Svenska Röda Korsets nationella arbete till stöd för flyktingar från Bosnien-Hercegovina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapportserie 2/98

Text of Svenska Röda Korsets nationella arbete till stöd för flyktingar från Bosnien-Hercegovina

MirryenhetenSvenska Riida Korsets nationella arbete till stiid fiir flyktingar frin Bosnien-Hercegovina

Rickard Olseke Svenska Roda Korsets Flyktingenhet Rapportserie 2l9B

RiidqKorset

l

FiirordN6r det gbller konflikten i Fd Jugoslavien pist6r jag att vi, generellt sett, i Sverige och jag formodar i hela Europa inte har insett vidden av tragedin, Det galler inte minst under de 6r di konflikten var som intensivast i Bosnien-Hercegovina.

Vi mbnniskor har en formiga att ft)rtrlnga och v6gra se det fruktansvarda 6ven om det falctiskt hiinder nlra vir egen trygga vardag. Men det har kommit m&nga flyltingar till v6rt land och 6ven om det Zir minga av oss svenskar som inte vill (vigar) ta till oss vad de har varit med om si finns de hlr med sin historia. Alla som arbetar med flyktingar har dock konfronterats med detta, tvingats ta till sig att fordrivning, forfoljelse ochforintelse har

pigitt i vir

absoluta n6rhet, i

vir tid.

Kriget i det forna Jugoslavien har i stor utstrZickning p6verkat Svenska Roda Korsets nationella arbete och di i forsta hand i form av krav pA stdd till alla de flyktingar som sdkt sig till v6rt land. Under de 6r som denna rapport beror var kraven phvhrainsatser stcirre 6n nigonsin under efterkrigstiden. Det var m6nga enskilda medarbetare som fick arbeta h6rt for attklaru av situationen och det var minga som gjorde omfattande insatser. I denna rapport vill vi lyfta fram dessa insatser men ocksfr utvlrdera v6rt eget arbete. Rapporten Zir ett levande bidrag till att synliggdra krigets och flyktens konsekvenser for den enskilda miinniskan samtidigt som den iir en viktig tidsskildring.Jag

vill hlir tacka alla inom Svenska Roda Korset som arbetar for att ge stod till flyktingar som kommer till virt land. Dessutom vill jag framfora min stora belitenhet

med rapportens utformning och innehill och diirmed ocks6 mitt varma tacka Rickard Olseke som skrivit den.

till

Stockholm

Chef for flyktingenheten

I

nnehil

I

Mdnniskor tvingas fly undan

kriget.......

............3Bosnien-Hercegovina...4................ 5 ............... 5 .............. 6

frin avgrdnsningar................. Metod och material...... Disposition.Syfte och

Nationellt arbete till stcid fcir flyktingar

frin3.1

Svenska Rcida Korsets insatser beliigringen av Sarajevo till fredsfrirhandlingar

i Dayton........... 6......6

1gg2 - Kriget kommer...hiiftiga strider

......................... 6 ...tyviirr mdste jag svara att vi inte kan hjiilpa din man ut ur 9arajevo..................... 7 ...mamma och barn i Sverige, pappa i Tyskland... .............7

i Bosnien-Hercegovina...

till

Bosnien-Hercegovina

.........

..."garantiintyg"...?........3.2

..............7

1993-Viseringstvingochfamiljeiterfcirening..

................8

...vi fiiresl&r att kiirnfamiljer skafd dtertiirenas i Sveruge under vdntetiden.............8 ...fiirst niir konflikten dr iiver kan man biirja efterforska............. ......... 9 ...jag beklagar att vi inte kan gdra si mycket mer............. .................... 9 ...frivilliggrupper fiir traumatiserade asylsiikande frin Bosnien-Hercegovina.......... 9 ...Sverige stdnger ddrren fiir flyktingar friln Bosnien-Hercegovina........................ 10 ...det enda ni kan giira just nu dr att skicka riidakorsmeddelanden till er man.,.... 11 ...nya uppgifter om "gatantiintyg"........ ....... 11 ...matpakettill sliiktingar och viinner i Sarajevo... .......... 11 ...soka tillstAnd fiir medlemmar i kiirnfamiljen som finns kvar i BosnienHercegovina ......,....12...bosniska flyktingar skaffar kroatiska

pass...

.................. 12

3.3

...K9-blankeffer?............ ...uppehdllstillstdnd fiir'iivriga anhiiriga'...

1994 - Kroatiska pass och

transitviseringar......

...............1212 13 13 13

............ ..................... ...mdnga fiirfrdgningar om dtertiirening av familjer som splittrats ...... ...bilder pi losip Tito filr ej bifogas riidakorsmeddelanden. ................ ...utresetillstdnd fiir mdn... ...,....

14

...bosniskaflyktingarmedkroatiskapasskanavvisas......transitvisum fiir Kroatien ...en resa till Kroatien var niidviindig. ...man blir tvungen att giira sig av med alla

...efterforskning av fiirsvunna persons inleds?... ............ 15 ...lnvandrarverket skickar uppehdllstillstind till ICRC i Banja Luka... ................... 15........ 15

......................14

iigodelar.

........... 16..... 17

3.4

...stoppa alla avvisningar till Kroatien!... ............ ............. ...nu gdr det att efterforska mdnniskor i Bosnien-Hercegovina.... ....... ................... ...UNHCR fiirsiiker hjiilpa de rnest utsafta... ...tempordrt irtervdndande av bosnisk sjukvilrdspersonal... ................ ...detta fiirfaringssiift iir inte iindamdlsenligt fiir att friimja dterfiirening av niira

1995 - Tillfelliga uppehillstillstind och tempordrt itervindande.... 1717 20 2021

anhdriga........frin krig tiil

...beredskap infiir en dtervandring

fred.............

i stiirre skala...

............22......... 22

........22

3.5

Efter

Dayton............ siffror..riidakorsmeddelanden.

.......22 ........23................. 23 ...................... 24

Svenska Rcida Korsets insatser - i Familjedterfiirening och asyl ......Efterforskning och

Svenska Rcida Korsets insatser - verklighetens exempe|........... ........25 ...... 25 ...vuxen son i Sverige, gamla fdrdldrar i flyktingliiger i Kroatien.. ............ 26 ...pojke tre ir eskorteras tiil Svenge via Belgrad.. ......26 ...dofter med farbror i flyktingliiger i Kroatien, pappa i Sverige......pappa vill Aterfiirenas rned sonen som bor hos farfar och farmor... ................... 26 .............27 ...sysfer i Sverige, minderdrig bror i flyktingliiger i Libyen..... ...gammal mamma i Srebrenica itertiirenas med vuxen son i Stockholm... ...........28 ................ 29 ...medicinsk eskort frin Kroatien till Malmii...

...min bror iir fiingslad i SanskiEn

Most...

.........29

lnformation Flexihilitet.. Nationellt och internationellt..............

tillbakablick - insatser under fyra

krigsir..............

.....30........... 30

...........30......... 31

FigurerFig 1. F d Jugos1avien................. Fig 2. Enskilda drenden f d Jugoslavien 1990'1997 Fig3. Riidakorsmeddelanden 1990'1997.

............4 ...........'....'..' 24.............. 25

Fcirkortningar

Federationen ......... ......... IOM UCE UNHCR......ICRC ICTY

............lnternationella riidakors- och rtidahalvminefederationen .........lnternationella riidakorskommitt6n lnternationella brottmilsdomstolen frir f d lugoslavien ......... lnternational Organization for Migration ..Unaccompanied Children in Exile..... FN:s flyktingkommissariat

"Djupt f6rtvivlad, med en kinsla av fullstiindig hoppl6shet, vdnder jag mig till Er

i

Guds,

miinsklighetens och humanismens namn, eftersom jaghar Er som den sista strimman av hopp som jag tar sisom den som drunknar tar i sista halmstriet." (Brev till Roda Korset 1993)

Svenska Rtida Korsets nationella arbete

till

sfod fiir flyktingar frdn Bosnien-Hercegovina - frd.n Sarajevo tiil Dayton

1

Miinniskor tvingas fly undan kriget

Vd.rm 1992 korn kriget till Bosnim-Hercegooina. Sarajevo beLigrades ocb krypsfo,ttarna intog sina positioner. Strider och byar runt orn i landet tioerfolk och utsattes for artilleri- och stridsoagnsbesh.jutning. Egmdom konfisherades. Forfdljelse, missbandel ocb mord blev oardag. Koncentrationslciger upprtittades. Internerade aarrittades, ad.ldtogs ocb fick utstd sexuella daergrepp och torryr. Hundratusentals, sd smd.ningom miljoner^ , miinniskor toingades p,iflykt. Md.nga av dem till Sverige.Redan innan vardagen slogs sonder i Bosnien-Flercegovina kom minga f d jugoslaver till virt land, de flesta frin Kosovo i nuvarande Forbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien och Montenegro). Under 1991 registrerades t3.226 asylscikande som medborgare i Jugoslavien; 11..817 av dessa kom under perioden juli till december. Under sommarminaderna fyrdubblades antalet personer som sokte asyl per minad.

1992 erkinde EG-linderna, med Sverige i bakhasorna, BosnienHercegovina som en sjilvstindig stat. Av de 69.355 asylsokande som under iret angavs som medborgare i f d jugoslaviska delrepubliker registrerades 9.658 som bosnier, men hir ir det tydligt att statistiken ljuger; minga medborgare i den nya bosniska statsbildningen rapporterades alltjlmt som "jugoslaver". Toppnoteringen i Invandrarverkets statistik niddes i juli di 12.388 personer frin den fore detta jugoslaviska socialistiska federationen s6kte asyl i Sverige.

I april

Den srora tillstromningen av bosniska krigsflyktingar fortsatte fram till och med juni 19%, de den svenska regeringen inforde viseringstving for medborgare i Bosnien-Hercegovina; i juni anlinde 5.556 personer, i juli 292. Sammantaget sokte 25.L10 bosnier asyl under iret. Under 1994 registrerades endast 2.649 asylsokande som bosniska medborgare.Samtidigt inrapporterades dock 5.204 asyls6kande frin Kroatien, en stor majorirer under forsta halv&ret. Viseringstving mot kroatiska medborgare infordes av

S"*-"rrr"get har hittills nara tre miljoner mlnniskor ryckts upp talets Balkankrig, varav cirka2,3 miljoner i Bosnien-Hercegovina.

*

frin

sina hem under 1990-

regeringen i maj 1995. Bosnienkrigets sista ir lyckades 1.059 bosniska respektive 240 kroatiska m