Click here to load reader

Szkolne Centra Multimedialne - biblioteka zawsze blisko

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relacja z konferencji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu

Text of Szkolne Centra Multimedialne - biblioteka zawsze blisko

 • IX Regionalna Konferencja

  Szkolne Centra Multimedialne - biblioteka zawsze blisko

  Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych to okazja do spotka?, dyskusji oraz wymiany do?wiadcze?. Po raz kolejny, tym razem 06 pa?dziernika 2015 r., w Dolno?l?skiej Bibliotece Pedagogicznej we Wroc?awiu odby?a si? konferencja wsp?organizowana z wroc?awskim oddzia?em Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. By?a to ju? IX Regionalna Konferencja z cyklu Szkolne Centrum Multimedialne. W tym roku temat przewodni brzmia?: Biblioteka zawsze blisko.

 • Za?o?eniem konferencji by?o pokazanie r?norodno?ci us?ug ?wiadczonych przez bibliotekarzy na rzecz czytelnikw oraz bo-gactwa form i metod pracy oraz wykorzys-tanych narz?dzi w popularyzacji kultury czytelniczej, edukacji medialnej oraz infor-macyjnej. Biblioteka zawsze blisko - to tak?e pokazanie sposobw dotarcia z ofert?

  i dzia?aniami do szerokiej i bardzo zr?ni-cowanej grupy odbiorcw. Prezentacja propozycji pracy z czytelnikami, nawi?zanie kontaktw i wymiana do?wiadcze? to na-jlepszy sposb na poznanie potrzeb u?ytkownikw oraz znalezienie pomys?w na ich realizacj?.

  Konferencja sk?ada?a si? z dwch cz??ci. W pierwszej - wyk?adowej - zaprezentowane zosta?y przyk?ady wykorzystania technologii informa-cyjno- komunikacyjnej w r?nych ak-tywno?ciach bibliotekarzy promuj?-cych kultur? czytelnicz? oraz edu-kacj? informacyjn?. Pokazano po-mys?y na uatrakcyjnienie zaj?? poprzez wykorzystanie animacji. Przedstawiono ide? webinarium i ko-rzy?ci z takiej formy doskonalenia i wymiany do?wiadcze?. W drugiej cz??ci, podczas krtkiej sesji warszta-towej nauczyciele dyskutowali o

  r?nych sposobach pracy z m?od-szymi i starszymi czytelnikami. Prezentacje mia?y na celu zach?ci? do poznania i wykorzystania nowych narz?dzi przez bibliotekarzy.

  Konferencj? rozpocz??a pani Mag-dalena Pili?ska, wicedyrektor Dol-no?l?skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc?awiu ? przywita?a uczest-nikw i ?yczy?a owocnych obrad. S?owa powitania wyg?osi?a tak?e pani R?a Podgrska, przewodnicz?ca Zarz?du Oddzia?u Wroc?awskiego SBP ? wsp?organizatora konferencji.

 • Komiksowe historie edukacyjne

  Pierwsza prelegentka - pani Ewa Rozkosz, dyrektor Centrum Informa-cji Naukowej Dolno?l?skiej Szko?y Wy?-szej we Wroc?awiu ? opowiedzi-a?a o Komiksowej edukacji informa-cyjnej, czyli o projekcie ?Bibliostory? ? edukacyjne historie komiksowe, ktry ma rozwija? i kszta?towa? kom-petencje informacyjne i medialne star-szych i m?odszych uczniw. Cykl ko- miksw zaprojektowa?y panie: scenariusze - Ewa Rozkosz, rysunki ? Agata Matra?. Projekt ten realizowany jest przez Wojewdzk? Bibliotek? Publiczn? i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wszystkie komiksy s? dost?pne na licencji CC:by- nc- sa.Pani Ewa Rozkosz przedstawi?a po-tencjalne korzy?ci z wykorzystania komiksw przez poszczeglne grupy odbiorcw: uczniowie zyskaj? umiej?tno?ci wyszukiwania informa-cji, poznaj? r?ne ?rd?a informacji, naucz? si? krytycznie ocenia? infor-macje, a tak?e je rozumie?, natomiast bibliotekarze poszerz? i uatrakcyjni? ofert? edukacyjn? poprzez nowe ma-

  teria?y edukacyjne, scenariusze i pomys?y. Cykl komiksw to 24 histo-rie, ktre mog? pomc w procesie uczenia si? i zdobywania kompetencji informacyjnych. Prelegentka zaz-naczy?a, ?e uczenie si? to uczestnicze-nie w praktyce, w dzia?aniu, w sytuac-jach. Wa?ny jest kontekst i uczenie si? z ?ycia. W swoim wyst?pieniu pani Ewa Rozkosz przedstawi?a bohaterw komiksw, ?rd?a informacji od kata-logu bibliotecznego, przez Internet do kontaktu z drug? osob?. Pokaza?a jakie problemy zwi?zane z przestrzeganiem prawa autorskiego uczniowie mog? nauczy? si? rozwi?zywa? dzi?ki umie-j?tno?ciom zdobytym podczas analizy czytanego komiksu. Podkre?li?a tak?e, ze wszystkie komiksy s? dost?pne na wolnych licencjach i mo?na je po-biera?, udost?pnia?, drukowa?, roz-dawa?, zmienia?.

 • Kolejn? prezentacj? Zabawa animac-jami przedstawi?a pani Izabela Rud-nicka, konsultantka w O?rodku Edukacji Informatycznej i Zastosowa? Komputerw w Warszawie. Prelegen-tka w swoim wyst?pieniu zaprezen-towa?a r?ne sposoby o?ywiania i prezentacji obrazu. Podkre?li?a, ?e najwa?niejszy w dobrej animacji jest pomys?, a animacja to po prostu sposoby o?ywiania prezentacji i obrazu.

  Pani Izabela Rudnicka pokaza?a r?ne mo?liwo?ci wykorzystania programw ? tak?e tych powszechnie znanych i u?y-wanych, takich jak PowerPoint, Prezi, SnakTools, animacja Infograf iki i Kino-graf iki. Przedstawi?a tak?e proste narz?dzia do o?ywienia ka?dego tematu: miejsca tworzenia gifw i animacji zdj?? (Lunapic, WebcamGIF, EasyGif). Inn? propozycj? by?o tworzenie komunikatw interaktywnych w formie animacji (ThingLink, PicCollage). W dalszej cz??ci prezentacji pani Izabela Rudnicka pokaza?a mo?liwo?ci tworzeni a w?asnej animacji w programie PowToon i bardziej zaawansowane tworzenie f ilmu ani-

  mowanego z Movizu. Zwrci?a tak?e uwag? na mo?liwo?? wykorzystania do tworzenia animacji obrazu i d?wi?ku ap-likacji mobilnych takich jak np. Tellagami. Dzi?ki tej aplikacji mo?na szybko - w trzech krokach ? utworzy? prost? ani-macj?: utworzenie sceny opowie?ci (dos-tosowanie charakteru i t?a), dodanie dia-logu? i zapisanie i podzielenie si? z in-nymi na portalach spo?eczno?ciowych. Na zako?czenie pani Izabela Rudnicka pokaza?a w jaki sposb tworzy? animacje w wybranych programach oraz zaprezen-towa?a przyk?ady gotowych aplikacji przygotowanych przez nauczycieli i uczniw i wykorzystanych w edukacji.

  Zabawa animacjami

 • Webinaria jako narz?dzie rozwoju kompetencji bibliotekarzy

  Po krtkiej przerwie kawowej wys-t?pi?a pani Aldona Zawa?kiewicz, redaktor naczelny Serwisu Elektron-iczna Biblioteka Pedagogiczna SBP i zaproponowa?a uczestnikom kolejne nowatorskie rozwi?zanie wykorzysta-nia TIK ? webinaria i wideokonfer-encje. Wyst?pienie Webinaria jako narz?dzie rozwoju kompetencji bib-liotekarzy by?o praktycznym pokazem zdalnej formy szkole? i dzielenia si? wiedz?. Prelegentka wyja?ni?a uczest-nikom na czym polega webinarium i czym r?ni si? od szkolenia online. Omwi?a funkcjonalno?ci oprogra-mowania wykorzystywane podczas prowadzenia spotkania online takie jak: transmisja audio i wideo, prezen-tacja, pokaz f ilmw, czat, interaktywna tablica, wsp?dzielenie plikw, no-tatek i ekranu. Podkre?li?a rwnie?, ?e

  profesjonalnie przygotowane webi-naria to nie tylko prezentacja tre?ci, ale rwnie? mo?liwo?? prze-prowadzania ankiet/ quizw (kwest-ionariusze online), mo?liwo?? podgl?du pobranego przy pomocy oprogramowania pliku, mo?liwo?? nagrania i udost?pnienia webina-rium. Pani Aldona Zawa?kie- wicz zwrci?a uwag? na szerokie kompe-tencje trenera i zaakcentowa?a ich ogromne znaczenie w procesie szkole? online. Podkre?li?a wag? kompetencji komunikacyjnych, jed-nak rwnie wa?ne s? umiej?tno?ci w zakresie moderacji, wiedza nt. uczenia si? osb doros?ych oraz nt. nauki za pomoc? e- learningu, a tak?e znajomo?? obs?ugo komputera, inter-netu i oprogramowania.

 • E - samodoskonalenie TIK-aj?cego e-nauczyciela

  W drugiej cz??ci swojego wyst?pienia prelegentka zademonstrowa?a w jaki sposb prowadzi si? webinarium. Zaprosi?a nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych w Toruniu, Cz?stochowie, W?oc?awku i Elbl?gu do uczestnictwa w webinarium i na ?ywo przeprowadzi?a taki pokaz, ktry mo?emy zobaczy? na nagranym f ilmie. Do prowadzenia webinarium wyko-rzysta?a program ClickMeeting.

  Szczeg?y dotycz?ce prowadzenia webinariw s? dost?pne w prezentacji (ostatnia strona sprawozdania) oraz w artykule We-binarium. Wykorzystanie ?rodowiska wirtualnego w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy autorstwa pani Aldony Zawa?kiewicz opublikowanego w Bib-liotece Centrum Informacji nr 3/2015.

  Obrady konferencji za-ko?czy?o wyst?pienie pana Jacka ?cibora - nauczyciela, pomys?odawcy i za?o?yciela grupy Superbelfrzy, redak-tora naczelnego czasopisma IT w Edukacji ? zatytu?owane E-samodoskonalenie TIK-aj?-cego e- nauczyciela. Prezen-tacja pana Jacka ?cibora by?a dla wi?kszo?ci uczestnikw konferencji inspiruj?c? po-dr?? w czasie pokazuj?c? jak wa?na w pracy nauczy-ciela jest umiej?tno?? zaak-ceptowania zmiany i przek-szta?cania jej w sukces edukacyjny. Mwi?c o zmi-anie, prelegent zaprezen-towa? rozwj technologii

  w czasie. Podkre?li? znaczenie internetu i po-kaza? wp?yw TIK na prac? wsp?czesnych nauczycieli i bibliotekarzy, wykorzystuj?cych technologi? w codziennej pracy z uczniami oraz we w?asnym rozwoju. Na zako?czenie zaprosi? do korzystania z materia?w umieszczonych na blogu Superbelfrzy twor-zonych przez osoby, ktrym ? jak jest napisane w notce o autorach - bliska jest idea wolnej edukacji, chc? swobodnej wymiany my?li, pomys?w i do?wiadcze? eduka-cyjnych. Pan Jacek ?cibor podkre?li?, ?e mate-ria?y tam umieszczone s? udost?pniane na wolnych licencjach: CC by-sa.

 • Warsztat Awaryjne recepty na nag?e za-st?pstwo - ciekawe pomys?y na zaj?cia prowadzi?a Urszula Tobolska. Podczas spotkania zosta?y zaprezentowane przy-k?ady zaj?? zaczerpni?tych z r?nych ?rde? - zarwno drukowanych, jak i elek-tronicznych. Propozycje zr?nicowano pod wzgl?dem formy i etapw nauczania. W obszarze edukacji wczesnoszkolnej pro-wadz?ca przedstawi?a pomys?y pobudza-j?ce dzieci?c? kreatywno?? oraz wyo-bra?ni?, zabawy ??cz?ce nauk? z akty-wno?ci? ruchow? oraz zaj?cia z wykorzys-taniem komputera. Natomiast dla uczniw klas 4- 6 zaproponowa?a m.in. zabawy rozwijaj?ce logiczne my?lenie, uk?adanie rebusw, zagadek, krzy?wek, tworzenie lapbooka. Dla klas gimnazjalnych przed-stawi?a pomys?y na zaj?cia wykorzystuj?ce zabawy twrcze, zagadki logiczne, wirtu-alny spacer po muzeach, a tak?e m.in.: zabaw? w projektowanie wn?trz. Nauczy-cielom szk? ponadgimnazjalnych prele-gentka zaproponowa?a ogl?danie f ilmw (np. z NINATEKI), a po ich projekcji roz-mow?. Innym pomys?em by?o wykorzys-tanie Mega Scrabble, stworzenie interakty-wnej publikacji czy stworzenie fotoreporta?u.

  Po cz??ci wsplnej ch?tni uczes