Sveučilište u Rijeci - 2013/BIL102_Engleski_jezik... · samostalno izrađuju seminarski rad,

Embed Size (px)

Text of Sveučilište u Rijeci - 2013/BIL102_Engleski_jezik... · samostalno izrađuju seminarski rad,

 • Sveuilite u Rijeci

  Medicinski fakultet

  Katedra za drutvene i humanistike znanosti u medicini

  Brae Branchetta 20

  51000 Rijeka

  ak.god. 2013./2014.

  ENGLESKI U BIOTEHNOLOGIJI

  Studij: BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAIVANJE LIJEKOVA

  Broj predmeta:

  ECTS: 3

  Nastavno optereenje: 30 sati

  Nositeljica predmeta: Doc.dr.sc. Anamarija Gjuran-Coha, docent

  Adresa: Katedra za drutvene i humanistike znanosti u medicini,

  Medicinski fakultet Rijeka

  Vrijeme konzultacija:

  Telefon: 051/688-248

  e-mail: anamarijagc@medri.uniri.hr

 • OPIS PREDMETA

  Ciljevi i oekivani ishodi predmeta (razvijanje opih i specifinih

  kompetencija):

  Ciljevi predmeta:

  Cilj nastave je da studenti ovladaju strunom medicinskom

  terminologijom kako pisanom tako i usmenom te osnovnim gramatikim

  strukturama koje se koriste u jeziku medicinske struke. Takoer, studenti

  samostalno izrauju seminarski rad, prikupljaju relevantnu literaturu na

  engleskom jeziku te usmeno izlau drugim kolegama.

  Ope kompetencije:

  Razvijaju se sljedee ope kompetencije:

  1. komunikacijske vjetine

  - govorne komunikacijske vjetine

  - pisane komunikacijske vjetine

  - znanje jednog stranog jezika

  2. sposobnost savladavanja novih vjetina

  3. sposobnost samostalnog rada i odluivanja

  4. sposobnost rijeavanja problema

  5 .koritenje informatikih tehnologija

  6. timski rad rad u grupi

  7. etinost i odgovornost

  8. organizacijske sposobnosti i vjetine

 • 9. kreativno razmiljanje

  Specifine kompetencije:

  Razvijaju se sljedee specifine kompetencije:

  1. sposobosti itanja i razumijevanja medicinske teminologije na

  engleskom jeziku.

  2. praenje strune i znanstvene literature na engleskom jeziku

  3. uenje novog i ponavljanje usvojenog znanja iz strunih kolegija na

  engleskom jeziku

  4. vjetina samostalnog pronalaenja relevantnih podataka,

  5. saimanje i prezentacija informacija

  6. pisanje seminarskog rada na engleskom jeziku

  7. vjetina usmenog izraavanja

  8. vjetina izlaganja na engleskom jeziku pred auditorijem

  9. sposobnost sluanja i razumijevanja izlaganja drugih studenata uz

  mogunost davanja kritikog komentara.

  Sadraj predmeta:

  Kolegij obuhvaa izbor tekstova iz medicine koji se bave odreenim

  zdravstvenim problemima npr. prevencija, lijekovi, prehrana, javno

  zdravstvo, visoki tlak itd. s kratkim osvrtom na sljedee gramatike

  cjeline: glagolska vremena, pasivni oblik reenice, pogodbene reenice,

  slaganje vremena, indirektni govor, konstrukcije s participom itd.

 • Pristup uenju i pouavanju u predmetu:

  Pristup uenju i pouavanju u ovom kolegiju se temelji na neposrednoj

  komunikaciji nastavnika i studenata te maksimalnoj ukljuenosti

  studenata u nastavu rjeavanjem zadataka na nastavi i kod kue.

  Evaluacija studenata vri se kontinuirano na svakom seminaru

  pismenom provjerom znanja prethodno usvojenoga gradiva.

  Nain izvoenja nastave:

  Nastava je organizirana u obliku seminara tijekom kojih studenti aktivno

  sudjeluju u itanju, prevoenju medicinskih tekstova, odgovaranju na

  pitanja, te rjeavanju razliitih leksikih i gramatikih vjebi, kao i

  prezentaciji seminarskog rada.

  Obveze studenata/studentica:

  Redovito pohaanje seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje

  seminarskog rada, usmeno izlaganje.

  Vrednovanje obveza studentica/studenata:

  Satnica i bodovanje

 • ECTS koeficijent optereenja studenta 3

  Broj tjedana po turnusu 2

  Ukupan broj

  sati

  Predavanja

  Seminara 30

  Drugi naini nastave

  Sveukupno sati (ukljuujui predvieno vrijeme

  za polaganje ispita )

  40 (30 sati neposredne

  nastave i 10sati

  pripreme za ispit)

  Cjelokupnu ocjenu ini prisustvo na seminaru, pozitivno ocijenjeni

  pismeni testovi tijekom seminara, seminarski rad te usmeno izlaganje.

  Studenti koji ne zadovolje na prvom ispitnom roku neposredno nakon

  nastave, ispitu pristupaju u drugom ispitnom roku, a ispit obuhvaa

  pismeni test. Trei put studenti mogu izai na ispit u rujnu.

  EVIDENCIJA PRISUSTVA

  Evidencija prisustva na nastavi je obavezna i vodi se na svakom

  seminaru. Prisustvo na nastavi se boduje. Tolerira se 30% odsustva

  (30% sati, dakle 9 sati, odn. 3 puta ). Studenti koji su pristupili nastavi sa

  zakanjenjem, nakon izvrene prozivke, ne mogu prisustvovati nastavi.

  Nadoknade u nastavi (npr. prema rasporedu druge grupe) nisu mogue.

 • Studenti koji ne sudjeluju u radu seminara ili ometaju njezino izvoenje

  bit e udaljeni s nastave i dobit e minus.

  PARCIJALNA PISMENA PROVJERA ZNANJA

  Tijekom odravanja seminara provodi se parcijalna pismena provjera

  znanja prema unaprijed utvrenom rasporedu. Svaka parcijala donosi

  max. 20 bodova.

  PRIPREMA I IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA I PREZENTACIJA

  Studentima je ponuen na slobodan odabir odreeni broj seminarskih

  tema (u iznimnim je uvjetima mogua promjena teme). Svaki student

  samostalno priprema i izlae jednu temu (po naelu jedan student

  jedna prezentacija, s time da se teme ne mogu ponavljati).

  Seminarske radove u pisanom obliku potrebno je predati do

  dogovorenoga datuma, a svakako prije poetka prezentacija. Seminarski

  radovi trebaju sadravati sljedee dijelove:

  1. Introduction

  2. razrada teme po poglavljima (2.1.; 2.1.1.; 3.1.; ,...)

  - Conclusion

  - Summary

  - References

  U pripremi seminarskih prezentacija, koritenje interneta je dozvoljeno,

  no studentima se preporua i konzultiranje resursa knjinica/e. Svaki

  koriteni izvor (slika, citat, tvrdnja i sl.) treba biti naznaen u

 • seminarskom radu. Prepisivanjem, plagiranjem i tehnikom copy-paste

  gubi se pravo na prihvaanje i ocjenu seminarskog rada.

  Predvieno je da seminarske prezentacije traju maksimalno 10 minuta, a

  minimalno 8 minuta. Krae prezentacije bit e negativno ocijenjene,

  odnosno donijet e 0 bodova.

  Struktura bodovanja seminarskih radova:

  - zastupljenost svih poglavlja

  - razraenost teme

  - logiki slijed sadraja

  - jezina korektnost

  - povezanost teksta i referencija (vidi Upute za pisanje seminarskog rada

  i navoenje literature)

  Struktura bodovanja seminarskih prezentacija:

  formalni elementi

  - pripremljenost za izlaganje

  - jezina korektnost (izgovor, struktura reenice )

  - pridravanje vremena

  - omjer teksta i ilustracija

  - ponaanje za vrijeme izlaganja

  UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

  1. Teme za seminarski rad biraju se s popisa tema objavljenih na

  oglasnoj ploi Katedre za drutvene i humanistike znanosti u medicini.

  2 Svaki je student duan odabrati temu i upisati se na za to predvieni

  popis do roka objavljenog na oglasnoj ploi.

 • 3. Seminarski se radovi predaju u pisanom obliku u kancelariju Katedre

  do unaprijed utvrenog roka.

  4. Seminarski rad treba sadravati sljedee:

  (na naslovnoj stranici)

  naslov rada, ime i prezime studenta, godinu i smjer studija, ime i

  prezime nastavnika-mentora;

  na svakoj iduoj

  sadraj (contents) s popisom poglavlja i brojem stranica; zatim

  uvod (introduction)

  razradu teme po poglavljima;

  zakljuak (conclusion);

  saetak (summary) i

  referencije (references).

  Obim rada: 12-14 stranica, , Arial Unicode, FONT 14, prored 1.5

  5. Literatura za pripremu rada treba izvorno biti na engleskom jeziku i

  mora ukljuivati knjige (ukljuujui e-books), a ne iskljuivo internetske

  stranice. Nije dozvoljeno prevoditi publikacije na hrvatskom jeziku.

  6. Referencije se navode kronoloki te svaki navod treba biti povezan s

  referencijom.

  7. Neprihvatljivi radovi (krivo obraena tema, copy-paste tehnika s

  interneta i sl.) bit e ocijenjeni negativnom ocjenom.

  8. O uspjenosti izrade seminarskog rada, ali i izloene prezentacije

  studenti e biti obavijeteni nakon zavrene nastave.

 • 9. Studenti su DUNI zadrati primjerak rada do dobivanja konane

  ocjene. Kada student dobije ocjenu i potpis u indeks kolegij je zavren.

  10. Prezentacije seminarskih radova izvode se usmeno u dogovorenim

  terminima na poetku kolegija tako da je svaki student na vrijeme

  upoznat o datumu svoje prezentacije.

  11. Prezentacija se izvodi USMENO (bez itanja s papira, platna,

  monitora, alabahtera i sl.) uz power-point prezentaciju.

  12. Studenti koji nisu na vrijeme predali rad NE MOGU USMENO

  IZLAGATI i ne dobivaju bodove predviene za izradu i prezentaciju

  seminarskog rada.

  13. NAVOENJE REFERENCIJA:

  Referencije se navode kronoloki kako se pojavljuju u tekstu i stavljaju u uglatu zagradu, npr. [1], citiraju se na sljedei

  nain: lanak iz asopisa:

  Standardni lanak. Santos F, Dean W. Epigenetic reprogramming during early development in mammals. Reproduction 2004;127:643-51.

  vie autorski. Reik W, Constncia M, Fowden A, Anderson N, Dean W, Ferguson-Smith A et al. Regulation of supply and

  demand for maternal nutrients in mammals by imprinted genes. J Physiol 2003;547:35-44.

  lanak u suplementu asopisa. Draghici S, Khatri P, Shah A, Tainsky MA. Assessing the functional bias of commercial microarrays using the onto-