Świadomość językowa i poczucie tożsamości regionalnej wśród

Embed Size (px)

Text of Świadomość językowa i poczucie tożsamości regionalnej wśród

 • Anna ucarz

  wiadomo jzykowa i poczucietosamoci regionalnej wrduczniw wybranych szk ze wiecian. WisJzyk - Szkoa - Religia 8/2, 172-187

  2013

 • 1. W artykule podjty zostanie problem wiadomoci jzykowej modych mieszkacw poudniowego Kociewia, zwaszcza znajomo gwarowej leksyki, bdcej istotnym skadnikiem tosamoci regionalnej. Drugim badanym zagad-nieniem jest poczucie przynalenoci do regionu czonkw wybranej grupy.

  W czerwcu 1989 roku, podczas uroczystoci wrczenia ksidzu Januszowi Pasierbowi Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego, odznaczony mwi:

  droga do uczestnictwa w kulturze w Europie, w wiecie prowadzi przez przeycia wasnej tosamoci. Przez przeycie wasnej osobowoci idzie si do przeycia wsplnot. To co niewielkie jest konkretne... a uoglnienia, ideologie... s niebezpieczne... Mae ojczyzny ucz y w ojczyznach wielkich [...]1.

  Twierdzi, e ten, kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie, nie jest zdolny do wielkich uczu wobec tego, co wielkie na wiecie. Wielu badaczy regionu oraz ordownikw regionalnych idei prbuje uwiadomi mieszkacom Kocie-wia, i bogactwo trwaych i znaczcych osigni przeszych pokole jest ogromne, std naley je obj szczegln troskliwoci. Jak do tego odnosz si sami Kociewianie? Czy dzi, w dobie globalizacji, facebooka, multiboxw, multiplexw, multiroomw, wszechobecnego Lubi to!, moemy mwi o po-czuciu tosamoci regionalnej? Czy, wyczajc najprniej w tej kwestii dzia-ajcych i najgoniej wypowiadajcych si mieszkacw Kaszub i lska, moemy mwi jeszcze o autentycznym poczuciu odrbnoci regionalnej w ra-mach jednego narodu? Czy s to zjawiska sztucznie stwarzane przez gminy

  1 K. Ickiewicz, Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kociewia, [w:] Tosamo kulturowa obszarw przygranicznych w dobie globalizacji, pod red. K. Ickiewicza, PelplinTczew 2006, s. 38.

  Anna ucarzUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  WiADOmO JZYKOWA i POcZUcie tOSAmOci reGiONALNeJWrD UcZNiW WYBrANYch SZK

  Ze WieciA N. WiS

 • 173wiadomo jzykowa i poczucie tosamoci regionalnej wrd uczniw wybranych szk...

  i organizacje, widzce tak potrzeb, nie dostrzegajce jednak, e mieszkacy Kociewia coraz bardziej chc czu si obywatelami wiata? Czy pojcie regio-nalizmu, maej ojczyzny jest aktualne wycznie wrd zespow folklorystycz-nych i osb starszych? Witold Morawski zada pytanie: Regionalizm czy glo-balizm?, podkrelajc silne tendencje w obu kierunkach. Jakie s odczucia modych ludzi w tej kwestii? Czy dla nich jest to temat wany, wart dyskusji, zastanowienia i by moe skaniajcy do aktywnego dziaania na rzecz regionu, w ktrym yj?

  2. Rozwaajc kwesti tosamoci, naley pamita o jej interdyscyplinarnym charakterze2 i o tym, i ksztatowanie si tosamoci indywidualnej zwizane jest z poczuciem odmiennoci, natomiast poczucie ja spoecznego, a zatem tak-e regionalnego, z podobiestwem jzyka, symboli. Jak twierdz socjologowie, tosamo kulturowa regionu jest wanym elementem tosamoci spoecznej. Szczepaski tosamo kulturow pojmuje jako:

  wzgldnie trwa identyfikacj pewnej grupy ludzi z okrelonym ukadem kulturowym tworzonym przez zesp idei, przekona, pogldw, z pew-nymi obyczajami oraz danym system aksjologicznym i normatywnym3.

  Natomiast tosamo regionaln definiuje w nastpujcy sposb:

  to szczeglny przypadek tosamoci spoecznej i kulturowej opartej za-razem na tradycji regionalnej (lokalnej), odnoszonej do wyranie zdefi-niowanego i delimitowanego terytorium, regionu (miejsca), jego specy-ficznych cech spoecznych, symbolicznych, gospodarczych wyrniajcych go spord innych regionw4.

  W przypadku bada tosamoci regionalnej mieszkacw Kociewia zasto-sowana analiza uwzgldnia przede wszystkim perspektyw lingwistyczn, uwzgldniajc mow, jzyk regionu jako uprzywilejowany element budujcy poczucie przynalenoci do regionu i jego kultury. Konstytutywne skadniki tosamoci to take: wiadomo regionalna, indywidualna identyfikacja z re-gionem, wsplnota losw historycznych, funkcjonujcy w mentalnoci jednostek

  2 Zob. T. Siudyo, Indywidualne poczucie tosamoci, [w:] Jzyk. Religia. Tosamo, t. III, s. 435.

  3 Cyt. za: J. Wojta, Kapita spoecznokulturowy pogranicza. Refleksje socjologiczne, [w:] Jzyk, dz. cyt., s. 9.

  4 M.S. Szczepaski, A. liz, Dylematy regionalnej tosamoci Przypadek Grnego lska , http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/kon2.html?file=tl_files/fotki%20kk/Dylematy%20regionalnej%20-%20Marek%20S.%20Szczepanski%2C%20Anna%20Sliz%2C.pdf, 1999.

 • 174

  i zbiorowoci podzia na: my i oni, przypisanie do miejsc i przestrzeni, zajmowanego terytorium. To ostatnie, w dobie migracji i metropolizacji, traci na znaczeniu w procesie ksztatowania tosamoci regionalnej, std socjologowie patrz na wspczesn tosamo spoeczn przez pryzmat jeszcze innych ele-mentw, redefiniujc pojcie tosamoci jako odwoujcej si przede wszystkim do wsplnego terytorium (realnego czy wyobraonego), ktre naznaczone jest wsplnot dziejw, bohaterw, silnym poczuciem my oraz jzykiem, ktrego miejsce w grupowej identyfikacji do tej pory zasadnicze badacze okrelaj jako sabnce5. Jerzy Bartmiski konstatuje, e jzyk odgrywa istotn rol w ksztatowaniu tosamoci, lecz podkrela, i jest on jednym z wielu elementw jej ksztatowania, a jego moc wynika z utrwalonych w nim obrazw kulturowych, mentalnoci; mwi te o semantycznym uyciu jzyka, a nie o jego emblema-tycznym zastosowaniu6:

  tosamo wsplnotowa ma charakter kulturowy, jest rozpoznawalna poprzez jzyk pojmowany jednak nie emblematycznie, lecz jako skarb-nica wartoci tworzonych i dziedziczonych z tradycji7.

  Zatem w dobie multilingwalnoci i wielokulturowoci, nie tylko gwara ko-ciewska, ale przede wszystkim jzyk, sposb opisu wiata, system wartoci i mentalno mieszkacw Kociewia oddane w jzyku bd dla mnie wyznacz-nikiem kociewskiej tosamoci regionalnej oraz archiwum kultury regionu.

  3. Baz materiaow stanowi ankiety, sprawdzajce znajomo wyrazw z gwary kociewskiej, zawierajce sto gwaryzmw, zarwno wyrazw powszech-nie znanych, syszanych w codziennym uyciu mieszkacw wiecia (np. jo), jak i wyrazw nieuywanych, jednak znanych Kociewianom oraz sowa wyeks-cerpowane ze sownikw Bernarda Sychty i Marii Pajkowskiej-Kensik, ozna-czone przez badaczk jako przestarzae, a take na podstawie znajomoci tych sw przez badacza. Uwzgldniajc pojawiajce si w ankietach okrelenia, skupiam si na trafnoci podanych objanie, zgodnych bd zblionych do wersji sownikowej, ktra stanowi szablon odpowiedzi. Respondentami byli uczniowie szkoy gimnazjalnej z dwch klas pierwszych, to jest modzie w wie-ku 13-14 lat, 15-16-latkowie z klasy trzeciej oraz uczniowie w wieku 17-18 lat uczszczajcy do jednego ze wieckich technikw. cznie badaniu poddano 100

  5 C. Obracht-Prondzyski, Badania spoeczne na Kaszubach: stan i potrzeby,[w:] Kim s Kaszubi, Gdask 2007, s. 60.

  6 Zob, J. Bartmiski, Jzykowy obraz wiata jako podstawa tosamoci narodowej, [w:] Kultura a krgi tosamoci, pod red. T. Kostryrko, T. Zgki, Pozna Wrocaw 2000 , s. 6.

  7 Tame.

  Anna ucarz

 • 175

  osb. Analiza lingwistyczna zebranego materiau ukierunkowana jest na wska-zanie najbardziej reprezentatywnych gwaryzmw spord zawartych w ankiecie oraz okrelenie roli gwary kociewskiej w budowaniu grupowej przynalenoci do regionu. Nastpnie omwione zostan wyniki drugiej ankiety, sprawdzajcej stopie poczucia tosamoci regionalnej, deklarowany w odpowiedziach na pytania o charakterze socjologicznym.

  4. Wrd sw waciwie wyjanionych8 mona wyrni te najbardziej znane, utrwalone, ktre badany rozpoznaje od razu, bez wikszych trudnoci, oraz te, ktre znaj nieliczni. Widoczny jest podzia na sowa, ktre znane s ponad poowie ankietowanych, nastpnie gwaryzmy objaniane przez okoo 20-30 respondentw i wiele jednostkowych objanie czy skojarze, co ilustru-je tabela 1.

  8 Zgodne z wyjanieniami widniejcymi w Popularnym sowniku kociewskim: co o kulturze i przyrodzie regionu warto a nawet trzeba wiedzie, pod red. M. Pajkowskiej--Kensik, Gruczno 2009.

  wiadomo jzykowa i poczucie tosamoci regionalnej wrd uczniw wybranych szk...

 • 176

  GW

  Ar

  YZ

  mY

  Lic

  ZB

  A

  OB

  JAN

  ie

  1

  WY

  JAN

  ieN

  ie

  SO

  WN

  iKO

  We

  2

  WY

  JAN

  ieN

  ie r

  eSP

  ON

  De

  Nt

  W

  (w

  szys

  tkie

  odp

  owie

  dzi i

  skoj

  arze

  nia)

  jo66

  tak

  tak,

  pot

  wie

  rdze

  nie,

  akc

  epta

  cja,

  ew

  . so

  wo

  poch

  odz

  ce z

  jzy

  ka

  niem

  ieck

  iego

  , ozn

  acza

  jce

  tak.

  Nie

  ktr

  zy z

  ucz

  niw

  pod

  awal

  i od

  pow

  iedn

  ik a

  ngie

  lski

  w p

  osta

  ci o

  k.

  mu

  ka58

  krow

  akr

  owa

  bryl

  e57

  okul

  ary

  okul

  ary

  wyr

  o55

  k

  o

  ko

  pyta

  46no

  gano

  ga, s

  topa

  , tyl

  ko ra

  z po

  tocz

  nie

  gira

  dzi

  ebko

  45tro

  ch

  troch

  , o

  kruc

  h

  gzub

  41dz

  ieck

  om

  ae

  dzie

  cko,

  bac

  hor,

  dzie

  ciar

  , nie

  grze

  czne

  dzi

  ecko

  , zy

  dzi

  ecia

  k.

  pier

  ny34

  piep

  rzny

  ostr

  y, p

  ikan

  tny

  tutk

  a 30

  papi

  erow

  a to

  rebk

  are

  klam

  wka

  ; ale

  te

  pacz

  ka n

  a pr

  ezen

  ty; t

  orba

  uro

  dzin

  owa;

  torb

  a pa

  pier

  owa;

  opa

  kow

  anie

  cha

  ku28

  spa

  skoj

  arze

  nie:

  span

  ie

  zam

  udza

  25

  z