Suport Curs

 • View
  187

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 5/10/2018 Suport Curs

  1/72

  Competenteantreprenoriaie

  1

 • 5/10/2018 Suport Curs

  2/72

  Pro Solutions Competente Antreprenoriale

  Cuviint inainte

  Mul~i dintre cei care lanseaza 0 afacere cunosc faptul ca buna pregatire a ceea ce intentionezi sa intreprinzireprezlnta, intotdeauna, [umatate din calea catre succes.A deveni lntreprinzator este 0 excelenta ocazie pentru persoanele dornice sa creeze, sa inoveze, care suntpregatite sa desfasoare 0 rnunca de exceptie ~i care ar dori sa-~i ia soarta in proprii le rnalni,Cu toate acestea, drumul catre 0 activitate independenta nu este 0 calatorle de placere. Ea va fi presarata cuprobleme care trebuie rezolvate. Din nefericire, succesul in afacer i nu este garantat. Aproape jurnatate dintotalul falimentelor s-a produs pe parcursul primilor patru ani de la lansare. Omul de afaceri ar trebui sa fieconstient de oportunitanle care i se ofera, dar ~ide riscuri.Prezentul curs concentreaza in pagini le sale principalele probleme carora vi itorul lntrepr lnzatcr trebuie sa Iegaseasca rezolvare. Desigur ca acest Suport poate fi util ~i celor care ~i-au creat deja 0 firma dar vor sa-sidezvolte in continuare proprii le afaceri. Astfel, Suportul abordeaza, punand un accent deosebit pe aspectelepractice, urmatoarele probleme:

  Personalitatea lntreprinzatcruluiFormalitafile necesare infiin\arii unei firmePlanul de afaceriTehnici de marketingElemente de legisla1ie fiscalaSurse de finantare ale unei afaceriIndicatori financiariCosturi ~i bugetareBllantul, contul de profit ~i pierderi, calculul de lichiditatiUsta orqanlzatiilor suport pentru IMM-uri.

  Suntem constlentl ca aceasta lucrare este perfectibila. Se doreste ca prezentul Supor! sa reprezinte 0modalitate practica imedlata de sprij inire a sectorului intreprinderilor mici ~i mijlocii, important pentru prezenlul~i viitorul economiei rornanesti,

  Sunlem in oriee moment alaturi de durnneavoastra ~i va urarn succes si multe realizaril

  Ne-am bueura sa stirn ca succesul afacerilor durnneavoastra viitoare s-a datorat ~i lnformathtor puse ladispozitie de prezentul Suport.

  2

 • 5/10/2018 Suport Curs

  3/72

  C o m p e te nte a ntre pre no ria le1 Cup r n 5

  CuprinsA fi sau a nu fi intreprinzAtor

  vrei sa lnfi inlez i propr ia ta f irmatest penlru lntemeietorii de lntreprindere12 intrebari pentru intemeielorul unei f irmegre~eli t ipice la tnf lintarea unei f irmeracornandari pe drumul inf iinlarii f irmei tale20 de intrebilri pentru amplasarea afacerii talefactori de succes la lnfi inlarea unei f irme

  Care sunt formalita\ile necesare infiintarii unei firme_ Planul de atacer

  Oespre marketing in faza de lansare a unei afaceri

  III

  Elemente de legislalie fiscala

  Cum se poate f inanta afacerea meaIndicatori financiari ai unei afaceri

  Calculatia costurilor ~i bugetarea

  [;]IIsilan\ul, contul de profit ~i pierderi, fluxul de numerarAnexa Organlzal ii supor! penlru IMM-ur i

  11

  3

 • 5/10/2018 Suport Curs

  4/72

  H A fisaua nu fi Intreprinz ator? vrei sa infiintezi propria ta firma

  test pentru intemeietorii de intreprinderi 12tntrebarl pentru intemeietorul unei firme greeli tipice la lnfllntarea unei firme recornandarl pe drumul infiintarii firmei tale 20 de intrebarl pentru amplasarea afacerii tale

  factori de succes la lnfllntarea unei firme

  4

 • 5/10/2018 Suport Curs

  5/72

  A f i sau a nu fi lntreprinzatorVrei sa tnfiintezi propria ta firma!Ideea ta de afaceri este nemaipomenitalProdusulla care te gande~ti - 0 capodopera tehnicalServiciul oferit de tine este original, oferta ta in ansamblu extraordinaral

  lar tu vrei sa fii propriul tau ~ef. Vrei sa-Ii transpui ideea in practica cu profesionalism. :;li stii ca doar aidee buna nu este suf icienta pentru a avea succes pe piala.Ai descaperit cereri ale pletel care nu sun! acoperite de a oferta mul\umitoare. Prin activitatea taprofesionsla de pana acuma ~i experienta ta ai ident if ica t anumite nlse de piala pe care Ie po~ acoperiprin a lerta taoTrebuie insa sa ~I ii ca sta tu tu l de tntreprtnzator independent inseamna mai mult decat ca activi tatea pecare pana acum 0 realizai in calitate de salariat ne-independent sa 0 desfasori in continuare pe propriata responsabilitate ~i socoteala,

  Esti in fata unei decizii

  o decizie... mai multe Intrebarl

  ~i

  El?t ipe punctul de a face un pas decisiv:

  VREI sa-ti iei soarta in proprii le tale maini: VREI sa devii lntreprinzatorul care il?iasiqura

  5

  existents proprie! VREI sa depae!?titoate dificultatile din calea tal Sunt afirmatii asupracarora trebuie sa reflectezi.Noi suntem alaturi de tine :;;i vrem sa te ajutarn ca propria ta analiza sa fie cat mai la obiect. De aceea ampreqatit pentru tine 0 serie de tntrebari pe care Ie prszentam in cadrul unui "Test pentru intemeietorii deintreprinderi" .

 • 5/10/2018 Suport Curs

  6/72

  TESTPentru intemeietorii de intreprinderiPrezentul test i~i propune sa reprezinte un instrument pract ic destinat pctent ial ilor intreprinzatori care intentioneaza saintemeieze propria lor firma. Prin acest test fiecare i~i poate construi propriul profil al punctelor tar i i slabe. :;itim cutol ii cat de important este ea atunci cand pomim la un drum nou sa ne cunoastern puter ile ~i s lablciuni le noastre.lar drumul intemeier ii unei noi int repr inder i ofera , alatur i de multe sanse i multe r iscuri . Pe toatet rebu ie sa Ie cunoastern i sa Ie luam in seama.Prezenta brosura I~i propune stnucturarea principalelor probleme pe care, in calitate de potentlaf tntrepnnzatort trebuiesa Ie lua\i in considerare, in cadrul a trei grupe:

  o Personalitatea lntreprinzatoruluio Platao Mijloacele financiare

  o Personalitatea intreprinzatorului

  o Piata

  Se refera la modul Tncare trasatur ile de personal ilale ca i cunostintele de specialilate ale eelui care intentioneaza saintemeieze 0 intreprindere sunt adecvate profesiei de intreprinzator.

  Pentru ideea inf iintar ii unei fi rme, plata reprezinta momentu l adevarului ; prod use sau servici i pent ru care nu existaposibi li tale de desfaeere, potent ialul pietei es le redus sau sansels de dezvol tare a le pietei scazute, vor conduce in scurtt imp la esec.o Mijloacele financiareMijloaeele f inanciare strict neeesare intemeierii unei Tntreprinderi se referii atat la dotarea cu echipamente ~i ut ilaje cal ila mi jloacele circulante (reprezentate de stocur ile de mater ii pr ime, mater iale Ii i semifabr icate i produse f ini te) ca Ii i lafondul de rezerva ("tampon") de care or iee tn trepr inzator t rebuie sa dispuna in per ioada de lansare a afacer ii sale candlncasarile nu vor acoperi cheltuielile.

  Acest test este alcatui t dintr-un set de intrebifiri ("check-l ist'J prin care pot f i verif icate premisele caretrebuie avute in vedere la intemeierea unei intreprinderi.Tntrebi fi ri le t rebuiesc parcurse de regu la Tnfaza de pregat ire a demari fi ri i a faoor ii in care aooastaproblema a intemeierii unei Tntreprinderi trebuie bine gtindita ptina la decizia f ina/a.Desigur Intrebifirile sunt utile i in cazul unei Intreprinderi deja existente ctind anumite prob/eme cuimplicafii negative pot fi identificate i corectate.

  Acestor intrebari trebuie sa Ie raspunzl in mod corect i einstit.Raspunsur ile i ii sunt destinate t ie in pr imul rand, caei pe baza lor pol i conlura propr ii le tale puncte tarii slabe ca Iii sansele i riscurile care te asteapta, Aceste lntrebarl Ii propun sa-~ atraqa atenfiaasupra unor aspecte pe care adeseori in entuziasmul inlemeierii unei intreprinderi. Ie negli jezi.Raspunsur ile la aceste lnt rebarl t rebuie uneori sa Ie fonmulezi lmpreuna cu fami lia ta, sau pentru uneleaspecte este necesar sa apelezi la un specialist.

  6

  Mult succes pe drumul pe care vrei sa porne!jti!

 • 5/10/2018 Suport Curs

  7/72

  Personalitatea tntreprinzatoruluiDAcu NU cuNr intrebare certitu- partial certitu-dine dine

  1. E~ti constient cii In e tapa de l nt ernal ere a fi rmei t al e, I e pol i con frun ta 5 4 3 2 1cu s ituat ii uneor i ext rem de d ifi ci le?2. Eti i n masura sa real lzez i ~ i sa i nt re~i con tacta cu e li en li i? 5 4 3 23. Dispui , i na in te de i nf ii nl area fi rme i, de t imp suf ic ient pen tru t oa te 5 4 3 2~regatirile necesare?4. Est i capab il sa convi ng i pe a ll ii u ti li zand argumentel e ta le? 5 4 3 25. Et i in rnasura s a te adaptezi la partenerul tau de discutie ~i la 5 4 3 2argumentele acestuia?6. Pol i disceme aspectele esentl ale de cele neesenti ale. al lfel spus sa 5 4 3 2i denti fi ei ra~i d ceea ce este necesar een tru 0 dec iz ie?7. Eti sufi cient de inzestrat di n punct de vedere i ntel ectual pentru a putea 5 4 3 2aborda simultan un numar mai mare de erobleme?8. E~t i un om de acti une? 5 4 3 29. iIi face placers sa real izezi ceva nou? 5 4 3 2 110. E~t i capabil sa plani fi ci 0 act iv it ate , sa- Ii fi xezi n i~ te obi ec ti ve i sa 5 4 3 2 1s tabi le~ti e taee le i nt ermed ia re de a ti ngere a le acestora?11. Dispui de apt it ud inea de conducere ~ i de moti va re a col aborato ri lo r l ii i? 5 4 3 2 112. E~ti capabil de a improvi za, i n cazull n care deodalii a i ntervenlt ceva 5 4 3 2 1im revizibi l?13. Eti capabil i in situal ii de stres sa te concentrezi ~i sa actionezi In mod 5 4 3 2ra ional?14. E~t l d ispus sa-I I asumi ri seur il e uneorl lneren te oemararf o rtcaret 5 4 3 2afaceri?15. Et i capab il sa- Ii asumi d in propr ie i ni li al iv ;; r esponsabl li ta tl I sa 5 4 3 2acl ionezi In conseci nta fa ra ca c ineva sa-I i sol i c ite acest l uc ru?16. Starea sanati i~i tal e i Ii permite ca pe peri oada .puneri i pe roate" a fi rmei 5 4 3 2sa lucrezi lQ-12ore/zi , uneor i ma i rnul t, 6 eoa te 7 zi le ee saetamana?17. Medieul tau apreci aza drept