Click here to load reader

System doskonalenia nauczycieli powinien: być blisko szkoły

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

System doskonalenia nauczycieli był analizowany w ramach prowadzonego przez MEN projektu systemowego „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” - PowerPoint PPT Presentation

Text of System doskonalenia nauczycieli powinien: być blisko szkoły

 • System doskonalenia nauczycieli by analizowany w ramach prowadzonego przez MEN projektu systemowego Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szk ze szczeglnym uwzgldnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

  (POKL, Priorytet III Wysoka jako systemu owiaty, Poddziaanie 3.3.1 Efektywny system ksztacenia i doskonalenia nauczycieli)

 • System doskonalenia nauczycieli powinien:

  by blisko szkoypracowa na potrzeby szkoy (rady pedagogicznej jako caoci i szkoy jako instytucji)wykorzystywa potencja rnych instytucji, ktre mog wiadczy na rzecz szkoy, tj. placwek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych

 • realizowa zadania polegajce na wspomaganiu pracy szk, suce zwikszeniu ich zdolnoci do rozwizywania problemw, obejmujce w szczeglnoci: diagnozowanie problemw szkoy/placwki, planowanie dziaa rozwojowych, organizacj i realizacj zaplanowanych dziaa, ocen efektw przeprowadzonych dziaadoskonalenie nauczycieli powinno by traktowane jako element wspomagania sucego szkole polegajcy na motywowaniu nauczycieli do dalszego ksztacenia w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli, dostarczaniu odpowiedniej oferty szkole i ich organizowaniu

 • Zmiana istniejcych przepisw w zakresie obowizkowej dziaalnoci placwek doskonalenia obejmie m.in.: wprowadzenie do obowizkowych zada placwek doskonalenia nauczycieli dugofalowych form pomocy szkole obejmujcych cay proces wspomagania poczynajc od przeprowadzenia, we wsppracy ze szko, diagnozy jej potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych dziaa, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, a po wspln ze szko ocen efektw i wspprac przy opracowaniu wnioskw do dalszej pracyzobowizanie placwek doskonalenia do pomocy szkoom we wdraaniu polityki owiatowej pastwazobowizanie placwek oraz nauczycieli doradcw metodycznych dobudowy oraz prowadzenia sieci wsppracy isamoksztacenia dlanauczycieli i dyrektorw szk

 • Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na oglnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szk, Poddziaanie 3.3.1, Priorytet III PO KL realizowany przez Orodek Rozwoju Edukacji

  Projekty konkursowe Dziaanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk , Priorytet III PO KL prowadzone przez Instytucje Poredniczc II stopnia Orodek Rozwoju Edukacji

 • Gwny cel projektw:Poprawa jakoci systemu doskonalenia nauczycieli, spjnego z rozwojem szk i przedszkoliNajwaniejsze zaoenia projektw:system doskonalenia w Polsce powinien by nakierowany na prac ze szko czy placwk, powinien suy wspieraniu jej w wykonywaniu zada nakadanych przez pastwo, jak rwnie wspomaga w rozwizywaniu jej indywidualnych problemw. Oferta kierowana do szk/przedszkoli z systemu doskonalenia powinna by wynikiem analizy sytuacji placwki, wobec ktrej jest kierowana.

  Okres realizacji projektu System doskonalenia nauczycieli: 01.04.2010 31.10.2015

  Okres realizacji powiatowych projektw konkursowych:od 10.2012

 • Relacje projektu systemowego i konkursowego:

  1.04.2010

  Przygotowanie systemu

  Narzdziamerytoryczne

  Szkolenia

  Wsparcie w uzyskaniu akredytacji

  Ewaluacja

  31.10.2015

  od 10.2012

  Wdroenie nowego systemu: realizacja planw wspomagania w szkoach/przedszkolach, budowa sieci wsppracy i samoksztacenia

  SZKOASZKOAPrzedszkoleSZKOAPrzedszkoleSZKOA

 • Procesowe wspomaganie wybranego obszaru pracy szkoy

  DIAGNOZAPLANOWANIE ZMIANWDRAANIE ZMIAN DOSTARCZANIE NARZDZIOCENA EFEKTWSZKOAWNIOSKI

 • Oferty doskonalenia - roczne plany wspomaganiaSieci wsppracy i samoksztacenia

 • RPW jest to plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w konkretnej szkole.

  Roczny plan wspomagania zawiera w szczeglnoci:dat rozpoczcia i zakoczenia realizacji RPW,krtki opis diagnozy potrzeb,cel realizacji RPW,wskaniki realizacji,role osb realizujcych RPW i korzystajcych ze wsparcia wraz z ich zaangaowaniem czasowym,zadania osb realizujcych RPW oraz osb korzystajcych ze wsparcia,harmonogram realizacji RPW wraz ze wskazaniem dziaa (np. warsztatw, konsultacji, szkole).*

 • Wan rol w procesie wspomagania rozwoju szk odgrywa dyrektor szkoy lub przedszkola. Wsplnie z rad pedagogiczn podejmuje decyzje dotyczce rozwoju szkoy - okrela obszary i zasig wspomagania.

  diagnozowanie potrzeb szkoy lub przedszkola oraz przygotowanie rocznego planu wspomagania we wsppracy z SOREaktywny udzia w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach;wdraanie nowych umiejtnoci i wypracowanych procedurudzielanie informacji zwrotnejudzia w podsumowaniu podjtych dziaa

 • Najwaniejsze zadania to:

  oszacowanie posiadanych zasobw (instytucje, specjalici) pozyskanie szk i przedszkoli do wsppracy przygotowanie wstpnej koncepcji organizacji wsparcia szk/przedszkoli wedug nowych zasadprzygotowanie wniosku o dofinansowanieprowadzenie dziaa informacyjnych

 • Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Jego zadania to: przygotowanie planu dziania sieci wsppracy i samoksztacenia organizacja spotka (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodykw, ekspertw z okrelonych dziedzin w zalenoci od potrzeb zgaszanych przez uczestnikw)moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowejzamieszczanie na platformie cyfrowej materiaw samoksztaceniowych i innych zasobw edukacyjnych czcych si z tematyk sieci sporzdzenie rocznego sprawozdania z pracy siecipromocja dziaa sieci.

 • Osoba spoza szkoy odpowiedzialna za prowadzenie procesu (rocznego planu wspomagania) w szkole;

  Najwaniejsze zadania to:wsparcie dyrektora i nauczycieli w pogbieniu diagnozy potrzeb i okreleniu priorytetowego obszaru rozwoju szkoy,przygotowanie wybranej oferty doskonalenia, utrzymywanie staego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami (spotkania, konsultacje indywidualne i grupowe). *

 • Podstawowym wsparciem dla SORE realizowanym w ramach projektu s szkolenia trwajce 14 dni obejmujce przygotowanie do wszystkich etapw realizacji rocznych planw wspomagania RPW

 • przygotowanie pracownikw owiaty do penienia funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE

  nabycie wybranych umiejtnoci potrzebnych do pracy w charakterze SORE i nie tylko

 • I. Konferencja oglnopolska z udziaem polskich i zagranicznych ekspertw powicona zagadnieniom doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szk i placwekII. Zagraniczne wyjazdy studyjneIII. Materiay opublikowane na specjalnej platformie internetowej. I V. Konferencje regionalne organizowane dla SORE obejmujce swoim zasigiem kilka powiatw

 • V. Szkolenie e- learning z zakresu kompetencji potrzebnych do realizacji zada ( charakter zaawansowany) VI. Szkolenie e-learning z zakresu coachinguVII. Lektura uzupeniajca w postaci polecanych artykuw i ksiek

 • Procesowe wspomaganie rozwoju szkoy Najwaniejsze zadania:

  wsplna diagnoza potrzeb,wsplne zaplanowanie dziaa sucych rozwizaniu zdiagnozowanych problemw (roczny plan wspomagania),SORE pomaga w dobraniu i zorganizowaniu najlepszej dla danej szkoy formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje),zaangaowanie nauczycieli i dyrektora w proces wprowadzania zmian (w formach doskonalenia oraz we wdraaniu nowych rozwiza),

  *

 • Na czym polega NOWO w modelu wspomagania szk?Wspomaganie ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKW OWIATY (szkolenia, warsztaty, doradztwo) indywidualnie i zespoowoWspomaganie KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU SZKOY (dziaania majce na celu wprowadzenie trwaych zmian jakociowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoy)*

 • Kompleksowy rozwj szkoy wprowadza trwa zmian jakociow

  jego efekty s dostpne dla caej grupy uczestnikw (rwnie przyszych!)

  pod wzgldem ekonomicznym jest bardziej opacalny ni jednostkowe doskonalenie angauje wszystkich czonkw grupy, albo ca szko

  wymaga zarzdzania spontaniczne inicjatywy upadaj bez lidera!

  wymaga nowego sposobu mylenia lidera!*

  *Doda tytu projektu badawczego realizowanego w MEN **Kto mianuje koordynatora sieci, kto to moe by

Search related