34
SUMBANAN NGA BASAHON SA PANGULO SA PAGKAPARI

Sumbanan nga Basahon sa mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag

Embed Size (px)

Citation preview

SUM BANAN NGA BASAHON SA

PANGULO SAPAGKAPARI

Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Dakbayan sa Salt Lake, Utah

© 1992, 1997Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Tanang mga katungod gigahinGi-imprinta sa Pilipinas

Pagtugot sa Ingles: 2/92Pagtugot sa paghubad: 4/96

Hubad sa Priesthood Leader’s GuidebookCebuano

SUM BANAN NGA BASAHON SA

PANGULO SAPAGKAPARI

Katuyoan Niini nga Sumbanan nga Basahon v

1. Pagkapangulo sa Pagkapari diha sa Simbahan 1

Kamahinungdanon sa Pagkapari 1Ang Panig-ingnan sa Manluluwas 1Mga Kinaiya sa mga Pangulo sa Pagkapari 2

2. Pagtabang sa mga Katawhan nga Moduol ngadto kang Kristo 4

Pagpakigbahin sa Ebanghelyo 4Paghingpit sa mga Santos 5Pagdawat ug Pagpakigbahin sa mga Panalangin sa Templo 6

3. Kapunongan sa Pagkapari 7

Ang Aaronic nga Pagkapari 7Ang Melchizedek nga Pagkapari 9

4. Mga Kahanas sa Pagpangulo 11

Paglaraw ug Paghatag og Buluhaton ngadto sa Uban 11Pag-andam og usa ka Agenda 12Pagpahigayon og mga Tigum 13Pagpakighinabi 13Dili Pagbutyag sa mga Tinago 14Pagtawag sa mga Sakop sa Pag-alagad diha sa mga

Katungdanan sa Simbahan 14Pagpaluyo ug Pagpaluwat 14Paghimo og mga Tumong 15

5. Mga Katungdanan sa Presidente sa Sanga 16

Tigdumalang Pangulo sa Pagkapari 16Maghuhukom sa Tanan 17Pag-amuma sa mga Kabus ug sa mga Timawa 18Pagbantay sa mga Panalapi ug sa mga Talaan 18

Mga Sulod

iii

6. Mga Katungdanan sa Presidente sa Korum sa mga Anciano 19

Magdumala sa mga Tigum sa Korum 19Pagtudlo sa Banay 20Paglig-on sa Dili kaayo Aktibo nga mga Sakop 20

7. Mga Ordinansa ug mga Panalangin sa Pagkapari 21

Paghatag og Ngalan ug Pagpanalangin sa mga Bata 22Pagbunyag 22Pagkumpirma ug Pagtugyan sa Espiritu Santo 23Pagpangalagad sa Sakramento 24Pagbalaan sa Lana 24Pagpangalagad ngadto sa Masakiton 25Pagpahinungod sa mga Lubnganan 26Paghatag og mga Panalangin sa Amahan ug uban nga mga Panalangin sa

Kahupayan ug Tambag 26Pagtugyan sa Pagkapari ug Pag-orden ngadto sa usa ka Katungdanan 27Paggahin 27

iv

pagpaluyo ug pagpaluwat og mgasakop kinsa nag-alagad og mgakatungdanan sa Simbahan. Kini usabnaghatag og mga panudlomahitungod sa dili pagbutyag sa mgatinago ug pahimo og mga tumong.

Seksyon 5, “Mga Katungdanan saPresidente sa Sanga,” naghisgot sapapel sa presidente sa sanga isiptigdumalang pangulo sa pagkapari ugmaghuhukom sa tanan. Kini usabnaghisgot sa iyang mga kapangakohansa pag-amuma sa mga kabus ug mgatimawa ug sa pagbantay sa mgapanalapi sa sanga ug sa mga talaan.

Seksyon 6, “Mga Katungdanan saPresidente sa Korum sa mga Anciano,”naghisgot sa mga kapangakohan sapresidente sa korum sa pagdumala sakorum, sa pagtukod ug paggiya sapagtudlo sa banay, ug paglig-on sa dilikaayo aktibo nga mga sakop.

Seksyon 7, “Mga Ordinansa ug mgaPanalangin sa Pagkapari,” nagtuonog balik sa gitudlo nga mga paagi sapagpahigayon sa mga ordinansa sapagkapari, mga panalangin, ug mgapag-orden diha sa pagkapari.

Isip usa ka pangulo sa pagkapari,ikaw kinahanglan magtuon niini nga sumbanan nga basahon samainampuon nga paagi. Pagtuonniini kon ikaw adunay mgapangutana mahitungod sa imongbalaan nga tawag. Gamita kini ubansa balaan nga mga kasulatan,Sumbanan nga Basahon sa Banay,

Ang katuyoan sa Sumbanan ngaBasahon sa Pangulo sa Pagkapari maoang pagtabang sa mga pangulo sapagkapari nga makakat-on ugmopahigayon sa ilang mgakatungdanan. Kini nga sumbanannga basahon gibahin ngadto sa pitoka mga seksyon:

Seksyon 1, “Pagkapangulo saPagkapari diha sa Simbahan,”naghulagway sa kamahinungdanonsa pagkapari, ang panig-ingnan saManluluwas isip usa ka pangulo, ugsa mga kinaiya nga kinahanglan ngapalambuon sa mga pangulo sapagkapari.

Seksyon 2, “Pagtabang sa mgaKatawhan nga Moduol ngadto kang Kristo,” nagpasabut sa mgakapangakohan sa mga pangulo sapagkapari sa pagpahayag saebanghelyo, paghingpit sa mgaSantos, ug pagtubos sa mga patay.

Seksyon 3, “Kapunongan saPagkapari,” nagtingub sa mgakatuyoan, mga katungdanan, mgakorum, ug sa pagtugot sa Aaronicnga Pagkapari ug sa Melchizedek nga Pagkapari.

Seksyon 4, “Mga Kahanas saPagpangulo,” nagtudlo sa mgapangulo unsaon sa paglaraw, paghatagog buluhaton ngadto sa uban, pag-andam og agenda, pagpahigayon ogmga tigum, pakighinabi, pagtawag ogmga sakop sa pag-alagad og mgakatungdanan diha sa Simbahan, ug sa

Katuyoan Niini nga Sumbanan nga Basahon

v

gimantala sa Simbahan. Kon ikaw dilimakakita og tubag sa imong mga pangutana dinhi niini nga mgagimantala, pangutana sa imongpangulo sa pagkapari alang sapanabang.

Sumbanan nga Basahon sa Sanga,tamdanan nga basahon sa MgaBaruganan sa Ebanghelyo, tamdanannga mga basahon sa MgaKatungdanan ug mga Panalangin saPagkapari, ug uban nga mga

vi

pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan, ug pagmando sagingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Ang Panig-ingnan saManluluwas

Ang atong Manluluwas, si Jesukristo,mihimo sa hingpit nga panig-ingnanalang kanato sa pagsunod isip mgapangulo sa atong mga banay ug saSimbahan. Siya naghigugma sa iyangAmahan. Siya usab naghigugma samga tawo nga iyang gialagaran. Siyanagpakabuhi sa pag-alagad sa uban,

Kamahinungdanon saPagkapari

Ang pagkapari mao ang gahum ugpagtugot sa Dios. Pinaagi niini siyanakatuman sa iyang buhat ughimaya, nga mao ang “pagpahinabosa pagka-imortal ug kinabuhingdayon sa tawo” (Moses 1:39).

Ang atong Langitnong Amahanmipakigbahin sa iyang gahum sapagkapari uban sa takus nga mgasakop nga lalaki sa Simbahan.Pinaagi sa pagkapari, ang mgalalaki mahimo nga matugutan

sa pagsangyaw sa ebanghelyo,

1. Pagkapangulo sa Pagkapari diha sa Simbahan

1

kasulatan, pagkamasulundon, ugpaghinulsol. Ang Ginoo misaad ngakon kita moamuma sa binhi sa hugotnga pagtuo, kini motubo sulodkanato ug mamunga og labing mahalug matam-is (tan-awa sa Alma 32:42).

Gugma

Kita kinahanglan mahigugma sa mga tawo nga gihatag sa Ginookanato nga atong alagaran. Kon kita mohigugma kanila, kita buotmoalagad kanila, motudlo kanila, ugmobuhat alang sa ilang kaluwasan.

Dinhi sa kalibutan, ang mgakatawhan panagsa ra maghunahunasa mga pangulo isip mga sulugoon.Apan ang Manluluwas mitudlopinaagi sa iyang pulong ug panig-ingnan nga kita kinahanglanmoalagad sa mga katawhan ngaatong gipangulohan. Siya misultingadto sa Napulog Duha, “Bisankinsa ang labaw diha kaninyo, himoasiya nga inyong sulugoon” (Mateo20:27). Sa Basahon ni Mormon atongnakat-unan nga kon kita moalagad sauban, nag-alagad usab kita sa atongLangitnong Amahan (tan-awa saMosiah 2:17).

Pagkamasulundon

Isip mga pangulo mahinungdanongayud nga kita mosunod sa mgasugo sa Ginoo aron kita makapakitaog panig-ingnan alang sa uban ugtakus sa pagdawat og paggiya gikansa Espiritu Santo. Ang atong

paghupay sa nagsubo ug paghatag og paglaum ngadto a nawad-an ogpaglaum.

Si Jesus nakasabut sa iyang balaannga tawag ug mainampuon ugnagmakugihon sa pagtuman niini.Siya kanunay nga naghimo sakabubut-on sa iyang Amahan ugmihatag kaniya sa himaya, walamagtinguha alang sa iyangkaugalingon. Siya misakripisyo satanang mga butang alang kanato,nag-ula alang sa atong mga sala ugnagpakamatay kinabuhi diha sa krus.

Samtang kita nagsunod sa panig-ingnan sa Manluluwas, siyamopalambo sa atong kahanas sapaghimo sa iyang buhat. Siyamodasig kanato nga makahibalo unsa ang atong kinahanglan ngaisulti ug buhaton (tan-awa sa D&P100:6). Kita sa pagkatinuod mahimonga iyang isig ka sulugoon niiningmahinungdanon nga buhat.

Mga Kinaiya sa mga Pangulosa Pagkapari

Hugot nga Pagtuo

Isip mga pangulo sa pagkapari, kitakinahanglan gayud nga magbaton oghugot nga pagtuo nga si Jesus maoang atong Manluluwas ugManunubos. Kita makapalamboniining hugot nga pagtuo pinaagi sapag-ampo, pagtuon sa balaan nga

S e k s y o n 1

2

sa iyang kasingkasing, miingonkaniya sa pagbaligya sa iyang mgakabtangan, ihatag ngadto sa mgakabus, ug moduol ug mosunodkaniya. Apan ang batan-on nga lalakimibiya nga magul-anon, kay siyaadunay daghan nga mga kabtangan.

Niini nga sugilanon ang Ginoonagtudlo nga kita kinahanglan gayudnga andam sa pagsakripisyo satanang mga butang sa pagsunodkaniya. Sama sa adunahan nga batan-on nga lalaki, kita mahimo ngatawgon sa pagsakripisyo sa atongmga kabtangan, o kita mahimo ngatawgon sa pagsakripisyo sa atongpanahon, mga talagsaon nga kahibalo,ug kaugalingon nga mga tumongaron sa pagpadayon sa buhat saGinoo. Kon kita mosakripisyo alangsa Ginoo ug sa iyang gingharian, siyamisaad sa pagpanalangin kanato satanan nga mga butang (tan-awa saMateo 19:29; D&P 97:8–9).

pagkamasulundon nagpakita usab saatong gugma alang sa Ginoo.

Ang mga sugo sa Ginoo gipadayagdiha sa balaan nga mga kasulatan,pinaagi sa mga pangulo sa Simbahan,ug pinaagi sa mga pag-aghat saBalaan nga Espiritu. Kon kitamosunod niini nga mga sugo, angGinoo motabang kanato sa paghimosa atong balaan nga mga tawag.

Sakripisyo

Usa ka adunahan nga batan-on ngalalaki sa makausa nangutana saManluluwas unsa gayud ang iyangangay nga buhaton aronmakapanunod og kinabuhing dayon.“Sunda ang mga sugo,” ang Ginoomiingon kaniya (Mateo 19:17). Angbatan-on nga lalaki miingon nga siyanagsunod sa mga sugo gikan saiyang pagkabata, dayon nangutana,“Unsa pa ang akong kulang?” SiJesus nga nakahibalo unsa ang anaa

P a g k a p a n g u l o s a P a g k a p a r i d i h a s a S i m b a h a n

3

3. Pagtubos sa mga patay pinaagi sa pagpahigayon sa puli nga mgaordinansa sa ebanghelyo alangkanila.

Pagpakigbahin sa Ebanghelyo

Ang Ginoo naghangyo sa mga sakopsa Simbahan sa pagpakigbahin saebanghelyo ngadto sa tanan nga mgakatawhan. Ang mga pangulo sapagkapari kinahanglan mohimo niinisa ilang mga kaugalingon ugmodasig usab sa uban nga mga sakopsa paghimo niini. Pipila ka mga paagisa pagpakigbahin sa ebanghelyonaglakip—

Ang misyon sa Simbahan mao angpagtabang sa tanan nga mgakatawhan nga “moduol ngadto kangKristo, ug maghingpit diha kaniya”(Moroni 10:32). Kini nga misyonadunay tulo ka mga bahin, ug angmga pangulo sa pagkapari adunay usaka piho nga kapangakohan alang niini:

1. Pagsangyaw sa ebanghelyo niJesukristo ngadto sa matagkanasuran, mga kaliwatan, mgapinulongan, ug mga katawhan.

2. Paghingpit sa mga Santos pinaagisa pag-andam kanila sa pagdawatsa mga ordinansa sa ebanghelyoug pinaagi sa pag-amuma sa mgakabus ug mga timawa.

2. Pagtabang sa mga Katawhan nga Moduolngadto kang Kristo

4

Paghingpit sa mga Santos

Paghingpit sa mga Santos naglakip sapagsiguro nga ang espirituhanon ugmateryal nga mga panginahanglan sasakop nahatag.

Espirituhanon nga mgaPanginahanglan

Ang mga pangulo makatabang samga sakop nga makahatag sa ilangespirituhanon nga mgapanginahanglan pinaagi sa pagtudlokanila sa ebanghelyo ug pag-awhagkanila sa pagsunod niini. Ang mgapangulo kinahanglan moawhag samga sakop sa pagpaduol ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo,pagpuasa, pag-ambit sa sakramento,ug pagtuon sa balaan nga mgakasulatan.

Ang buhat sa paghingpit sa mgaSantos kinahanglan itumong sa tagsa-tagsa ug sa mga banay. Ang tahas saSimbahan mao ang paglig-on ug pag-abag sa panimalay. Ang mga pangulokinahanglan moawhag sa mga sakopsa banay sa paghigugma ug sa pag-alagad sa usag usa. Ang mga pangulokinahanglan usab nga mohatag oggibug-aton sa kapangakohan sa mgaginikanan sa pagtudlo sa ilang mgaanak sa ebanghelyo ug maghimo oggabii sa banay kanunay.

Ang tanan nga mga sakopkinahanglan nga mobati nga

• Sa pagsulti sa mga higalamahitungod niini ug sa mgapanalangin nga ikahatag niiningadto sa mga kinabuhi sa mgakatawhan.

• Sa pagpakita og maayo nga panig-ingnan.

• Sa pagtabang sa mga misyonaryosa istaka o sa mga misyonaryo nganaggahin sa tibuok nila ngapanahon.

• Sa paglaraw og mga kalihokan ugmga programa sa pagpaila sa mgakatawhan ngadto sa ebanghelyo.

Lain nga paagi sa pagpakigbahin saebanghelyo mao ang pag-andam samga sakop sa pag-alagad og tibuoknga panahon sa mga misyon. Angmga pangulo makahimo niini pinaagi sa—

• Pagtabang sa mga batan-on diha sa sanga sa pagpangandam sa pag-alagad.

• Pagtabang sa mga ginikanan sapag-andam sa ilang mga anak sapag-alagad.

• Pag-awhag sa mga magtiayon sapagpangandam sa pag-alagad.

• Pagtambag og mga sakop sapagtigum og salapi alang sa mgamisyon ug sa pag-abag sa mgamisyonaryo pinaagi sa paghatagog salapi.

5

Pagdawat ug Pagpakigbahin samga Panalangin sa Templo

Ang tanan nga mga sakop saSimbahan kinahanglan mag-andamsa pagdawat ug pagpakigbahin samga panalangin sa templo. Ang mga kapangakohan sa mga sakop sa paghimo niini gipasabut diha sa Sumbanan nga Basahon sa Banay. Ang mga pangulo sapagkapari makatabang sa mga sakop sa pagtuman niini nga mgakapangakohan pinaagi sa—

• Pagtudlo kanila mahitungod satemplo.

• Pagtudlo kanila sa mga doktrinakalabut sa buhat alang sa mga patay.

• Pag-awhag kanila sa pagpangita sa ilang mga talaan sa banay ugmohatag sa mga ngalan sa ilangmga katigulangan alang sa buhatsa templo.

• Pag-awhag kanila sa pag-adto sa templo (kon mahimo) ugmopahigayon og mga ordinansa sa templo alang sa ilang mgakatigulangan ug alang sa ubankinsa namatay.

gihigugma ug gikinahanglan diha sa Simbahan. Ang pagtawag sa mgamagtutudlo sa banay sa pagbantay ug paglig-on sa matag sakopkinahanglan makatabang sa paghatag niini nga panginahanglan.

Lawasnon nga mga Panginahanglan

Ang mga pangulo makatabang samga sakop nga makahatag sa ilanglawasnon nga mga panginahanglanpinaagi sa—

• Pagtudlo kanila sa pagpangandamug pagbarug sa kaugalingon.

• Pagtudlo kanila sa pagsunod sabalaod sa ikapulo ug sa balaod sa puasa.

• Pag-awhag kanila sa paglikay sautang.

• Pagtawag og mga magtutudlo sabanay sa pagbantay ug pagtabangkanila.

Ang mga pangulo kinahanglan usabmosulbad sa mga panginahanglan samga kabus (tan-awa sa seksyon 5).

Alang sa dugang kasayuranmahitungod unsaon sa mga sakopnga makahatag sa ilang lawasnon ngamga panginahanglan, tan-awa saSumbanan nga Basahon sa Banay.

S e k s y o n 2

6

Aaron, igsoon nga lalaki ni Moses,tungod kay kini gitugyan ngadtokaniya ug sa iyang binhi. Ang mgalalaki kinsa naghupot sa Aaronic nga Pagkapari adunay pagtugot sapagpangalagad sa mga ordinansasama sa bunyag ug pagpanalangin ugpagpaambit sa sakramento. (Tan-awasa D&P 107:13–14, 20.)

Ang katuyoan sa Aaronic ngaPagkapari mao ang pagtabangniadtong kinsa naghupot niini nga—

• Mahimo nga makabig ngadto saebanghelyo ni Jesukristo ugmagpuyo sa mga pagtulun-an niini.

An pagkapari gibahin ngadto sa duha ka mga bahin: Ang Aaronic ngaPagkapari ug ang Melchizedek ngaPagkapari (tan-awa sa D&P 107:1).Langitnong mga mensaheromipahiuli sa pagtugot sa pagkaparidinhi sa yuta pinaagi sa PropetaJoseph Smith.

Ang Aaronic nga Pagkapari

Ang Aaronic nga Pagkapari mao angusa ka “sumpay ngadto sa labaw, oMelchizedek nga Pagkapari” (D&P107:14). Kini ginganlan sunod ni

3. Kapunongan sa Pagkapari

7

Juan Bautista nagtugyan sa Aaronic nga Pagkaparidiha ni Joseph Smith ug dayon diha ni OliverCowdery (tan-awa sa D&P 13).

Pedro, Santiago, ug Juan nagtugyan saMelchizedek nga Pagkapari diha ni Joseph Smithug dayon ni Oliver Cowdery.

gambalay sa Simbahan ug sa nataran,pagtabang sa pag-amuma sa mgatimawa, ug pagtuman sa linain ngamga buluhaton sama sa pagpundoksa mga halad sa puasa.

Ang korum sa mga deakono mahimongmaglangkob hangtud ngadto sanapulog duha ka mga deakono (tan-awa D&P 107:85). Ang presidente sasanga motawag sa kapangulohan sakorum sa mga deakono gikan sa mgasakop sa korum.

Magtutudlo

Ang usa ka takus nga batan-on ngalalaki mahimo nga i-orden nga usa ka magtutudlo kon siya dili moubossa napulog upat ka mga tuig angedad. Ang mga magtutudlo aduna satanan nga mga katungdanan, mgakatungod, ug mga gahum sa buhatansa deakono. Agi og dugang, silamoandam sa sakramento ug moalagadisip mga magtutudlo sa banay.

Ang korum sa mga magtutudlomahimong maglangkob hangtudngadto sa kawhaan og upat ka mgamagtutudlo (tan-awa ang D&P107:86). Ang presidente sa sangamotawag sa kapangulohan sa korumsa mga matutudlo gikan sa mgasakop sa korum.

Pari

Takus nga mga lalaki mahimong i-orden nga mga pari kon sila dili

• Mapalambo ang ilang mga balaannga tawag sa pagkapari.

• Makahatag og makahuluganon ngapag-alagad.

• Maandam sa pagdawat saMelchizedek nga Pagkapari.

• Maandam sa pag-alagad og mgamisyon nga maggahin sa ilangtibuok panahon.

• Magpuyo nga takus sa pagdawatog mga pakigsaad sa templo ugaron mahimong takus nga mgabana ug mga amahan.

Kon ang Aaronic nga Pagkaparigitugyan diha sa usa ka tawo, siya gi-orden ngadto sa usa ka buhatan niananga pagkapari. Kini nga mga buhatanmao ang deakono, magtutudlo, ugpari. Ang mga lalaki kinsa naghupotog sama nga buhatan gitukod ngadtosa usa ka korum. Ang matag korumgidumala sa usa ka presidente kinsanagtudlo sa mga sakop sa ilang mgakatungdanan ug nag-awhag og pag-inigsoonay tali kanila.

Deakono

Ang usa ka takus nga batan-on ngalalaki kinsa nabunyagan ugnakumpirmahan mahimong i-ordennga usa ko deakono kon siya dilimoubos sa napulog duha ka mga tuigang edad. Ang mga deakono sakasagaran gitudlo sa pagpaambit sasakramento, pag-atiman sa mga

S e k s y o n 3

8

modumala sa mga purok, mga sanga,mga istaka, ug mga misyon.

Kon ang Melchizedek nga Pagkaparigitugyan diha sa usa ka tawo, siya gi-orden ngadto sa usa ka buhatanniana nga pagkapari. Kini nga mgabuhatan mao ang anciano, halangdonnga pari, patriyarka, kapitoan, ugapostol. Ang matag korum gidumalasa usa ka presidente kinsa motudlo samga sakop sa ilang mga katungdananug mag-awhag og pag-inigsoonaytaliwala kanila.

Anciano

Ang mga anciano gihatagan sakatungdanan sa pagtudlo, pagpasabut,pagbunyag, ug pagbantay saSimbahan. Dugang ngadto sa pagtugotsa mga buhatan sa Aaronic ngaPagkapari, sila mahimo nga motugyansa gasa sa Espiritu Santo,pagpanalangin ngadto sa masakiton,ug sa pagpahigayon sa uban nga mgaordinansa (tan-awa sa seksyon 7). Kongitugutan, ang mga anciano mahimonga magdumala sa mga tigum saSimbahan kon walay gitugutan ngahalangdon nga pari nga mitambong.(Tan-awa sa D&P 20:42–45, 70; 107:11.)

Ang korum sa mga anciano sa usa kasanga mahimong maglangkobhangtud ngadto sa napulog unom kamga anciano. Ang presidente saistaka, misyon, o distrito motawag sakapangulohan sa korum gikan samga sakop sa korum.

mokubos sa napulog unom ka tuigang edad. Agi og dugang ngadto samga katungdanan ug mga gahum sausa ka deakono ug magtutudlo, angusa ka pari mahimong mobunyag,mangalagad sa sakramento, ugmopahigayon og mga tigum konwalay naghupot sa Melchizedek ngaPagkapari nga mitambong. Usab, kongitugutan sa paghimo, ang usa kapari adunay pagtugot sa pagtugyansa Aaronic nga Pagkapari ngadto sauban ug mo-orden kanila nga usa kadeakono, magtutudlo o pari. (Tan-awa sa D&P 20:46–51).

Ang mga korum sa mga parimahimong maglangkob hangtudngadto sa kap-atan og walo ka mgapari (tan-awa sa D&P 107:87–88). Ang presidente sa sanga mao angpresidente niini nga korum ugmahimong motawag og mga sakopsa korum isip iyang mga luyo-luyo.

Ang Melchizedek nga Pagkapari

Ang Melchizedek nga Pagkapari mao ang labaw nga pagkapari. Kiniginganlan sunod sa usa ka halangdonnga pari kinsa nagpuyo sa panahon niAbraham (tan-awa sa D&P 107:2–5).Ang mga lalaki kinsa naghupot saMelchizedek nga Pagkapari adunaygahum ug pagtugot sa paggiya saSimbahan ug pagdumala sapagsangyaw sa ebanghelyo. Sila

K a p u n o n g a n s a P a g k a p a r i

9

halangdon nga pari, patriyarka,kapitoan, ug apostol, tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo,kapitulo 14.

Halangdon nga Pari, Patriyarka,Kapitoan, ug Apostol

Alang sa dugang kasayuranmahitungod sa mga buhatan sa

S e k s y o n 3

10

katuyoan sa ebanghelyo. Sa paghimoniini nga mga laraw, ang mga pangulokinahanglan nga mangutana sa uban,sama sa ilang mga magtatambag, sapagpakigbahin sa ilang mga hunahunaug pagtabang sa kapunongan.

2. Pag-ampo. Ang mga pangulo mag-ampo alang sa paggiya samtang silanagbuhat ug nagsunod sa mga laraw.Sila usab mag-ampo mahitungodkinsa ang ilang tawgon sa pagtabangsa buhat.

3. Paghatag og Buluhaton ngadto sa Uban. Ang epektibo nga pangulomodapit sa uban sa pagtabangtungod kay siya nasayud nga siya diliug kinahanglan nga dili mohimo satanan sa iyang kaugalingon. Siya

Paglaraw ug Paghatag ogBuluhaton ngadto sa Uban

Ang mosunod nga mga lakangmakatabang gayud sa mga pangulosa paglaraw og mga tigum, mgakalihokan, mga proyekto sa pag-alagad, ug mga tumong sa paghimosa buhat sa Ginoo. Kini nga mgalakang mahimo usab nga magamit sapagtukod og pagtudlo sa banay, sapagtawag og mga sakop sa pag-alagad sa mga katungdanan sa sanga,ug sa pagpakigdait sa mga sakop ugdili mga sakop.

1. Paglaraw ug pagtukod. Ang mgapangulo kinahanglan maglaraw satanan nga mga tigum, mga kahihokan,ug mga tumong nga adunay usa ka

4. Mga Kahanas sa Pagpangulo

11

6. Pagtimbang-timbang. Konmahuman na ang buhat, ang pangulomotimbang-timbang niini uban samatag tawo. Siya mopasalamat,mohisgot sa bili sa unsay nahimo, ugmahimong mohatag sa tawo og lainnga buluhaton.

Pag-andam og usa ka Agenda

Ang usa ka agenda mao ang usa kalaraw alang sa usa ka tigum. Kinimaglakip sa mga pag-ampo, mgahimno, mga pakigpulong, mgapahibalo, mga atimanunon, mga tahosa mga buluhaton, bag-o nga mgabuluhaton, ug uban nga mga butangnga hisgutan. Ang paggamit ogsinulat nga agenda makatabang sausa ka pangulo sa pagsiguro nga anglabing mahinungdanon nga mgabutang mahisgutan diha sa tigum.Kini usab makatabang kaniya sapagdumala sa tigum nga hapsay ugpaggamit sa panahon nga epektibo.

Ang tawo nga modumala sakasagaran mao ang moandam saagenda. Siya mosiguro nga kininaglakip sa tanan nga gikinahanglansa pagtuman sa mga katuyoan satigum. Siya usab motino kon unsaang gidugayon ang matag hisgutan.Kon wala nay igong panahon sapaghisgot sa tanang mga butang, siyamobutang niini sa agenda alang sasunod nga tigum.

magpasabut sa laraw ngadto kanila.Siya dayon mohatag og buluhatonngadto sa uban (motudlo) og pihonga mga buluhaton ngadto sa matagtawo, nagpasabut sa mgakatungdanan ug mga panalangin sapagtuman sa buluhaton.

4. Pagtabang og pag-abag. Humanang usa ka pangulo maglaraw, mag-ampo, ug maghatag og buluhatonngadto sa uban, siya moabag sa mgatawo nga iyang gitawag sa paghimosa buluhaton. Siya magtudlo kanilaunsa ang ilang angay ngamahibaloan ug motanyag og tabang.Siya mopadayag sa iyang gugma ugsa iyang pagsalig diha sa matagtawo. Siya mag-awhag kanila sapaggamit sa ilang kaugalingon ngamga ideya kay sa pagpamugos ngaang mga butang kinahanglan himoonsa iyang kaugalingon nga paagi. Siyamotudlo og usab sa mga tawo omopausab kanila unsa ang ilanggibuhat kon kini gikinahanglan.

5. Pagsunod. Human sa paghatag ogusa ka buluhaton, ang usa kapangulo kinahanglan matag karon ugunya mangutana sa tawo og tahomahitungod sa buluhaton. Siyamahimong mohimo niini sa dilipormal nga panagsulti o sa usa kapribado nga pakighinabi. Siya usabkinahanglan mopasalamat sa tawo ugmohatag og kinasingkasing ngapagdayeg ug pag-awhag. Siyamahimo usab nga mohisgot unsaonnga ang buhat mouswag.

S e k s y o n 4

12

pagtino kon sila takus ba ngamodawat og rekomen sa templo, i-orden ngadto sa labaw nga buhatan sapagkapari, o moalagad diha sa balaannga tawag sa Simbahan. Siya usabmakighinabi sa mga sakop konmotawag kanila sa pag-alagad diha sa Simbahan. Ang mga pakighinabiusab gamiton sa pagpakigbahin ogkasayuran, sa paghatag og higayon satawo sa pagtaho sa usa ka buluhaton obalaan nga tawag, o paghatag og mgapanudlo. Ang usa ka pakighinabi maousab ang usa ka maayo nga paagi sapagtudlo sa mga sakop sa Simbahan.

Ang mga pangulo kinahanglan ngamosunod sa mga panudlo sa uboskon makighinabi og usa ka tawo:

1. Magpili og hilum nga dapit diinwalay makasamok.

2. Mosulti sa tawo ngano nga ikawmakighinabi kaniya.

3. Mangutana sa mahigugmaon, yanonga paagi.

4. Maminaw unsa ang isulti sa tawo.

5. Maghatag og mga panudlo ug mgabuluhaton sa tin-aw nga paagi.

6. Maghatag og panahon sa tawo sapagpangutana ug sa pagpahayagsa gibati.

7. Pasalamati ug awhaga ang tawo ug tingali pahayag sa imongpagpamatuod, basa og usa kabalaan nga kasulatan, o pag-ampokamong duha.

Pagpahigayon og mga Tigum

Ang tawo kinsa mopahigayon og usaka tigum naglihok isip usa ka panguloniana nga tigum. Siya mopahibalo samga ngalan niadtong kinsa moampo,mamulong, mogiya sa musika, ugmohimo sa uban nga mga butang satigum. Siya kinahanglan adunaybalaan nga pagtahud ug kinahanglanmopahigayon sa tigum ingon sapaggiya sa Espiritu sa Ginoo kaniya.

Ang tigdumalang opisyal mahimonga mopahigayon, o siya mahimonga mohangyo og lain nga tawo sa pagpahigayon ubos sa iyangdireksyon. Sama pananglit, ang usaka presidente sa sanga mahimongmohangyo sa usa sa iyang mgamagtatambag sa pagpahigayon ogtigum sa sakramento. Ang usa kapresidente sa korum mahimongmohangyo sa usa sa iyang mgamagtatambag sa pagpahigayon ogtigum sa korum.

Pagpakighinabi

Ang usa ka pakighinabi mao ang usa ka tigum tali sa usa ka panguloug laing usa ka tawo. Sa usa kapakighinabi, ang pangulo mangutanaog mga pangutana, maminaw, ugmohatag og mga panudlo ngadto salaing tawo.

Ang usa ka pangulo mahimongmakighinabi sa mga sakop aron sa

M g a K a h a n a s s a P a g p a n g u l o

13

1. Takus ba ang tawo?

2. Unsa ang mga kaikag sa tawo?

3. Ang tawo aduna bay kahanas,tinguha ug panahon sa paghimo sa buluhaton?

4. Ang kahimtang ba sa pamilya satawo makatugot kaniya sa pag-alagad?

Kon ang pangulo mobati nga siyamao ang tawo alang sa katungdanan,siya mohangyo sa tawo sa pagdawatsa balaan nga tawag.

Sa dili pa motawag og usa ka babayengadto sa usa ka katungdanan, angusa ka pangulo kinahanglan ngamakigsulti uban sa iyang bana ugmosiguro nga siya moabag kaniya.Kon motawag og usa ka lalaki ngadtosa usa ka katungdanan, ang usa kapangulo kinahanglan usab ngamosiguro nga ang asawa sa lalakimoabag kaniya. Ang usa ka pangulokinahanglan nga makigsulti sa mgaginikanan sa dili pa motawag og usaka bata o batan-on sa pag-alagad dihasa katungdanan sa Simbahan.

Pagpaluyo ug Pagpaluwat

Kon ang mga tawo modawat og usaka balaan nga tawag sa pag-alagad,sila kinahanglan nga pagatawgon dihasa usa ka tigum sa Simbahan sa mgatawo nga ilang alagaran. Sa paghimoniini, ang nagdumala o nagpahigayon

8. Hatag og igong panahon aron angtawo dili mobati nga gidali-dali.

Dili Pagbutyag sa mga Tinago

Ang usa ka pangulo kinahanglangayud nga dili mosulti ni bisan kinsamahitungod sa tinago nga mga butangnga siya nakigsulti mahitungod salaing tawo. Mga pakighinabi, mgapagkumpisal, ug ang kantidad saikapulo ug uban nga amot ngagibayad sa tawo kinahanglan gayudnga sa hingpit itago. Gawas kon angtawo mohatag og pagtugot, angpangulo kinahanglan dili mohisgot sapribado nga mga butang mahitungodniana nga tawo ngadto sa uban, lakipsa mga magtatambag ug sa kapikas.Ang usa ka pangulo kinsa mosultingadto sa uban niini nga mga butangmakapahuyang sa mga pagpamatuodug hugot nga pagtuo sa mgakatawhan nga iyang gialagaran.

Pagtawag sa mga Sakop sa Pag-alagad diha sa mgaKatungdanan sa Simbahan

Sa pagtawag og mga sakop sa pag-alagad diha sa mga katungdanan sa Simbahan, ang usa ka pangulokinahanglan nga makighinabi samatag tawo sa pribado aronmakahibalo sa mosunod nga mga butang:

S e k s y o n 4

14

Paghimo og mga Tumong

Ang mga pangulo kinahanglan samainampoon nga paagi mangita sapaggiya sa Ginoo mahitungod unsaang iyang buot nga ilang buhaton.Ang paghimo og mga tumongmakatabang kanila sa paghimo sabuhat nga gihatag sa Ginoo kanila.

Kon maghimo og usa ka tumong,mahinungdanon kaayo ang paglarawunsaon sa pagkab-ut niini. Samapananglit, ang usa ka presidente sadistrito maghimo og tumong sapagpausbaw sa manambong sa mgatigum sa sakramento diha sa distrito.Ang iyang laraw mahimo ngamaglakip sa paghangyo sa mgapresidente sa sanga sa pagdapit satanan nga mga sakop sa sanga sapagsaad tagsa-tagsa sa pagtambongsa mga tigum sa sakramento.

Ang mga pangulo makahimo sa pag-awhag sa mga sakop sa paghimo ugpagkab-ut og kinaugalingon nga mgatumong. Ang usa ka pangulo mahimonga mosugyot unsa kining pipila kamga tumong, apan ang tagsa-tagsakinahanglan mohimo sa ilangkaugalingon nga mga tumong ugmohimo sa ilang kaugalingon ngamga laraw sa pagkab-ut kanila.

nga opisyal mopaila sa mga ngalan ug mohangyo niini nga mga sakop sapagbarug samtang ang katigumanmoboto aron sa pagpaluyo kanila. Angtawo nga mipaila sa mga ngalan alangsa pagpaluyo nga pagboto mahimonga moingon: “Kami nagtawag [isultiang ngalan sa tawo] sa pag-alagad isip [isulti ang katungdanan diin angtawo gitawag] ug mosugyot nga siyapagapaluyohan. Kadto nga uyonmahimo nga mopakita niini pinaagi sapagpataas sa tuo nga kamot. [Hulataang pagboto]. Kadto nga mosupak,kon aduna, mahimo usab nga mopakitaniini pinaagi sa pagpataas sa tuo ngakamot. [Hulata ang pagboto.] “Angsakop nga gipaluyohan kinahanglannga moboto. Kon labaw sa usa katawo ang gipaila, sila sa kasagaranpagatawgon ingon nga usa ka pundok.

Sa pagpaluwat sa mga tawo gikan sa mga katungdanan sa Simbahan,ang usa ka pangulo kinahanglanmakighinabi kanila, mopasalamatkanila, ug mopasabut sa katarungansa pagpaluwat. Ang nagdumala o nagpahigayon nga opisyalkinahanglan mopahibalo sapagpaluwat diha sa usa ka tigum sa Simbahan. Siya kinahanglanmohangyo sa mga sakop sa pagpakitasa ilang pagpasalamat alang sa pag-alagad sa tawo pinaagi sa pagpataassa ilang tuo nga mga kamot.

M g a K a h a n a s s a P a g p a n g u l o

15

Tigdumalang Pangulo saPagkapari

Isip tigdumalang pangulo sapagkapari, ang presidente sa sangamagbantay ug maglig-on sa mgasakop sa sanga. Siya tabangan sa iyangmga magtatambag ug sa mga pangulosa korum ug sa mga magtutudlo sabanay. Makigtambayayong uban sapresidente sa korum sa mga anciano,ang presidente sa sanga mosiguro ngaang magtutudlo sa banay moduaw samatag panimalay kanunay. Binulannga mga taho sa pagtudlo sa banaygikan sa presidente sa korum sa mgaanciano makatabang sa presidente sasanga nga makahibalo sa mgapanginahanglan sa mga sakop. (Alangsa dugang nga kasayuran mahitungod

Ang presidente sa sanga mao angmagbalantay sa usa ka sanga,magdumala pinaagi sa gugma ugpagkamabination sa tanang mgasakop sa sanga. Siya adunay upat kalabing mahinungdanon nga mgakapangakohan:

1. Siya mao ang tigdumalang pangulosa pagkapari diha sa sanga.

2. Siya mao ang maghuhukom satanan diha a sanga.

3. Siya ang magdumala sa pag-amumasa mga kabus ug sa mga timawadiha sa sanga.

4. Siya ang mobantay sa mga panalapiug sa mga talaan sa sanga.

5. Mga Katungdanan sa Presidente sa Sanga

16

mga ordinansa. Siya mosiguro ngaang naghupot sa pagkapari adunaygikinahanglan nga pagtugot, takus,ug mosunod sa tukma nga mga paagi.Siya motugot sa mga pag-orden dihasa Aaronic nga Pagkapari. Human sapagpakigsulti sa presidente sa istaka,misyon, o distrito, siya usab mo-rekomendar sa mga kaigsoonanglalaki nga i-orden ngadto saMelchizedek nga Pagkapari. (Alang sadugang nga kasayuran mahitungodsa mga ordinansa sa pagkapari, tan-awa sa seksyon 7.)

Maghuhukom sa Tanan

Ang presidente sa sanga mao angmaghuhukom sa tanan nga mga sakopsa sanga. Siya makighinabi kanila aronsa paghukom sa ilang katakus alang sarekomen sa templo, mga pag-orden,mga ordinansa, balaan nga mga tawag,ug patriyarkal nga mga panalangin.Siya usab mahimo nga motambag samga sakop kinsa nangita ogespirituhanon nga paggiya.

Aron sa pagtabang sa presidente sasanga sa iyang mga katungdanan isipusa ka maghuhukom sa tanan, angGinoo misaad kaniya og gasa sa pag-ila. Kon siya takus sa pagdawat niini,kini nga gasa makatabang kaniya nga mahibalo unsa ang anaa sakasingkasing sa tawo. Kini usabmakatabang kaniya nga makahibalounsa ang isulti ug buhaton aron sapagtabang sa tawo.

Kon ang mga sakop sa Simbahan

sa pagtudlo sa panimalay, tan-awa sa seksyon 6.)

Ang presidente sa sanga motan-aw sa mga korum, mga kaabag, ug mgakalihokan diha sa sanga, uban sapaghatag og gibug-aton sa Aaronicnga Pagkapari ug batan-on nga mgababaye. Siya motawag og mga sakopsa paggiya sa mga korum sa Aaronicnga Pagkapari ug mga kaabag sasanga (Kapunongan sa Kahupayan,Primarya, Pan-Domingo ngaTulunghaan, ug Batan-on nga mgaBabaye). Gitabangan sa iyang mgamagtatambag, siya usab, motawag og mga sakop sa pagtudlo og mgaklase ug moalagad sa laing mgakatungdanan sa sanga. Siya kanunaynga makighinabi sa mga pangulo sakorum ug sa kaabag nga kapunongansa pagdawat og mga taho sa ilang mgapagkatinugyanan. (Alang sa dugangkasayuran mahitungod sa mga kaabagnga kapunongan ug balaan nga mgatawag sa sanga, tan-awa ang Sumbanannga Basahon sa Sanga.)

Ang presidente sa sanga magdumalasa mga tigum sa sakramento, mgatigum sa pagkapari, ug uban nga mgatigum sa sanga nga iyang tambongan.Siya mosiguro nga ang tanan ngamga tigum ug mga kalihokanmakatabang sa mga sakop sa pagduolngadto kang Kristo. (Alang sa dugangkasayuran mahitungod sa mga tigumsa sanga, tan-awa ang Sumbanan ngaBasahon sa Sanga.)

Ang presidente sa sanga modumalasa pagpahigayon sa kadaghanan nga

17

Simbahan aron sa pagtabang sa mgakabus ug sa mga timawa nga mgasakop diha sa sanga. Ang presidentesa korum sa mga anciano ug angpresidente sa Kapunongan saKahupayan makatabang kaniya sapag-amuma niini nga mga sakop.

Ang presidente sa sanga kinahanglannga mosiguro nga ang purok adunayusa ka husay nga sistema sapagpundok og binulan nga halad sapuasa. Kon magpuasa, ang mgasakop dili mokaon ug dili moinomsulod sa duha ka nagsunod-sunodnga kan-anan ug mohatag og haladsa puasa nga sama sa kantidad sapagkaon nga unta ilang kaonon.

Subay sa mga lagda sa Simbahan, angpresidente sa sanga usab mohukomunsaon sa paggamit sa halad sapuasa aron sa pagtabang sa mgakabus ug sa mga timawa.

Pagbantay sa mga Panalapi ugsa mga Talaan

Ang presidente sa sanga—

• Modawat ug moihap sa ikapulo uguban nga mga halad gikan sa mgasakop sa sanga.

• Modumala sa paggamit sa tanangpundo sa sanga.

• Mopahigayon og tinuig ngapaghusay sa ikapulo.

• Mosiguro nga ang mga talaan ugmga taho sa sanga husto ug bag-o.

makalapas, ang presidente sa sangamakatabang kanila sa paghinulsolkon sila mokumpisal sa ilang mgasala ngadto kaniya.

Kon ang usa ka sakop makahimo oggrabe nga sala, pormal nga disiplinasa Simbahan, sama sa paghunong og paghatag og kahigayunan sapagdawat og balaan nga tawag opahimulag, tingali gikinahanglan.Ang presidente sa sanga makigsultiniini uban sa presidente sa misyon o distrito, kinsa mohukom kon ang konseho sa pagdisiplinagikinahanglan. Ubos sa direksyon sapresidente sa misyon o distrito, angusa ka presidente sa sanga mahimonga modumala sa usa ka konseho sapagdisiplina. Kini nga mga konsehogipahigayon sa gugma ug himoonaron sa pagtabang sa usa ka tawo nga maghinulsol ug sa makausa pamakatagamtam sa hingpit nga mgapanalangin sa ebanghelyo.

Kon ang usa ka presidente sa sangausa ka pari, siya walay pagtugot ngamahimo nga maghuhukom sa tanan.Niini nga sitwasyon, ang presidentesa misyon o distrito mao angmaghuhukom sa tanan sa mga sakopsa sanga.

Pag-amuma sa mga Kabus ugsa mga Timawa

Ang presidente sa sanga adunaysagrado nga kapangakohan sapaggamit sa mga kapanguhaan sa

S e k s y o n 5

18

Magdumala sa mga Tigum sa Korum

Ang presidente sa korum sa mgaanciano kinahanglan mogamit sa mga tigum sa korum sa—

• Pagtudlo sa ebanghelyo.

• Pag-awhag sa mga amahan sapaglig-on sa ilang mga banay.

• Pagtabang sa kaigsoonang mgalalaki nga makakat-on ugmakapahigayon sa mgakatungdanan sa pagkapari.

• Pagtudlo sa kaigsoonang mgalalaki unsaon sa pagpahigayon samga ordinansa sa pagkapari.

Ang mga anciano diha sa usa kasanga gitukod ngadto sa korum samga anciano. Ang presidente sakorum sa mga anciano pagatawgonsa presidente sa istaka, misyon odistrito ug may tulubagon ngadtokaniya. Ang presidente sa korum sa mga anciano naglihok usab sadireksyon sa presidente sa sanga isip usa ka sakop sa komitiba satigdumadala sa pagkapari sa sanga.

Mga katungdanan sa presidente sakorum sa mga anciano gilatid sa ubos.

6. Mga Katungdanan sa Presidente sa Korumsa mga Anciano

19

presidente sa sanga sa pagtukod ugsa paggiya sa pagtudlo sa banay. Sapribado nga mga pakighinabi siyamotawag og kaigsoonang mga lalakiaron sa pag-alagad isip mgamagtutudlo sa banay ug motudlokanila og mga sakop nga amumahan.Ang kapangulohan sa sanga mahimonga motawag og Aaronic ngaPagkapari nga batan-on sa pag-alagad isip mga kauban sa mgamagtutudlo sa banay.

Usa ka sakop sa kapangulohan sakorum makighinabi sa mgamagtutudlo sa banay kanunay aronmakadawat og subay sa ilang mgapagduaw ug aron makahibalo sapanginahanglan sa mga sakop.

Paglig-on sa Dili kaayo Aktibonga mga Sakop

Ang presidente sa korum sa mgaanciano kinahanglan nga motabang samga sakop sa pag-apil sa mga tigumsa Simbahan, mga kalihokan, ug mgapag-alagad. Siya usab kinahanglanmotabang kanila nga makaandam sa pagdawat sa Melchizedek ngaPagkapari ug mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo. Ang mga magtutudlo sa banay mahimonga motabang niini nga mgapagpaningkamot, apan sa kasagaranang presidente sa korum kinahanglannga mangunay sa pagpangalagadngadto niini nga mga sakop.

• Paglaraw og pag-alagad ug mgakalihokan nga makatukod ogpanag-inigsoonay.

Pagtudlo sa Banay

Ang mga magtutudlo sa banay maoang kaigsoonang mga lalaki kinsagitawag sa pagbantay ug paglig-on sa mga sakop sa sanga. Ang pagtudlosa banay mao ang usa sa labingmahinungdanon nga buluhaton sa presidente sa korum sa mgaanciano. Kini usab usa sa labingmahinungdanon nga mgakatungdanan sa usa ka naghupot sa pagkapari.

Ang presidente sa korum sa mgaanciano kinahanglan motudlo sakaigsoonang mga lalaki mahitungod sapagtudlo sa banay ug modasig kanilasa paghimo niini. Sila kinahanglan nga moduaw sa mga sakop kanunay,mohigugma kanila, motudlo kanila sa ebanghelyo, ug modapit kanila sapagduol ngadto kang Kristo. Silakinahanglan nga moawhag sa mgasakop sa pag-ampo ug sa pag-atimansa tanan nga mga katungdanan sabanay. Sila usab kinahanglan motabangsa mga sakop sa panahon sapagkasakit, pagkamatay, kamingaw,pagkawalay trabaho, ug lain ngatalagsaon nga panginahanglan. (Tan-awa sa D&P 20:51, 53, 59.)

Ang presidente sa korum sa mgaanciano makigtambayayong uban sa

S e k s y o n 6

20

presidente sa korum sa mga anciano kinahanglan nga motudlo sakaigsoonang mga lalaki unsaon sapagpahigayon sa mga ordinansa. Kininga mga pangulo kinahanglan usabnga motabang sa mga amahan ngamahimo nga andam ug takus sapagpahigayon sa mga ordinansaalang sa mga sakop sa banay.

Ang kaigsoonang mga lalaki kinsamopahigayon sa mga ordinansakinahanglan mag-andam sa ilangmga kaugalingon nga magiyahan sa Balaan nga Espiritu. Sila usabmosiguro nga ang mga ordinansaaduna sa mosunod nga mgagikinahanglan.

Ang usa ka ordinansa mao ang usa kasagrado nga buhat nga gipahigayonubos sa pagtugot sa pagkapari. Angbunyag ug ang sakramento mao angmga panig-ingnan sa mga ordinansasa pagkapari. Ang uban nga mgaordinansa mahimo nga ipahigayon sakaigsoonang mga lalaki nga naghupotsa Aaronic nga Pagkapari. Apankadaghanan sa mga ordinansaipahigayon sa mga naghupot saMelchizedek nga Pagkapari.

Kini nga seksyon naghatag og mgadireksyon nga kinahanglan ngasundon sa naghupot sa pagkapari konmagpahigayon og usa ka ordinansa.Ang mga presidente sa sanga ug mga

7. Mga Ordinansa ug mga Panalangin sa Pagkapari

21

lalaki lamang kinsa naghupot saMelchizedek nga Pagkapari angmahimong moapil sa ordinansa sapaghatag og ngalan ug pagpanalanginsa mga bata (tan-awa sa D&P 20:70).Takus nga mga amahan kinsanaghupot sa Melchizedek ngaPagkapari gi-awhag sa pagpanalanginsa ilang kaugalingon nga mga anak.

Kon mopanalangin og usa ka batanga masuso, ang kaigsoonang mgalalaki magliyok ug mobutang sa ilangmga kamot sa ilawom sa bata. Konmopanalangin og dako nga bata, angkaigsoonang mga lalaki mobutang sailang mga kamot sa ulo sa bata. Angtawo kinsa mohatag sa panalangin—

1. Moingon, “Among LangitnongAmahan.”

2. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mohatag og ngalan sa bata.

4. Modugang og mga pulong sapanalangin sumala sa paggiya sa Espiritu.

5. Motapos pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagbunyag

Ubos sa direksyon sa tigdumalangmay pagtugot, takus nga mga pari omga naghupot sa Melchizedek ngaPagkapari mahimo nga mobunyag sa

1. Ang tanan nga mga ordinansakinahanglan gayud nga ipahigayondiha sa ngalan ni Jesukristo.

2. Ang tanan nga mga ordinansakinahanglan gayud nga ipahigayonpinaagi sa pagtugot sa pagkapari.

3. Ang mosunod nga mga ordinansakinahanglan gayud nga gitugutansa tigdumalang may pagtugot:bunyag, kumpirma, paghatag ogngalan ug pagpanalangin sa mgabata, pagpanalangin sa sakramento,pagpahinungod sa mga lubnganan,ug pagtugyan sa pagkapari ug pag-orden ngadto sa usa ka buhatan.Pagbalaan sa lana, pagpangalagadsa masakiton, ug ang paghatag ogmga panalangin sa amahan dilimagkinahanglan sa pagtugot satigdumalang may pagtugot. Silagihatagan og pagtugot kon ang usaka tawo naghupot sa Melchizedeknga Pagkapari ug takus.

4. Ang tanan nga mga ordinansakinahanglan gayud nga ipahigayonsumala sa gitudlo nga mga paagi sapagpahigayon niini, sama sapaggamit sa gitino nga mga pulong,pagpandong sa mga kamot, opaggamit sa gibalaan nga lana.

Paghatag og Ngalan ugPagpanalangin sa mga Bata

Ubos sa direksyon sa tigdumalangmay pagtugot, ang kaigsoonang mga

S e k s y o n 7

22

kinahanglan nga balikon kini ug ang tawo kinahanglan gayud ngaipaunlod pag-usab. Kon adunaybahin sa lawas o saput sa tawo ngagibunyagan mga wala maunlod satubig, ang pag-ampo sa bunyagkinahanglan gayud nga balikon ugang tawo kinahanglan gayud ngaipaunlod sa hingpit.

Pagkumpirma ug Pagtugyan sa Espiritu Santo

Ubos sa direksyon sa tigdumalangmay pagtugot, usa o daghan nga mga naghupot sa Melchizedek ngaPagkapari mahimo nga moapil sapagkumpirma sa usa ka tawo nga mahimo nga usa ka sakop saSimbahan ug sa pagtugyan saEspiritu Santo. Sila mopandong sailang mga kamot sa ulo sa tawo;dayon ang naghupot sa pagkaparimosulti sa pag-ampo sa kumpirma—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mokumpirma sa tawo nga usa ka sakop sa Ang Simbahan niJesukristo sa mga Santos saUlahing mga Adlaw.

4. Motugyan sa Espiritu Santo ubansa mga pulong sama sa “dawataang Espiritu Santo..”

sarang nga mga tawo. Sapagpahigayon niini nga mgaordinansa, ang naghupot sapagkapari—

1. Mobarug diha sa tubig uban satawo nga bunyagan.

2. (Alang sa kasayon og walaykakuyaw) mogunit sa tuo ngapulso sa tawo sa iyang wala ngakamot, dayon mobutang sa iyangkaugalingon nga wala nga pulsodiha sa wala nga kamot sa tawo.

3. Mopataas sa iyang tuo nga kamotnga pinaeskwala.

4. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawoug moingon, “Ingon nga sinugo niJesukristo, ako mobunyag kanimopinaagi sa ngalan sa Amahan, ugsa Anak, ug sa Espiritu Santo.Amen” (D&P 20:73).

5. (Alang sa kasayon) paguniti satawo ang iyang ilong sa iyang tuonga kamot; dayon ang naghupot sa pagkapari mobutang sa iyangtuo nga kamot sa ibabaw sa likodsa tawo ug sa hingpit mopaunlodsa tawo.

6. Motabang sa tawo nga mogawasgikan sa tubig.

Ang matag bunyag kinahanglangayud nga pagasaksihan sa duha ka mga pari o mga naghupot saMelchizedek nga Pagkapari. Silamosiguro nga kini gipahigayon sahusto nga paagi. Kon ang pag-ampowala masulti sa husto nga paagi,

M g a O r d i n a n s a u g m g a P a n a l a n g i n s a P a g k a p a r i

23

pan ngadto sa mga kalag sa tananniadto kinsa moambit niini, nga silaunta mokaon agi og handumanan salawas sa imong Anak, ug mosaksinganha kanimo, O Dios, ang Amahansa Kahangturan, nga sila andam sapagdala nganha kanila sa ngalan sa imong Anak, ug sa kanunaymahinumdom kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatagngadto kanila; nga sila unta sa kanunaymakabaton sa iyang Espiritu ubankanila. Amen” (D&P 20:77; Moroni 4:3).

Ang mosunod mao ang pag-ampoalang sa tubig:

“O Dios, ang Amahan sa Kahangturan,kami mangayo kanimo pinaagi sangalan sa imong Anak, si Jesukristo, sa pagpanalangin ug sa pagbalaanniining [tubig] ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moinom niini,nga sila unta mohimo niini agi oghandumanan sa dugo sa imong Anak,nga gipaagas alang kanila; nga silaunta mosaksi nganha kanimo, O Dios,ang Amahan sa Kahangturan, nga silasa kanunay mahinumdom kaniya, ngasila unta makabaton sa iyang Espirituuban kanila. Amen” (D&P 20:79;Moroni 5:2).

Pagbalaan sa Lana

Usa o daghan nga mga naghupot saMelchizedek nga Pagkapari mahimonga mobalaan sa lunsay nga lana saoliba ug mogahin niini alang sa tuyo

5. Modugang og mga pulong sapanalangin sumala sa paggiya saEspiritu.

6. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagpangalagad sa Sakramento

Ang sakramento mahimo ngaipangalagad pinaagi sa takus ngamga pari o sa mga naghupot saMelchizedek nga Pagkapari. Angtawo kinsa mopanalangin sa panmoluhod ug mosulti sa sakramentonga pag-ampo alang sa pan. Dayon ang pan ipaambit ngadto sa katiguman. Ang tawo kinsamopanalangin sa tubig moluhod ugmosulti sa sakramento nga pag-ampoalang sa tubig. Dayon ang tubigipaambit ngadto sa katiguman.

Ang sakramento nga mga pag-ampokinahanglan nga isulti sa husto ngapaagi. Kon ang tawo makahimo ogsayop sa usa niini nga mga pag-ampoug dili mousab niini sa iyangkaugalingon, ang presidente sa sangakinahanglan nga mosugo kaniya sa pag-usab sa pag-ampo sa hustonga paagi.

Ang mosunod mao ang pag-ampoalang sa pan:

“O Dios, ang Amahan sa Kahangturan,kami mangayo kanimo pinaagi sangalan sa imong Anak, si Jesukristo, sapagpanalangin ug sa pagbalaan niining

S e k s y o n 7

24

sa masakiton nga mga sakop sa iyangbanay. Siya mahimo nga mohangyoog laing naghupot sa Melchizedeknga Pagkapari sa pagtabang kaniya.

Ang ordinansa sa pagpangalagadngadto sa masakiton adunay duha kamga bahin: (1) pagdihog uban sa lanaug (2) pagsilyo sa pagdihog.

Pagdihog uban sa Lana

Ang pagdihog pagahimoon sa usa ka naghupot sa Melchizedek ngaPagkapari. Siya—

1. Mobutang og gamay sa gibalaannga lana diha sa ulo sa tawo.

2. Mobutang sa iyang mga kamotdiha sa ulo sa tawo ug mosulti satibuok ngalan sa tawo.

3. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

4. Mosulti nga siya nagdihog sagibalaan nga lana.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagsilyo sa Pagdihog

Usa o daghan nga mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkaparimopandong sa ilang mga kamot dihasa ulo sa masakiton nga tawo. Usakanila mosulti sa pag-ampo ug—

1. Mosulti sa tibuok ngalan samasakiton nga tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansa

sa pagdihog sa masakiton. Walaylaing lana nga gamiton. Sa pagbalaansa lana, usa ka naghupot sapagkapari—

1. Mogunit sa walay tabon ngasudlanan sa lana sa oliba.

2. Moingon “Among LangitnongAmahan”.

3. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

4. Mobalaan sa lana alang sapagpanalangin ug pagdihog samasakiton.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagpangalagad ngadto saMasakiton

Ang mga naghupot lamang saMelchizedek nga Pagkapari angmahimo nga mangalagad ngadto sa masakiton. Duha o daghan ngamga tawo sa kasagaran angmopahigayon niini nga ordinansa,apan ang usa ka tawo mahimo ngamopahigayon niini sa iyangkaugalingon. Kon siya walaygibalaan nga lana, siya mahimo ngamohatag og panalangin pinaagi sapagtugot sa pagkapari.

Ang usa ka amahan kinsa naghupotsa Melchizedek nga Pagkaparikinahanglan nga mangalagad ngadto

M g a O r d i n a n s a u g m g a P a n a l a n g i n s a P a g k a p a r i

25

hunahuna sumala sa paggiya saEspiritu.

6. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Usa ka pag-ampo diha sa daplin sa lubnganan kay sa usa kapagpahinungod nga pag-ampomahimo nga ihalad kon ang pipila ka mga sakop sa banay mosupak owala makasabut sa ordinansa sapagpahinungod og usa ka lubnganan.

Paghatag og mga Panalangin sa Amahan ug uban nga mgaPanalangin sa Kahupayan ugTambag

Mga naghupot sa Melchizedek ngaPagkapari mahimo nga mohatag ogmga panalangin sa kahupayan ugtambag. Ang usa ka amahan mahimonga mohatag sa iyang mga sakop sabanay og mga panalangin sa linainnga mga okasyon, sama kon silamotungha na, magmisyon, magminyo,o mosulod sa pag-alagad sa militar.Ang usa ka banay mahimo nga motalasa panalangin sa amahan alang samga talaan sa banay, apan kini dilitipigan diha sa mga talaan saSimbahan.

Ang usa ka panalangin sa amahan uguban nga mga panalangin sakahupayan ug tambag magsunod sagilatid nga sumbanan sa ubos. Angnaghupot sa Melchizedek nga

gipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mosilyo sa pagdihog.

4. Mohatag og usa ka panalangin sapagkapari sumala sa paggiya saEspiritu.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagpahinungod sa mgaLubnganan

Ang mga naghupot lamang saMelchizedek nga Pagkapari angmopahinungod sa mga lubnganan.Ang tawo kinsa mohimo niinikinahanglan nga gitugutan sapresidente sa sanga, kinsamokunsulta sa banay. Ang gitugutannga naghupot sa pagkapari—

1. Moingon “Among LangitnongAmahan.”

2. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mopahinungod ug mobalaan salubnganan ingon nga pahulayanannga dapit alang sa lawas sa patay.

4. (Kon gitinguha) mag-ampo nga ang dapit pagabalaanon ugmapanalipdan hangtud saPagkabanhaw.

5. Mangayo sa Ginoo sa paghupay sa banay ug mopahayag og mga

S e k s y o n 7

26

Aaronic o Melchizedek ngapagkapari ug mohatag sa mgakatungod, mga gahum, ugpagtugot niana nga buhatan.

5. Modugang og mga pulong sapanalangin sumala sa paggiya sa Espiritu.

6. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Paggahin

Usa o daghan nga mga naghupot saMelchizedek nga Pagkapari mahimonga moapil kon ang usa ka tawogigahin aron sa pag-alagad diha sausa ka katungdanan sa Simbahan.Sila mobutang sa ilang mga kamotdiha sa ulo sa tawo; dayon angnaghupot sa pagkapari kinsa mosultisa pag-ampo—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mogahin sa tawo ngadto sa usa ka buhatan diha sa usa ka istaka opurok sa Simbahan.

4. Modugang og mga pulong sapanalangin sumala sa paggiya sa Espiritu.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagkapari—

1. Mobutang sa iyang mga kamotdiha sa ulo sa tawo ngapanalanginan.

2. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

3. Mosulti nga ang panalangingipahigayon pinaagi sa pagtugot sa Melchizedek nga Pagkapari.

4. Mohatag og mga pasalamat,tambag, awhag, ug mga saadsumala sa paggiya sa Espiritu.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan ni Jesukristo.

Pagtugyan sa Pagkapari ugPag-orden ngadto sa usa kaBuhatan

Sa pagtugyan sa pagkapari ug pag-orden ngadto sa usa ka buhatan sapagkapari, ang gitugutan nga mganaghupot sa pagkapari mobutang sailang mga kamot diha sa ulo sa tawo.Dayon ang naghupot sa pagkaparikinsa mosulti sa pag-ampo—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansagipahigayon pinaagi sa pagtugot sa pagkapari.

3. Motugyan sa Aaronic o Melchizedeknga pagkapari, gawas kon kinigitugyan na.

4. Mo-orden sa tawo ngadto sa usa ka piho nga buhatan diha sa

M g a O r d i n a n s a u g m g a P a n a l a n g i n s a P a g k a p a r i

27

31178 8534 02311 78853 8