21
1 Tételcímek Tartalmi, szerkezeti elvárások Megoszlás Korszak- megoszlás Ismerettartalmak szerinti megoszlás Gazdaság, gazdaságpoli- tika, anyagi kultúra Népesség, település, életmód Egyén, közösség, társadalom Modern demokráciák működése Politikai intézmények, eszmék, Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Szabad (probléma- központú) témakör Magyar történelem Egyetemes történelem XVIII. századig XIX-XX. század Politika-, esemény-, állam-, jog- és intéz- ménytörténet kb. 40% Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelő- déstörténet kb. 30% Gazdaság-, technika- történet és a környezeti kultúra története kb. 20% Eszme- és vallástörténet kb. 10% 1. tétel: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai val- lások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! X X X X 2. tétel: A források és ismeretei segítségével mutassa be a hódító háborúkat követő gazda- sági változásokat és azok társadalmi hatásait! X X X X X 3. tétel: A források és saját ismeretei segítségé- vel mutassa be a klasszi- kus kori görög és római építészet sajátosságait, kiemelkedő alkotásait! X X X X X X 4. tétel: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a Nyugat–ró- mai Birodalom bukásának okait! X X X X X X X X tori_szobeli_tablazat_netre.indd 1 2009-04-22 10:35:54

Színes érettségi tételek történelemből€¦ · Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 2 Tételcímek Tartalmi, szerkezeti elvárások Megoszlás

 • Upload
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  1. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e az

  indi

  ai v

  al

  láso

  k ha

  tásá

  t a tá

  rsad

  alom

  sz

  erke

  zeté

  re, m

  űköd

  ésér

  e!

  XX

  XX

  2. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  hódí

  hábo

  rúka

  t köv

  ető

  gazd

  asá

  gi v

  álto

  záso

  kat é

  s azo

  k tá

  rsad

  alm

  i hat

  ásai

  t!

  XX

  XX

  X

  3. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  éve

  l mut

  assa

  be

  a kl

  assz

  iku

  s kor

  i gör

  ög é

  s róm

  ai

  építé

  szet

  sajá

  toss

  ágai

  t, ki

  emel

  kedő

  alk

  otás

  ait!

  XX

  XX

  XX

  4. té

  tel:

  A fo

  rráso

  k és

  sajá

  t ism

  eret

  ei se

  gítsé

  géve

  l m

  utas

  sa b

  e a

  Nyu

  gat–

  mai

  Biro

  dalo

  m b

  ukás

  ának

  ok

  ait!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 1 20090422 10:35:54

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  2

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  5. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  m

  utas

  sa b

  e a

  mez

  őgaz

  da

  sági

  tech

  nika

  és t

  echn

  oló

  gia

  válto

  zásá

  nak

  okai

  t és

  köv

  etke

  zmén

  yeit,

  a

  dem

  ográ

  fiai v

  álto

  záso

  kkal

  va

  ló ö

  ssze

  függ

  ését

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  6. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  közé

  pkor

  i ur

  adal

  mak

  műk

  ödés

  ét, a

  ga

  zdál

  kodá

  s sze

  rvez

  eti

  kere

  teit!

  XX

  XX

  XX

  X

  7. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e, h

  ogya

  n vá

  lik

  meg

  hatá

  rozó

  pol

  itika

  i té

  nyez

  ővé

  a ko

  ra k

  özép

  ko

  ri ke

  resz

  tény

  egy

  ház

  Nyu

  gat-E

  uróp

  ában

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  8. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  mu

  tass

  a be

  az

  iszl

  ám v

  allá

  s ki

  alak

  ulás

  ának

  kör

  ülm

  ény

  eit é

  s a le

  gfon

  tosa

  bb

  taní

  tása

  it!

  XX

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 2 20090422 10:35:58

 • 3

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  9. té

  tel:

  A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  m

  utas

  sa b

  e a

  távo

  lság

  i és

  a he

  lyi k

  eres

  kede

  lem

  ala

  ku

  lásá

  t a X

  IX

  III.

  száz

  ad

  közö

  tti id

  ő sza

  kban

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  10. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  is

  mer

  tess

  e a

  nyug

  ate

  uróp

  ai

  váro

  sok

  gazd

  aság

  i sze

  re

  pét,

  a X

  IIX

  III.

  száz

  adba

  n ki

  alak

  uló

  önko

  rmán

  yzat

  ok

  műk

  ödés

  ét, a

  vár

  osok

  ba

  n él

  ők jo

  gi h

  elyz

  etét

  , él

  etm

  ódjá

  t!

  XX

  XX

  XX

  XX

  11. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  is

  mer

  tess

  e az

  egy

  ház

  vi

  lági

  hat

  alm

  ának

  vál

  tozá

  sa

  köve

  tkez

  tébe

  n m

  egje

  lenő

  eg

  yház

  elle

  nes é

  s egy

  házi

  m

  ozga

  lmak

  at, s

  azo

  k tá

  rsad

  alm

  i hat

  ását

  !

  XX

  XX

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 3 20090422 10:36:00

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  4

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  12. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  rom

  án é

  s a

  gótik

  us é

  píté

  szet

  i stíl

  us

  jelle

  mző

  it!

  XX

  XX

  XX

  X

  13. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  m

  utas

  sa b

  e a

  rene

  szán

  sz

  kor e

  mbe

  rkép

  ének

  újd

  on

  sága

  it!

  XX

  XX

  XX

  X

  14. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e, h

  ogya

  n ép

  ült

  fel a

  z O

  szm

  án B

  iroda

  lo

  m á

  llam

  és k

  aton

  ai

  szer

  veze

  te! T

  érje

  n ki

  arr

  a,

  hogy

  ez

  az á

  llam

  szer

  veze

  t ho

  gyan

  szol

  gálta

  a k

  aton

  ai

  töre

  kvés

  eket

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 4 20090422 10:36:02

 • 5

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  15. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a m

  agya

  r nép

  ván

  dorlá

  t a h

  onfo

  glal

  ásig

  ! Tér

  jen

  ki a

  rra,

  hog

  y a

  vánd

  orlá

  s so

  rán

  mily

  en n

  épek

  kel

  kerü

  ltek

  kapc

  sola

  tba,

  és e

  z ho

  gyan

  hat

  ott a

  z él

  et

  mód

  ra!

  XX

  XX

  XX

  16. t

  étel

  : Mut

  assa

  be

  a m

  agya

  rság

  éle

  tmód

  ját a

  ko

  rabe

  li fo

  rrás

  ok é

  s saj

  át

  ism

  eret

  ei a

  lapj

  án!

  XX

  XX

  XX

  17. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e I.

  Szen

  t Ist

  ván

  törv

  énye

  it és

  az

  ural

  ko

  dása

  idej

  én k

  iala

  kult

  álla

  msz

  erve

  zete

  t!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 5 20090422 10:36:04

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  6

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  18. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  te

  kint

  se á

  t, ho

  gyan

  vál

  to

  ztak

  a jö

  vede

  lem

  típus

  ok

  Mag

  yaro

  rszá

  gon

  III.

  Bél

  a ur

  alko

  dásá

  tól a

  z ön

  álló

  m

  agya

  r álla

  m b

  ukás

  áig!

  XX

  XX

  XX

  XX

  19. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tsé

  géve

  l mut

  assa

  be

  a X

  III.

  száz

  adba

  n be

  köve

  tkez

  ő tá

  rsad

  alm

  i fol

  yam

  atok

  at,

  moz

  galm

  akat

  ! Rés

  zlet

  ese

  n té

  rjen

  ki a

  serv

  iens

  ek

  hely

  zeté

  ben

  bekö

  vetk

  ező

  válto

  záso

  kra!

  XX

  XX

  XX

  X

  20. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  közé

  pkor

  i m

  agya

  r vár

  osok

  kia

  laku

  sát,

  érté

  kelje

  a v

  áros

  ok

  gazd

  aság

  i és t

  ársa

  dalm

  i je

  lent

  őség

  ét!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 6 20090422 10:36:06

 • 7

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  21. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  váz

  olja

  fe

  l I. H

  unya

  di M

  átyá

  s ur

  alko

  dói p

  ortré

  ját i

  ntéz

  ke

  dése

  i seg

  ítség

  ével

  !

  XX

  XX

  XX

  22. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  mu

  tass

  a be

  , mily

  en v

  álto

  zást

  ho

  zott

  az e

  uróp

  ai g

  yar

  mat

  osító

  k m

  egje

  lené

  se a

  m

  eghó

  díto

  tt te

  rüle

  teke

  n,

  hogy

  an a

  laku

  lt át

  a h

  elyi

  rsad

  alom

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  23. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  föld

  rajz

  i fel

  fe

  dezé

  sek

  okai

  t, le

  foly

  ásá

  t! Té

  rjen

  ki a

  gya

  rmat

  i ve

  rsen

  gés k

  ezde

  teire

  is!

  XX

  XX

  XX

  XX

  24. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  baro

  kk st

  ílus

  kial

  akul

  ásán

  ak k

  örül

  nyei

  t, le

  gfőb

  b je

  llem

  zőit!

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 7 20090422 10:36:08

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  8

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  25. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e az

  elle

  nref

  or

  mác

  ió k

  ibon

  tako

  zásá

  t és

  mag

  yaro

  rszá

  gi m

  egje

  le

  nésé

  t!

  XX

  XX

  XX

  X

  26. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  éve

  l mut

  assa

  be

  XIV

  . Laj

  os

  ural

  kodá

  sát,

  az a

  bszo

  lutiz

  m

  us m

  űköd

  ését

  Fra

  ncia

  or

  szág

  ban!

  XX

  XX

  XX

  X

  27. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  jel

  lem

  ezze

  az

  ango

  l alk

  otm

  ány

  os m

  onar

  chia

  rend

  szer

  ét

  és m

  űköd

  ését

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  28. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  felv

  ilágo

  so

  dás e

  szm

  etör

  téne

  ti je

  lent

  őség

  ét, m

  egha

  táro

  gond

  olko

  dóit!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 8 20090422 10:36:10

 • 9

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  29. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  várh

  ábor

  úk

  korá

  t! Té

  rjen

  ki a

  vég

  vári

  élet

  re, a

  har

  cokn

  ak a

  z ér

  inte

  tt té

  rség

  lako

  sság

  ára

  gyak

  orol

  t hat

  ásár

  a!

  XX

  XX

  XX

  X

  30. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  az

  erdé

  lyi t

  ársa

  dalo

  m

  jelle

  gzet

  essé

  geit,

  sajá

  tos

  etni

  kai é

  s val

  lási

  von

  ásai

  t!

  XX

  XX

  XX

  31. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tsé

  géve

  l jel

  lem

  ezze

  a

  Rák

  óczi

  -sza

  bads

  ágha

  rc

  bels

  ő tá

  mog

  atot

  tság

  ának

  rdés

  ét! T

  érje

  n ki

  arr

  a,

  hogy

  an p

  róbá

  lta m

  eg R

  ákó

  czi a

  had

  sere

  g lé

  tszá

  mát

  és

  kép

  zetts

  égét

  növ

  elni

  !

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 9 20090422 10:36:12

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  10

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  32. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  éve

  l mut

  assa

  be,

  hog

  yan

  válto

  ztak

  a d

  emog

  ráfia

  i vi

  szon

  yok,

  a n

  épes

  ség

  etni

  kai ö

  ssze

  téte

  le M

  agy

  aror

  szág

  on a

  XV

  III.

  száz

  adba

  n!

  XX

  XX

  XX

  X

  33. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a re

  form

  áció

  mag

  yar

  orsz

  ági t

  érhó

  dítá

  sát é

  s je

  lent

  őség

  ét!

  XX

  XX

  XX

  X

  34. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  kirá

  lyi h

  ata

  lom

  jelle

  géne

  k vá

  ltozá

  sát

  a fo

  rrad

  alom

  kiro

  bba

  násá

  tól a

  z al

  kotm

  ányo

  s m

  onar

  chia

  buk

  ásái

  g!

  XX

  XX

  XX

  X

  35. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e X

  IX. s

  záza

  di

  szoc

  ializ

  mus

  esz

  me

  rend

  szer

  ének

  létre

  jötté

  t, le

  gfőb

  b irá

  nyza

  tait!

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 10 20090422 10:36:14

 • 11

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  36. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  az

  ipar

  i for

  rada

  lom

  rsad

  alm

  i és k

  örny

  ezet

  i ha

  tása

  it!

  XX

  XX

  XX

  XX

  37. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a g

  épes

  ítés j

  elen

  tősé

  gét

  az ip

  ari f

  orra

  dalo

  m e

  lső

  szak

  asza

  idej

  én!

  XX

  XX

  XX

  XX

  38. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  XIX

  . szá

  zadi

  ba

  lkán

  i kon

  flikt

  usok

  oka

  it és

  hat

  ásuk

  at a

  nag

  yhat

  alm

  i po

  litik

  ára!

  XX

  XX

  39. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e N

  émet

  orsz

  ág

  nagy

  hata

  lom

  válá

  sána

  k fo

  lyam

  atát

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  40. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e az

  ész

  aka

  me

  rikai

  gya

  rmat

  ok fü

  gget

  len

  né v

  álás

  ának

  foly

  amat

  át!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 11 20090422 10:36:16

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  12

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  41. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e Pe

  st é

  s Bud

  a fe

  jlődé

  sét a

  refo

  rmko

  rban

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  42. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  jobb

  ágyf

  el

  szab

  adítá

  s kér

  désk

  örét

  !

  XX

  XX

  XX

  XX

  43. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e, é

  s a k

  ortá

  rsak

  lem

  ényé

  nek

  felh

  aszn

  álá

  sáva

  l érté

  kelje

  Kos

  suth

  m

  oder

  nizá

  ciós

  pro

  gram

  t!

  XX

  XX

  XX

  XX

  X

  44. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e gr

  óf S

  zéch

  eny

  i Ist

  ván

  élet

  útjá

  t és

  refo

  rmpr

  ogra

  mjá

  nak

  főbb

  el

  emei

  t!

  XX

  XX

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 12 20090422 10:36:18

 • 13

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  45. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  refo

  rmko

  ri m

  agya

  r műv

  előd

  és é

  s kul

  ra h

  elyz

  etéb

  en b

  eköv

  et

  kező

  vál

  tozá

  soka

  t!

  XX

  XX

  XX

  46. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e, h

  ogya

  n za

  jlott

  le 1

  848

  ban

  Mag

  yaro

  rsz

  ágon

  az

  ún. t

  örvé

  nyes

  fo

  rrad

  alom

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  47. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e, m

  ilyen

  kül

  és b

  első

  tény

  ezők

  vez

  ette

  k a

  mag

  yar s

  zaba

  dság

  harc

  bu

  kásá

  hoz!

  XX

  XX

  XX

  48. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a d

  ualiz

  mus

  kor

  i po

  litik

  ai b

  eren

  dezk

  edés

  m

  űköd

  ési e

  lvei

  t, ko

  rláta

  it!

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 13 20090422 10:36:20

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  14

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  49. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a d

  ualiz

  mus

  kor

  i ipa

  rba

  n és

  mez

  őgaz

  dasá

  gban

  m

  egfig

  yelh

  ető

  alap

  vető

  ltozá

  soka

  t! V

  ázol

  ja fe

  l, m

  ilyen

  nem

  zetk

  özi g

  az

  dasá

  gi te

  nden

  ciák

  álln

  ak a

  ltozá

  sok

  hátte

  rébe

  n!

  XX

  XX

  XX

  X

  50. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  is

  mer

  tess

  e a

  mag

  yaro

  k és

  a

  nem

  zetis

  égek

  vis

  zony

  át

  a du

  aliz

  mus

  kor

  i Mag

  yar

  orsz

  ágon

  !

  XX

  XX

  XX

  51. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  ér

  téke

  lje a

  pol

  gáro

  sodá

  s fo

  lyam

  atát

  a d

  ualiz

  mus

  ko

  ri M

  agya

  rors

  zágo

  n!

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 14 20090422 10:36:22

 • 15

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  52. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  is

  mer

  tess

  e a

  hata

  lmi

  visz

  onyo

  k és

  érd

  ekek

  ltozá

  sait,

  am

  elye

  k az

  el

  ső v

  ilágh

  ábor

  ú ki

  robb

  aná

  sáho

  z ve

  zette

  k!

  XX

  XX

  53. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  vers

  aille

  s-i

  és a

  was

  hing

  toni

  bék

  ere

  ndsz

  er lé

  treho

  zása

  kor

  érvé

  nyes

  ülő

  nagy

  hata

  lmi

  érde

  keke

  t! Té

  rjen

  ki a

  N

  émet

  orsz

  ágga

  l köt

  ött

  béke

  meg

  álla

  podá

  s rés

  zle

  teire

  is!

  XX

  XX

  54. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  mu

  tass

  a be

  a n

  ői sz

  erep

  ben

  a X

  IXX

  X. s

  záza

  d so

  rán

  bekö

  vetk

  ezet

  t vál

  tozá

  so

  kat!

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 15 20090422 10:36:24

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  16

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  55. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  ism

  erte

  sse

  a na

  gy g

  azda

  sági

  vilá

  gvál

  g ok

  ait,

  foly

  amat

  át, i

  llet

  ve a

  meg

  oldá

  sára

  szül

  etet

  t tö

  rekv

  ések

  et! T

  érje

  n ki

  a

  gazd

  aság

  i vilá

  gvál

  ság

  mag

  yaro

  rszá

  gi h

  atás

  ára

  is!

  XX

  XX

  XX

  X

  56. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tsé

  géve

  l mut

  assa

  be

  a ná

  ci

  ideo

  lógi

  a le

  gfőb

  b el

  emei

  t, és

  a te

  rjesz

  tésé

  re h

  aszn

  ált

  prop

  agan

  da e

  szkö

  zeit!

  XX

  XX

  XX

  X

  57. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e, h

  ogya

  n ép

  ült

  ki a

  bol

  sevi

  k di

  ktat

  úra

  a Sz

  ovje

  tuni

  óban

  !

  XX

  XX

  XX

  XX

  58. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  éve

  l mut

  assa

  be,

  mily

  en

  konf

  liktu

  sok

  veze

  ttek

  a II

  . vi

  lágh

  ábor

  ú ki

  töré

  séhe

  z!

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 16 20090422 10:36:26

 • 17

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  59. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e az

  okat

  az

  ideo

  lógi

  ai, t

  ársa

  dalm

  i és

  gazd

  aság

  i jel

  ensé

  geke

  t, am

  elye

  k a

  náci

  Ném

  etor

  sz

  ágba

  n a

  holo

  caus

  thoz

  ve

  zette

  k!

  XX

  XX

  XX

  X

  60. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  m

  utas

  sa b

  e az

  EN

  SZ k

  ial

  akul

  ásán

  ak e

  lőzm

  énye

  it,

  a sz

  erve

  zet m

  űköd

  ését

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  61. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  ala

  pján

  zolja

  fel a

  hid

  eghá

  ború

  id

  ősza

  kába

  n ki

  bont

  akoz

  ó,

  Euró

  pán

  kívü

  li ne

  mze

  tkö

  zi k

  onfli

  ktus

  ok o

  kait,

  ös

  szet

  evői

  t és h

  atás

  ait!

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 17 20090422 10:36:28

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  18

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  62. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a G

  orba

  csov

  nev

  éhez

  ka

  pcso

  lt vá

  ltozá

  sok

  okai

  t és

  cél

  jait,

  val

  amin

  t eze

  k ha

  tásá

  t Kel

  et-K

  özép

  -Eu

  rópá

  ban!

  XX

  XX

  XX

  XX

  X

  63. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mu

  tass

  a be

  a tr

  iano

  ni b

  éke

  jelle

  mző

  von

  ásai

  t! Té

  rjen

  ki a

  bék

  e m

  agya

  rors

  zági

  fo

  gadt

  atás

  ának

  kér

  désé

  re

  is!

  XX

  XX

  XX

  XX

  64. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  a m

  agya

  r gaz

  dasá

  g ip

  ari é

  s mez

  őgaz

  dasá

  gi

  szek

  torá

  ban

  meg

  figye

  lhe

  tő a

  lapv

  ető

  válto

  záso

  kat a

  B

  ethl

  en-k

  orsz

  akba

  n!

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 18 20090422 10:36:30

 • 19

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  65. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  , mik

  ént v

  alós

  ult m

  eg

  a be

  thle

  ni k

  onsz

  olid

  áci

  ó po

  litik

  ai, g

  azda

  sági

  , tá

  rsad

  alm

  i és k

  ultu

  rális

  te

  kint

  etbe

  n!

  XX

  XX

  XX

  XX

  66. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  Hor

  thy

  kor

  szak

  társ

  adal

  mát

  meg

  os

  ztó

  fesz

  ülts

  égek

  et, s

  a

  kors

  zakb

  an e

  zek

  oldá

  sára

  ho

  zott

  inté

  zked

  ések

  et!

  XX

  XX

  X

  67. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  éve

  l mut

  assa

  be,

  hog

  yan

  alak

  ult M

  agya

  rors

  zág

  külp

  oliti

  kája

  a k

  ét v

  ilágh

  ábo

  rú k

  özöt

  ti id

  ősza

  kban

  !

  XX

  XX

  X

  68. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  ala

  pján

  mut

  assa

  be

  Mag

  yaro

  rszá

  g né

  met

  m

  egsz

  állá

  sána

  k kö

  rülm

  ény

  eit é

  s köv

  etke

  zmén

  yeit!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 19 20090422 10:36:32

 • Színes érettségi tételek történelembőlközépszint – szóbeli

  20

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  69. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  je

  llem

  ezze

  a sz

  ocia

  lista

  te

  rvga

  zdál

  kodá

  st m

  agya

  ror

  szág

  i meg

  való

  sulá

  sán

  kere

  sztü

  l!

  XX

  XX

  XX

  XX

  X

  70. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e az

  196

  070

  es

  évek

  beli

  szoc

  ialis

  ta g

  az

  dasá

  g és

  gaz

  dasá

  gpol

  itika

  ltozá

  sát,

  az e

  redm

  énye

  ke

  t és a

  pro

  blém

  ákat

  !

  XX

  XX

  XX

  XX

  71. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  je

  llem

  ezze

  a K

  GST

  -be

  illes

  zked

  ő m

  agya

  r gaz

  da

  ságo

  t és a

  rend

  szer

  váltá

  s ga

  zdas

  ági k

  övet

  kezm

  ény

  eit!

  XX

  XX

  XX

  XX

  72. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  mu

  tass

  a be

  az

  1980

  -as é

  vek

  más

  odik

  felé

  nek

  Mag

  yar

  orsz

  ágát

  , a re

  ndsz

  ervá

  ltás

  körü

  lmén

  yeit!

  XX

  XX

  XX

  X

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 20 20090422 10:36:35

 • 21

  Tét

  elcí

  mek

  Tart

  alm

  i, sz

  erke

  zeti

  elvá

  ráso

  kM

  egos

  zlás

  Kor

  szak

  -m

  egos

  zlás

  Ism

  eret

  tart

  alm

  ak sz

  erin

  ti m

  egos

  zlás

  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

  Népesség, település, életmód

  Egyén,közösség, társadalom

  Modern demokráciák működése

  Politikai intézmények, eszmék,

  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

  Szabad (problémaközpon tú) témakör

  Magyar történelem

  Egyetemes történelem

  XVIII. századig

  XIXXX. század

  Politika, esemény, állam, jog és intézménytörténetkb. 40%Társadalom, életmód, mentalitás- és művelődéstörténetkb. 30%Gazdaság, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%

  Eszme- és vallás történet kb. 10%

  73. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e a

  rend

  szer

  vál

  tásk

  or sz

  ület

  ett m

  agya

  r vá

  lasz

  tási

  rend

  szer

  t, az

  el

  ső v

  álas

  ztás

  okat

  !

  XX

  XX

  XX

  X

  74. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s is

  mer

  etei

  segí

  tség

  ével

  m

  utas

  sa b

  e az

  eur

  ópai

  eg

  ység

  gond

  olat

  meg

  szü

  leté

  séne

  k kö

  rülm

  énye

  it és

  az

  euró

  pai i

  nteg

  ráci

  ó al

  apel

  veit,

  műk

  ödés

  ét!

  XX

  XX

  XX

  X

  75. t

  étel

  : A fo

  rrás

  ok é

  s sa

  ját i

  smer

  etei

  segí

  tség

  éve

  l mut

  assa

  be

  a „f

  ejlő

  dő”

  vilá

  g le

  gfőb

  b né

  pese

  dési

  pr

  oblé

  mái

  t!

  XX

  XX

  XX

  XX

  tori_szobeli_tablazat_netre.indd 21 20090422 10:36:37