Supporting Businesses in Wales

  • View
    104

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Supporting Businesses in Wales

  1. 1. Business Wales Supporting businesses in Wales 03000 6 03000 business.wales.gov.uk Contact Business Wales for information, advice and support to start or grow your business. Busnes Cymru Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau newydd a rhai sydd wediu sefydlu yng Nghymru. Os ydych chin ystyried dechrau busnes newydd neun awyddus i ddatblygu eich busnes presennol, gallwnni helpu. Mae Busnes Cymru yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ledled y wlad wrth gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth busnes syn cynnwys: Dechrau busnes: Eich helpu i benderfynu a yw rhedeg busnes yn addas i chi Sut i ysgrifennu cynllun busnes Cyngor busnes Sut i godi cyllid Marchnata Sut i ddiogeluch eiddo deallusol Cymorth Rheoli Busnes Cyffredinol: Twf busnes Adolygiadau busnes Cynllunio busnes a strategaeth Amcanestyniad cyllidol Cael gafael ar gyllid Marchnata Mynediad i gymorth ehangach gan y sectorau cyhoeddus, preifat ar trydydd sector Cymorth i Dendro: Cymorth un i un i baratoi holiaduron cyn-gymhwyso a thendrau eGaffael Sut i dendro ar y cyd Digwyddiadau cwrdd r prynwr Cyngor ar Gyflogaeth: Deall a rhoi arferion gorau cydraddoldeb ac amrywiaeth ar waith Gweithdrefnau cwynion a disgyblu Polisau bwlio ac aflonyddu Rheoli absenoldeb Contractau cyflogaeth Gweithio hyblyg Cyngor ar Reoli Amgylcheddol: Adolygur perfformiad amgylcheddol presennol Sicrhau cydymffurfiaeth r gofynion cyfreithiol Deall y gost or defnydd presennol ar adnoddau Gwella effeithlonrwydd trwy leihau gwastraff Cynllunio camau gweithredu amgylcheddol Masnach Rhyngwladol: Ymchwilio i gyfleoedd i allforio Masnachu mewn gwledydd eraill Ymchwilio i farchnadoedd Darparu canllawiau i allforwyr newydd Cyfeirio at Lywodraeth Cymru, UKTI a darparwyr cymorth allforio eraill Cefnogaeth eFusnes: Parhad busnes Rheoli cysylltiadau cwsmer Diogelwch gwybodaeth Cyfathrebu unedig Gwella cadwyni cyflenwi Gwasanaeth Mentora: Bydd Busnes Cymrun hwyluso mynediad at pobl busnes proffesiynol profiadol fydd yn cynnig cymorth annibynnol a diduedd ich helpu chi dyfu eich busnes. Gweithdai: Mae ein gweithdai an digwyddiadau yn cael eu teilwra ar gyfer pob rhan o ddechrau a datblygu busnes. Mae rhestr lawn ar gael ar wales.business-events.org.uk/cy, yn cynnwys: Cyrraedd a chadw cwsmeriaid Sut i dendro (Rhagarweiniad ac Uwch) GwerthwchiGymru eGaffael Brandio Marchnata ar y We Cyfryngau Cymdeithasol Recriwtio Contractau Cyflogaeth Arbed Ynni Sut i Allforio Cael gafael ar Gyllid Busnes Codi Cyfalaf Menter business.wales.gov.uk @_businesswales Business Wales Gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth yma, a mwy drwy fynd i busnes.cymru.gov.uk, ffonio 03000 6 03000, mynychu rhai on gweithdai neu ddigwyddiadau: wales.business-events.org.uk/cy neu trefnu i gwrdd ag un on cynghorwyr medrus yn un o dros 40 o swyddfeydd Busnes Cymru sydd ym mhob cwr or wlad. Crown Copyright 2015 WG25407
  2. 2. Busnes Cymru Yn cefnogi busnesau Cymru Busnes Cymru Yn cefnogi busnesau Cymru Business Wales The Welsh Governments Business Wales service supports new and established businesses in Wales. Whether youre thinking about starting a new business, have already taken the first few steps or want to grow your current business, we can help. Business Wales supports the sustainable growth of small and medium size enterprises across the country by offering access to information, guidance and business support including: Starting up: Helping you to decide if running a business is for you How to write a business plan Business advice How to raise finance Marketing How to protect your intellectual property General Business Management Support: Business growth Business reviews Business and strategic planning Financial projection Access to funding Marketing Access to wider support from the public, private and third sector Tendering Support: One to one support in preparing pre-qualifying questionnaires and tenders eProcurement How to tender collaboratively Meet the buyer events Employment Advice: Understand and apply equality and diversity good practice Discipline and grievance procedures Bullying and harassment policies Absence management Contracts of employment Flexible working Environmental Management Advice: Review current environmental performance Ensure compliance with legal requirements Understand the cost of current resource use Improve efficiency by reducing waste Environmental action planning International Trade: Researching opportunities to export Trading in other countries Researching markets Guidance to new exporters Signposting to Welsh Government, UKTI and other export support providers eBusiness Support: Business continuity Customer relationship management Information security Unified communications Supply chain optimisation Mentoring Service: Business Wales will facilitate access to experienced business professionals offering independent and impartial mentoring support to help you grow your business. Workshops: Our bespoke workshops and events are tailored to every aspect of starting and growing a business and are listed on wales. business-events.org.uk. They include: Reaching and keeping customers How to tender (Introduction and Advanced) Sell 2 Wales eProcurement Branding Web Marketing Social Media Recruitment Contracts of Employment Energy Efficiency How to Export Accessing Business Finance Raising Venture Capital All this and more can be accessed by visiting business.wales.gov.uk, calling 03000 6 03000, attending some of our workshops or events: wales.business-events.org.uk or meeting with our skilled advisors in one of over 40 Business Wales offices dotted around the country. Crown Copyright 2015 WG25407 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk Cysylltwch Busnes Cymru am wybodaeth, cyngor a chymorth i ddechrau neu dyfu eich busnes. busnes.cymru.gov.uk @_busnescymru Busnes Cymru