Summer program 2013 srb

 • View
  239

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Summer program 2013 srb

 • 1

 • 2

 • 4

  Tema:

  Pevamo zajedno Razred:

  Ps- 6

  Cilj:

  Ukljuivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u umetnosti

  Dan:

  1

  Predmet:

  Pevanje Trajanje:

  160 min

  Opis:

  Jutarnja aktivnost 20 min

  Posle jutarnjih pozdrava, nedeljni program se prezentira deci .Prvi dan e e i sa evanjem pesme "Tinkle Tinkle Little Star". an inje sa slu anjem esme vidi vezu is d najmanje dva u a rvi u deca m gu sam da slu aju a drugi u da evaju zajedn sa vide snimk m as avnici e ima i za avezu da m gnu deci za am i i eks s zir m da su mali m da je re na m .

  http://www.youtube.com/user/hooplakidz?v=xKFRSIBP8pA#aid=P9BToa883JI

  Uenje inje nakon sto su deca slu ali pesmu, a zatim im se predstavlja tekst.

  "Twinkle Twinkle Little Star"

  Twinkle, twinkle, little star,

  How I wonder what you are.

  Up above the world so high,

  Like a diamond in the sky.

  Twinkle, twinkle, little star,

  How I wonder what you are!

  Up above the w rld s high

  sle g v minu a evanja i uenja eks a sva deca m gu da se r ude dignu na n ge i da se s avljalju u krugu U cilju me us n g u znavanja deca e i i ds icani da ka u sv je ime evajuci i a laudira i n lik uta koliko sloga ima njihovo ime ev i od nastavnika. Npr Liridona tap-tap-tap-tap, Jeta tap-tap, Ple-ur -at- tap-tap-tap a aj nain deca e se u zna i sa jedni drugima i to svi rade is u s var e se se a i rija n u me us n m dru vu

  ak n su se u znali deca e i i deljena u ri gru e za ri am za evanje i klavir U svak j d s a e se na i ins rumen i i deca u gru ama d ili sa najmanje jednim nas avnik m e i i u dg varaju im odeklasama u k jima e se nas avi i dv jena nas ava.

  Grupa ritma: 20 min

  Uenici k ji e i i u grupi ritma e e sa akmienjem izme u nas avnika i dece as avnik e e i a ati jednostavan ritam i deca treba da imitiraju. Ako nastavnik tap a sam jedn m nda deca ne imi iraju Ak nek na ravi gre ku nda nas avnik e d i i jedan en ak nik ne na ravi gre ku nda deca d ijaju jedan en Takmienje m e i i zanimljivije d n enjem e ih ri m va svaki u

 • 5

  Grupa pevanja: 20 min

  Uenici k ji e i i u gru i za evanje rv g dana e naui i n e za esmu 'Twinkle Twinkle Li le S ar" Uenje m e e i jasniv i deci en agram i n e en agram je mes gde se za ele e muzike n e Sas ji se d e linija i e iri lja M e se nacr a i veliki pentagram u tablici i veliki vi linski klju. a im deci e i i ja njen rvi n a n a na i e se u rv j m n j liniji is d en agrama a nas avi da se i e is d en agrama M u rv m redu u en agrama A u rv m lju S L u drug m redu LA u drug m lju S u re em redu i n a e se n vlja i u re em lju vih sam n a navedene na vaj nain muziki se nazivaju skala va skala u v m sluaju naziva se Skala Maggi re

  a rva u v j skali je rva n a esme eca inju da ue n e esme umes teksta. DO DO SOL SOL LA LA SOL, FA FA M MI RE RE DO ak n se n e napisane u pentagram, na tablici, deca mogu biti izazvani da pamte note i da ih se iznenada

  upita koja nota je ova ili ona.

 • 6

  Grupa klavira 20 min

  eca d rv g dana e i i u grupi klavira, mogu e i sa malim ja njenjem za klavir i sintisajzer. lavir je muziki ins rumen sa as ima T je jedan d najve ih ins rumena a jeg v zvuk se realizuje kada ri isne e as d k eki u kviru klavira, koji se ne vidi, udari akord. Na slici levo je n se z ve ian f r e veliki klavir i nekad h riz n alni klavir a na slici desn je ianin mali klavir ili es se z ve ver ikalni klavir

  Obzirom klavir je ve ma veliki ins rumen i e k da se ren si mi em radi i sa sintisajzerom, koji je imitacija klavira.

  Sintisajzer ili Sin je elek r nski ins rumen k ji m e k ira i zvuk mn gih ins rumena a ali najvi e se k ris i ka zamena za klavira

  edn m kada uim mal e rije v m ins rumen u deca e i i hra reni da se ri li e ins rumen u i gledaju ins rumen iz liza lak m ze im se jasni i kak se svira na sin isajzer Svak de e e sedi i za 2-3 minu a u s lici i naui da svira sa desn m ruk m i sa

 • 7

  svakim od pet prstiju desne ruke po jednu notu. P inje se sa noton DO, kao u fotografiji, i nastavlja se sa 1-DO, 2-RE, 3-Mi, 4-FA dhe 5-SOL Ve ma je e k ali va lekcija je veoma informativna i una za decu.

  v m e da raje 2 minu a i za im r meni e grupe. Deca koja su ranije bili u grupu za ritam prelaze na grupu klavira gde se nas ava n v navlja T se de ava ri u a

  Zavretak uenja: u arnja esma m e se n vi i j jedn m na kraju uenja za opu enje re dlaska ku i.

  Variacije:

  Isti asovi moge da se odre sa starijom decom tako da obavljaju teu ritmiku igru.

  Materijal:

  Sintisajzer i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka, papir, boje,

  tablica.

  vi ins rumen i e i i re ni i u s alim gru ama.

  Prirucnik:

  Preporuka:

 • 8

  Tema:

  Pevamo i igramo zajedno

  Razred:

  PS-6

  Svrha:

  Ukljuivanje dece u muziku i igru sa ciljem saradnje u umetnosti

  Dan:

  2

  Predmet:

  Pevanje Trajanje:

  60 min

  Opis:

  Jutarnja aktivnost 40 min

  rugi dan inje s dec m evaju i i igraju i se uz video snimak Head, Shoulders, Knees and T es najmanje dva puta. Pogledajte vezu ispod. Decu treba podsticati da rade isto kao u video snimku.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ozzo7GQLoAE#!

  sle sk r minu a evaju i esmu i razumenvanja njen g eks a analiziraju i razlii e rei za del ve ela uenje m e da se nas avi dele i decu u gru e e u im rije ga mi em svi zajedn igra i igru rugi dan uenici e naui i redn s ima N a i uzike Pauze.

 • 9

  ada sm sigurni da su svi razumeli vredn s n a i muzike auze i nacr ali sve u a lici igra em igru Uenici e se krenu i s le ima rema a lici d k e nas avnik risa i jednu n u ili auzu u a lici Uenici e se krenu i i re aju da ku avaju da r na u n je iz risan Uenik k ji g di d i e en gra e se nas avi i d k sve n e s a lice su izbrisane.

  Nak n igre deca e se deli i u gru ama i re aju da i i na dg varaju e grupe.

  Grupa ritma: 20 min

  Uenici k ji e i i u grupi ritma drugi dan ce ima i akmienje me u s m ede i u krug, ev i od nastavnika, a a e jedan ritam. Isti ritam treba da se tap e od svih uenika ada svi imaju is i ri am uenik blizu nastavnika e e i da a e drugi ritam, te i od prija njeg. Nastavit e se tako dok su svi napravili jedinstven ritam i svi su ga k irali Za s ariju decu m e da se k ris i sis em sa d ivanjem ili izgu ljenjem d va d k za malu decu se re ruuje sam ve a Takmienje m e i i zanimljivije ak se svaki u e i ri am

  Grupa pevanja: 20 min

  rug g dana gru a evanja e i i ra reni da ve aju na dse anje esme rv g dana "Twinkle Twinkle Little Star" i zapamte note pesme.

  Ponovljaju se note i skala DO Maggiore ista kao i prvog dana. Pogledajte plan prvog dana.

  N a O rva u v j skali je i rva n a esme eca m gu e i ui i n e esme umes eks a O O OL OL LA LA OL FA FA i RE RE O Nak n se n e napisane u pentagram, na tablici, deca mogu biti izazvani da pamte note i da ih se iznenada

  upita koja nota je ova ili ona.

  Grupa klavira (sintisajzera) 20 min

  s jue sm nauili mal e rije v m ins rumen u deca e i i ra reni da se ri li e ins rumen u i gledaju ins rumen iz liza lak njima m ze se jasni i kak se svira sin isajzer vak d dece e sede i na rednjem sedi u in a i ukratko ce im se objasniti kako se svira ovaj instrument. Instrumentalista treba da sedi u uglu stolice _ _ _ _,

 • 10

  da sedne ravn sa sv jim le ima i_ da smes i _ ruke na as a uri ez slanjanja negde Ruke treba da budu postavljene na ovalnom polozaju rema klaviru ak i rs a na svak m as u re a da ude s avljeni u valn nikak r sireni ili r du eni Svak de e e sedi i za 2-3 minu a u s lici i naui da svira sa desn m ruk m i sa svakim d e rs iju desne ruke jednu notu. P inje se sa n m DO, kao u fotografiji, i nastavlja se sa 1-DO, 2-RE, 3-Mi, 4-FA dhe 5-SOL e ma je e k ali va lekcija je veoma informativna i una za decu.

  Ovaj dan deca se ds iu da sviraju mel diju winkle twinkle little start. Nota DO svira se sa velikim palcem desne ruke n a OL sa e vr im rs m ( rs m za rs en) (neka deca je re n da se r du e malo), nota LA sa malim prstem i onda ponovo SOL-prst 4. S

  obzirom da deci moe da se ini vrl k m lik van nas avi i dalje uenje m e da se zavr i sa sam vim n ama i sa drugim n ama se nas avlja u narednim danima

  Ov m e da raje 2 minu a i zatim promenite grupe. Deca koja su ranije bili u grupi ritma prelaze na grupu sin isajzera gde se nas ava n v navlja T se de ava ri u a

  Zavretak uenja: Ovaj dan m e zavr i i n vnim evanjem i sviranjem esme Head Shoulders, Knees and Toes za opu enje re dlaska ku i.

  Variacije:

  t a v e a e r e a tar j e raju neku e u a ra e. Pesma e a e ra same dece ili od strane nastavnika.

  Material:

  Dva sintisajzera i