Suport Associatiu

  • View
    106

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fullet sobre les activitats i serveis que Suport Associatiu ofereix a les entitats del Tercer Sector

Transcript

  • 1. 93 474 74 50 www.suport.orgSuport Associatiu Especialitzats en gesti pel Tercer Sector

2. Suport al Tercer SectorSuport AssociatiuLa Fundaci Catalana de lEsplai s unaSuport Associatiu s una entitat sense afany de lucre dedicada aentitat sense afany de lucre que t permissi educar els infants i els joves,lenfortiment del Tercer Sector mitjanant lacompanyament enenfortir les entitats de lleure i el Tercer les tasques de gesti, la formaci i la generaci deines i recursosSector, millorar el medi ambient i pro- per a associacions i fundacions.moure la ciutadania i la inclusi social,amb voluntat transformadora.Tamb presta, a demanda de les entitats, serveis personalitzats ide gesti directa.Agrupa les entitats Associaci Catala-na Cases de Colnies, Serveis dEsplai, Suport Associatiu sespecialitza en els segents mbits de laCentre dEstudis de lEsplai, Suport As-gesti per a entitats no lucratives:sociatiu, Federaci Catalana de lEsplaii Fundacin Esplai. Informtica i noves tecnologies.La missi de la Fundaci es concreta en Comptabilitat i fiscalitat dentitats no lucratives.la prestaci de serveis i programes edu- Dret associatiu i de fundacions.catius integrals a les escoles, la gestidequipaments i programes deducaci Gesti de les persones.ambiental, cursos de formaci i serveisde gesti per al mn associatiu i projec-tes per la inclusi digital. Integra tamblacci duna Federaci i dels seus cen-tres desplai, aix com la tasca de la Fun-dacin Esplai dmbit estatal i limpulsSuport Associatiu va nixer lany 1989 amb lobjectiude diferents programes de cooperaciinternacional.de donar suport a les entitats no lucratives en la sevagesti quotidiana.La proposta global dels projectes impul-sats per la Fundaci es caracteritza per: Suport Associatiu compta amb un equip estable deVoluntat educativaprofessionals compromesos i especialitzats en la ges-Opci per la inclusi i la transformaci social ti associativa i de fundacions.Comproms mediambiental iEl nostre objectiu s facilitar a les entitats les tasques de sostenibilitatAposta per la qualitat del servei de gesti per tal que puguin dedicar el mxim de tempsComproms per la coresponsabilitati recursos per assolir la seva missi.Impuls al Tercer Sector 3. Et fem costat!Club de SuportLa gesti de les entitats sense afany de lucre tmodalitat bsicaunes caracterstiques prpies que cal conixer Atenci telefnicaper garantir-ne un desenvolupament eficient. Programes informtics de gesti dentitats:Per poder complir amb la seva missi, les entitats Gesti de Socisnecessiten dur una gesti efica per, habitual- Comptabilitatment, no disposen dexperts en tots els mbits Projeccions econmiques per ade la gesti ni poden permetres tenir assessors control del pressuposten cadascun dells. Facturaci Llibre de CaixaMitjanant el Club de Suport, totes les entitats Correspondnciaassociades poden disposar dassessors altament Gesti del tempsespecialitzats en totes les rees de la gesti ideines i recursos informtics per agilitzar la Espais de participacigesti administrativa i comptable. Jornades dintercanvi i formaciEl Club de Suport s el punt de trobada de les en-titats associades i els experts en gesti dentitatsde Suport Associatiu. Actualment, el Club aple-ga ms de 1.200 entitats que es beneficien de lesmodalitat suport a la gestieines, recursos, formaci i acompanyament queAcompanyament especialitzat dexpertsSuport Associatiu els proporciona. en gesti associativa i de fundacions en una o ms rees:Les entitats scies tamb disposen despais departicipaci virtuals i presencials per compartir Informtica i noves tecnologiesels seus dubtes, les seves preocupacions i per Comptabilitat i fiscalitatconixer el treball daltres entitats, a fi de po- Gesti de les personesder establir una xarxa de relacions que faciliti la Dret associatiu i de fundacionscollaboraci entre elles. Inclou tots els avantatges de la modalitat bsica.3 4. Eines per a la gestiProgramesinformtics degesti dentitatsEls programes informtics de Suport Associatiuformen part dels serveis exclusius per a les enti-tats scies del Club de Suport.Estan especialment dissenyats per a la gestiadministrativa i comptable de les entitats no lu-cratives tenint en compte totes les especificitatsprpies de les organitzacions del Tercer Sector.Suport Associatiu proporciona, junt amb elsprogrames, els manuals ds de cadascun dellsi, addicionalment, ofereix formaci online i pre-sencial per treure el mxim rendiment de totes lesaplicacions. Gesti de socis Llibre de Caixa Comptabilitat Registre de ProjeccionsCorrespondncia econmiques per Gesti de al control deDocuments i pressupost Biblioteca Facturaci Gesti del temps4 5. Resol els teus dubtesAposta per la formaciAssessorament iFormaciconsultoriaGrcies a lexperincia de ms de 20 anys en ges- ti associativa i de fundacions, Suport AssociatiuSovint les entitats necessiten una orientaci pro- disposa duna rea de formaci que dissenya ifessional per poder encarar els reptes de la gestiimparteix accions formatives dins els mbits:del dia a dia. Gesti associativa i de fundacionsSuport Associatiu disposa dun equip dassessors Dinmica associativaespecialitzats en gesti associativa i de fundacions Comunicacien els mbits jurdic, comptable, fiscal, laboral i Intervenci socialinformtic. Informtica i noves tecnologiesEls assessoraments es poden realitzar: Els cursos de Suport Associatiu tenen com a Presencialment, a la seu de Suport Associatiu o objectiu la formaci integral de gestors, tcnics b de lentitat sollicitanti voluntaris de les entitats sense afany de lucre. Per telfon, correu electrnic o SkypePer facilitar-ne laccs a totes les entitats, Suport Sessions grupalsAssociatiu ofereix diverses modalitats de forma- ci: presencial, online i formaci a mida. Plans estratgics Tallers de detecci de necessitats formatives Plans de viabilitat Plans de formaci Implantaci de sistemes de qualitat Gesti del voluntariat Estudis i informes Captaci de fons Plans digualtat Planificaci estratgica Mapa de riscos Gesti i organitzaci dentitats ... ... 5 6. Millora la gesti de lentitatGesti associativa i de fundacionsPer tal de cobrir totes les necessitats de gesti de les entitats, Suport Associatiu ofereix serveispersonalitzats de gesti en les rees econmica, jurdica, laboral i informtica. Confecci de la comptabilitat Estatuts i reglaments de rgim intern Revisi de la comptabilitat Trmits davant del Registre Confecci de comptes anuals Revisi dels llibres oficials obligatoris Confecci de la memria dHisendaPreparaci i revisi de documents legals Confecci dels models tributaris Protecci de dades Control pressupostari i decentres de cost ServeiServeiDeclaraci dUtilitat Pblicaeconmic jurdic Suport a la gesti Desenvolupament de Nminespgines web Servei Servei Contractes de treball Suport ofimtic informtic laboral Altes, baixes i variacions de Manteniment dequipaments treballadorsinformticsComunicats daccidents de treball Assistncia remota Certificats datur Cpies de seguretat Liquidacions i quitances 6 7. Serveis jurdicsAssegurancesSuport jurdic per a la gesti dels aspectes legals,Moltes associacions i fundacions estan obligadesfiscals, laborals, civils, mercantils i de trmitsa tenir contractades assegurances concretes enregistrals de les entitats. funci de la seva activitat. Constituci i trmits registrals dassociacions assegurances especfiquesi de fundacions Assegurances de voluntaris Redacci i modificaci destatuts(sense necessitat daportar cap llistat) Renovacions drgans de govern Assegurances per a activitats culturals i Trmits per al canvi de domicili i dede lleuredenominaci al Registre i a Hisenda Assegurances per associacions de pares i Declaraci dUtilitat Pblicamares (AMPA) Protecci de dades personals: adequaci a la Assegurances per a entitats esportivesLOPD i LSSI Assegurances D&O de membres de juntes Redacci de la documentaci relativa als directives i patronats, i de directius dentitatsvoluntaris de lentitatassegurances generals Collaboracions amb empreses i entitats Assegurances daccidents i de Revisi i assessorament sobre contractes de responsabilitat civilprestaci de serveis, de lloguer, etc Assegurances de locals Registre de logos i marques Assegurances de vehicles Mapa de riscos legals de lentitat Assegurances dassistncia en viatge, 7 8. Serveis comptables i fiscalsSuport per a la gesti dels aspectes compta-bles, econmics, fiscals i financers, de justi-ficaci de comptes, auditories, subvencions idinformatitzaci de la comptabilitat.comptabilitat Confecci comptabilitats Revisi de comptabilitats Confecci de comptes anuals Confecci de la Memria dHisenda Auditories de comptabilitatsfiscalitat Declaracions de retencions de lIRPF (treballadors i professionals) Declaracions de retencions de lIRPF (lloguers) Declaracions de donatius rebuts Declaracions dIVA Impost de Societats Declaraci anual doperacions amb tercers superiors a 3.005,06 8 9. Serveis informtics Serveis laboralsSuport en temes informtics i de noves tecno- Suport per a la gesti de les persones treballa-logies, en lmbit de desenvolupament web i dores i voluntries de les entitats.de gesti de sistemes informtics. Seguretat de la informaci: antivirus, gesti laboral actualitzacions del sistema, etc Contractes de treball Funcionament i optimitzaci en el manteni- Altes, baixes i variacions de treballadors ment dels components i dispositius fsics Confecci de nmines Installacions de nous programes i Confecci de butlletins de cotitzaci (TC) actualitzacions Assessorament sobre bonificacions Comprovaci i optimitzaci del rendiment de la mquina IRPF trimestral i anual Funcionament bsic dels ordinadors a la Certificats de retencions de treballadors xarxa, Internet, impressores, etc Comunicats daccidents de treball Projectes de pgines web, accessibilitat, Certificats datur usabilitat i eines 2.0 Liquidacions i quitances Implantaci de nous projectes tecnolgicsgesti de voluntaris Connexions remotes per a la resoluci Document de compro