STVARANJE SVIJETA, 2009

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pdf

Text of STVARANJE SVIJETA, 2009

 • rlStvaranje svlj eta

  (na osnovi stihova Czeslawa Milosza)

  Pa to u - o-pie ni - je te - Sko,

  Pa to u - o-pie ni-je te -5ko.

  r-3.----r

  ni naj ma-nje te - Sko,

  nr nal-ma-n-;ete 3ko nl -Je te

  Festivo J : 72

  Go-spo-din Bog stv

 • Tempo primo

  stvo-fl-o Je svUet-

  svijet->

  svijcl srvo-ri - o lesvijet

  bi - lo da-vno?

  Espressivo sensibile ] :oo

  Ne-tla-vno, ne-da-vno, ne-da vno,-

  Nc-da- vno, ne'da- vno, ne-da

  Wir

  to se zgo - di-A

  se zgo-di-A

  \_/to se zgo-di-

  ?A

  o-p

  Ne-da-vno, ue-da- vno, ne-da

  vno._

  ju-tros to se zgo-di,

  plav i snen

 • o-svit plav i snerl.

  gle,snen,svrtsvll

  snen, gl",*fq

  snen, gle,mf ts

  snen, gle,

  cvijet jo5dr5-6e

  cvijet jo5dr'S-ie

  dr(-ie

  dr5-6c

  joi o-tva-ra se

  joi o-tva-ra se

  cvijct jo(:

  ni - jc ni do-r'r - 5en--F

  nW --:--:=

  joS o-tva-ra se

  joS o-tva-ra se dr5 -ie,-=:

  ftlo-vr- ien.---f :=:-.-

  dri -ic--

  dr( -ce-

  jo5 o-tva - ra

  joS o-tva - ra se

  .ioS o-tva-ra se

  v

  joS o-tva-ra se cvijet jo5 dri-ie'-

  -

  jo5 o-tva-ra se\-/

  cviiet joS dr5 -ic.-cvilct.ir-t(

  dr5 -6e-cvijet joi:

  cvilct io$ dr5-ie jo5 o-tva-ra se cvilet jo5 dr5 - ce jo5 o-tva-ra se cvrjet joS dr( -ie'-

  poco a Poco accelerando

  ryP -==:-:

  f -:::=1

  ni - jc ni do-vr- 5en- ni - je ni do-vr - Sen- ni -ie ni do-vr 5en- do-vr- Sen.-

  -

  --

  ni - je ni do-vr - Sen- ni do-vr Sen- nt do-vr- Ien.=-

  ni - je ni do-vr- Scn--==a:=-:=

  je rTi do-vr - Sen- sen-- ni do-vr Sen- ni do-vr- (en'-

 • tFestivo J : 72

  Go - spo - din B>>>

  Go-spo-din Bog--

  > > > t>

  Go - spo - din S9g

  Go-spo-din Bog-

  Go-spo-din Bog- Bog-

  Go-spo-dinGo-spo-din

  3do - r,jc - ka stvo il

  iB'do-vje-ka stvo - il

  3'do-vije-ka

  I e-------Jdo - vije - ka stvo - ri>

  F3---r =

  stvo

  3rIo - viie - ka stvo 'Bdo-vije-ka

  do - vjc-ka stvo - ri

  'B'io-vije-ka stvo - ri-

  _ v\\_ /do-viie-ka stvo, - ri-

  do-vije-kastvo - ri do-vije-ka>

  do-vije-ka stvo-ri-

  I -

  r,

  do-vije-ka stvo - ri

  do-vrje-ka stvo - ri

 • I.,iB'

  do-vije-ka stvo-ri- do-vije-ka

  a da li.ie to bi-lo

  Tempo primo

  tn-P

  a da li je to bi-lo

  bi-lo da- vno?-

  StVO

  a da li je to bi-lo

  Espressivo sensibile . :60m?

  Ne-dzr vno,- ju-tros to se zgo - di

  Ne-da vno,-

  glc,

  glc,

  Maj-Ii-nomlile-ko to zna'.

  ju-tros to se zgo - di- Maj-di-nomlije-ko to

  Ne-da vno,- ju-h'os to se zgo-di Maj-di-no mhje-ko to gle,

 • tt

  f

  be - badr5-ie ni pla-kat ne zna be-ba

  rri pla-kat ne zna bc - ba

  ni pla-kat nezna be - ba drS- ie- po ne-bu

  be - ba dr-Iic

  be - ba clr

  Meno mosso J:54

  ni pla-kat ne zna be - ba dr-(ie

  poco ritartl.

  be - ba tlrS- 6e- po ne-bu ml -r1 - se sva.3

  ni pla-katnezna be - ba drS- ie- po ne-bu mi - ri - 5e sva.3

  pla-kat nezna be - ba drS-ie- po ne-bu mi-ri-5e s \=----l \'-/

  > -(a>\-/nl_pp

  .6