111 = 404 12500 lei Terenuri Furnizori de imobilizari

207 = 404 2000 lei Fondul comercial Furnizori de imobilizari

4426 = 404 3480 lei TVA deductibila Furnizori de imobilizari

-Achitarea facturii:

404 = 511 17980 lei Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

- Vanzarea terenului:

461 = 7583 15000 lei Debitori diversi Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

- Scoaterea din evidenta a terenului :

6583 = 2111 12500 lei Cheltuieli privind activele cedate Terenuri si alte operatii de capital

- Scoaterea din evidenta a fondului comercial:

6583 = 207 2000 lei Cheltuieli privind activele Fond comercialcedate si alte operatii de capital

-Incasarea prin banca a creantei:

5121 = 461 15000 lei Conturi la banci in lei Debitori diversi

Societatea achizitioneaza un program informatic cu pretul de 4000 lei plus TVA, care se achita in numerar. Amortizarea programului se face in 4 ani. Ulterior este scos din evidenta.

-Achizitionarea programului informatic:

208 = 404 4000 lei Alte imobilizari necorporale Furnizori de imobilizari

17

Page 18: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

4426 = 404 960 lei TVA deductibila Furnizori de imobilizari

- Achitarea facturii:

404 = 5311 4960 lei Furnizori de imobilizari Casa in lei

- Amortizarea lunara a programului (4000 : 4 : 12 luni )

6811 = 2808 83.33 lei Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea altor imobilizari

6811 = 2808 83.33 lei Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea altor imobilizari amortizarea imobilizarea necorporale

- Scoaterea din evidenta a programului complet amortizat:

2808 = 208 4000 lei Amortizarea altor Alte imobilizari necorporaleimobilizari necorporale

Societatea realizeaza cu forte proprii (cu specialistii salariati angajati) un proiect de inginerie tehnologica, efectuandu-se in acest scop urmatoarele cheltuieli in prima luna.

– Cheltuieli cu materialele auxiliare: 20000 lei

– Cheltuieli cu salariile: 15000 lei

– Cheltuieli cu materialele auxiliare: 20000 lei

– Cheltuieli cu salariile: 15000 lei

In a doua luna, cand se finalizeaza lucrarile, se mai inregistreaza consumul de mate- riale in valoare de 10000 lei. Amortizarea proiectului se face in 3 ani.

Pentru simplificare, nu se iau in calcul cheltuielile aferente fondului de salarii, cum ar fi: contributiile la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate, la fondul de somaj.

- Consumul de materiale auxiliare in prima luna:

6021 = 3021 20000 lei Cheltuieli cu materialele auxiliare Materiale auxiliare

18

Page 19: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

- Cheltuieli cu salariile:

641 = 421 15000 lei Cheltuieli cu salariile Personal – salarii datorate personalului -Inregistrarea productiei de imobilizari necorporale in prima luna:

233 = 721 35000 lei

Imobilizari necorporale Venituri din productia in curs de executie de imobilizari necorporale

233 = 721 35000 lei

Imobilizari necorporale Venituri din productia in curs de executie de imobilizari necorporale

- Consumul de materiale auxiliare in luna a doua:

6021 = 3021 10000 lei Cheltuieli cu materiale Materiale auxiliare Auxiliare

-Finalizarea lucrarilor de cercetare:

203 = 721 10000 lei Cheltuieli de dezvoltare Venituri din productia de imobilizari necorporale

203 = 233 35000 lei Cheltuieli de dezvoltare Imobilizari necorporale in curs de executie

- Amortizarea lunara a cheltuielilor de cercetare (45000 : 36 luni = 1250 lei):

6811 = 2803 1250 lei Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea cheltuielilor amortizarea imobilizarilor de dezvoltare

-Scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate:

2803 = 203 45000 lei Amortizarea cheltuielilor Cheltuieli de de dezvoltare dezvoltare

19

Page 20: Studiu de Caz Imobilizari Necorporale

In ceea ce priveste imobilizarile necorporale situațiile financiare trebuie să indice:

a) dacă o imobilizare necorporală este amortizată, dincolo de douăzeci de ani, motivele pentru care este respinsă prezumția conform căreia durata de utilitate a unei imobilizări necorporale nu depășește douăzeci de ani, începând de la data la care activul este pus în serviciu; prin indicarea acestor motive, întreprinderea trebuie să descrie factorul ce a jucat un rol important în determinarea duratei de utilitate a activului;

b) o descriere a oricărei imobilizări necorporale semnificative pentru situațiile financiare ale întreprinderii, luate în ansamblul lor, cât și valoarea sa contabilă și durata sa ramasă de amortizare;

c) pentru imobilizările necoporale achiziționate ca urmare a unei subvenții publice și contabilizate inițial la valoarea lor justă: - valoarea lor justă contabilizată inițial pentru aceste active;

- valoarea lor contabilă; - dacă ele sunt contabilizate, pentru evaluarea lor

posterioară, conform prelucrării de referință sau conform celeilalte prelucrări autorizate;d) existența și valorile contabile ale imobilizărilor necorporale a căror proprietate este supusă

restricțiilor și valorile contabile ale imobilizărilor necorporale, date drept garanție pentru datorii.e) mărimea angajamentelor pentru achiziționarea de imobilizări necorporale.

20