Sura Nura (Sura Nur)

  • View
    65

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nur

Transcript

esti dio od Sahiha Ebu Abdullaha Muhameda, sina Ismaila sina Ibrahima sina Mugireta sina Berdizbeha, Buharije Du'fije, bio zadovoljan Uzvieni Allah od njega, i ukoriio (tj

esti dio od Sahiha Ebu Abdullaha Muhameda, sina Ismaila sina Ibrahima sina Mugireta sina Berdizbeha, Buharije Du'fije, bio zadovoljan Uzvieni Allah od njega, i ukoriio (tj. obasuo, obuhvatio) ga sa Svojom milou i nastanio ga (u) sredini Svoga raja! Amin (Usliaj)!

SAHIH BUHARIJE

SA IMENOM (U IME) ALLAHA MILOSRDNOGA MILOSTIVOGA.

SURA NURA (SURA NUR)

".... od izmeu njega...." (to) je (znaenja) od (mjesta, prostora u oblaku koji se nalazi) izmeu dvostrukosti (slojevitosti, slojeva toga) oblaka. ".... svjetlost njegove svjetlice (munje)....", a on (izraz "sena") je (to i) "eddija'u": svjetlost. ".... urei (oni, pokoravajui se, bivi oni ponizni)." Govori se za ("mustahzija" - onoga) koji se ponizuje (dobrovoljno se povodi - da) je "muz'inun". ".... etaten (rasuti, ratrkati, tj. razdvojeni).....", (ta rije etaten) i "etta", i "etatun" i "ettun" je jedno (sve te rijei imaju isto znaenje).

A rekao je Ibnu Abas: "Sura (to) smo spustili nju...." (to znai): (to) smo razjasnili nju. A rekao je osim njega (osim Ibnu Abasa drugi neko): Imenovao (tj. Nazvao) se je Kur'an (tako, tim imenom i nazivom) zbog skupine (mnoine tih) sura, a imenovala se je (ta) sura (tako) zbog (toga to je sluaj) da je ona odsjeena od (te sure) druge. Pa poto su se udruile (pripojile, sastavile) neka (od) njih ka nekima, imenovalo se je (to sve) Kur'anom.

(Sura je poglavlje Kur'ana, a nazvana je tako jer je to samostalna cjelina teksta Kur'ana. A taj naziv je ta cjelina dobila, po nekima, jer "suretun" znai stupanj, stepen. Pa kako je svaki stupanj jedna samostalna taka, bez obzira na taku ispod sebe ili iznad sebe, zato je i svaki dio Kur'ana koji ini jednu samostalnu cjelinu, nazvan sura-suretun. A rije "kur'an" u arapskom jeziku je infinitiv od glagola "kare'e", a taj glagol ima znaenje i: sabirao je, pa onda "kur'an" znai: sabirati, sabiranje. Zbog toga zbir, zbirka, zbornik svih samostalnih tekstova, objava od Uzvienoga Allaha ka Muhamedu a.s. nazvalo se, naziva se Kur'an. To se je htjelo rei u tekstu originala.)

A rekao je Sa'd, sin 'Ijada, Sumalija: "El-mikatu" je rupa u zidu (slijepi prozor) u jeziku Abesinaca (Abesinije).

("El-mikatu" je, po nekima, ono na to, ili u to se metne svjetiljka. A ima jo mnogo miljenja ta je "mikatun", ali se to nee navoditi.)

A Njegov govor, uzvien je: "Zaista na Nas je njegovo sabiranje (sakupljanje) i njegovo itanje.", (to znai): slaganja njegovoga nekoga (dijela) ka nekom. "Pa kada smo itali njega, pa slijedi njegovo itanje." (To znai): Pa kada smo sabrali njega, i sloili smo njega, slijedi njegovo itanje, to jest: (slijedi ono) to se je sabralo u njemu, pa radi sa (onim, po onome) to je zapovjedio tebi, i zabrani sebi (tj. odstrani se) od (onoga) to je zabranio tebi Allah. A govori se: Nije za njegovu pjesmu sabiranje, to jest: slaganje (a to e rei: Nije mu pjesma, odnosno sve njegove pjesme i sastavi nisu sloeni, sreeni.).

(Iz ovoga slijedi da izraz "kur'an" znai i slaganje, pored to on znai sabiranje i itanje.)

A imenovao se (nazvao se) je Furkanom zbog (toga to je sluaj) da on rastavlja (pravi jasnu razliku) izmeu (te) istine i (te) neistine (lai). A govori se za (tu) enu: Nije sabrala sa kouljicom ploda (tj. kouljicu ploda u svojoj maternici, materici, utrobi) nikada. To jest: Nije sastavila (sabrala, sakupila) u svome stomaku djeteta (nikakvoga).

(Iz svega navedenoga hoe Buharija da kae da je po njegovome miljenju ime Kur'an izvedeno iz znaenja "sabiranje", a ne iz znaenja "itanje".)

A rekao je: ".... ferradnaha (to je jedan nain itanja umjesto "feradnaha")....", (a "ferradnaha" znai): Spustili smo u njoj (u suri) zakone (dunosti) raznovrsne. A ko je itao "..... feradnaha....", (to onda) govori: Uzakonili smo (Propisali smo nju) na vas i na (onoga) ko je poslije vas. Rekao je Mudahid: "..... ili (ta) djeca koja nisu pokazivala....", (to znai): nisu znala zbog (onoga) to sa njima od (te) malenosti (mladosti, tj. malodobnosti koja ne tjera na pomisao o enskim sramnim udovima, dijelovima). A rekao je abija: "..... ulil-irbeti....", (to znai): ko je (takav da) nije njemu (nikakva) potreba (za enom, odnosno spolnim odnosom sa enom, enskom). A rekao je Mudahid: Nee brinuti (tj. Ne brine) njega osim njegovoga stomaka (nita drugo), i nee se bojati na (te) ene (tj. nije se plaiti za ene od njega - to je "gajri ulil-irbeti"). A rekao je Tavus: On (tj. "gajri ulil-irbeti") je glupan koji (je takav da) nema (nikakve) potrebe njemu u (tim, za tim) enama.

GLAVA

Njegovoga govora, moan je i veliajan je: "I koji bacaju (tubu za blud na) svoje supruge (ene), a nisu bili za (u) njih svjedoci (nikakvi drugi) osim njihove osobe (osim oni sami), pa svjedoenje jednoga (od) njih je etiri svjedoenja (zaklinjui se on) sa Allahom (da) je zaista on od (tih) istinitih (tj. od onih koji govore istinu prilikom optube).".

PRIAO NAM JE Ishak, priao nam je Muhamed, sin Jusufa, Firjabija, priao nam je Evzaija, rekao je: priao mi je Zuhrija od Sehla, sina Sa'da, da je 'Uvejmir doao Asimu, sina Adijja, a bio je gospodin Adlanovia (tj. gospodar, poglavica Adlanovia), pa je rekao:

"Kako govorite o ovjeku (koji) je naao sa svojom enom (nekoga drugoga) ovjeka da li e ubiti njega, pa (da vi onda) ubijete njega, ili kako e (da) napravi (ta e da radi)? Pitaj za mene (meni) poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, o tome." Pa je doao Asim Vjerovijesniku, pomilovao ga Allah i spasio, pa je rekao: "O poslanie Allaha!" Pa je mrzio poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (ta takva) pitanja. Pa je pitao njega (Asima) Uvejmir, pa je rekao (Asim): "Zaista poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, mrzio je (mrzi ta takva) pitanja i kudio je njih." Rekao je Uvejmir: "Tako mi Allaha neu svriti (zavriti s tim, tj. neu se proi i odustati od toga) do (da) pitam (ja lino) poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, o tome." Pa je doao Uvejmir, pa je rekao:

"O poslanie Allaha! ovjek (jedan) je naao (zatekao je) sa svojom enom (jednoga drugoga) ovjeka. Da li e ubiti njega, pa (da vi onda) ubijete njega, ili kako e (da) napravi (kako e da uradi, ta e u tom sluaju da radi)?" Pa je rekao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio:

"Ve je spustio Allah (taj) Kur'an (tj. izvjesne odlomke Kur'ana, u Kur'an, u Kur'anu) o tebi i o tvojoj drugarici." Pa je zapovjedio njima dvoma poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, za (to) meusobno proklinjanje sa (onim nainom to ga) je imenovao (tj. opisao) Allah u Svojoj knjizi. Pa je proklinjao se (sa) njom (meusobno Uvejmir), zatim je rekao: "O poslanie Allaha! Ako bih zadrao nju, pa ve bih nasilje uinio njoj." Pa je pustio nju (tj. razveo se s njom Uvejmir). Pa je bila (radnja razvoda, razvjenavanja) obiaj za (svakoga) ko je bio (doao u takav poloaj) poslije njih dvoga u (tj. meu tima) dvoma meusobnim proklinjaima. Zatim je rekao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio:

"Gledajte, pa ako je donijela njega (tj. ako donese, rodi njega-dijete) crno, crnih (svojih) dviju (dvaju) oiju (crnih oiju, crnooko), velike zadnjice (doslovno: velikih dvaju guzova), velikih (krupnih tih) dviju cjevanica (golijeni), pa neu misliti (tj. ne mislim, ne raunam) Uvejmira (drukije) osim (tako da) je ve bio istinit na nju (tj. da je on istinu rekao na nju, da je nju optuio s pravom, jer dijete s takvim osobinama pokazae slinost sa onim ovjekom to ga je Uvejmir naao sa svojom enom, a ne sa Uvejmirom). A ako je donijela njega (ako rodi njega - dijete koje ona nosi u utrobi sa opisom da je) crvenkasto, kao da je ono (otrovni pustinjski) guter, pa neu misliti Uvejmira (drukije) osim (tako da) je ve slagao na nju." Pa je donijela njega na (taj) opis koji je opisao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, od potvrivanja Uvejmira (tj. na onaj opis koji je potvrdio da je Uvejmir istinu rekao i s pravom da je nju optuio). Pa je bilo poslije (to dijete u takvom poloaju da) se pripisuje (ono) k svojoj majci.

GLAVA:

"A (proklinjanje to) peto je da je prokletstvo Allaha na njega ako je bio (od) od (tih) laaca.".

PRIAO MI JE Sulejman, sin Davuda, Ebu Rebi', priao nam je Fulejh od Zuhrije, od Sehla, sina Sa'da, da je (jedan) ovjek doao poslaniku Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, pa je rekao:

"O poslanie Allaha! Da li si vidio (tj. ta misli za jednoga) ovjeka (koji) je vidio sa svojom enom (nekoga drugoga) ovjeka, da li e ubiti njega, pa (da onda vi) ubijete njega (ili e te vi njega ubiti), ili kako e initi (ili ta e da radi u tom sluaju)?" Pa je spustio Allah o njima dvoma (ono) to je spomenuo u Kur'anu od (toga meusobnoga) proklinjanja. Pa je rekao njemu poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio: "Ve se je sudilo o tebi i o tvojoj eni." Rekao je: Pa su se meusobno proklinjali njih dvoje, a ja sam svjedok (tj. prisutan) kod poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio. Pa se je rastavio (sa) njom. Pa je (rastava) bila obiaj da se rastavi izmeu (toga) dvoga koji se meusobno proklinju. A bila je (ta ena to ju je optuio mu) nosea (trudna), pa je nijekao njezin teret (tj. pa joj mu nije pristao da prizna da je to nosee dijete njegovo). I bio je njezin sin (iz te trudnoe u takvom poloaju da) se zove k njoj (tj. zvao se je po njoj - po materi). Zatim je tekao (taj) obiaj (postupak) u (tom) nasljeivanju da naslijedi (taj sin) nju i (da ona) naslijedi od njega (od toga sina ono - onaj dio) to je uzakonio (propisao) Allah za nju (kao majku da joj pripada).

GLAVA:

"I odbie (sudija, sud) od nje (tu) kaznu (kamenovanje za blud na taj nain) da svjedoi (ona) etiri svjedoenja sa Allahom (izjavljujui ona ovako): Zaista on je (moj mu koji me optuuje - on je) zaista od (tih) laaca.".

PRIAO MI JE Muhamed, sin Beara, priao nam je Ibnu Ebu Adijj od Hiam