18
REGIJSKA KONFERENCA „KAKO SE SPOPRIJETI Z ZMANJŠANJEM TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA V PODRAVJU“ VLOGA MENTORJEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ( V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ) PRI OZAVEŠČANJU O ŠKODLJIVOSTI ALKOHOLA Maribor; 26.9.2012 Leonida Polajnar

Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

  • Upload
    azize

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REGIJSKA KONFERENCA „KAKO SE SPOPRIJETI Z ZMANJŠANJEM TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA V PODRAVJU“. VLOGA MENTORJEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ( V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ) PRI OZAVEŠČANJU O ŠKODLJIVOSTI ALKOHOLA Maribor; 26.9.2012. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

REGIJSKA KONFERENCA „KAKO SE SPOPRIJETI Z ZMANJŠANJEM TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA

ALKOHOLA V PODRAVJU“

VLOGA MENTORJEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ( V SREDNJEM

POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ) PRI OZAVEŠČANJU O ŠKODLJIVOSTI ALKOHOLA

Maribor; 26.9.2012

Leonida Polajnar

Page 2: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar2

Šol.let. NPI SPI SSI GIM PTI PT MT skupaj

1998/99 3020 29989 38070 29026 6298 65 68 1065361999/00 2741 27867 36018 31265 7285 97 182 1054552000/01 3439 25629 33576 33628 7763 95 378 1045082001/02 3012 23812 31987 35794 7811 193 621 103230

2002/03 2785 22211 32120 37179 7592 218 1073 1031782003/04 2556 20614 32599 38082 7805 260 1287 1032032004/05 2247 19046 32736 38352 7773 293 1445 1018922005/06 1902 17664 32598 38413 7428 309 1546 998602006/07 1630 15939 32078 37810 7047 343 1428 962752007/08 1320 14381 31300 36425 6564 376 1257 916232008/09 1125 13139 30929 35126 5693 372 1134 875182009/10 1061 12356 30923 33242 5245 406 1192 844252010/11 870 11900 30719 32432 4839 429 1083 82272

% - 71 - 60 - 19 + 12,7 - 23 + 560 + 1493 - 22,8

Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programeVir: MŠŠ

Page 3: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

• Velik razkorak v srednjem šolstvu med razpisanimi mesti in generacijo (23.000 vpisnih mest za 18.000 dijakov)

• Neučinkovito usmerjanje v poklicno izobraževanje

• poklicna srednja šola za veliko večino dejansko traja 5 let (3+2)

• Rezultati: slabo splošno znanje in nepopolna praktična usposobljenost

• Pomanjkanje kakovostnih poklicnih delavcev

Značilnosti poklicnega izobraževanja

Page 4: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

PUD - namen

• Praktično usposabljanje z delom (PUD) je obvezni del izobraževalnega programa pri vseh programih NPI, SPI, SSI

• Dijaki ga opravljajo v podjetjih (delovnih enotah, obratovalnicah, na objektih, posestvih…).

• Dijaki spoznajo delovni proces v podjetju.• V podjetju spoznavajo morebitne svoje bodoče sodelavce.• Na PUD se dijaki privajajo realnemu delovnemu okolju.• V podjetjih dijaki pridobivajo izkušnje, ki so specifične za stroko.• Na PUD se dijaki vključujejo v delovni proces.• In tukaj bi se lahko vključilo tudi ozaveščanje o posledicah škodljivega

pitja alkohola- predvsem v spoznavanju varstva pri delu!

Page 5: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

PUD - cilji

• pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela, • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v

prakso,• usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,• spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,• spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov,• učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred

strankami,• razvijanje odgovornosti za:

– lastno delo,– kakovost, potrebno v poklicnem delu,– upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja

okolja- poudarek na nevarnosti pri delu in zdravju pri pitju alkohola- vključitev teh vsebin pri izobraževanju, ki ga vsak dijak mora opraviti!

Page 6: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Zakonodaja

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju• Zakon o varstvu in zdravju pri delu• Zakon o štipendiranju• Pravilnik o verifikaciji učnih mest• Pravilnik o zaključnem izpitu• Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo in panožne

kolektivne pogodbe

Page 7: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

V podjetju želimo izobraževati dijake. Kakšni so postopki?

• Pogoji za praktično usposabljanje– dejavnosti– opremljenost učnega mesta– ustrezna izobrazba mentorja

• Mojster - Ključna oseba, ki bi lahko mlade dijake tudi osveščala pri nevarnosti pitja alkohola na delovnem mestu in na splošno glede vidika varovanja zdravja!

• Srednja poklicna + PA + 5 let

• Srednja strokovna + PA + 3 let

• Višja strokovna + PA + 2 leti

Page 8: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Postopek verifikacije

• Vloga za verifikacijo• Preverjanje pogojev• Verifikacijska komisija• Vpis v register učnih mest – (splet)• Najava učnih mest

– razpis

Page 9: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Sklepanje učnih pogodb

• Individualna učna pogodba– delodajalec – dijak (3 leta)

• Kolektivna učna pogodba– delodajalec - šola (1 leto)

• Prehod med učnimi pogodbami• Čas PUD

– določen izobraževalnim programom• (24 – 53 tednov)

Page 10: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Učna pogodba

• Medsebojne obveznosti– Čas - 8 ur/dan, 38 ur/teden, – 8 mesecev neprekinjeno > min. 8 tednov počitnic – Obveznosti dijaka:

• Redno obiskuje….

• Po navodilih …..

• Obveščanje …..

• Predpisi …..

• Dnevnik …..

Page 11: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Učna pogodba

– Obveznosti delodajalca• Omogoči usposabljanje po izobraževalnem programu

• 6 dni za ZI...

• Nagrada...

• Varstvo pri delu…(poudarek na osveščanju škodljivega pitja alkohola in posledice le tega)

• Samo dela po programu…

• Stik s starši…(vključevanje staršev pri oblikovanju odnosa do alkohola in vspodbujanje vzora)

• Nadzor dnevnika…

Page 12: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Mitja Korunovski

Prihod dijaka na PUD

• Napotnica• Izjava o seznanitvi – varstvo in zdravje pri delu

– Dodatni specialistični zdravniški pregledi pri specialistih medicine dela za dijake, ki se praktično usposabljajo z delom, niso potrebni!

Page 13: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Mitja Korunovski

predlog

Page 14: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Vmesni preizkus

• Vmesni preizkus je predvsem preverjanje situacije v obratovalnici (na učnem mestu) in preverjanje poteka praktičnega usposabljanja z delom.

• 2. letnik – čas PUD• Izvajanje VP – strokovni nadzornik• Obveščanje; vprašalniki• ANKETA – za dijake na PUD-u – tema: „Alkohol“• Zapisnik

Page 15: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Zaključni izpit

• Omogočiti priprave• Izvajanje ZI• Sodelovanje OZS

– Pravilnik o zaključnem izpitu• Komisije:

– Državna izpitna komisija– Šolska komisija za zaključni izpit– Šolska izpitna komisija

• V šolskem letu 2010/2011 uspešnih 3.999 kandidatov

Page 16: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Povzetek

• Verifikacija (vse obratovalnice; min. 8 tednov PUD)• Izpolnjevanje kadrovskih in materialnih pogojev• Verifikacija – pristojne zbornice• Obvezna sklenitev učne pogodbe (individualna ali

kolektivna)• Dijak lahko izvaja le dela, ki so v izobraževalnem programu• Vmesni preizkus (individualna učna pogodba)• Nagrada• Prijava na ZZZS• Dodatni specialistični zdravniški pregledi niso potrebni• Dodatne informacije: OZS ali šola

Page 17: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Leonida Polajnar

Vzpodbude delodajalcem pri PUD

• Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije– Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje

praktičnega usposabljanja z delom• Nagrade dijakom in plače mentorjev

– Prijavi šola; delodajalec posreduje podatke šoli – Pogoji:

• dijak oziroma študent je v posameznem šolskem letu v zaključnem letniku izobraževanja

• v času praktičnega usposabljanja z delom je opravil določeno število ur pri enem delodajalcu

Page 18: Tabela: Število vpisanih dijakov v posamezne programe Vir: MŠŠ

Maribor, 26.9.2012

Kontakt:

HVALA ZA POZORNOST!