Suport de Curs TMDCM 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suport de Curs TMDCM 2015

Text of Suport de Curs TMDCM 2015

 • UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

  Facultatea de Facultatea de Educaie Fizic i Sport

  Specializarea: Sport i performan motric

  Forma de nvmnt: ZI

  SUPORT DE CURS

  Uz intern

  Tehnici i metode pentru dezvoltarea calitilor motrice

  Anul de studiu III

  Semestrul II

  Titularul disciplinei

  Prof.univ.dr. SANDOR IOSIF

  Cluj Napoca

  2015

 • FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior

  UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI 1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT 1.3 Departamentul JOCURI SPORTIVE

  1.4 Domeniul de studii EDUCAIE FIZIC I SPORT 1.5 Ciclul de studii LICEN 1.6 Programul de studiu /

  Calificarea

  SPORT I PERFORMAN MOTRIC / Antrenor ntr-o ramur sportiv 2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI I METODE PENTRU DEZVOLTAREA CALITILOR MOTRICE

  2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. SANDOR IOSIF 2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Prof. univ. SANDOR IOSIF 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DSSPM

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 LP 2 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 LP 28 Distribuia fondului de timp: ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 26 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10 Tutoriat 6

  Examinri 2 Alte activiti: 2 3.7 Total ore studiu individual 58

  3.8 Total ore pe semestru 48

  3.9 Numrul de credite 4 4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Nu este cazul

  4.2 de competene Nu este cazul

  5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare acursului

  Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie

  5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului

  Sal de sport cu aparatur adecvat

  6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale C1 Proiectarea modular (Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv, Kinetoterapie i motricitate special) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent interdisciplinary (Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv, Kinetoterapie i motricitate special) C3 Evaluarea creterii, dezvoltrii fizice i a motricitii, potrivit cerinelor i modelelor specifice / ramur de sport. C4 Evaluarea proceselor, rezultatelor nvrii i atitudinii n context general de pregtire specific pe ramur de sport

  Competene transversale CT1 Organizarea de evenimente specifice sportului pentru persoane de diferite vrste i niveluri de pregtire n condiii de asisten calificat, cu respectarea normelor de etic i deontologie profesional CT2 ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru n procesul de selecie / de pregtire / competiie CT3 Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal

 • 7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei

  Formarea unui sistem de cunotine de specialitate necesare n activitatea de antrenorat.

  nsuirea tehnicilor i metodelor de dezvoltare a calitilor motriceca premis a creterii capacitii de

  performan n funcie de obiectivele antrenamentului la diferite nivele, n raport cu particularitile ramuriloe de sport i modul de organizare a exersrii. 7.2 Obiectivele specifice

  Formarea concepiei tiinifice cu privire la dezvoltarea/educarea calitilor motrice, cu aplicabilitate n diferite

  raamuri sportive.

  Abilitarea studenilor cu sistemul de cunotine aplicabile n activitatea tiinific i de antrenorat.

  Cunoaterea i aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor de performan prin nsuirea diferitelor structuri

  de exerciii specifice.

  Dezvoltarea capacitii studenilor cu deprinderi practico-metodice aplicabile n lecia de antrenament sportiv.

  Educarea capacitii de a folosi un limbaj de specialitate corect, cu aplicabilitate n lecia de antrenament sportiv

  i activiti specific domeniului.

  8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaii 1. METODELE DE ANTRENAMENT SPORTIV Curs interactiv 2 ore

  2 REZISTENA, REZISTEN FOR EXPLOZIV Curs interactiv 2 ore

  3. FORA, FORA MAXIM, FOR EXPLOZIV Curs interactiv 2 ore

  3.1. FOR DE REACIE, FOR-REZISTENT Curs interactiv 1 or 4. VITEZ, VITEZA DE DEPLASARE, VITEZ-FOR Curs interactiv 2 ore

  4.1. VITEZ-REZISTEN, VITEZ DE REACIE Curs interactiv 1 or 5. NDEMNAREA Curs interactiv 2 ore

  6. MOBILITATE - SUPLEE Curs interactiv 2 ore

  Total 14 ore

  Bibliografie

  1. Bompa O. Tudor 2001, Dezvoltarea calitilor biomotrice, Periodizarea, Bucureti, MTS, 2. Bompa O. Tudor 2003, Performana n jocurile sportive, Teoria i metodologia antrenamentului, Constana, Ed. Ex Ponto 3. Dragnea Adrian & colab 2006, Educaie Fizic i Sport teorie i didactic, Bucureti, FEST. 4. Dragnea Adrian, Teodorescu-Mate Silvia - 2002, Teoria Sportului, Bucureti, Ed. FEST. 5. Sandor Iosif 2008, Antrenamentul la altitudine, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint 6. Svescu Iulian 2007, Educaia fizic i sportiv colar, culegere de exerciii, Craiova, Ed. Aius Print.

  7. Teodorescu Silvia 2009, Antrenament i Competiie, Buzu, Ed. Alpha MDN, Ed a 2-a rev. 8. Tudor Virgil 1999, Capacitile condiionale, coordinative i intermediare-componente ale capacitii motrice, Bucureti, Ed. RAI, Imprimerii Coresi

  8.2 Lecii practice Metode de predare Observaii 1. REZISTENA, REZISTEN FOR EXPLOZIV Metoda eforturilor de lung durat(continui, fr pauze), Metoda repetrilor (pauze ce asigur revenire complet), Eforturi continui -extensive intensive, Eforturi variabile: -fartlek, -alternative

  Explicaie, demonstraie, repetare, 3 ore 2. REZISTEN FOR EXPLOZIV, Metoda combinat (cu repetri i intervale i revenire complet) Procedee specifice ramurilor de sport

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore 3. FORA, FORA MAXIM, Metoda repetrilor cu pauze ce asigur revenirea complet, Procedeul creterii masei musculare, Procedeul greutilor mari i maxime, Eforturi excentrice, Izometria, Procedeul piramidei normale, incomplete (retezat), duble.

  Explicaie, demonstraie, repetare 3 ore 4. FOR EXPLOZIV, Metoda repetrilor cu pauze ce asigur revenirea complet, Procedeul for-vitez, Procedee for - vitez n funcie de ramura de sport,

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore

 • 5. FOR DE REACIE, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complet, Procedeul forei reactive (pliometric)

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore 6. FOR-REZISTENT, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complet, Procedeul rezisten n regim de for I (circuit), Metoda eforturilor cu intervale i revenire incomplet, Procedeul rezisten n regim de for II (circuit)

  Explicaie, demonstraie, repetare 3 ore 7. VITEZ, VITEZA DE DEPLASARE, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complet, Procedeul eforturilor cu vitez maxim, Procedeul coordinativ, Procedeul eforturilor supramaximale

  Explicaie, demonstraie, repetare 3 ore 8. VITEZ-FOR, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complet, Procedeul forei reactive, Procedeul cu suprancrcare

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore 9. VITEZ-REZISTEN, Metoda combinat cu repetri i intervale (revenire incomplet pn la complet), Procedeul eforturilor intensive, Procedeul distanelor lungi sau al numrului mare de repetri

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore 10. VITEZ DE REACIE, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complet, Procedeul reaciei simple i complexe, Procedeul anticiprii, Procedeul senzoriomotric

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore 11. NDEMNAREA, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complete

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore 12. MOBILITATE SUPLEE, Metoda repetrilor cu pauze de revenire complet, Procedeul ntinderii active i pasive cu intermitene, Procedeul stretching 1 Procedeul stretching 2

  Explicaie, demonstraie, repetare 2 ore

  Total 28 ore

  Bibliografie opional

  PROQUEST 5000 : http://proquest.umi.com/login Mod de acces: Se intra pe adresa http://proquest.umi.com/login

  Daca avei probleme de acces, accesai http://www.umi.com/cookiecutter, click pe Reset your browser) user ID:0C6VBP23GR, password: bcu(numai pt accesare din UBB)

  Mod de acces: http://springerlink.com

  http://www.emeraldinsight.com

  EBSCO

  Cea mai mare baza de date fulltext multidisciplinara din lume, creata special pentru mediul academic.

  EBSCO. Academic Search Complete (9000 rev. indexate din care, 5500 rev. fulltext)

  EBSCO. Business Source Premier (9200 rev. fulltext) - ( platita de Facultatea de Economice i Gestiunea Afacerilor !)

  EBSCO. Library Information Science

  Mod de acces:http://search.ebscohost.com

  MLA International Bibliography (colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare

  tiinifica) Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp

  Periodicals Archive Online ( colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk

  CARI ELECTRONICE: SpringerLink. Books. Science & Law - 2008 http://springerlink.comNew!

  SpringerLink. Books. Earth and Environmental Science - 2008 http://springerlink.com New!

  SpringerLink. Books. Mathematics & Statistics - 2008 http://springerlink.com New!

  Science Direct. Books. Physics & Astronomy - 1995-2006 http://www.sciencedirect.com New!

  SAGE. Enciclopedia of A