Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką? (na przykładzie literatury)

Embed Size (px)

Text of Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką? (na przykładzie...

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  1/25

  Andrzej Radomski

  Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na

  przykadzie literatury).

  Problem wykorzystywania tzw. literatury piknej jako rda do badania

  przeszoci zawsze wzbudza (i nadal wzbudza) szereg kontrowersji, jak i

  nieporozumie: od totalnej negacji do umiarkowanego optymizmu

  zwaszcza przy badaniu okrelonych problemw, do opracowania ktrych

  brakuje normalnych rde. Niewtpliwie wpyw na taki stan rzeczy miao

  tradycyjne ostre przeciwstawienie sobie nauki i sztuki. Tym dwm sferom

  ludzkiej dziaalnoci przypisywano rne cele, rodki i metody. O ile jeszcze

  zblianie si sztuki do nauki nie byo czym zdronym, o tyle sytuacja

  odwrotna (zblianie si nauki do sztuki) bya dla tej pierwszej czym

  uwaczajcym (zwaszcza w mniemaniu scjentystycznie nastawionych

  badaczy).

  Obecnie sytuacja ta ulega radykalnej zmianie. Zaniko tak ostre

  przeciwstawienie midzy nauk a sztuk. Zjawisko to jest konsekwencj

  niekiedy do istotnej zmiany pogldw na status nauki w wiecie

  wspczesnym z jednej strony, a rwnolegle z przeformuowaniem roli

  sztuki w tyme wiecie z drugiej strony. Aby to wszystko jeszcze bardziej

  skomplikowa naley doda, e owa zmiana statusu sztuki (wyraajca si w

  hasach: uestetycznienia rzeczywistoci czy uczynienia ycia czowieka

  rodzajem sztuki) kontrastuje z pogldami goszcymi (sic!) mier sztuki.

  Wobec tych zarysowujcych si sprzecznoci (i osobliwoci) na linii:

  nauka a sztuka cilej: historiografia a sztuka (ze szczeglnym

  uwzgldnieniem tzw. literatury piknej) niezbdnym wydaje si blisze

  zbadanie tych tendencji i konsekwencji jakie one nios dla nauki,

  historiografii (co do statusu ktrej wci istniej due rozbienoci), a take

  dla kadego czowieka w jego codziennym bytowaniu. W szczeglnocichciabym w niniejszym referacie pokaza jak bardzo uytecznym moe si

  1

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  2/25

  okaza wykorzystanie literatury piknej do badania czy raczej:

  interpretowania ludzkiej rzeczywistoci (zarwno tej minionej jak i

  wspczesnej przy caej wzgldnoci tego rozrnienia). I to jest cel

  zasadniczy. Aby go zrealizowa niezbdnym bdzie podjcie celw

  pomocniczych: a) prby okrelenia cech specyficznych literatury piknej

  (caej sztuki przy okazji) oraz nauki, a take potraktowanie ich jako

  wytworw kultury (przy okrelonym rozumieniu tej ostatniej kategorii), b)

  wyrnienie dwch zasadniczych faz w rozwoju literatury (caej sztuki) oraz

  zaproponowanie: na czym mogoby polega wykorzystanie literatury jako

  rda historycznego w zalenoci od tego do jakiej fazy mona

  zakwalifikowa dane dzieo literackie.

  Na zakoczenie wykorzystujc poczynione wczeniej ustalenia

  chciabym rozpatrzy problem wyraajcy si w pytaniu: czy historiografia

  jest (czy raczej moe by pojmowana z punktu widzenia reprezentowanych

  przeze mnie pogldw) rodzajem sztuki? Zagadnienia tego nie da si

  rozpatrzy bez przyjrzenia si przeobraeniom majcym miejsce we

  wspczesnej kulturze Zachodu.

  1. Dyskusja o moliwoci wykorzystywania dzie literackich jako rde w

  badaniach historycznych

  Jak ju we wstpie zaznaczyem problem wykorzystywania literatury

  piknej w roli rda historycznego budzi spore kontrowersje w rodowisku

  historykw. W niniejszym fragmencie chciabym przedstawi

  reprezentatywne, jak sdz, pogldy na moliwo uycia literatury do

  badania dziejw. Wbrew pozorom problem ten nie jest i nie by przedmiotem

  licznych analiz. Take literatura pikna jako rodek dydaktyczny (jak i

  rdo) stosowany/a w nauczaniu historii rzadko bywa przedmiotem gbszej

  refleksji metodycznej1.

  Literackie rda historyczne (twierdzi Jerzy Maternicki) nie s

  1 Jerzy Maternicki: Literatura pikna w nauczaniu historii, PWN, W-wa, 1963 (ze wstpu)

  2

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  3/25

  zazwyczaj wysoko cenione przez metodologi i praktyk historyczn.

  Stwierdzono wielokrotnie, zauwaa, e podporzdkowanie treci utworu

  literackiego wymogom artystycznym obnia znacznie warto rdow

  utworw literackich. Do tego dochodzi niepena przekadalno obrazowego

  jzyka literatury na jzyk pojciowy nauki. Nie bez znaczenia jest te fakt,

  uwaa, e utwory literackie, ktre dla nas mogyby by rdami

  historycznymi ksztatuj nieraz opisy ludzi, rzeczy i zdarze wedug

  zapoyczonych wzorw z innych utworw literackich2. Podobn opini

  wyraa Jerzy Holzer. W referacie wygoszonym na konferencji, ktra si

  odbya w Instytucie Bada Literackich w roku 1976 (gdzie, jak dotychczas w

  najpeniejszy sposb przedyskutowano problem: dzieo literackie jako rdo

  historyczne przynajmniej na gruncie historiografii polskiej) stwierdzi,

  e:badacz historii naszego stulecia rzadko siga po literatur pikn jako

  rdo. Jeli ma aspiracje kulturalne, czytuje literatur nazywan

  wspczesn, bardziej jednak dla satysfakcji intelektualnej lub estetycznej czy

  te dla spenienia obowizkw towarzyskich ni z utylitarnym celem

  zawodowym3. Nasuwa si wic myl, dodaje, e nie zmiany zachodzce w

  samej literaturze, lecz pojawienie si nowych rodzajw rde np.

  statystycznych czy ikonograficznych zmniejszyo uyteczno literatury jako

  rda. Wydaje si, uwaa, e literatura XX wieku zawodzi szczeglnie jako

  rdo informacji o rzeczach (przez rzeczy rozumie Holzer: zwierzeta

  hodowlane, roliny, surowce, maszyny, budynki, potrawy, ubiory itp.).

  Zawodzi take literatura, konkluduje, jako rdo do bada pogldw

  spoecznych, politycznych czy ideowych o ile nie maj to by indywidualne

  pogldy twrcy4.

  Kluczem otwierajcym rdow warto dziel literackich dla badania

  przeszoci jest, twierdzi Jerzy Topolski, okrelenie ich odniesienia

  przedmiotowego, czyli nadanie im wartoci logicznej prawdy wzgldnie

  faszu. Chodzi tu o informacje o faktach rzeczywistych wspczesnych

  2 Tame, s. 173 Jerzy Holzer: wiat zderormowany. Dzieo literatury XX wieku jako rdo historyczne, w: Dzieo literackie jako rdohistoryczne, W-wa, Czytelnik, 1978, s. 3274 Tame, s. 330-331

  3

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  4/25

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  5/25

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  6/25

  niekiedy spor rozbieno jeli chodzi o moliwo korzystania z usug

  literatury piknej jako rda do badania przeszoci. Generalnie rzecz

  biorc widz oni moliwo takiego korzystania zwaszcza przy

  zajmowaniu si okrelonymi zagadnieniami typu: mentalno, wartoci, czy

  ideologia. Na uwag zasuguje te fakt, e poszczeglni cytowani tu badacze

  odmiennie definiuj charakter literatury co, rzecz jasna, wpywa take na

  sposb wykorzystywania jej jako rda historycznego. Od tego bowiem: jak

  si pojmuje i jakie si widzi cechy charakterystyczne literatury (caej

  sztuki) zaley moliwo ewentualnego jej uycia do badania czy

  interpretowania historii. Dlatego te moim nastpnym krokiem bdzie prba

  zarysowania wasnego rozumienia literatury (sztuki w ogle) oraz jej rnic

  i podobiestw z praktyk naukow.

  2. Sztuka i nauka jako wytwory kultury

  Aby zaprezentowane dalej stanowisko co do moliwoci i sposobw

  zuytkowania literatury do poznawania przeszoci (czy jak to si dzisiaj

  mawia: do pisania historii) nie budzio jakich nieporozumie chciabym

  najpierw przedstawi rozumienie dwch kluczowych (w kontekcie

  niniejszego referatu) kategorii tj. sztuki (a w jej ramach literatury) oraz

  nauki, jakie dalej bd respektowane. Skoro jednak (w tytule)

  zadeklarowaem, e sztuk i nauk mona traktowa jako wytwory kultury

  najprzd wic sprbuj okreli t wanie kategori.

  Respektowane tutaj pojcie kultury nawizuje do ustale poczynionych

  przez Jerzego Kmit. Tak wic przez kultur ten wybitny kulturoznawca

  rozumie zesp wszystkich form wiadomoci spoecznej funkcjonujcych w

  praktyce/ach danej spoecznoci11. Na wiadomo spoeczn skadaj si w

  szczeglnoci dwa rodzaje sdw: normatywne i dyrektywalne. Te pierwsze

  wyznaczaj okrelone (wartoci) do realizacji. Drugie instruuj, w jaki sposb

  powinno si (i czsto jest dopuszczalne w danej grupie spoecznej), za

  11 Jerzy Kmita: O kulturze symbolicznej, COMUK, W-wa, 1982, s. 72

  6

 • 8/9/2019 Sztuka jako rdo do badania historii. Czy historiografia jest sztuk? (na przykadzie literatury)

  7/25

  pomoc jakich rodkw mona owe cele (wartoci) realizowa. Poszczeglne

  formy wiadomoci spoecznej reguluj odpowiednie rodzaje praktyk

  spoecznych, np. kultura techniczno-uytkowa reguluje praktyk produkcji,

  wymiany i konsumpcji, spoeczna wiadomo prawno-polityczna praktyk

  prawno-polityczn, a sztuka praktyk artystyczn itd.12.

  Niezwykle istotn czci kultury jest sfera wiatopogldowa. Przez

  wiatopogld w ramach tej koncepcji bdzie si rozumie: system przekona,

  ktre okrelaj w trybie normatywnym wartoci ostateczne

  (podporzdkowane s nim inne wartoci), a zarazem prezentuj obraz wiata

  ukazujcy, jak si maj poszczeglne jego fragmenty, a zwaszcza nasze

  dziaania do tych wartoci ostatecznych13.

  Nauk te mona pojmowa jako dziedzin kultury (w ramach mojej

  koncepcji tej jej sfery, ktr okrela si jako symboliczn). Std, nauk mona