of 24 /24
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA BUKU PANDUAN PEMERHATI BARUNG DISEMAK SEMULA PADA JUN 2012 Disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA - …shamsubahrinismail.com/wp-content/uploads/2013/04/BUKU_PANDUA… · jalankan kajian semula persempadanan Bahagian-bahagian Pilihan Raya. (Perkara

 • Author
  buicong

 • View
  239

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA -...

 • SURUHANJAYA PILIHAN RAYAMALAYSIA

  BUKU PANDUAN

  PEMERHATI BARUNG

  DISEMAK SEMULA PADA JUN 2012

  Disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

 • KANDUNGAN

  BAHAGIAN I

  PENGENALAN

  1. Tujuan 1 2. Organisasi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 1 3. Fungsi- Fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya 1 4. PelantikanPemerhatiBarung 2 5. KelayakanPemerhatiBarung 3 6. PelanggaranKelayakanPelantikanPemerhatiBarung 4 7. Istilah-IstilahPenting 5

  MukaSurat

  i

 • BAHAGIAN II

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERHATI BARUNG PADA HARI MENGUNDI

  1. TugasPemerhatiBarungSebelumProses SemakanDaftarPemilihdiBarungSPRBermula 11 2. TugasDanTanggungjawabPemerhatiBarungSemasa ProsesSemakanDaftarPemilihdiBarungSPR 11 3. SyaratKebenaranMasukkePusatMengundiBagi PemerhatiBarung 12 4. PemerhatiBarungBertugasSepanjangMasaatau Secara Bergilir 13 5. KebenaranMembuatBantahanOlehPemerhatiBarung 14 6. LaranganKeAtasPemerhatiBarungSemasaBeradaDi Barung SPR 14 7. PenutupanPusatMengundi 15

  MukaSurat

  ii

 • iii

  BAHAGIAN III

  PENGENALAN

  1. Penutup 16

  MukaSurat

  SENARAI LAMPIRAN

  1. Lampiran 1 : Borang Pelantikan Pemerhati Barung 17 2. Lampiran 2 : Borang Sumpah Kerahsiaan (Borang A) 18

  MukaSurat

 • BAHAGIAN I

  PENGENALAN

  1. Tujuan

  1.1 Buku panduan ini adalah bertujuan untuk membolehkan Pe- merhati Barung (PB) menjalankan tugas dengan baik dan ber- kesanbagipihakCalonsemasaHariMengundi.

  1.2 Dengan cara ini Pemerhati Barung dapat menjaga kepentingan Calon dalam pengurusan pilihan raya dan seterusnya memas- tikan urusan pilihan raya berjalan secara saksama mengikut undang-undang.

  2. Organisasi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

  3. Fungsi-Fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya

  2.1 Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ditubuhkan mengikut peruntukan Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Ia adalah sebuah badan bebas yang terdiri dari seorang Pengerusi, se- orang Timbalan Pengerusi dan lima orang Ahli yang lain. SuruhanjayaPilihanRayabertanggungjawabmenjalankanpilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan negeri Negeridenganbebasdansaksama.

  2.2 Suruhanjaya Pilihan Raya dibantu oleh Urus Setia yang diketuai oleh seorang Setiausaha selaku Ketua Pentadbir yang ber- tanggungjawab dalam menjalankan fungsi-fungsi Suruhan- jayaPilihanRayayangditetapkandalamPerlembagaan.(Perkara 114PerlembagaanPersekutuan)

  3.1 Mengikut Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan, SPR mem- punyai3fungsiutamasepertiberikut:

  3.1.1 Menjalankan pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat DewanUndanganNegeridanpilihanrayakecil.

  1

 • 4. PelantikanPemerhatiBarung

  4.1 PelantikanPemerhatiBarung

  3.1.2 Menyediakan daftar pemilih dan menjalankan urusan pendaftarandanpenyemakandaftarpemilih. 3.1.3 Mewujudkan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya dan men- jalankankajiansemulapersempadananBahagian-bahagian PilihanRaya. (Perkara113PerlembagaanPersekutuan)

  4.2 Syarat-syaratyangperludipatuhisebelumPemerhatiBarungmen-jalankanTugas

  4.1.1 Pelantikan Pemerhati Barung adalah berdasarkan kepada subseksyen26A(2)AktaKesalahanPilihanRaya1954.

  4.1.2 Pihak yangbertanggungjawabmelantikPemerhatiBarung adalahCalonatauEjenPilihanRaya.Tugasdan tanggung- jawab Pemerhati Barung adalah untuk membantu Calon bagi membuat pemerhatian perlaksanaan proses semakan Daftar Pemilih di Barung SPR supaya ianya berjalanmengikutundang-undangyangditetapkan.

  4.1.3 Bagi memudahkan Calon atau Ejen Pilihan Rayamelantik Pemerhati Barung, format Borang Pelantikan Pemerhati Barung seperti di LAMPIRAN 1 boleh diguna pakai. BorangpelantikanPemerhatiBarunginiperlumengandungi maklumat Calon atau Ejen Pilihan Raya, Bahagian Pilihan Raya, nama Pusat Mengundi, nama penuh Pemerhati Barung yang dicadang untuk dilantik beserta Nombor KadPengenalandan alamat suratmenyurat dan nombor telefon.

  2

 • 4.2.2 Seseorang Pemerhati Barung yang dilantik boleh men- jalankan tugas sepanjang proses semakan Daftar Pe- milih di Barung SPR atau secara bergilir-gilir. Bagi Pe- merhatiBarungyangbertugassecarabergilir-giliriahendak- lah bertugas sekurang-kurangnya dua jam sebelum di- gantikandenganejenlain. (Subseksyen26A(3)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  4.2.3 Semasa proses semakan Daftar Pemilih di Barung SPR diadakan, hanya seorang Pemerhati Barung bagi setiap calonbolehmenjalankantugasdisesuatuPusatMengundi.

  (a) Surat pelantikan sebagai Pemerhati Barung yang di- tandatanganiolehCalonatauEjenPilihanRaya.

  (b) Borang Sumpah Kerahsiaan (Borang A) yang telah ditandatanganisepertidiLAMPIRAN 2

  (c) Dokumenpengenalandiri.

  3. KelayakanPemerhatiBarung

  5.1 Kelayakan seseorang Pemerhati Barung adalah seperti yang berikut:

  5.1.1 WarganegaraMalaysia

  5.1.2 Umurtidakkurangdaripada21tahun

  5.1.3 Dalam tempoh 5 tahun sebaik sebelum hari penamaan calon,iatidakdisabitkanatasapa-apakesalahanyangme- libatkankeganasanataukecuranganolehmahkamah

  3

  4.2.1 Sebelum memulakan tugas Pemerhati Barung hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Pusat Mengundi (PPM) dokumensepertiyangberikut:

 • 6. PelanggaranKelayakanPelantikanPemerhatiBarung

  6.1 Apa-apa pelanggaran syarat-syarat pelantikan oleh Calon ataupun Ejen Pilihan Raya di bawah subseksyen 13 (1) atau subseksyen 21(1) (2) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 boleh didenda sebanyak lima ribu ringgit bila disabit kesalahan mengikutsubseksyen27(1)(2)Aktayangsama.

  6.2 Pelantikan Pemerhati Barung yang tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan bolehmenyebabkan satu petisyen pilihan raya boleh dibuat sepertimana yang diperuntukan di bawah subseksyen32(c)dan(d)AktaKesalahanPilihan1954.

  5.1.4 Dalam tempoh 5 tahun sebaik sebelum hari penamaan calon, ia tidak disabitkan atas apa-apa kesalahan atau telah dilepaskan dari penjara setelahmenjalani hukuman pemenjaraan

  5.1.5 Bukan seorang yang didaftarkan di bawah Akta Pen- cegahanJenayah1959

  5.1.6 Dalam tempoh 5 tahun sebaik sebelum hari penamaan calon, ia tidak disabitkan di atas suatu kesalahan di bawah subseksyen 52(3) Akta Pertubuhan 1966 atau peruntukan persamaan dalam mana-mana undang- undangyanglain

  5.1.7 Bukan seorang yang mengenainya suatu perintah telah dibuatdibawahsubseksyen66 (4)AktaPertubuhan1966 atau peruntukan persamaan dalam mana-mana undang- undangyanglain

  5.1.8 Bukan seorang yang bankrap yang belum dilepaskan (Subseksyen13(1)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  4

 • 7. Istilah-IstilahPenting

  7.1 PegawaiPengurus(PP)

  Adalah seseorang Pegawai yang dilantik oleh SPR bagi me- ngendalikan pilihan raya dalam sesuatu Bahagian Pilihan Rayayangditetapkan.(Seksyen3(c)AktaPilihanRaya1958)

  7.2 PenolongPegawaiPengurus(PPP)

  AdalahseorangPegawaiyangdilantikolehSPRbagimembantu Pegawai Pengurus mengendalikan Pilihan Raya dalam sesuatu BahagianPilihanRayayangditetapkan.(Seksyen3(c)AktaPilihanRaya)1958.

  7.3 PembantuPilihanRaya(PPR)

  AdalahseseorangpegawaiyangdilantikolehPegawaiPengurus bagi tujuanmembantu beliau dalam urusan pentadbiran yangberkaitandenganPilihanRaya.(Subperaturan 12A (1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981.

  7.4 KetuaTempatMengundi(KTM)

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Pegawai Pengurus bagi mengetuaisesuatuTempatMengundi(Saluran)danmengendali prosespengundian.(Subperaturan 12 (1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.5 KeraniPengundian(KP)

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Pegawai Pengurus bagi membantu Ketua Tempat Mengundi (KTM) dalam urusan pengundiandiTempatMengundi(Saluran).(Subperaturan 12A (1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  5

 • 7.6 KeraniMengiraUndi(KMU)

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Pegawai Pengurus bagi membantu Ketua Tempat Mengundi (KTM) dalam urusan pe- ngiraanundidiTempatMengiraUndi.(Subperaturan12A (1) Peraturan-PeraturanPilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.7 PenyeliaPusatMengundi(PPM)

  AdalahseseorangyangdilantikolehPegawaiPengurusbagitu-juanmenyeliasesuatuPusatMengundisemasaPilihanRayadi-jalankan.(Subperaturan 12A (1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen-jalananPilihanRaya)1981)

  7.8 KeraniPenyemakDaftarPemilih(KPDP)

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Pegawai Pengurus bagi membantu menyemak nama pengundi dalam Daftar Pemilih Pilihan Raya (DPPR) untuk menentukan Tempat Mengundi (Saluran)semasapilihanrayadiadakan.(Subperaturan12A (1) Peraturan-PeraturanPilihanRaya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.9 PemanduArahPusatMengundi(PAPM)

  AdalahseseorangyangdilantikolehPegawaiPengurusbagitujuan membantumenunjukarahkepadapengundi,membantupeng- undidikalanganorangkurangupaya (OKU)dan lain-lain tugas yangdiarahkanolehPenyeliaPusatMengundi(PPM).(Subperaturan 12A (1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.10 Calon

  Adalahseseorangyangkertaspencalonannyayangsahditerima oleh Pegawai Pengurus untuk bertanding dalam sesuatu BahagianPilihanRaya.(Seksyen2,AktaPilihanRaya1958)

  6

 • 7.11 EjenPilihanRaya(EPR)

  AdalahseseorangyangdilantikolehCalonbagimewakilidirinyauntuk menjalankan semua urusan berhubung dengan pilihanrayadimanaCalonitubertanding.(Subseksyen12(1)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7.12 EjenTempatMengundi(ETM)

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Calon atau Ejen Pilihan Raya bagi mewakili Calon untuk menyaksikan proses peng- undian di dalam Tempat Mengundi (Saluran) berjalan meng- ikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetap- kan.(Subseksyen14(1)(a)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7.13 EjenMengiraUndi(EMU)

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Calon atau Ejen Pilihan RayabagimewakiliCalonuntukmenyaksikanProsesPengiraanUndididalamTempatMengiraUndiberjalanmengikutundang- undangdanperaturan-peraturanyangditetapkan.(Subseksyen14(1)(a)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7.14 PemerhatiPilihanRaya

  Adalah seseorang ataupun sebuahbadan yangdiluluskanolehSPR untuk memerhati proses pilihan raya di tempat-tempat urusan pilihan raya yang ditetapkan oleh SPR dan tertakluk kepadasyarat-syaratyangditetapkanolehSPR.

  7.15 BarungSPR

  AdalahsesuatutempatdiPusatMengundiyangdigunakanbagimembantupemilihuntukmenyemaknama-namapemilihbagitujuanmenentukanTempatMengundi(Saluran).(Subseksyen26A(1)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7

 • 7.16 PemerhatiBarung

  Adalah seseorang yang dilantik oleh Calon atau Ejen Pilihan Raya bagimewakili Calon untukmenyaksikan proses semakan Daftar Pemilih di Barung SPR berjalan mengikut undang- undangdanperaturan-peraturanyangditetapkan.(Subseksyen26A(2)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7.16 HariMengundi

  AdalahsuatutarikhyangditetapkandalamnotisyangdisiarkandalamwartamengikutPeraturan3Peraturan-PeraturanPilihanRaya(PenjalananPilihanRaya)1981,bermuladaripermulaanharimengundi sehinggamasapengisytiharanpilihan rayaolehPegawaiPengurusdisebutsebagaiharimengundi.(Subseksyen2(1)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7.17 MasaMengundi

  Adalah sesuatu tempoh yang ditetapkan oleh SPR bagi tujuan membolehkan pengundimengundi di dalam sesuatu pilihan raya.(Subperaturan11(5)(d)Peraturan-PeraturanPilihanRaya(Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.18 PusatMengundi

  Adalah sesuatu tempat yang diwartakan oleh SPR bagi men- jalankanurusanpengundian.(Seksyen2AktaPilihanRaya1958)

  7.19 TempatMengundi

  AdalahsesuatutempatdidalamPusatMengundiyangditetapkan olehSPRsebagaiTempatMengundi(Saluran).(Seksyen2AktaPilihanRaya1958)

  8

 • 7.20 PusatPenamaanCalon

  Adalah sesuatu tempat yang telah ditetapkan oleh SPR bagi tujuan mengemukakan kertas-kertas penamaan bakal-bakalCalonuntuktujuanpertandingandalamsesuatupilihanraya.(Subperaturan 6 (1) dan (2) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(PenjalananPilihanRaya)1981)

  7.21 PusatPenjumlahanRasmiUndi

  Adalah sesuatu tempat yang telah ditetapkan oleh SPR bagi tujuanmenjumlahkansemuakeputusanyangditerimasamaada daripada semua Ketua Tempat Mengundi atau keputusan- keputusanpengundianpos.(Subperaturan 25D (2) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.22 BukuDaftarPemilihPilihanRaya(DPPR)

  Adalah senarai nama pemilih yang terkini dan telah disahkan olehSPRbagitujuanpilihanraya.(Subperaturan 14A Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pen- jalananPilihanRaya)1981)

  7.23 ZonLarangan50Meter

  Adalah suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan larangan dalam jarak 50 meter atau mana-mana jarak yang difikirkan sesuai dari Pusat Penamaan Calon atau dari PusatMengundi.(Subseksyen24A(2)dan26(1)(e)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  7.24 SlipNomborTempatMengundi(Saluran)

  AdalahsuatuhelaiannomboryangbercetakyangakandiberikanolehKerani PenyemakDaftar Pemilih (KPDP) kepadapengundi

  9

 • 7.25 PengundiOKUdanPengundiUzur

  7.26 DakwatKekal

  7.27 Menanda/mencalitDakwatKekal

  Adalah pengundi dikalangan Orang Kurang Upaya (OKU) dan pengundiuzuryanglayakuntukdiberikeistimewaanmengundi di Tempat Mengundi (Saluran) 1 di tingkat bawah bangunan Pusat Mengundi berkenaan walaupun namanya tersenarai di dalamDaftarPemilihPilihanRaya (DPPR)diTempatMengundi (Saluran)yangterletakditingkatatas.Pengundidalamkategori iniadalahpengundiyangcacatanggotakakidantidakmampu berjalan tanpa bantuan orang lain atau pengundi uzur yangdalamkeadaantidaksihatdantidakmampubergeraksendiriketingkatatastanpabantuanoranglain.Disampingitu,pengundi berkenaan perlumenggunakan kerusi roda untuk bergerak keTempatMengundi.

  Dakwat Khas yang dibekalkan oleh SPR bagi kegunaan Kerani Pengundian untuk menanda atau mencalit jari pengundi ataumana-mana bahagian tangan pengundi yang hadir sebelum kertasundidikeluarkankepadapengunditersebut.

  Melakukan satu tanda dengan caramencalit dakwat kekal di jaritelunjukkiripengundiataudijaritelunjukkanan(jikatiada jari kiri) atau mana-mana jari dari ruas pertama hingga ke hujung jari mengikut tatacara yang ditetapkan oleh SPR sebelumseseorangpengundibolehdikeluarkankertasundi.

  bagi tujuan memudahkan pengundi mengenal pasti TempatMengundi(Saluran).

  10

 • BAHAGIAN II

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERHATI BARUNG PADAHARI MENGUNDI

  1. Tugas Pemerhati Barung Sebelum Proses Semakan Daftar PemilihDiBarungSPRBermula

  a. KadPengenalan/MyKad;b. Resit Pengenalan Sementara (JPN. KP09/ Resit Gantian KadPengenalan);c. Dokumen Pengenalan (JPN. KP11/ Resit Kehilangan Kad Pengenalan) yang dikeluarkan dan disahkan oleh Jabatan PendaftaranNegara;d. PasportAntarabangsae. Lesen memandu yang mengandungi nama, nombor kad pengenalandanbergambar;dan

  1.1 PemerhatiBarungperlumengetahuikedudukandanlokasiBarung SPRdiPusatMengundidimanamerekabertugas.

  1.2 Pemerhati Barung hendaklah hadir di Barung SPR lebih awal daripadamasamengundi.

  2.1 MemastikanBukuDaftarPemilihPilihanRaya(DPPR)ataucakera padat (CD) yang digunakan adalah DPPR atau CD yang khusus untukPusatMengundiberkenaan.

  2.2 PemerhatiBarunghendaklahmenyaksikanprosessemakanDaftar Pemilih di Barung SPR berjalan mengikut Undang-Undang dan Peraturan-PeraturanPilihanRaya 2.3 Memastikan Pemilih yang hadir untuk semakan Daftar Pemilih di Barung SPR mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah sepertiyangberikut:

  1. Tugas dan Tanggungjawab Pemerhati Barung Semasa Proses SemakanDaftarPemilihDiBarungSPR.

  11

  2.

 • 3.1 Seseorang Calon/Ejen Pilihan Raya boleh melantik tidak lebih dari empat orang menjadi Pemerhati Barung bagi suatu Pusat Mengundi. Walau bagaimanapun, hanya seorang Pe- merhati Barung sahaja yang mewakili seseorang Calon boleh dibenarkan berada di Barung SPR pada satu-satu masasemasaprosessemakanDaftarPemilihdilaksanakan.(Subseksyen26A(3)AktaKesalahanPilihanRaya1954)

  2.4 Pemerhati Barung hendaklah memerhati pelaksanaan proses semakanolehKeraniPenyemakDaftarPemilih (KPDP)mengikut BukuDaftarPemilihatauCDyangdibekalkankepadaKPDP.

  2.5 Menarik perhatian KPDP jika didapati pelaksanaan tugas tidak teratur. 2.6 SekiranyaterdapatsalahlakuyangdilakukanolehKPDP,Pemerhati Barung hendaklah memaklumkan kepada Penyelia Pusat Mengundiuntuktindakanlanjut. 2.7 Membuatapa-apategurandenganmengemukakansecarabertulis serta alasan kepada keputusan yang dibuat oleh Penyelia Pusat Mengundi.(ArahanataukeputusanyangdibuatolehPenyeliaPusat Mengundihendaklahdipatuhidandihormati).

  2.8 Memerhati KPDP menulis nombor siri pemilih di Slip Nombor TempatMengundi(Saluran). 2.9 MemerhatiKPDPmengeluarkan SlipNombor TempatMengundi (Saluran)yangbetulkepadapemilih.

  3. SyaratKebenaranMasukKePusatMengundiBagiPemerhatiBarung

  f. Kad jabatan yang dikeluarkan oleh Jabatan/ pihak berkuasa kerajaan yang mengandungi nama, nombor kad pengenalandangambar

  12

 • 3.2 Penyelia Pusat Mengundi tidak akan membenarkan mana- mana Pemerhati Barung masuk ke Pusat Mengundi kecuali iadapatmenunjukkan:

  (a) Surat pelantikan sebagai Pemerhati Barung yang disedia- kanolehCalonatauEjenPilihanRaya;

  (b) Borang Sumpah Kerahsiaan (Borang A) yang telah diisi- kandengansempurnadanditandatangani;

  (c) PasPetugasPemerhatiBarungyangdiluluskanSPR;dan

  (d) Dokumenpengenalandiri.

  4.1 Seseorang Pemerhati Barung boleh bertugas sepanjang masa semakanDaftar Pemilih dilaksanakan atau secara bergilir- gilir. Walau bagaimanapun, seseorang Pemerhati Barung perlu bertugas sekurang-kurangnya 2 jam sebelum penggantinya mengambilalih.(Subseksyen26A(3),AktaKesalahanPilihanRaya1954) 4.2JikaseseorangPemerhatiBarungmeninggalkantugassebelumtempohduajam,tempatnyatidakbolehdigantidenganPemerhatiBarungyanglain. 4.3 Apabila seorang Pemerhati Barung hendak digantikan dengan seorang Pemerhati Barung yang lain, beliau hendaklah me- ninggalkan Barung SPR berkenaan dan seterusnya me- ninggalkanPusatMengunditersebut.

  4.4 Pemerhati Barung yang bertugas tidak boleh sama sekali meninggalkan Pusat Mengundi tanpa kebenaran Penyelia PusatMengundi.

  4. PemerhatiBarungBertugasSepanjangMasaAtauSecaraBergilir

  13

 • 5.1 Pemerhati Barung adalah dibenarkan menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap proses semakan Daftar Pemilih dengan membuat bantahan secara bertulis berserta bukti atau alasan kepadaPenyeliaPusatMengundidanPegawaiPengurus.

  6.1PemerhatiBarungadalahtidakdibenarkan:

  6.1.1Mempamerkan apa-apa simbol parti atau sebarang bentuk tu-lisanatau rayuanyangadakaitandenganpilihan rayapadapakaian,topi,kasutatauapa-apabaranglain.

  6.1.2 Merokok.

  6.1.3 Membawasenjata-senjatayangmerbahaya.

  6.1.4 Berkomunikasidenganpengundi.

  6.1.5 Bertengkarataubertelagahdenganmana-manapihak.

  6.1.6 Menggunakantelefonbimbit.

  6.1.7 MengganggukelancaranprosessemakanDaftarPemilih.

  6. LaranganKeAtasPemerhatiBarungSemasaBeradaDiBarungSPR

  5. KebenaranMembuatBantahanOlehPemerhatiBarung

  Peringatan:Penyelia Pusat Mengundi berhak untuk tidak membenarkan mana-manaPemerhatiBarungberadadidalamPusatMengundisekiranyatidakmema-tuhi arahan.

  14

 • 7.1 Pusat Mengundi akan ditutup sebaik sahaja pengundian tamat mengikut masa yang ditetapkan (diwartakan). Apabila Pusat Mengundi ditutup, tidak ada mana-mana pemilih yang di- benarkan untuk membuat semakan. Jika masih ada pemilih yangtidak sempatmengundi,merekaakandimintapulangoleh PenyeliaPusatMengundi. 7.2 PemerhatiBarungdikehendaki keluardari PusatMengundi bagi membolehkan Penyelia Pusat Mengundi mengemaskan Barung SPR. Pemerhati Barung tidak lagi terlibat semasa proses pengiraanundidijalankan.

  7. PenutupanPusatMengundi

  15

 • BAHAGIAN III

  PENUTUP

  1. Penutup 1.1 Bagimemastikanpilihanrayadapatberjalandengan licindan lancar,PemerhatiBarunghendaklahmematuhi segalaarahan dan nasihat yang diberikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sepertididalambukupanduanini.TanpakerjasamaPemerhati Barung,Pegawai-pegawaiSuruhanjayaPilihanRayatidakakan dapatmenjalankantugasnyadenganlicindanlancar. SELAMAT BERTUGAS

  16

 • LAMPIRAN 1

  BORANG PELANTIKANPEMERHATI BARUNG

  Saya...No.Kad Pengenalan .............................

  adalah Calon/Ejen Pilihan Raya yang bertanding bagi bahagian pilihan raya;

  .................... (Nama Bahagian Pilihan Raya)

  Roslan bin Ahmad 500727-04-2003

  N.27 Merlimau

  Dengan ini melantik nama yang tersebut di bawah sebagai ejen saya sebagai;

  * PEMERHATI BARUNG

  yang bertugas bagi pihak saya di Pusat Mengundi.S.K.Merlimau 2

  Nama: Rahim bin Ismail

  No.Kad Pengenalan: 570115-05-4575

  Alamat Surat Menyurat: 2, Jalan Bunga Raya Taman Hang Tuah Melaka No.Telefon: 012-22444407

  Tandatangan Calon/Ejen Pilihan Raya ......tt

  Tarikh:...........27 Februari 2011

  * Potong yang tidak berkenaan

  LAMPIRAN 2

  AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA 1954Borang A

  [Subseksyen 5(1)]

  BORANG SUMPAH KERAHSIAAN

  Saya,........

  No. Kad Pengenalan beralamat .....

  ........bersumpah bahawa saya tidak akan melakukan dalam pilihan raya bagi bahagian pilihan raya/kawasan pilihan raya ....apa-apa perkara yang ditegah oleh seksyen 5* Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 [Akta 5], yang telah dibacakan kepada saya.

  Bertarikh pada ............................... 2011

  Rahim bin Ismail

  570115-055-4575 2, Jalan Bunga Raya

  Taman Hang Tuah, Melaka

  N.27 Merlimau

  27 Februari

  tt.Tandatangan orang yang

  mengangkat sumpahDi hadapan saya,

  tt Tandatangan

  Pengerusi atau Anggota Suruhanjaya Pilihan RayaSetiausaha Suruhanjaya Pilihan RayaHakim Mahkamah Sesyen/Majistret/Pesuruhjaya Sumpah/Pengarah Pilihan Raya Negeri/Pegawai PengurusPegawai Yang Hak

  Seksyen ini mestilah dibacakan kepada pembuat akuan oleh orang yang mengambil akuan ini.

 • LAMPIRAN 2

  AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA 1954Borang A

  [Subseksyen 5(1)]

  BORANG SUMPAH KERAHSIAAN

  Saya,........

  No. Kad Pengenalan beralamat .....

  ........bersumpah bahawa saya tidak akan melakukan dalam pilihan raya bagi bahagian pilihan raya/kawasan pilihan raya ....apa-apa perkara yang ditegah oleh seksyen 5* Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 [Akta 5], yang telah dibacakan kepada saya.

  Bertarikh pada ............................... 2011

  Rahim bin Ismail

  570115-055-4575 2, Jalan Bunga Raya

  Taman Hang Tuah, Melaka

  N.27 Merlimau

  27 Februari

  tt.Tandatangan orang yang

  mengangkat sumpahDi hadapan saya,

  tt Tandatangan

  Pengerusi atau Anggota Suruhanjaya Pilihan Raya,Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya,Pengarah Pilihan Raya Negeri,Pegawai Yang Hak.

  Seksyen ini mestilah dibacakan kepada pembuat akuan oleh orang yang mengambil akuan ini.

  i-iii.p0001.pdfi-iii.p0002i-iii.p0003i-iii.p0004i-iii.p0005Barung 3.p0001.newBarung 3.p0002.newBarung 3.p0003.newBarung 3.p0004.newBarung 3.p0005.newBarung 3.p0006.newBarung 3.p0007.newBarung 3.p0008.newBarung 3.p0009.newBarung 3.p0010.newBarung 3.p0011.newBarung 3.p0012.newBarung 3.p0013.newBarung 3.p0014.newBarung 3.p0015.newBarung 3.p0016.newBarung 3.p0017.newBarung 3.p0018.newBarung 3.p0019.new