Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  1/119

  PODSTAWOWE

  Pojcia w muzyce

  wierton

  wierton- odlego midzy dwoma dwikami rwna poowieptonu,1/24 oktawy.

  Stosowany w muzyce antycznej Grecji, obecny take wskalach typowych dla muzykiorientalnej. W klasycznej muzyce europejskiej rzadko spotykany, gdzie praktycznienajmniejszym interwaemjest pton.

  wierton przywrcony zosta do praktyki muzycznej przez wspczesn awangard.Prekursorem muzyki wiertonowej byAlois Haba. Sporadycznie wiertonw uywalitakeAndrzej Panufnik Koysanka, Krzysztof Penderecki, WitoldLutosawskiorazEugene Ysaye III sonata na skrzypce solo - Ballada.

  Wykonywanie wiertonw nie jest moliwe wstroju temperowanym, gdzienajmniejsz jednostk jest pton, odpowiadajcy odlegoci dwch najbliszychklawiszy na klawiaturze. Wymaga wwczas specjalnych instrumentw. Pierwszywiertonowyfortepian zbudowano w Czechosowacjiw 1923 roku. Wiele elektrycznych

  instrumentw muzycznychmoe by strojonych do wiertonw. Natomiast wnaturalny sposb wiertony mog by wykonane przez instrumenty w strojunaturalnym (smyczkowe,strunowe szarpane, dte, gos ludzki), gdzie jest moliworegulowania wysokocidwiku. Wymaga to jednake duej lnoci.

  Muzyka wiertonowa jest jedn z moliwych odmianmuzyki mikrotonowej.

  PtonPtonto najmniejsza odlego midzy dwoma dwikami wsystemietemperowanym. W praktyce jest najmniejsz odlegoci uywan w muzyceeuropejskiej. Rozmiarem odpowiada sekundzie maejlub prymie zwikszonej. Dwaptony tworzcay ton.

  W dawniejszych systemach ptony diatoniczny i chromatyczny miay nie tylko rnyzapis na piciolinii, ale rniy si te realn odlegoci.Pton diatonicznyby niecowikszy odchromatycznego. Miao to zwizek z systemem obliczania, ktry bypodstaw tzw. systemu pitagorejskiego. Pton temperowany jest przyblion rednitych dwch ptonw.

 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  2/119

  Pton temperowanystanowi 1/12 czoktawy i jest odlegoci midzy dwomadwikami, ktrych czstotliwoci podstawowe pozostaj w stosunku:

  Pod wzgldem notacji muzycznej ptony dzielimy na:

  pton diatoniczny pton chromatyczny

  Pton diatoniczny zawiera si midzy kolejnymi stopniami, np. e-f, g-as i wwczasjest sekund ma.

  Pton chromatyczny powstaje przez alteracj tego samego dwiku zapomocznakw chromatycznych,np. f-fis, e-es i jest prym zwikszon.

  Cay ton

  Cay ton-jednostka odlegoci midzy dwoma dwikami. Skada si zdwchptonw. Rozmiarem odpowiada jej sekunda wielka.

  Stopie

  Stopie- kolejny dwikskali lub gamy diatonicznej liczc od dwiku centralnego,tzw. toniki (I stopie), w gr. Stopnie oznacza si cyframi rzymskimi, powtarzanymiodpowiednio w kadejoktawie.

  Skala

  Skalaszereg dwikwuoonych wedug staego schematu.[1]Kolejne dwiki skalioznacza si cyframi rzymskimi, tworzc stopnie. Zalenie od rodzaju skali, kadystopie peni inn funkcj. Skale mog by budowane w kierunku wznoszcym (odnajniszego dwiku do najwyszego) lub opadajcym (od najwyszego donajniszego).

  Skaljest take zakres dwikw danego instrumentu lub gosu ludzkiego.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_chromatycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_chromatycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_chromatycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_chromatyczny
 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  3/119

  Najstarsze skale muzyczne

  Obserwujc pieni pierwotnych ludw oraz najstarsze zabytki muzyki ludowej mona

  zaoy, e pierwotna opieraa si na skalach dwu- lub trzydwikowych. Stare kulturyazjatyckie (Chiny, Japonia) wypracoway skal piciotonow tzw.pentatonik.

  Wystpuje ona rwnie w europejskiej muzyce ludowej. Skale takie sporadycznie suywane rwnie w artystycznej muzyce europejskiej, gdy kompozytorowi zaley nastylistyce orientalnej. W Etiudzie Ges-dur z op.10 Fryderyka Chopina wystpujeredukcja skali durowej do pentatoniki, wynikajca z zaoe technicznych (etiudanapisana zostaa na czarne klawisze). Na pentatonice opiera si take wiele utworwwspczesnej muzyki rozrywkowej bardzo chtnie jest stosowana wbluesie, skdprzesza do kolejnych powstajcych gatunkw.

  Staroytne skale greckie

  Nazywane te starogreckimi.

  Antyczna kultura muzyczna wyksztacia system skal siedmiostopniowych, ktrychnazwy pochodz od plemion greckich. W systemie skal greckich byy trzy gwneskale, z ktrychkada posiadaa dwie poboczne (poprzedzone przedrostkami hyper- ihypo-). Przedrostki hyper[gr. nad] oraz hypo[gr. pod] dodawane do nazw skal

  starogreckich, oznaczay skale pooone okwint(pi stopni) wyej i o kwint niej.Skale greckie budowano w kierunku opadajcym.

  Skale greckie:

  skala dorycka

  skala hyperdorycka (miksolidyjska)

  skala hypodorycka (eolska)

  skala frygijska skala hyperfrygijska (lokrycka)

  skala hypofrygijska (joska)

  skala lidyjska

  skala hyperlidyjska

  skala hypolidyjska

 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  4/119

  Skale kocielne

  Nazywane inaczej redniowiecznymi lub modalnymi. S to siedmiostopniowe skale

  powstae wredniowieczu. Budowtetrachordoworaz nazwy wziy od skal greckich.Budowane byy od dwiku najniszego do najwyszego.

  skala dorycka kocielna(authentus protus)

  skala hypodorycka kocielna(plagius proti)

  skala frygijska kocielna(authentus deuterus)

  skala hypofrygijska kocielna(plagius deuteri)

  skala lidyjska kocielna(authentus tritus)

  skala hypolidyjska kocielna(plagius triti)

  skala miksolidyjska kocielna(authentus tetrardus)

  skala hypomiksolidyjska kocielna(plagius tetrardi)W okresie renesansu wprowadzono 4 dodatkowe skale:

  skala joska kocielna

  skala hypojoska kocielna

  skala eolska kocielna

  skala hypoeolska kocielna

  Wspczesne skale

  Wspczesne skale muzyczne oparte nasystemie temperowanym wyksztaciy si w

  okresie baroku (XVII/XVIII wiek). Powstay wtedy siedmiostopnioweskale durowa i molowa, na ktrych opiera sisystem tonalny z 24 tonacjami (12 dur i12 moll) uoonymi wkole kwintowym. Na przeomieXIX/XX wieku wyksztaciy siskale pozbawione orodka tonalnego: szeciostopniowaskalacaotonowaoraz dwunastostopniowa(dodekafoniczna).

  Inne skale

  W polskiej muzyce ludowej mona spotka nastpujce skale:

  skala cygaska

  skala gralska

  Istnieje te na przykad:

  skala bluesowa

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_miksolidyjska_ko%C5%9Bcielnahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_miksolidyjska_ko%C5%9Bcielnahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_miksolidyjska_ko%C5%9Bcielna
 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  5/119

  Oczywicie nawet nie wyliczono tu bardzo wielu skal muzycznych, zarwnowystpujcych w europejskiej muzyce ludowej, jak i w muzyce ludwpozaeuropejskich.

  Skala diatoniczna

  Skala diatoniczna(gr. ; diczylipoprzez, tnosczyli dwik), znana

  rwnie jakoheptatonia prima, jest to skala zoona z siedmiu dwikw,przebiegajca 5 caych tonw oraz 2 ptony:

  T - T - PT - T - T - T - PT(skala durowa)

  T - PT - T - T - PT - T - T(skala molowa)

  W skali diatonicznej odlegoci pomidzy dwikami oraz zalenoci funkcyjne wobecdwiku centralnego s cile okrelone. Skala diatoniczna jest zatem skalgamowaciw, wykorzystujc tylko podstawowy materia dwikowyokrelonejgamy.

  cile biorc mona j wyprowadzi jako szereg 7 dwikw w obrbie1 oktawy powstaych przez sprowadzenie dwikw 7 kolejnychkwint (f c g d a e h)do oktawy.

  Istnieje 12 skal diatonicznych durowych i 12 odpowiadajcych im skal molowychnaturalnych.

  Harmonika funkcyjna

  Harmonika funkcyjna, czyli system dur-moll (od XV do pocztku XX w.) opiera sina dwch skalach:durowej i molowej; na wszystkich stopniach tych skal budowanesakordy; gwne to:tonika,subdominanta i dominanta, poboczne na pozostaychstopniach (II, III, VI, VII). Midzy akordami istniej cile okrelonestosunki.

  Skala molowa

  Skala molowa- (z ac.mollisznaczy mikki), zwana te minorow (z ac. minor -mniejszy, odnosi si do tercji maej zawartej midzy I a III stopniem skali) tosiedmiostopniowa skala z charakterystycznym ptonem midzy stopniami II i III.Obecnie uznaje si, e skale molowe i utwory na niej oparte maj smutne brzmienie.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Subdominantahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Subdominanta
 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  6/119

  Odmiany skal minorowych

  Skala minorowa eolska (naturalna)

  Skala minorowa eolska (naturalna) to taka skala minorowa, w ktrejsekundy

  maezawarte s tylko pomidzy stopniami II-III i V-VI. Pomidzy pozostaymistopniami skali wystpujsekundy wielkie. Zbudowana jest z dwchtetrachordw:doryckiego i lidyjskiego.

  Ze wzgldu na archaizujcy charakter, uywana jest czsto w stylizacjach. Brakdwiku prowadzcego rozlunia tradycyjne brzmienie zwaszczaw kadencjach utworw.

  Skala minorowa harmoniczna

  Skala minorowa harmoniczna to taka skala minorowa, w ktrej sekunda maa zawartajest pomidzy stopniami II-III, V-VI oraz VII-VIII (powtrzony I stopie o oktawwyej). Pomidzy stopniami VI-VII powstaje sekunda zwikszona. Sidmy stopie,podobnie jak w skali durowej, ma charakter dwiku prowadzcego. Ta odmiana jestnajbardziej popularna[potrzebne rdo]. Podsumowujc, jest to skala minorowa naturalna zpodwyszonym VII stopniem.

  Skala minorowa dorycka

  Skala minorowa dorycka to taka skala minorowa, w ktrej sekunda maa zawarta jest

  pomidzy stopniami II-III i VII-VIII (powtrzony I stopie o oktaw wyej). Sidmystopie ma charakter dwiku prowadzcego. Podsumowujc, jest to skala minorowanaturalna z podwyszonymi stopniami VI i VII.

 • 8/10/2019 Studium Podstaw Teorii Muzyki i Harmonii

  7/119

  Skala minorowa melodyczna

  Skala minorowa melodycznato poczenie odmiany doryckiej (w kierunkuwznoszcym) i naturalnej (w kierunku opadajcym).

  Skala chromatyczna minorowa

  Skala chromatyczna minorowa to skala dwunastostopniowa oparta na sk