84
ייייי יייי דדדד דד דדד דדדדד דדד דד דדד דדד דדד יייי יייי יייי ייייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי יייייי ייייי ייייי יייייי ייייי ייייי ייייי ייייי יייי יייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי ייייייי יייייי יייייי יייייי יייייי יייייי יייייי יייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי ייייי יייי ייייי ייייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי ייייי ייייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי ייייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי יייי ייייד- דדד- דדד- דדד

Tabela Verbos-hebraico

Embed Size (px)

DESCRIPTION

verbos em hebraicoaprender a lingua de israel

Citation preview

Page 1: Tabela Verbos-hebraico

ציווי עתיד עתיד עבר

את אתה אנחנו היא את אתה אני הוא היא

יוכל יכלהיאבד איבדהאובד אבדה

יאבחן אבחנה

יאהבו תאהבו נאהב תאהב תאהבי תאהב אוהב יאהב אהבה

יאחד איחדהאחזה

יאחלו תאחלו נאחל תאחל תאחלי תאחל אאחל יאחל איחלהיאחרו תאחרו נאחר תאחר תאחרי תאחר אאחר יאחר איחרה

יאכלו תאכלו נאכל תאכל תאכלי תאכל אוכל יאכל אכלהיאכזבו תאכזבו נאכזב תאכזב תאכזבי תאכזב אאכזב יאכזב איכזבה

יאכלס איכלסהיאלץ אילצהיאמץ אימצה

יאספו תאספו נאסוף יאסוף תאספי תאסוף אאסוף יאסוף אספהיאסרו תאסרו נאסור תאסור תאסרי תאסור אאסור יאסור אסרה

יאפו תאפו נאפה יאפה תאפי תאפה אאפה יאפה אפתהיאפיינו תאפיינו נאפיין תאפיין תאפייני תאפיין אאפיין יאפיין אפיינה

יאפשר אפשרהיארגן אירגנה

יאזרו תאזרו נארוז תארוז תאזרי תארוז אארוז יארוז ארזהיאשפז אישפזה

יאשרו תאשרו נאשר תאשר תאשרי תאשר אאשר יאשרי אישרה

בגדהאבדוק יבדוק בודקה

יבואו תבואו נבוא תבוא תבואי תבוא אבוא יבוא באהיבזבז בזבזה

יבחרו תבחרו נבחר תבחר תבחרי תבחר אבחר יבחר בחרהיבטאו תבטאו נבטא תבטא תבטאי תבטא אבטא יבטא ביטאהיבטאו תבטאו נבטא תבטא תבטאי תבטא אבטא יבטא ביטאהיבטחו תבטחו נבטח תבטח תבטחי תבטח אבטח יבטח בטחה

יבטח ביטחהיבטל ביטלהיבטל ביטלהיביים ביימה

יבכו תבכו נבקה יבכה תבכי תבכה אבכה יבכה בכתהיבלבל בילבלהיבלע בלעה

יבלו תבלו נבלה תבלה תבלי תבלה אבלה יבלה בלתהיבלו תבלו נבלה תבלה תבלי תבלה אבלה יבלה בילתהיבנו תבנו נבנה תבנה תבני תבנה אבנה יבנה בנתה

יבסס ביססה

הם-ן הם-ן אתם-ן

F5
Jacques SCHAPIRA: témaharou
L37
Jacques SCHAPIRA: bit'a
Page 2: Tabela Verbos-hebraico

בעטהבעטה

יבצע ביצעהיבצה ביצעה

יבקרו תבקרו נבקר תבקר תבקרי תבקר אבקר יבקר ביקרהיבקרו תבקרו נבקר תבקר תבקרי תבקר אבקר יבקר ביקרה

יבקש ביקשהיברחו תברחו נברח יברח תברחי תברח אברח יברח ברחה

יברך בירכהיבררו תבררו נברר תברר תבררי תברר אברר יברר ביררה

יבשל בישלה

יגבה גבתה

יגבש גיבשהאגדול יגדל גדלה

יגהץ גיהצהיגורו תגורו נגור תגור תגורי תגור אגור יגור גרה

אגזור יגזור גזרהאגזור יגזור גזרה

יגחך גיחכהיגייס גייסהיגייס גייסה

אגלוש יגלוש גלשהיגלה גילתה

אגמור יגמור גמרהאגנוב יגנוב גנבה

ייגע נגעהיגרמו תגרמו נגרום תגרום תגרמי תגרום אגרום יגרום גרמה

יגדש גירשהיגדש גירשהאגש ניגשה

ידאגו תדאגו נדאוג תדאוג תדאגי תדאוג אדאוג ידאוג דאגהידאות דאתהידבר דיברהידוג דגה

ידווח דיווחהידונו תדןנו נדון תדון תדוני תדון אדון ידון דנהידונו תדןנו נדון תדון תדוני תדון אדון ידון דנה

ידחה דחתהידיק דייקה

דלקהידמו תדמו נדמה תדמה תדמי תדמה אדמה ידמה דימתהידמו תדמו נדמה תדמה תדמי תדמה אדמה ידמה דמתהידעו תדעו נדע תדע תדעי תדע אדע ידע ידעה

ידפדף דפדפהאדפוק ידפוק דפקהאדרוש ידרוש דרשה

יאזין האזינהיאיר האירה

יאכיל האכילה

L59
Jacques SCHAPIRA: béré#a
Page 3: Tabela Verbos-hebraico

יאמין האמינהיאשים האשימהיבדיל הבדילה

יבחין הבחינהיבטיחו תבטיחו נבטיח תבטיחיתבטיח תבטיח אבטיח יבטיח הבטיחהיבטיחו תבטיחו נבטיח תבטיחיתבטיח תבטיח אבטיח יבטיח הבטיחהיבטיחו תבטיחו נבטיח תבטיחיתבטיח תבטיח אבטיח יבטיח הבטיחה

יביאו תביאו נביא תביא תביאי תביא אביא יביא הביאהיביך הביכהיבין הבינה

יביע הביעה

יגדיל הגדילה

יגיבו תגיבו נגיב תגיב תגיבי תגיב אגיב יגיב הגיבהתגיד תגיד אגיד x x

יגיע הגיעהיגיע הגיעהיגיש הגישהיגיש הגישהיהגן היגנה

ידאיג הדאיגה

ידגיש הדגישהידליק הדליקהידפיס הדפיסהידריך הדריכהיוביל הובילהיודה הודתהיודיע הודיעהיודיע הודיעהיוליד הולידהיוסיף הוסיפהיועיל הועילהיפיע הפיעהיוציא הוציאהיוריד הורידהיוריד הורידה

יזדקן הזדקנהיזדרז הזדרזה

היזארי היזאר ייזארו תיזארו ניזאר ייזאר תיזארי תיזאר אזהר ייזאר נזהרהיזיק הזיקה

יזכיר הזכירהיזמין הזמינהיזמין הזמינה

החביאה

L110
Jacques SCHAPIRA: hévi'a
Page 4: Tabela Verbos-hebraico

יחביר החבירהיחזיק החזיקהיחזיק החזיקה

יחזירו תחזירו נחזיר תחזיר תחזירי תחזיר אחזיר יחזיר החזירהיחליטו תחליטו נחליט תחליט תחליטי תחליט אחליט יחליט החליטה

יחלישו תחלישו נחליש תחלישיתחליש תחליש אחליש יחליש החלישה

יטעיל הטעילהיטעה הטעתהיטריד הטרידהייאבד נאבדהייאלץ נאלצהייאלץייאמר נאמרהייבהל נבהלהייבנה נבהתהיידהם נדהמהיידלק נדלקה

יידלק יידלק נדלקהיידמה נדמתהייהנה ניהנתהייוולד נולדה

היו היי היה יהיו תהיו נהיה תהיה תהיי תהיה אהיה יהיה היתהייזהר נזהרהייזהר נזהרהייכלל נכללה

ייכנסו תיכנסו ניכנס תיכנס תיכנסי תיכנס איכנס ייכנס נכנסהייכנע נכנעה

ייכשל נכשלהייכשל נכשלהיילחם נלחמהיילחם נלחמהיימאס נמאסה

נמלחהיימלט נמלטהימצה נמצאה

יימשך נמשכהיינצל ניצלהיינתק ננתקהייעדר נעדרהייעזר נעזרהייעזר נעזרהייעלב נעלבהייעלב נעלבהייעלם נעלמהייענה נענתה

היעשו היעשההיעשי ייעשו תיעשו ניעשה תיעשי תיעשה אעשה ייעשה נעשתהייפגע נפגעהיפטר ניפטרה

L157
hé#lita
A176
héyou
B176
hayi
C176
SCHAPIRA: héyé
D176
SCHAPIRA: yihyou
E176
SCHAPIRA: tihyou
F176
SCHAPIRA: nihyou
G176
SCHAPIRA: tihyé
H176
SCHAPIRA: tihyi
I176
SCHAPIRA: tihyé
J176
SCHAPIRA: éhyé
K176
SCHAPIRA: yihyé
L180
ni#néssa
Page 5: Tabela Verbos-hebraico

ייפטר נפטרהייפסק נפסקהייפרד נפרדהייפתח נפתחהייראה נראתהייראה נראתהיירדם נרדתהיירטב נרטבה

יישארו תישארו נישאר תישאר תישארי תישאר אישאר יישאר נשארהיישארו תישארו נישאר תישאר תישארי תישאר אישאר יישאר נשארה

הישבעהישבעי יישבעו תישבעו נישבע יישבע תישבעי תישבע אשבע יישבע נשבעהיישלח נשלחהיישמע נשמעה

יתקלו תתקלו נתקל יתקל תתקלי תתקל אתקל ייתקל נתקלהייתקע נתקעה

יהכות היכתהיכחיש הכחישה

יכיל הכילהיכין הכינהיכיר הכירה

יכניס הכניסהיכניס הכניסה

אכריז יחכיז הכריזהיכריח הכריחה

ילווה הלוותהימיר המירה

המליחהימליץ המליצה

ימריא המריאההמשיך המשיכה

יבין היניחהיניע הניעה

יסביר הסבירהיסיר הסירה

יסכים היסכמהיסכים הסכימה

יהסס היססהיספיק הספיקה

יסתבר הסתברהיסתגל הסתגלה

L225
Jacques SCHAPIRA: hé#ina
Page 6: Tabela Verbos-hebraico

יסתדר הסתדהיסתדר הסתדה

יסתובב הסתובבהיסתיים הסתיימהיסתיר הסתירהיסתכל הסתכלהיסתכן הסתכנה

יסתלק הסתקלהיסתלק הסתקלהיסתפק הסתפקה

תסתרקתסתרקי אסתרק יסתרק הסתקרהיסתתר הסתתרה

יעביר העבירהיאדיף האדיפה

יעלה העלתהיעליב העליבה

העלימי העלים יעלימו תעלימו נעלים יעלים תעלימי תעלים אעלים יעלים העלימה

ינעיש הנעישה

יעריך העריכהיערצו תערצו נעריץ יעריץ תעריצי תעריץ אעריץ יעריץ העריצה

יעתיק העתיקהיפגיו הפגינה

יהפרו תהפרו נהפור יהפור תהפרי תהפור אהפור יהפוך הפכהיהפרו תהפרו נהפור יהפור תהפרי תהפור אהפור יהפוך הפכה

יפיץ הפיצהיפלה הפלתהיפנה הפבתה

יפסיד הפסידהיפסיק הפסיקה

יפקיד הפקידהיפריד הפרידהיפריע הפריעה

הפשירההפשירה

יצביע הצביעה

יצטיין הצטיינהאצטלם יצטלם הצטלמה

יצתנן הצטננהיצטער הצטערה

תצטרכויצטרכו נצטרך תצטרכיתצטרך תצטרך אצטרך יצטרך הצטרכה

Page 7: Tabela Verbos-hebraico

תצטרכויצטרכו נצטרך תצטרכיתצטרך תצטרך אצטרך יצטרך הצטרכהיצטרף הצטרפהיצטרף הצטרפה

יציגו תציגו נציג תציג תציגי תציג אציג יציג הציגהיציל הצילהיציע הציעהיציע הציעה

יצליח הצליחהיקביל הקבילה

יקטין הקטינהיקים הקימהיקים הקימה

יקליט הקליטההקפיאה

יקפיד הקפידהיקשיב הקשיבהיראה הראתהירגע הרגיעה

ירגיש הרגישה

תהרוג תהרגי תהרוג אהרוג יהרוג הרגהירוויח הירוויחה

תהרסי תהרוס אהרוס יהרוס הרסה

יריח הריחהארים הרימהירים הרימה

ירכיב הרכיבהירכיב הרכיבה

ירצה הרצתה

ירשה הרשתהירשה הרשתה

ירשים הרשימהירתיח הרתיחהירתיח הרתיחה

ישאירו תשאירו נשאיר תשאיר תשאירי תשאיר אשאיר ישאיר השאירהישביע השביעה

ישגיח השגיחהישווה השוותהישיב הישבהישיג הישיגה

Page 8: Tabela Verbos-hebraico

ישכיר השכירהישלים השלימהישמיד השמידהישמין השמנה

ישפיעו תשפיעו נשפיע תשפיעיתשפיע תשפיע אשפיע ישפיע השפיעהישקה השקתהישקיע השקיעהישרה השרתה

ישתגע השתגעהתשתדלוישתדלו אשתדלתשתדלתשתדליתשתדלנשתדל ישתדל השתדלה

תשתזפיתשתזף תשתזף אשתזף ישתזף השתפזה

ישתייך השתייכההשתכרההשתכרה

ישתלב השתלבהישתלם השתלמה

השתלמה

ישתמש השתמשהישתנו תשתנו תשתנהנשתנה תשתנהתשתני אשתנה ישתנה השתנתה

ישתתף השתתפההשתתקה

יתאהב התאהבה

יתאים התאימהיתאכזב התאכזבהיתאמן התאמנה

יתאמץ התאמצה

ייתארגן התארגנהיתארח התארחה

התארכה

יתבדח התבדחיתבולל התבוללה

יתבייש התביישהיתבסס התבססה

תתברר תתברר אתברר יתברר התבררהיתגאה התגאתה

תתגברויתגברו נתגבר תתגבריתתגבר תתגבר אתגבד יתגבר התגבהיתגייס התגייסהיתגייר התגיירה

יתגלו תתגלו תתגלהנתגלה תתגלי תתגלה אתגלה יתגלה התגלתהיתגלו תתגלו תתגלהנתגלה תתגלי תתגלה אתגלה יתגלה התגלתה

L378
Jacques SCHAPIRA: hichtanta
Page 9: Tabela Verbos-hebraico

יתגעגע התגעגעהיתגרש התרגשהיתגשם התגשמהיתווכח התווכחהיתחבר התחבחה

יתחדש התחדשה

יתחייב התחייבהיתחילו תתחילו נתחיל תתחיל תתחילי תתחיל אתחיל יתחיל התחילה

יתחלם התחממה

יתחרט התחרטהיתחשב התחשבהיתחתן התחתנה

יתיידד התיידדהיתייחס התייחסהיתייעץ התייעצה

יתיישב התיישבה

יתכוון התכוונהיתכונן התכוננה

יתכתב התכתבהיתלבט התלבטהיתלבש התלבשהיתלהב התלהבהיתלונן התלוננה

יתלכלך התלכלכהיתלקח התלקחהיתמודד התמודדהיתמוטט התמוטטה

יתמכר התמכרהיתמלא התמלאה

יתמקח התמקחה

יתנגב התנגבהיתנגד התנגדהיתנדב התנדבהיתנדב התנדבהיתנהג התנהגה

התנפלה

Page 10: Tabela Verbos-hebraico

יתנצל התנצלה

אתנקם יתנקם התנקמהיתנשק התנקשה

התעוורההתעוורה

יתעייף התעייפהיתעניין התעניינהיתעסק התעסקהיתעצבן התעצבנהיתעקש התעקשהיתערב התערבה

יתפלא התפלאה

יתפלל התפללה

תתפעלויתפעלו תתפעלתתפעליתתפעלנתפעל אתפעל יתפעל התפעלה

יתפרנס התפרנסהיתפרסם התפרסמהיתפרסם התפרסמה

אתפשטתתפשטתתפשטיתתפשט יתפשט התפשטהיתפתח התפתחהיתקבל התקבלהיתקדם התקדמהיתקדם התקדמה

יתקיים התקיימהיתקין התקינה

יתקלח התקלחהתתקמטויתקמטו אתקמטתתקמטתתקמטיתתקמטנתקמט יתקמט התקמטה

יתקרב התקרבהיתקרב התקרבהיתקרר התקררהיתקשר התקשרהיתראה התראתהיתרגז התרגזה

יתרגלו תתרגלו נתרגל תתרגליתתרגל תתרגל אתרגל יתרגל התרגלהיתרגש התרגשה

יתרחץ התרחצה

Page 11: Tabela Verbos-hebraico

יתרחץ התרחצהיתרחק התרחקהיתרחש התרחשהיתרכז התרכזה

יתרשם התרשמה

יוותרו תוותרו נוותר תוותר תוותרי תוותר אוותר יוותר ויתרהיאמר אמרה

זהי זהה יזהו תזהו נזהה יזהה תזהי תזהה אזהה יזהה זיהתהזהי זהה יזהו תזהו נזהה יזהה תזהי תזהה אזהה יזהה זיהתה

יזהמ זיהמהיזוזו תזוזו נזוז תזוז תזוזי תזוז אזוז יזוז זזה

יזחלו תזחלו נזחל יזחל תזחלי תזחל אזחל יזחל זחלהזייפה

יזייף זייפהתזכור תזכור אזכור יזכור זכרה

יזכו תזכו נזכה יזכה תזכי תזכה אזכה יזכה זכתה

יזרוח זרחהיזרום זרמה

אזרוק יזרוק זרקהזירזה

יחבבו תחבבו נחבב תחבב תחבבי תחבב אחבב יחבב חיבבהאחבוש יחבוש חבשה

יחבק חיבקהיחבק חיבקה

חברי חבר יחברו תחברו נחבר תחבר תחברי תחבר אחבר יחבר חיברהחברי חבר יחברו תחברו נחבר תחבר תחברי תחבר אחבר יחבר חיברה

אחגוג יחגוג חגגהיחדש חידשה

אחוקק יחוק חקקהיחזרו תחזרו נחזור תחזור תחזרי תחזור אחזור יחזור חזרהיחזרו תחזרו נחזור תחזור תחזרי תחזור אחזור יחזור חזרה

חיזרה

יחיו תחיו נחיה תחיה תחייה תחיה החיה יחיה חייתהיחייב חייבהיחייך חייכהיחכה חיכתה

יחלמו תחלמו נחלום תחלום תחלמי תחלום אחלום יחלום חלמהיחלוף חלפהיחלוק חלקה

יחלו תחלו נחלה תחלה תחלי תחלה אחלה יחלה חלתהיחלץ חילצהיחלץ חילצהיחלק חילקהיחמם חיממהיחנה חינתה

Page 12: Tabela Verbos-hebraico

יחנה חנתהיחנך חינכה

יחסוך חסכהיחסום חסמהיחסר חסרהיחסר חסרה

יחסן חיסנה

יחפרו תחפרו נחפור יחפור תחפרי תחפור אחפור יחפור חפרהיחפש חיפשה

יחתו תחצו נחצה תחצה תחצי תחצה אחצה יחצה חצתהיחתו תחצו נחצה תחצה תחצי תחצה אחצה יחצה חצתה

אחקור יחקור חקרהיחשב חישבה

אחשוב יחשוב חשבהחשדה

אחשוףחששי חשוש יחששו תחששו תחשושנחשוש תחששי תחשוש אחשוש יחשוש חששה

אחתוך יחתוך חתכהתחתום תחתום אחתום יחתום חתמה

יטגנו תטגנו נטגן יטגן תטגני תטגן אטגן יטגן טיגנהיטהר טיהרה

יטוסו תטוסו נטוס תטוס תטוסי תטוס אטוס יטוס טסהיטייל טיילה

יטלפן טלפנהיטעום טעמה

יטען טענהיטעו תטעו נטעה תטעה תטעי תטעה אטעה יטעה טעתה

יטפח טיפחהיטפל טיפלהיטפס טיפסה

אזום ייזום יזמהייבש ייבשה

ייחד ייחדה

ייסד ייסדהייצא ייצאהיישב יישבה

ייפול נפלהייצור יצרה

ירו תירו נירה יירה תירי תירה אירה יירה ירתהיישן ישנה

יכאב כאבהיכבר כיברה

יכבוש כבשהיכבה כיבתה

K600
SCHAPIRA: yéyassèd
Page 13: Tabela Verbos-hebraico

יכבס כיבסהכלאה

יכלול כללה

יכעסו תכעסו נכעס תכעס תכעסי תכעס אכעס יכעס כעשה

יכפו תכפו נכפה יכפה תכפי תכפה אכפה יכפה כפתהיכתוב כתבה

חיתרהילבש לבשה

ילוו תלוו בלווה תלווה תלווי תלווה אלווה ילווה לותהילוו תלוו נלווה תלווה תלווי תלווה אלווה ילווה ליוותה

ילון לנהילחץ לחצה

ילכלך ליכלכהילכו תלכו נלך תלך תלכי תלך אלכ ילך הלכה

ילמד לימדהילמדו תלמדו נלמד תלמד תלמדי תלמד אלמד ילמד למדה

ילעג לעגהלעסהלעסה

ימאוס מאסהימדוד מדדה

ימהרו תמהרו נמהר תמהר תמהרי תמהר אמהר ימהר מיהרהימותו תמותו נתות תמות תמותי תמות אמות ימות מתה

ימחקו תמחקו נמחק תמחק תמחקי תמחק אמחק ימחק מחקה

ימיין מיינהימכרו תמכרו נמכור תמכור תמכרי תמכור אמכור ימכור מכרה

ימלא מילאהימנוע מנעה

ימנו תמנו נמנה תמנה תמני תמנה אמנה ימנה מינתהימסור מסרה

ימצאו תמצאו נמצא תמצא תמאי תמצא אמצה ימצא מצאהימצא חן מוצאה חן

ימצע מיצעה

ימרוד מרדהימרחו תמרחו נמרח ימרח תמרחי תמרח אמרח ימרח מרחה

מרטהימשכו תמשכו נמשוך ימשוך תמשכי תמשוך אמשוך ימשוך משכהימשלו תמשלו נמשול ימשול תמשלי תמשול אמשול ימשול משלה

L625
lavta
K626
SCHAPIRA: yélavé
K647
SCHAPIRA: yémané
Page 14: Tabela Verbos-hebraico

נאפהתנבח אנבח ינבח נבחה

ינגב ניגבהיגעו תגעו נגע תגע תגעי תגע אגע ייגע נגעה

ינגן ניגנהינדוד נדדה

ינהגו תנהגו ננהג תנהג תנהגי תנהג אנהג ינהג נהגהינהל ניהלה

ינוחו תנוחו ננוח תנוח תנוחי תנוח אנוח ינוח נחה

נחרהינחת נחתה

תנחשי תנחש אנחש ינחש ניחשה

אנמל ינמנם נימלהיסעו תסעו נסע תסע תסעי תסע אסע ייסע נסעהיינסו תבסו ננסה תנסה תנסי תנסה אנסה ינסה ניסתה

ינסח ניסחהינעל נעלהינעל נעלהינער ניערה

ינצח ניצחהינצת ניצחהינצת ניצחה

ינקמו תנקמו ננקם ינקם תנקמי תנקם אנקם ינקם נקמהינקו תנקו ננקה תנקה תנקי תנקה אנקה ינקה ניקתה

תנשוך אנשוך ינשוך נשכהינשום נשמהינשק נישקהינתח ניתחהינתק ניתקהינתק ניתקה

יסלוב סבלהיסבך סיבכה

יסגור סגרהיסגל סיגלהיסדר סידרהיסדר סידרה

יסחבו תסחבו נסחב יסחב תסחבי תסחב אסחב יסחב סחבהיסחוט סחטהיסחוט סחטהיסחוט סחטה

יסטו תסטו נסטה יסתה תסטי תסטה אסטה יסתה סטתהיסיימו תסיימו נסיים תסיים תסיימי תסיים אסיים יסיים סיימה

L672
nihala
Page 15: Tabela Verbos-hebraico

סייעהיסכם סיכמהיסכן סיכנהיסכן סיכנה

יסלחו תסלחו נסלח תסלח תסלחי תסלח אסלח יסלח סלחהיסלק סילקה

יסמכו תסמכו נסמוך תסמוך תסמךי תסמוך אסמוך יסמוך סמכהיסמל סימלהיסמן סימנה

יספור ספרהיספר סיפרהיסרב סירבה

יסרק סירקהיסרק סירקהיעבד עיבדהיעבוד עבדה

תעבור תעבור אעבור יעבור עברהיעדכן עידכנה

יעופו תעופו נעוף תעוף תעופי תעוף אעוף יעוף עפה

תעזוב תעזבי תעזוב אעזוב יעזוב עזבהתעזוב תעזבי תעזוב אעזוב יעזוב עזבה

אעזור יעזר עזרהיעטוף עטפה

יעלו תעלו נעלה תעלה תעלי תעלה אעלה יעלה עלתהעמדו עמדי עמוד יעמדו תעמדו נעמוד תעמוד תעמדי תעמוד אעמוד יעמוד עמדה

יענה ענתה

יעניין עניינהיעסוק עסקהיעסוק עסקהיעצבן עיצבנה

אעצור יעצור עצרהיעקוב עקבהיערב עירבה

עירבבהירוך ערכה

יערוך ערכהיערוך ערכה

יעשו תעשו נעשה תעשה תעשי תעשה אעשה יעשה עשתהאעשן עישנהיפאר פיארהיפגע פגעה

יפגע יפגע פגעה

A744
'imdou
B744
'imdi
C744
'amod
Page 16: Tabela Verbos-hebraico

יפגוש פגשהיפהק פיהקהיפזר פיזרה

יפחדו תפחדו תפחד תפחדי תפחד אפחד יפחד פחדהיפחדו תפחדו נפחד תפחד תפחדי תפחד אפחד יפחד פחדה

יפטור פטחהאפטפט יפטפט פטפטה

יפטר פיטרה

יפנה פנתהיפנה פנתהיפנה פינתהיפנק פינקה

פסחהיפסוק פסקהיפסל פיסלה

יפספס פיספסהיפחלו תפחלו נפחל תפעל תפעלי תפעל אפעל יפחל פעלה

יפצעו תפצעו נפצע יפצע תפצעי תפצע אפצע יפצע פצעה

פקדהפיקחה

יפרוט פרטהיפרוץ פרצהיפרוץ פרצהיפרוץ פרצהיפרוץ פרצהיפרוץ פרצהיפרוש פרשה

יפרסם פירסמהיפרק פירקה

יפשוט פשטה

פישטהיפתחו תפתחו נפתח תפתח תפתחי תפתח אפתח יפתח פתחה

יפתור פתרהיפתח פיתחה

יצאו תצאו נצא תצא תצאי תצא אצא יצא יצאהצבטה

יצבעו תצבעו נצבע תצבע תצבעי תצבע אצבע יצבע צבעה

יצדקו תצדקו נצדוק תצדוק תצדקי תצדוק אצדוק יצדוק צדקהיצווה ציוותה

יצומו תצומו נצום תצום תצומי תצום אצום יצום צמהיצחקו תצחקו נצחק תצחק תצחקי תצחק אצחק יצחק צחקה

יציין ציינהיצייר ציירה

Page 17: Tabela Verbos-hebraico

יצייר ציירהיצלם צילמהיצלם צילמה

ייצלצל צלצלהיצמצם צימצמה

יצעדו תצעדו נצעד יצעד תצעדי תצעד אצעד יצעד צעדהיצעקו תצעקו נצעק תצעק תצעקי תצעק אצעק יצעק צעקה

יצער ציערהיצפה ציפתהיצפה צפתה

צרחי צרח יצרחו תצרחו נצרח יצרח תצרחי תצרח אצרח יצרח צרחהיצרוך צרכהיצרף צירפה

יקבעו תקבעו נקבע תקבע תקבעי תקבע אקבע יקבע קבעהיקבעו תקבעו נקבע תקבע תקבעי תקבע אקבע יקבע קבעהיקבעו תקבעו נקבע תקבע תקבעי תקבע אקבע יקבע קבעה

יקבור קברהיקבל קיבלה

יקדם קידמהיקווה קיוותה

יקומו תקומו נקום תקום תקומי תקום אקום יקום קמהיקחו תקחו נקח תקח תקחי תקח אקח יקח לקחה

יקטוף קטפהיקיים קיימה

יקלטו תקלטו נקלוט יקלוט תקלטי תקלוט אקלוט יקלוט קלטהיקלף קילפה

תקלקלויקלקלו נקלקל תקלקליתקלקל תקלקל אקלקל יקלקל קילקלהיקנא קינאה

יקנו תקנו נקנה תקנה תקני תקנה אקנה יקנה קנתהיקפא קפאהיקפוץ קפצה

יקפל קיפלהיקצוץ קצצהיקצץ קיצצה

יקצר קצרהיקרב קירבה

יקראו תקראו נקרא תקרא תקראי תקרא אקרא יקרא קראהיקראו תקראו נקרא תקרא תקראי תקרא אקרא יקרא קראה

קרעהיקרו תקרו נקרה תקרה תקרי תקרה אקרה יקרה קרתה

יקרר קיררה

קישרהיקשקש קישקשה

יקשר קישרהיראו תראו נראה תראה תראי תראה אראה יראה ראתה

L858
Jacques SCHAPIRA: karé'a
Page 18: Tabela Verbos-hebraico

ירבע ריבעה

ירדו תרדו נרד תרד תרדי תרד ארד ירד ירדהירהט ריהטה

ירזה רזתהירחצו תרחצו נרחץ תרחץ תרחצי תרחץ ארחץ ירחץ רחצהירחצו תרחצו נרחץ תרחץ תרחצי תרחץ ארחץ ירחץ רחצה

ירחם ריחמהירכב רכבהירכב רכבה

ירכז ריכזה

ריסקהרעבהרעדה

ירצחו תרצחו נרצח ירצח תרצחי תרצח ארצח ירצח רצחהירצו תרצו נרצה תרצה תרצי תרצה ארצה ירצה רצתהירצו תרצו נרצה תרצה תרצי תרצה ארצה ירצה ריצתהירצו תרצו נרצה תרצה תרצי תרצה ארצה ירצה תצתה

ירצף ריצפהירקוד רקדהירשום רשמהירשום רשמהירשום רשמהירשת ירשהירתח רתחה

שאבהשאבה

ישאלו תשאלו נשאל תשאל תשאלי תשאל אשאל ישאל שאלהישאף שאפה

שאפהישאו תשאו נשא ישא תשאי תשא אשא ישא נשאה

אשבור ישבור שברהאשבור ישבור שברה

ישבות שבתה

ישבח שיבחה

ישבש שיבשהישבו תשבו נשב תשב תשבי תשב אשב ישב ישבה

ישגע שיגעהשדדה

ישדר שידרהישובו תשובו נשוב ישוב תשובי תשוב אשוב ישוב שבה

ישחחו תשחחו נשחח תשחח תשחחי תשחח אשחח ישחח שחחהישזף שיזפה

Page 19: Tabela Verbos-hebraico

ישחו תשחו נשחה תשחה תשחי תשחה אשחה ישחה שחתהישחק שיחקה

שחררי תשחררוישחררושחרר נשחרר תשחררתשחרריישחרר אשחרר ישחרר שיחררהישטפו תשטפו נשטוף ישטוף תשטפי תשטוף אשטוף ישטוף שטפהישימו תשימו נשים תשים תשימי תשים אשים ישים שמה

ישיר שרהישכב שכבה

ישכחו תשכחו נשכח תשכח תשכחי תשכח אשכח ישכח שכחהישכור שכרה

משכנעוישכנעו נשכנע תשכנעיתשכנע תשכנע אשכנע ישכנע שיכנעהישלב שילבה

ישלחו תשלחו נשלח תשלח תשלחי תשלח אשלח ישלח שלחה

ישלם שילמהישלש שילשהישמח שמחהישמח שמחה

ישמעו תשמעו נשמע תשמע תשמעי תשמע אשמע ישמע שמעהישמור שמרהישמן שינהישמר שימרהישמש שימשה

ישנאו תשנאו נשנא תשנא תשנאי תשנא אשנא ישנא שנאהישנאו תשנאו נשנא תשנא תשנאי תשנא אשנא ישנא שנאה

ישנה שינתה

ישער שיערהישטוף שפטהישפור שפכה

ישפץ שיפצהשפרו שפרי שפר ישפרו תשפרו נשפר תשפר תשפרי תשפר אשפר ישפר שיפרהשקלו שקלי שקול שקול תשקלו נשקול תשקול תשקלי תשקול אשקול ישקול שקלה

שקלי שקול ישקלו תשקלו נשקול תשקול תשקלי תשקול אשקול ישקול שקלה

ישקם שיקמהישקר שיקרה

ישרוף שרפה

ישתוק שתקהישתו תשתו נשתה תשתה תשתי תשתה אשתה ישתה שתתה

ישתף שיתפהישתף שיתפהיתאם תיאמה

תארי תאר יתארו תתארו נתאר תתאר תתארי תתאר אתאר יתאר תיארה

L946
chinnta
A954
shiklou
B954
shikli
C954
shkol
L967
Jacques SCHAPIRA: té'èrra
Page 20: Tabela Verbos-hebraico

יתבל תיבלהיתלו תתלו נתלה תתלה תתלי תתלה אתלה יתלה תלתה

יתפוס תפסהתפרה

יתקוע תקעהיתקן תיקנה

יתרגל תירגלהיתרגם תרגמה

תרמהיתרץ תירצה

יתנו תתנו נתן תתן תתני תתן אתן יתן נתנה

Page 21: Tabela Verbos-hebraico
Page 22: Tabela Verbos-hebraico

עבר הווה

הוא אני Cl page nom שם פועל suf gr בניין שורש

יכול יכול 273 x pouvoir יכול x פעל יכלאיבד מאבד 1 1 x perdre (égarer) לאבד x את פיעל אבדאבד אובד 3 1 egarer (s') לאבוד פעל אבד

אבחן מאבחן diagnostiquer לאבחן פיעל אבחןamasser לאגור פעל אגור

אהב אוהב 0 4 x aimer לאהוב x את פעל אהבאיוורר מאוורר aerer לאוורר פיעל אורראיחד מאחד 5 9 reunir, unir, unifier לאחד את פיעל אחדאחז אוחז 11 tenir לאחוז את פעל אחז

איחל מאחל 1 12 souhaiter לאחל x פיעל אחלאיחר מאחר 0 13 x tarder, etre en retard לאחר x פיעל אחר

מאיים 14 menacer לאיים על פיעל איםאכל אוכל 0 17 x manger לאכול x את פעל אכל

איכזב מאכזב 1 15 decevoir לאכזב את פיעל אכזבאיכלס מאכלס peupler לאכלס את פיעל אכלס

אילץ מאלץ 1 19 x forcer לאלץ x פיעל אלץאימץ מאמץ 23 adopter לאמץ את פיעל אמץאסף אוסף 3 27 ramasser לאסוף את פעל אסףאסר אוסר 0 29 emprisonner, interdir לאסור x את פעל אסראפה אופה 5 cuisiner (au four) לאפות את פעל אפה

איפיין מאפיין 3 31 caracteriser לאפיין את פיעל אפיןאפשר מאפשר 33 x permettre לאפשר x ל פיעל אפשראירגן מארגן 1 35 x organiser לארגן x את פיעל ארגן

ארז אורז 0 x empaqueter, faire sa לארוז x את פעל ארזאישפז מאשפז 3 hospitaliser לאשפז x את פיעל אשפזאישר מאשר 0 38 confirmer לאשר את פיעל אשר

40 clarifier לבאר את פיעל בארבגד בוגד tromper (trahir) לבגוד את פעל בגדבדק בודק 0 41 x verifier, examiner לבדוק x את פעל בדק

amuser לבדח את פיעל בדחבידר divertir לבדר פיעל בדר

בא בא 0 45 x venir לבוא x פעל בואבזבז מבזבז 0 x gaspiller לבזבז x את פיעל בזבזבחר בוחר 0 53 x choisir לבחור x את פעל בחר

ביטא מבטא 0 54 exprimer לבטא x את פיעל בטאביטא מבטא 0 54 prononcer לבטא x את פיעל בטאבטח בוטח 3 avoir confiance לבטוח פעל בטחביטח מבטח 4 56 assurer לבטח את פיעל בטחביטל מבטל 0 59 x annuler לבטל x את פיעל בטלביטל מבטל 0 59 x supprimer לבטל x את פיעל בטלביים מביים 5 mettre en scene לביים את פיעל ביםבכה בוכה 3 63 pleurer לבכות בגלל פעל בכה

בילבל מבלבל 0 64 x confondre לבלבל x את פיעל בלבלבלע בולע 3 71 avaler לבלוע את פעל בלע

בילה מבלה 2 66 x divertir (se) לבלות x פיעל בלהבילה מבלה 2 66 x passer (du temps) לבלות x פיעל בלהבנה בונה 0 73 x construire לבנות x את פעל בנה

ביסס מבסס 75 x fonder לבסס x את פיעל בסס

je sais

F

je sais H

ל- פ"ג

פ"ג ע"ג

ע"ג

ל- ע"גל- ע"ג

פ"א

ע"גל- פ"ג

ל"ה

פ"ג

ע"ג

ל"ג

ע"ו ל"אל-

ע"גל"גל"ג

ב- ל"גל"ג

ל"ה

ל"געם,ב ל"העם,ב ל"ה

ל"ה

S4
lé'abèd
S5
Jacques SCHAPIRA: lé'évod
S8
lééhov
S9
Jacques SCHAPIRA: lé'avorer
S11
Jacques SCHAPIRA: lé'é#oz
M13
'é#èr
S20
Jacques SCHAPIRA: lééssof
S21
lé'éssor
S22
lé'éfot
S23
Jacques SCHAPIRA: lé'afyén
S26
lé'éroz
S27
léachpèz
S35
lévazbèz
S37
Jacques SCHAPIRA: lévaté
S38
lévaté
M40
bita#
S44
Jacques SCHAPIRA: liv#ot
S46
Jacques SCHAPIRA: livlo'a
M48
Jacques SCHAPIRA: bila
Page 23: Tabela Verbos-hebraico

בעט בועט donner un coup de p לבעוט פעל בעטבעט בועט ruer לבעוט פעל בעטביצע מבצע 0 76 executer לבצע x את פיעל בצעביצע מבצע 0 76 x realiser לבצע x את פיעל בצעביקר מבקר 0 78 x controler, verifier לבקר x את פיעל בקרביקר מבקר 0 78 x visiter לבקר x פיעל בקרביקש מבקש 0 79 x demander לבקש x את פיעל בקשברח בורח 5 82 fuir לברוח פעל ברחבירך מברך 3 84 benir לברך x את פיעל ברךבירר מברר 0 87 verifier לברר את פיעל בררבישל מבשל 0 89 x cuisiner (au gaz) לבשל x את פיעל בשל

pousser (grandir) לגבוע פעל גבעגבה גובה 4 encaisser לגבות את פעל גבה

percevoir לגבות את פעל גבהגיבש מגבש elaborer לגבש את פיעל גבשגדל גדל 1 95 x grandir לגדול x פעל גדל

גיהץ מגהץ 3 100 repasser לגהץ את פיעל גהץגר גר 0 102 x habiter לגור x ב פעל גור

גזר גוזר 1 103 x couper (ciseaux) לגזור x את פעל גזרגזד גוזר 1 103 x decouper לגזור x את פעל גזר

גיחך מגחך ricaner לגחך פיעל גחךגייס מגייס 4 105 engager, recruter לגייס את פיעל גיסגייס מגייס 4 105 mobiliser לגייס את פיעל גיסגלש גולש 4 skier, surfer לגלוש x פעל גלשגילה מגלה 0 106 x decouvrir, reveler לגלות x את פיעל גלהגמר גומר 0 111 x finir, terminer לגמור x את פעל גמרגנב גונב 3 112 x voler (dérober) לגנוב x את פעל גנבנגע נוגע 399 toucher, effleurer לגעת פעל נגעגרם גורם 0 118 x causer, occasionner, לגרום x פעל גרם

גירש מגרש 3 120 x chasser, renvoyer, e לגרש x את פיעל גרשגירש מגרש 3 120 x expulser לגרש x את פיעל גרשניגש ניגש 1 400 approcher לגשת נגשדאג דואג 0 123 x inquieter (s'), veiller לדאוג x פעל דאגדאה דואה planer לדאות פעל דאהדיבר מדבר 0 127 x parler לדבר x פיעל דבר

דג דג 5 129 x pecher לדוג x את פעל דוגדיווח מדווח 4 130 rapporter לדווח את פיעל דוח

דן דן 0 131 x discuter, débattre, ju לדון x פעל דוןדן דן 0 131 x juger לדון x את פעל דון

דחה דוחה 2 133 differer לדחות x את פעל דחהדייק מדייק 4 etre precis לדייק x פיעל דיקדלק דולק 135 bruler (lumière) לדלוק את פעל דלק

דימה מדמה 2 138 comparer לדמות x פיעל דמהדמה דומה 2 138 x ressembler לדמות x פעל דמהידע יודע 0 266 x savoir לדעת x את פעל ידע

דפדף מדפדף 0 140 x feuilleter לדפדף x פיעל דפדףדפק דופק 3 141 taper לדפוק פעל דפקדרש דורש 0 147 x reclamer, exiger לדרוש x פעל דרשהאזין מאזין 3 8 ecouter (la radio) להאזין x הפעיל אזןהאיר מאיר 5 eclairer להאיר את הפעיל איר

האכיל מאכיל 5 18 nourrir להאכיל את הפעיל אכל

ב- ע"גב- ע"ג

ל"גל"ג

אצל,ב

מ- ל"גע"ג

ל"הל"ה

ע"גע"ו

ע"ג

ל- ל"ה

פ"נ ל"גב, ל- ל-

ל, אל- פ"נ נפעל-פעלל- ע"ג

פ"געם,על

ע"ול"ג

ע"ו ל"נעם,בע"ו

ל"ה

ל- ל"הל- ל"ה

פ"י ל"גב-

ל,על- מ- ל- פ"ג

פ"ג

M53
bitsa familier : bitsé'a
S53
lévatsé'a
S54
Jacques SCHAPIRA: lévatsé'a
S58
livroa#
M59
Jacques SCHAPIRA: bérè#
S59
Jacques SCHAPIRA: lévarè#
M60
bérèr
S62
Jacques SCHAPIRA: ligbo'a
S63
ligbot
S64
Jacques SCHAPIRA: ligbot
N66
Jacques SCHAPIRA: gadel
S66
Jacques SCHAPIRA: ligdol
S75
légalot
S79
ligrom
S82
laguéchèt Présent et passé : nif'al Futur et impératif : pa'al
S86
ladoug
M87
diva#
S87
lédavé'a#
S90
Jacques SCHAPIRA: lid#ot
S93
SCHAPIRA: lédamot
S94
Jacques SCHAPIRA: lidmot
S97
lidpok
M99
Jacques SCHAPIRA: hé'ézin
N99
Jacques SCHAPIRA: ma'azin
S99
Jacques SCHAPIRA: léha'azin
S100
léha'ir
M101
hé'é#il
S101
léhaa#il
Page 24: Tabela Verbos-hebraico

האמין מאמין 0 21 x croire להאמין x הפעיל אמןהאשים מאשים 3 36 accuser להאשים הפעיל אשםהבדיל מבדיל 3 differencier להבדיל x את הפעיל בדל

44 eclaircir להבהיר הפעיל בהרהבחין מבחין 3 51 distinguer להבחין הפעיל בחן

הבטיח מבטיח 0 56 x garantir להבטיח x הפעיל בטחהבטיח מבטיח 0 56 x promettre להבטיח x הפעיל בטחהבטיח מבטיח 0 56 x securiser להבטיח x הפעיל בטח

הביא מביא 1 45 x apporter להביא x את הפעיל בואהבין מביך 5 embarrasser להביך את הפעיל ביךהבין מבין 0 61 x comprendre להבין x את הפעיל בין

הביע מביע 3 exprimer להביע את הפעיל ביעguerir להבריא הפעיל בראbriller להבריק את הפעיל בריק

91 limiter להגביל את הפעיל גבלהגדיל מגדיל 1 95 x agrandir להגדיל x את הפעיל גדל

97 definir להגדיר הפעיל גדרהגיב מגיב 0 reagir להגיב על הפעיל גיב

x x 0 x dire להגיד x הפעיל גידהגיה corriger (un texte) להגיה את הפעיל גיההגיע מגיע 0 x arriver, atteindre להגיע x הפעיל גיעהגיע מגיע 0 x meriter, atteindre להגיע x הפעיל יגעהגיש מגיש 2 x presenter (servir) להגיש x את הפעיל יגשהגיש מגיש 2 x servir להגיש x את הפעיל גישהיגן מהגן 5 116 x proteger, defendre להגן x על פיעל גנן

הדאיג מדאיג 3 123 inquieter להדאיג את הפעיל דאג125 coller להדביק את הפעיל דבק

הדגיש מדגיש 5 souligner להדגיש את הפעיל דגשהדליק מדליק 0 135 x allumer להדליק x את הפעיל דלקהדפיס מדפיס 0 x imprimer להדפיס x את הפעיל דפסהדריף מדריך 1 144 x guider להדריך x את הפעיל דרךהוביל מוביל 5 261 transporter להוביל את הפעיל יבלהודה מודה 4 264 x remercier, avouer להודות x הפעיל ידההודיע מודיע 0 266 x annoncer, communiquerלהודיע x הפעיל ידעהודיע מודיע 0 266 avertir (aviser) להודיע x הפעיל ידעהוליד מוליד 5 274 donner naissance, e להוליד x הפעיל ילדהוסיף מוסיף 0 278 x ajouter להוסיף x את הפעיל יסףהועיל מועיל 3 280 etre utile להועיל הפעיל יעלהפיע מופיע 4 284 apparaître להופיע לפני הפעיל יפעהוציא מוציא 3 285 faire sortir להוציא x את הפעיל יצאהוריד מוריד 1 293 x abaisser (faire desce להוריד x את הפעיל ירדהוריד מוריד 1 293 x baisser, oter להוריד x את הפעיל ירדהזדמן מזדמן survenir להזדמן התפעל זדמןהזדקן מזדקן 3 173 vieillir להזדקן התפעל זקןהזדרז מזדרז 3 177 depecher (se) להזדרז התפעל זרזנזהר נזהר 5 161 prevenir (avertir) להזהיר את הפעיל זהרהזיק מזיק 3 nuire להזיק הפעיל יזק

הזכיר מזכיר 3 168 rappeler (remémorer להזכיר הפעיל זכרהזמין מזמין 0 171 x commander להזמין x את הפעיל זמןהזמין מזמין 0 171 x inviter להזמין x את הפעיל זמן

החביא מחביא cacher (camoufler) להחביא הפעיל חבא

פ"ג ל"נל,בב- פ"ג

ל"נאת,ל ל"ג

ל- את,ל ל"ג

ל"ג

פ"גל"ג

ל-

ל- ל"גל- ל"ג

פ"ג

פ"יפ"ג ל"הב,ל- ל"ג פ"יל, על

ל"גפ"יפ"י

ל- פ"יל"גל"ג

פ"י

ע"ג

ל-

S103
Jacques SCHAPIRA: léha'achim
S107
Jacques SCHAPIRA: lehavti'a#
S108
lehavti'a#
S109
Jacques SCHAPIRA: lehavti'a#
M110
Jacques SCHAPIRA: hévi
S122
Jacques SCHAPIRA: léhagui'a
S123
léhagui'a
S124
léhaguich
S131
léhadpiss
S138
léhossif
R140
au propre et au figuré
S142
Jacques SCHAPIRA: léhorid
S143
léhorid
S144
Jacques SCHAPIRA: léhizdamèn
S147
Jacques SCHAPIRA: léhazhir
S148
Jacques SCHAPIRA: léhazik
S152
Jacques SCHAPIRA: léha#vi
Page 25: Tabela Verbos-hebraico

החביר מחביר detruire להחביר את הפעיל חבירהחזיק מחזיק 2 194 detenir, posseder להחזיק הפעיל חזקהחזיק מחזיק 2 194 tenir, posseder להחזיק הפעיל חזקהחזיר מחזיר 1 197 rendre להחזיר x את הפעיל חזר

החלית מחליט 0 206 x decider להחליט x על הפעיל חלט208 changer, echanger להחליף הפעיל חלף

החליש מחליש 3 affaiblir להחליש את הפעיל חלשהחסיר 220 soustraire להחסיר את הפעיל חסר

הטיל מטעיל 3 imposer להטיל על הפעיל יטלהטעה מטעה 251 tromper להטעות את הפעיל טעההטריד מטריד 5 260 importuner להטריד את הפעיל טרדנאבד נאבד 3 1 perdre (se) להיאבד נפעל אבדנאלץ נאלץ 1 19 x etre force (é) להיאלץ x נפעל אלץנאלץ נאלץ 1 19 x force (é) être להיאלץ x נפעל אלץנאמר נאמר 1 25 x dit (être) להיאמר x נפעל אמרנבהל נבהל 4 42 effraye (é) être להיבהל נפעל בהלנבנה נבנה 1 73 x construit (être) להיבנות x נפעל בנהנדהמ נדהמ 5 etre stupefie (é) להידהם נפעל דהםנדלק נדלק 3 136 allume (é) être להידלק x נפעל דלקנדלק נדלק 3 135 etre allume (é) להידלק x נפעל דלקנדמה נדמה 3 138 sembler (propre et fi להידמות נפעל דמהניהנה ניהנה 2 152 x prendre plaisir להיהנות נפעל הנה

נולד נולד 3 274 naitre להיוולד נפעל ילדהיה הווה 0 149 x etre להיות x פעל היה

נזהר נזהר 3 161 x etre prudent להיזהר x נפעל זהרנזהר נזהר 3 161 x faire attention להיזהר x נפעל זהרנכלל נכלל 3 317 inclus (etre) להיכלל x נפעל כללנכנס נכנס 0 319 x entrer להיכנס x נפעל כנסנכנע נכנע 322 rendre (se) להיכנע נפעל כנע

נכשל נכשל 1 330 faillir (échouer) להיכשל נפעל כשלנכשל נכשל 3 330 echouer להיכשל נפעל כשלנלחם נלחם 1 345 x battre (se) להילחם x נפעל לחםנלחם נלחם 1 345 x combattre להילחם x נפעל לחםנמאס נמאס 5 etre odieux להימאס על נפעל מאסנמלח נמלח etre sale (é) להימלח נפעל מלחנמלט נמלט 368 evader (s') להימלט נפעל מלטנמצא נמצא 1 377 x trouver (se) להימצא x נפעל מצאנמשך נמשך 1 383 durer להימשך אל נפעל משך

ניצל ניצל 5 440 etre sauve (é) להינצל נפעל נצלננתק ננתק x separer (se) להינתק x מ נפעל נתקנעדר נעדר 4 absenter (s') להיעדר נפעל עדרנעזר נעזר 1 512 x aider (être) להיעזר x נפעל עזרנעזר נעזר 3 512 x etre aide (é) להיעזר x נפעל עזרנעלב נעלב 4 518 vexer (se) להיעלב נפעל עלבנעלב נעלב 518 etre offense להיעלב נפעל עלבנעלם נעלם 5 522 disparaître להיעלם נפעל עלםנענה נענה 5 528 consentir להיענות הפעיל ענה

528 etre exauce להיענות הפעיל ענהנעשה נעשה 543 devenir להיעשות נפעל עשהנפגע נפגע 3 549 offense (être) להיפגע נפעל פגענפטר נפטר 3 560 debarrasser (se) להיפטר מן נפעל פטר

ב- פ"גב-

פ"ג

ל"ה

ל- ל- ל-

ע"גל"ה

ל- ל"גמ,מן- ל"ה

ל- פ"יב- ל"ה

ב,מן- ע"גב,מן- ע"ג

ב- ל-

ב- ב-

עם,ל-,ב- עם,ל-,ב-

ע"ג

ב-

פ"נ

מ- פ"גב- ב- מ-

פ"גפ"ג

פ"ג ל"הל- ל"ה

ל"ה פ"גמ- ל"ג

S156
Jacques SCHAPIRA: léha#zir
M157
hé#lit
S159
léha#lich
N164
Jacques SCHAPIRA: né'évad
S164
Jacques SCHAPIRA: léhé'aved
M165
Jacques SCHAPIRA: né'élats
N165
né'élats
M166
Jacques SCHAPIRA: né'élats
N166
Jacques SCHAPIRA: né'élats
S167
Jacques SCHAPIRA: léhé'amèr
S169
Jacques SCHAPIRA: léhibanot
M174
Jacques SCHAPIRA: néhéna
S187
Jacques SCHAPIRA: léhimala#
S193
léhé'adèr
S198
léhé'alèm
M199
na'ana
N199
na'ané
S199
léhé'anot
S200
Jacques SCHAPIRA: léhé'anot
Page 26: Tabela Verbos-hebraico

נפטר נפטר 5 560 deceder להיפטר נפעל פטרנפסק נפסק 5 572 etre interrompu להיפסק נפעל פסקנפרד נפרד 2 587 separer (se) להיפרד מן נפעל פרדנפתח נפתח 3 609 evoluer להיפתח נפעל פתחנראה נראה 2 698 x apparaître (propre et להיראות x נפעל ראהנראה נראה 2 698 x sembler (propre et fi להיראות x נפעל ראהנרדם נרדם 4 708 endormir (s') להירדם נפעל רדםנרטב נרטב 5 etre mouille להירטב נפעל רטבנשאר נשאר 1 753 x demeurer להישאר x נפעל שארנשאר נשאר 1 753 x rester להישאר x נפעל שארנשבע נשבע 5 755 faire preter serment להישבע נפעל שבענשלח נשלח 1 792 x etre envoye להישלח x נפעל שלחנשמע נשמע 1 807 x etre entendu להישמע x נפעל שמענתקל נתקל 5 858 heurter (se) להיתקל נפעל תקלנתקע נתקע 1 x etre bloque להיתקע x נפעל תקע

862 etre assailli להיתקף נפעל תקף 303 alourdir להכביד הפעיל כבד

303 alourdir להכביד הפעיל כבדהיכה מהכה 5 frapper להכות את פיעל הכה

הכחיש מכחיש dementir להכחיש את הפעיל כחשהכיל מכיל 4 contenir להכיל את הפעיל כילהכין מכין 2 311 x preparer להכין x את הפעיל כוןהכיר מכיר 0 x connaitre להכיר x את הפעיל כיר

הכניס מכניס 4 319 x faire entrer להכניס x את הפעיל כנסהכניס מכניס 4 319 x introduire להכניס x את הפעיל כנסהכריז מכריז 5 329 declarer להכריז על הפעיל כרז

הכריח מכריח 3 contraindre להכריח את הפעיל כרח332 preparer להכשיר את הפעיל כשר

הלאה fatiguer (lasser) להלאות את הפעיל לאההלהיב מלהיב enthousiasmer להלהיב את הפעיל להבהלווה מלווה 4 339 preter (argent) להלוות x הפעיל לוההמיר ממיר 3 convertir (argent) (rel להמיר הפעיל מיר

המליח ממליח saler להמליח את הפעיל מלחהמליץ ממליץ 1 369 recommander להמליץ x הפעיל מלץהמרה 381 desobeir להמרות את הפעיל מרההמריא ממריא 3 x decoller להמריא x הפעיל מראהמשיך ממשיך 0 383 x continuer להמשיך x הפעיל משך

386 attendre להמתין ל הפעיל מתן386 patienter להמתין ל הפעיל מתן

היניח מניח 3 poser, supposer להניח את הפעיל ניחהניע מניע 412 mettre en mouvemen להניע הפעיל נוע

emettre להנפיק את הפעיל נפקהסביר מסביר 0 462 x expliquer להסביר x את הפעיל סבר

הסיר מסיר 5 oter, enlever להסיר את הפעיל הסרהסכים מסכים 0 x accepter, approuver, להסכים x הפעיל סכםהסכים מסכים 0 476 x etre d'accord להסכים x הפעיל סכם

rougir להסמיק הפעיל סמקהיסס מהסס 4 153 x hesiter להסס x פיעל הסס

הספיק מספיק 0 487 x suffire, approvisionne להספיק x הפעיל ספקהסתבר מסתבר 4 461 averer (s') להסתבר התפעל סברהסתגל מסתגל 5 464 adapter (s') להסתגל התפעל סגל

ב- ל"גל"ה

ל- ל"ה

ב- ע"גב- ע"ג

ל"גל- ל"גל- ל"גב-

ב-

ל"ה

ל"ה

ל- ל"ה

ל"האת, על

ל"הל, אל ל"ג

ב- ל"נל"נל"ג

ע"ו, ל"ג

עם,ל- ל-

אם...ול-

ל-

S208
Jacques SCHAPIRA: léhéraot
S209
Jacques SCHAPIRA: léhéraot
S210
léhéradèm
S220
Jacques SCHAPIRA: léha#bid
S222
léhakot
M225
Jacques SCHAPIRA: hé#in
N225
Jacques SCHAPIRA: mé#in
S230
léha#ria#
M235
hémir
N235
mémir
S236
Jacques SCHAPIRA: léhamlia#
S237
Jacques SCHAPIRA: léhamlits
S239
léhamri
N244
méni'a
S245
Jacques SCHAPIRA: léhanpik
S253
Jacques SCHAPIRA: léhisstabér
Page 27: Tabela Verbos-hebraico

הסתדר מסתדר 0 468 x arranger (s') להסתדר x עם התפעל סדרהסתדר מסתדר 0 468 x debrouiller (se) להסתדר x עם התפעל סדר

הסתובב מסתובב 5 457 x tourner (faire des tou להסתובב x התפעל ססבהסתיים מסתיים 0 473 x terminer (se) להסתיים התפעל סיםהסתיר מסתיר 496 cacher להסתיר את הפעיל סתרהסתכל מסתכל 0 475 x regarder להסתכל x התפעל סכלהסתכן מסתכן 5 prendre des risques להסתכן התפעל סכן

הסתלק מסתלק 5 480 aller (s'en) להסתלק התפעל סלקהסתלק מסתלק 5 480 eloigner (s') להסתלק התפעל סלקהסתפק מסתפק 5 487 contenter (se) להסתפק התפעל ספק

492 couper les cheveux ( להסתפר התפעל ספרהסתרק מסתרק 5 494 peigner (se) להסתרק התפעל סרקהסתתר מסתתר 497 cacher (se) להסתתר התפעל סתר

העביר מעביר 3 501 transferer להעביר את הפעיל עברהאדיף מעדיף 0 503 x preferer להעדיף x את הפעיל עדף

temoigner להעיד הפעיל עיד509 reveiller להעיר את הפעיל עור

העלה מעלה 3 520 x elever להעלות x את הפעיל עלההעליב מעליב 5 518 vexer, offenser להעליב את הפעיל עלבהעלים מעלים 5 522 dissimuler (cacher, fa להעלים מן הפעיל עלם

attribuer להעניק את הפעיל ענק decerner להעניק את הפעיל ענק

העניש מעניש 3 punir להעניש את הפעיל ענש 530 occuper להעסיק הפעיל עסק

העריך מעריך 5 539 estimer, apprecier, e להעריך את הפעיל ערךהעריץ מעריץ 5 admirer להעריץ הפעיל ערץהעתיק מעתיק 4 547 copier להעתיק x את הפעיל עתק

הפגיו מפגיו 3 548 manifester להפגין x על הפעיל פגןהפך הופר 3 154 x inverser להפוך x את פעל הפךהפך הופר 3 154 x renverser להפוך x את פעל פוך

הפחית diminuer להפחית את הפעיל פחתהפיץ מפיץ 5 diffuser, propager להפיץ את הפעיל פיץ

הפלה מפלה discreminer להפלות בין הפעיל פלההפנה מפנה 5 569 adresser להפנות הפעיל פנה

הפסיד מפסיד 3 570 perdre (jeu) להפסיד את הפעיל פסדהפסיק מפסיק 0 572 x cesser להפסיק x את הפעיל פסק

575 mettre en œuvre להפעיל הפעיל פעלהפקיד מפקיד 5 581 deposer, confier להפקיד את התפעל פקדהפריד מפריד 4 587 separer להפריד בין הפעיל פרדהפריע מפריע 0 595 x deranger להפריע x הפעיל פרעהפשיר מפשיר 695 decongeler להפשיר הפעיל פשרהפשיר מפשיר 695 degeler להפשיר הפעיל פשר

0 612 surprendre להפתיע את הפעיל פתעהצביע מצביע 3 616 voter להצביע הפעיל צבע

616 designer להצביע הפעיל צבעdeclarer להצהיר הפעיל צהר

הצטיין מצטיין 3 623 distinguer (se) להצטיין התפעל ציןהצטלם מצטלם 2 628 photographie (se fair להצטלם x התפעל צלם

הצטנן מצטנן 3 636 refroidir (se) להצטנן התפעל צנןהצטער מצטער 1 640 regretter להצטער על התפעל צערהצטרך מצטרך 2 644 avoir besoin, devoir להצטרך התפעל צרך

ל-

על,בב-

ב-

ב- מ-

פ"גפ"ג

ע"ול"הפ"גפ"גפ"ג

פ"ג

פ"גמ- פ"ג

ל"נפ"ג

ל"האת,ל ל"ה

ל- ל"ג

ל"גל,על- ל"גל,על- ל"ג

ב- ב-

ע"ג

M268
hé'évir
S268
léha'avir
M269
hé'édif
S269
léha'édif
S270
Jacques SCHAPIRA: léha'id
M272
hé'éla
S272
Jacques SCHAPIRA: léha'alot
S274
léha'alim
S278
Jacques SCHAPIRA: léha'assiq
S283
lahafor
S284
lahafor
S286
Léhafits
M288
houfna
S289
léhafssid
S292
léhafkid
S295
Jacques SCHAPIRA: léhafchir
S296
Jacques SCHAPIRA: léhafchir
Page 28: Tabela Verbos-hebraico

הצטרך מצטרך 2 644 devoir להצטרך התפעל צרךהצטרף מצטרף 1 646 joindre (se) להצטרף התפעל צרףהצטרף מצטרף 1 646 rejoindre להצטרף x התפעל צרף

הציג מציג 2 288 presenter להציג את הפעיל יצגהציל מציל 1 x sauver להציל x את הפעיל צילהציע מציע 2 290 proposer להציע את הפעיל יצעהציע מציע 3 290 suggerer להציע את הפעיל יצע

הצליח מצליח 1 626 x reussir להצליח x הפעיל צלחהקביל מקביל 648 correspondre à להקביל הפעיל קבל

657 consacrer להקדיש את הפעיל קדשהקטין מקטין 663 reduire להקטין את הפעיל קטןהקים מקים 4 667 fonder, etablir, créer להקים את הפעיל קיםהקים מקים 5 667 etablir להקים את הפעיל קים

saisir (des donnees) להקליד הפעיל קלדהקליט מקליט 5 668 enregistrer (une ban להקליט את הפעיל קלטהקפיא מקפיא 677 congeler להקפיא הפעיל קפאהקפיד מקפיד 5 severe, minutieux, str להקפיד הפעיל קפדהקשיב מקשיב 2 692 ecouter להקשיב x הפעיל קשבהראה מראה 2 699 x montrer להראות x את הפעיל ראההרגיע מרגיע 5 calmer להרגיע את הפעיל רגעהרגיש מרגיש 0 706 x sentir (se) להרגיש x את הפעיל רגש

708 endormir להרדים את הפעיל רדםהרג הורג 0 156 x tuer להרוג x את פעל הרג

הרוויח מרוויח 3 711 gagner (argent) להרוויח את הפעיל רוחהרס הורס 3 157 x detruire להרוס x את פעל הרס

elargir להרחיב את הפעיל רחבelargir להרחיב הפעיל רחב

5 mouiller להרטיב את הפעיל רטבהריח מריח 3 725 sentir (odeur) להריח את הפעיל ריחהרים מרים 4 714 lever להרים את הפעיל רוםהרים מרים 4 714 soulever להרים את הפעיל רום

הרכיב מרכיב 3 725 assembler להרכיב את הפעיל רכבהרכיב מרכיב 3 725 porter (des lunettes)ב משקפיים את הפעיל רכב

faire du bruit להרעיש הפעיל רעש decontracter להרפות את הפעיל רפה relacher להרפות את הפעיל רפה

relaxer להרפות את הפעיל רפההרצה מרצה 4 738 faire une conference להרצות על הפעיל רצה

devenir serieux להרצין הפעיל רצןהרשה מרשה 2 744 autoriser להרשות הפעיל רשההרשה מרשה 2 744 permettre להרשות הפעיל רשה

הרשים מרשים 746 impressionner להרשים הפעיל רשםהרתיח מרתיח 3 747 porter a ebullition, e להרתיח את הפעיל רתחהרתיח מרתיח 5 747 faire bouillir (sens pr להרתיח את הפעיל רתחהשאיר משאיר 0 754 laisser להשאיר x את הפעיל שארהשביע משביע 5 755 rassasier להשביע את הפעיל שבע

758 x faire greve להשבית x הפעיל שבתהשגיח משגיח 3 surveiller להשגיח על הפעיל שגחהשווה משווה 3 766 x comparer, egaliser להשוות x את הפעיל שוההשיב משיב 3 rendre, repondre להשיב הפעיל שיבהישיג משיג 3 obtenir להשיג את הפעיל ישג

ל- ל-

ל"גל"ג

ב-

ל"נ

ל"ג

ל- ל"ה

ל"גפ"גע"ג

ע"ג ל"גע"ו

ל"ה

ל- ל"הל- ל"ה

ל"ג

ע"גל"ג

ל"גל"ה

ל,על-

S324
Jacques SCHAPIRA: léhar'ot
S325
léhargi'a
S329
léharviya#
N334
mériya#
M335
Jacques SCHAPIRA: hérim
N335
Jacques SCHAPIRA: mérim
S340
léharpot
S341
léharpot
S342
léharpot
S348
Jacques SCHAPIRA: léhartia#
S350
léhach'ir
S352
Jacques SCHAPIRA: léhachbit
M354
hichva
S354
léhachvot
S355
léhachiv
S356
léhassig
Page 29: Tabela Verbos-hebraico

השכיר משכיר 1 788 x louer (propriétaire) להשכיר x ל הפעיל שכרהשלים משלים 5 798 achever להשלים את הפעיל שלםהשמיד משמיד 800 x exterminer להשמיד x את הפעיל שמדהשמין משמין 3 805 grossir להשמין הפעיל שמןהשפיע משפיע 0 825 x influencer להשפיע x על הפעיל שפעהשקה משקה 3 arroser, abreuver להשקות x את הפעיל שקההשקיע משקיע 3 830 investir להשקיע ב הפעיל שקעהשרה משרה faire macerer להשרות את הפעיל שרה

tremper להשרות את הפעיל שרההשתגע משתגע 1 760 x devenir fou להשתגע x התפעל שגעהשתדל משתדל 2 762 efforcer (s') להשתדל התפעל שדלהשתזף משתזף 1 x bronzer (se) להשתזף x התפעל שזף

משתחררהשתחרר 772 liberer (se) להשתחרר התפעל שחררהשתייך משתייך 5 appartenir להשתייך התפעל שיךהשתכר משתכר 788 enivrer (s') להשתכר התפעל שכרהשתכר משתכר gagner (un salaire) להשתכר התפעל תכרהשתלב משתלב 4 790 integrer להשתלב התפעל שלבהשתלם משתלם 1 796 etre rentable להשתלם x התפעל שלםהשתלם משתלם 1 796 spécialiser (se) להשתלם x התפעל שלם

1 807 x faire entendre (se) להשתמע x התפעל שמעהשתמש משתמש 0 813 x utiliser, employer להשתמש x התפעל שמשהשתנה משתנה 1 816 changer (devenir diff להשתנות התפעל שנה

accrocher (s') להשתרש התפעל שרשהשתתף משתתף 1 x participer להשתתף x התפעל תתףהשתתק משתתק 841 taire (se) להשתתק התפעל שתקהתאהב מתאהב 0 4 x tomber amoureux להתאהב x התפעל אהבהתאחד 9 unir (s') להתאחד התפעל אחדהתאים מתאים 1 844 x convenir להתאים x הפעיל תאם

התאכזב מתאכזב 4 15 decu (être) להתאכזב התפעל אכזבהתאמן מתאמן 5 21 entrainer (s') להתאמן התפעל אמן

21 exercer (s') להתאמן התפעל אמןהתאמץ מתאמץ 3 23 efforcer (s') להתאמץ התפעל אמץ

convertir (se) à l'isla להתאסלם התפעל אסלםהתאסף מתאסף 27 rassembler (se), regr להתאסף התפעל אסףהתארגן מתארגן 1 35 x organiser (s') להתארגן x התפעל ארגןהתארח מתארח 1 etre l'hote de להתארח x התפעל ארחהתארך מתארך prolonger (se) להתארך התפעל ארך

etre hospitalise להתאשפז התפעל אשפז x murir להתבגר x התפעל בגר

התבדח מתבדח 3 plaisanter להתבדח התפעל בדחהתבולל מתבולל 1 assimiler (s') להתבולל x התפעל בולל

contempler להתבונן התפעל בנן התבייש מתבייש 0 x avoir honte להתבייש x התפעל בישהתבסס מתבסס 1 75 x baser (se) להתבסס x על התפעל בססהתברר מתברר 2 86 x averer (s') להתברר x התפעל בררהתגאה מתגאה 5 enorgueillir (s') להתגאות התפעל גאההתגבד מתגבד 0 93 surmonter להתגבר על התפעל גברהתגייס מתגייס 5 105 enroler (s') להתגייס התפעל גיסהתגייר מתגייר 5 convertir (se) au jud להתגייר התפעל גירהתגלה מתגלה 1 106 x decouvrir (se) להתגלות x התפעל גלההתגלה מתגלה 1 106 x reveler (se) להתגלות x התפעל גלה

ל"נל"גל"הל"גל"ה

ל"גל-

מ- ל- ב- מ-

ל,ב-

ל"גב-

ל"ה

ב-

פ"ג ע"גב-

ל-

ל"נל"נ

ל- ב,אצל- ל"ג

ל"ג

ל- ל"ה

ל"הל"ה

S359
Jacques SCHAPIRA: léhachmid
S361
léhachpi'a
S363
léhachki'a
S364
Jacques SCHAPIRA: léhachrot
S365
Jacques SCHAPIRA: léhachrot
S367
Jacques SCHAPIRA: léhichtadèl
S370
infinitif inusité
S371
Jacques SCHAPIRA: léhichtaker
S372
Jacques SCHAPIRA: léhisstakér
S378
Jacques SCHAPIRA: léhichtanot
S393
Jacques SCHAPIRA: léhit'arè#
S403
léhitgabér
Page 30: Tabela Verbos-hebraico

109 x raser se להתגלח x התפעל גלחהתגעגע מתגעגע 0 118 x languir להתגעגע x התפעל געגע

התגרשה מתגרש 3 120 x divorcer להתגרש x התפעל גרשהתגשם מתגשמ 3 122 realiser (se) להתגשם את התפעל גשםהתווכח מתווכח 2 discuter להתווכח x התפעל וכחהחחבר מתחבר 3 184 associer (s') להתחבר התפעל חבר

1 x recommencer להתחדש x התפעל חדשהתחדש מתחדש 1 x renouveler (se) להתחדש x על התפעל חדשהתחזק 194 x fortifier (se) להתחזק x התפעל חזקהתחייב מתחייב 2 engager (s') להתחייב התפעל חיבהתחיל מתחיל 0 849 x commencer להתחיל x את הפעיל תחל

התחמם מתחמם 1 215 x rechauffer (se) להתחמם x התפעל חמםהתחפש 225 deguiser (se) להתחפש התפעל חפשהתחרט מתחרט 2 231 repentir (se) להתחרט התפעל חרטהתחשב מתחשב 2 233 considerer (tenir com להתחשב ב התפעל חשבהתחתן מתחתן 0 243 x marier (se) להתחתן x עם התפעל חתן

desesperer (se) להתייאש התפעל יאשהתיידד מתיידד 0 lier (se) להתיידד עם התפעל ידדהתייחס מתייחס 3 269 traiter, rapporter a (s להתייחס התפעל יחסהתייעץ מתייעץ 3 282 consulter להתייעץ התפעל יעץהתייצב presenter (se) להתייצב התפעל יצבהתיישב מתיישב 1 297 x installer (s') להתיישב x התפעל ישב

303 avoir l'honneur להתכבד התפעל כבדהתכוון מתכוון 3 313 avoir l'intention de להתכוון התפעל כוןהתכונן מתכונן 3 311 x preparer (se) להתכונן x התפעל כון

319 rassembler (se) להתכנס התפעל כנסהתכטב מתכתב 0 333 x correspondre להתכתב x עם התפעל כתבהתלבט מתלבט 2 hesiter להתלבט התפעל לבטהתלבש מתלבש 1 336 x habiller (s') להתלבש x על התפעל לבשהתלהב מתלהב 3 enthousiasmer (s') להתלהב התפעל להבהתלונן מתלונן 2 344 plaindre (se) להתלונן x על התפעל לון

התלכלך מתלכלך 4 353 salir (se) להתלכלך x התפעל לכלךהתלקח מתלקח 3 356 enflammer (s') להתלקח התפעל לקחהתמודד מתמודד 0 358 x affronter להתמודד x עם התפעל מדדמתמוטטהתמוטט 3 361 effondrer (s') להתמוטט התפעל מוט

specialiser (se) להתמחות ב התפעל מחההתמכר מתמכר 4 364 adonner (s') להתמכר התפעל מכרהתמלא מתמלא 0 366 x remplir (se) להתמלא x התפעל מלא

378 connaître (s'y) להתמצא ב התפעל מצא378 etre competent להתמצא ב התפעל מצא378 orienter (s') להתמצא ב התפעל מצא

התמקח מתמקח 5 marchander להתמקח על התפעל מקח 381 etaler (s') להתמרח התפעל מרח

התנגב מתנגב 3 394 essuyer (s') להתנגב התפעל נגבהתנגד מתנגד 0 395 x opposer (s') להתנגד x התפעל נדבהתנדב מתנדב 0 403 x etre volontaire להתנדב x התפעל נדבהתנדב מתנדב 0 403 x porter volontaire (se) להתנדב x התפעל נדבהתנהג מתנהג 0 405 x comporter (se) להתנהג x עם התפעל נהג

407 derouler (se) להתנהל התפעל נהלimplanter (s') להתנחל התפעל נחל

התנפל מתנפל 435 jetter (se) להתנפל על התפעל נפל

ל"גל- ל"גמ-

עם ,על ל"ג

ע"גב- ל-

פ"ג

ל, אל ע"גב,עם- ע"ג

ב- ב-

ל- ל-

בין...לבין

מ-

מ- ל"ג

ע"ול"ה

ל- ל"אל"אל"אל"אל"גל"ג

ל-

ל- ע"גע"גע"ג

S410
léhitgaréch
S412
Jacques SCHAPIRA: léhitvakéa#
S415
Jacques SCHAPIRA: léhit#dèch
S426
léhit'ya#éss
S427
léhit'ya'ets
S431
Jacques SCHAPIRA: léhitkavén
S439
léhitla#lé#
Page 31: Tabela Verbos-hebraico

התנצל מתנצל 2 440 excuser (s') להתנצל x התפעל נצל76 realiser se להתנצע התפעל נצע

x convertir (se) au chri להתנצר x התפעל נצרהתנקם מתנקם 5 venger (se) להתנקם התפעל נקםהתנשק מתנשק 0 451 x embrasser (s') להתנשק x עם התפעל נשק

x detacher (se) להתנתק x התפעל נתקהתעוור מתעוור 509 aveugler (s') להתעוור התפעל עורהתעוור מתעוור 509 devenir aveugle להתעוור התפעל עור

507 envoler (s') להתעופף כפולים התפעל עוף509 reveiller (se) להתעורר התפעל עור

התעייף מתעייף 1 x fatiguer (se) להתעייף x התפעל עיףהתעניין מתעניין 0 529 x interesser (s') להתעניין x התפעל עניןהתעשק מתהסק 5 530 x occuper (s') להתעסק x התפעל עסקהתעצבן מתעצבן 5 enerver (s') להתעצבן התפעל עצבןהתעקש מתעקש 5 obstiner (s') להתעקש התפעל עקשהתערב מתערב 5 536 intervenir להתערב התפעל ערב

579 exploser להתפוצץ כפולים התפעל פצץהתפטר 560 demissionner להתפטר התפעל פטרהתפלא מתפלא 3 563 etonner (s') להתפלא התפעל פלא

resquiller להתפלח התפעל פלחהתפלל מתפלל 0 566 x prier להתפלל x התפעל פלל

568 liberer (se) להתפנות התפעל פנההתפעל מתפעל 1 575 x admirer להתפעל x התפעל פעל

eclater להתפקע התפעל פקעהתפרנס מתפרנס 1 592 x gagner (sa vie) להתפרנס x התפעל פרנס

מתפרסםהתפרסם 0 594 devenir celebre להתפרסם x התפעל פרסםמתפרסםהתפרסם 1 594 x etre publie(é) להתפרסם x התפעל פרסם

595 dechainer (se) להתפרע התפעל פרעהתפשט מתפשט 2 606 deshabiller (se) להתפשט התפעל פשטהתפתח מתפתח 3 609 developper (se) להתפתח התפעל פתחהתקבל מתקבל 0 648 etre recu להתקבל x התפעל קבלהתקדם מתקדם 0 654 x avancer להתקדם x אל התפעל קדםהתקדם מתקדם 0 654 x progresser להתקדם x התפעל קדם

attrouper (s') להתקהל התפעל קהלהתקיים מתקיים 2 667 x avoir lieu, exister להתקיים x התפעל קים

מתקין 3 installer להתקין את הפעיל תקןהתקלח מתקלח 3 x doucher (se) להתקלח x התפעל קלחהתקמת מתקמט 3 chiffoner (se) להתקמט התפעל קמטהתקרב מתקרב 0 685 x approcher (s') להתקרב x התפעל קרבהתקרב מתקרב 0 685 x rapprocher (se) להתקרב x התפעל קרבהתקרר מתקרר 1 690 x refroidir (se) להתקרר x התפעל קררהתקשר מתקשר 0 695 x contacter, s'attacher להתקשר x התפעל קשרהתראה מתראה 0 698 x revoir (se) להתראות x עם התפעל ראההתרגז מתרגז 3 702 enerver (s'), facher ( להתרגז בגלל התפעל רגזהתרגל מתרגל 1 704 x habituer (s') להתרגל x התפעל רגלהתרגש מתרגש 1 706 x emouvoir (s') להתרגש x התפעל רגש

714 elever (s') להתרומם התפעל רום716 demener (se) להתרוצץ התפעל רוץ

vider (se) להתרוקן התפעל ריק avertir (mettre en ga להתרות הפעיל תרת

התרחץ מתרחץ 0 719 baigner (se) להתרחץ x ב התפעל רחץ

על,של"ג

ב-

ע"ומ- ע"גב- פ"גב- פ"ג

פ"גפ"ג

ב- פ"ג

מ- ל"גל"ג

ל,ש ל"ה

מ- ע"גל"ג

מ-

ל"ג

ב- ל"ג

ל,בע"גע"ו

התק'ןל"ג

ל, אל- ל-

ל,אלל"ה

ל- מ,בגלל

ע"וע"וע"ו

ב- ל"הע"ג

S471
léhit'assék
S472
léhit'atsbén
S473
léhit'akéch
S477
lé'itpalé
S508
Jacques SCHAPIRA: léhatrot
Page 32: Tabela Verbos-hebraico

התרחץ מתרחץ 0 719 x laver (se) להתרחץ x ב התפעל רחץהתרחק מתרחק 1 721 x eloigner (s') להתרחק x התפעל רחקהתרחש מתרחש 4 723 survenir, se produire להתרחש התפעל רחשהתרכז מתרכז 3 727 concentrer (se) להתרכז x התפעל רכז

התרשם מתרשם 3 745 etre impressionne (é) להתרשם התפעל רשם 747 etre furieux להתרתח התפעל רתח

assurer (s') לוודא פיעל ודאויתר מוותר 1 159 ceder, renoncer לוותר על פיעל ותראמר אומר 0 25 x dire x פעל אמרזיהה מזהה 3 159 identifier לזהות את פיעל זההזיהה מזהה 3 159 reconnaitre לזהות את פיעל זההזיהם מזהם polluer, infecter, souil לזהם את פיעל זהם

זז זז 0 163 x bouger לזוז x פעל זוזזחל זוחל 164 ramper לזחול פעל זחלזייף מזייף contrefaire לזייף פיעל זיףזייף מזייף falsifier לזייף את פיעל זיףזכר זוכר 0 167 x rappeler (se) לזכור x את פעל זכרזכה זוכה 3 165 gagner (prix, procès) לזכות פעל זכה

165 acquitter, exempter לזכות את פעל זכהזרח זורח lever (se, soleil) לזרוח פעל זרחזרם זורם 3 couler (se deverser) לזרום פעל זרםזרק זורק 2 179 jeter לזרוק x את פעל זרקזירז מזרז 177 accelerer לזרז את פיעל זרז

חיבב מחבב 2 181 affectionner לחבב את פיעל חבבחבש חובש 5 porter (un chapeau) לחבוש את פעל חבשחיבק מחבק 3 182 enlacer לחבק פיעל חבקחיבק מחבק 5 182 etreindre לחבק את פיעל חבקחיבר מחבר 1 185 x additionner לחבר x את פיעל חברחיבר מחבר 1 185 x joindre לחבר x את פיעל חברחגג חוגג 0 186 x celebrer, feter לחגוג x את פעל חגג

חידש מחדש 1 x renouveler, renover, לחדש x את פיעל חדשfavoriser לחונן חנן

חקק חוקק 3 x legiferer לחוקק x את פעל חקקחזר חוזר 0 197 x repeter לחזור x על פעל חזרחזר חוזר 0 197 x revenir, reviser לחזור x פעל חזר

prevoir לחזות פיעל חזהחיזר מחזר 197 draguer לחזר פיעל חזרחטף חוטף enlever, kidnapper לחטוף את פעל חטףחיה חי 0 201 x vivre לחיות x פעל חיהחייב מחייב 1 obliger לחייב x את פיעל חיבחייך מחייך 2 203 x sourire לחייך x פיעל חיך

חיכה מחכה 0 204 x attendre לחכות x פיעל חכהחלם חולם 0 207 x rever לחלום x על פעל חלםחלף חולף 208 passer לחלוף פעל חלףחלק חולק 1 213 partager לחלוק x את פעל חלקחלה חולה 2 204 etre malade לחלות פעל חלהחילץ מחלץ 1 210 depanner (véhicule) לחלץ x את פיעל חלץחילץ מחלץ 1 210 sauver לחלץ x את פיעל חלץחילק מחלק 1 213 x diviser לחלק x את פיעל חלקחימם מחמם 2 215 x chauffer לחמם x את פיעל חמםחינה מחנה 2 x camper לחנות x פיעל חנה

מ- ע"גב-

מ- ל"גל"ג

לומר, לאמור ל- פ"אל"הל"הע"ג

מ- ע"וע"ג

ב- ל"הל"הפ"ג

פ"ג

פ"ג

פ"ג

ל- פ"גל"ה

פ"גב- ל"ה

ל- ל- ל"ה

פ"גב- פ"ג

ל"ה

ל"ה

S516
SCHAPIRA: lévadé
S517
Jacques SCHAPIRA: lévatèr
S523
Jacques SCHAPIRA: liz#ol
S530
lizrom
S533
Jacques SCHAPIRA: lé#abèv
S534
la#boch
S537
Jacques SCHAPIRA: lé#bér
S538
lé#abér
S539
la#gog
S547
Jacques SCHAPIRA: la#tof
S553
SCHAPIRA: la#alof
S556
lé#alèts
S557
lé#alèts
Page 33: Tabela Verbos-hebraico

חינה מחנה 2 x stationner לחנות x פעל חנהחינך מחנך 1 217 x eduquer לחנך x את פיעל חנךחסך חוסך 2 219 economiser (eau, te לחסוך פעל חסךחסם חוסם 5 bloquer לחסום את פעל חסםחסר חוסר 0 220 x faire defaut לחסור x פעל חסרחסר חוסר 0 220 x manquer לחסור x פעל חסר

liquider לחסל את פיעל חסלחיסן מחסן immuniser לחסן את פיעל חסן

220 soustraire לחסר פיעל חסרחפר חופר 223 creuser לחפור פעל חפר

חיפש מחפש 0 225 x chercher, rechercher לחפש x את פיעל חפשחצה חוצה 2 separer (en 2) לחצות את פעל חצהחצה חוצה 2 traverser לחצות את פעל חצהחקק חוקק graver (pierre) לחקוק פעל חקקחקר חוקר 3 228 enqueter לחקור x את פעל חקר

חישב מחשב 0 234 calculer לחשב x את פיעל חשבחשב חושב 0 233 x penser לחשוב x על פעל חשבחשד חושד 236 soupçonner לחשוד את פעל חשדחשף חושף mettre au jour לחשוף את פעל חשףחשש חושש 3 craindre לחשוש פעל חששחתך חותך 2 239 couper לחתוך את פעל חתךחתם חותם 0 241 x signer לחתום x על פעל חתםטבע טובע 245 noyer (se) לטבוע פעל טבעטיגן מטגן 4 247 x frire לטגן x את פיעל טגן

טיהר מטהר purifier לטהר את פיעל טהרטס טס 0 248 x voler avion לטוס x פעל טוס

טייל מטייל 0 250 x promener (se) לטייל x פיעל טילטלפן מטלפן 0 x telephoner לטלפן x פיעל טלפןטעם טועם 0 252 x gouter לטעום x את פעל טעםטען טוען 3 255 x pretendre, plaider, a לטעון x פעל טען

טעה טועה 0 250 x tromper (se) לטעות x פעל טעהטיפח מטפח 256 soigner, cultiver לטפח את פיעל טפחטיפל מטפל 1 257 x soigner, traiter לטפל x פיעל טפלטיפס מטפס 3 259 grimper לטפס על פיעל תפס

יזם יוזם 5 entreprendre ליזום את פעל יזםייבש מייבש 1 262 x secher לייבש x את פיעל יבש

266 renseigner ליידע פיעל ידעייחד מייחד assigner לייחד את פיעל יחד

274 mettre au monde ליילד פיעל ילדייסד מייסד 276 fonder לייסד את פיעל יסדייצא מייצא 286 exporter לייצא את פיעל יצאיישב מיישב 1 297 x installer ליישב x את פיעל ישב

appliquer ליישם את פיעל ישםנפל נופל 0 435 x tomber ליפול x פעל נפליצר יוצר 3 291 fabriquer ליצור את פעל יצרירה יורה 295 tirer (avec une arme) לירות פעל ירהישן יושן 0 301 x dormir לישון x פעל ישן

כאב כואב 0 302 x faire mal לכאוב x פעל כאבכיבד מכבר 2 303 respecter לכבד פיעל כבדכבש כובש 5 310 conquerir לכבוש את פעל כבשכיבה מכבה 3 306 eteindre לכבות את פיעל כבה

ל"הפ"גפ"ג

ל- פ"גל- פ"ג

פ"גפ"ג

פ"גל"הל"ה

ב- פ"גפ"גפ"גפ"ג

מ-

פ"גב- ל"ג

ל"נע"ג

ל- ע"ול,ב-

ל- ע"ג

ש- ע"גב- ל"ה

ל"גב-

פ"י

פ"גפ"י

מ,על- פ"נ

ב- ל"הפ"י ל"נב,על

ע"גב-

ל"ה

S561
Jacques SCHAPIRA: lé#anot
S563
Jacques SCHAPIRA: la#sso#
S564
la#som
S565
Jacques SCHAPIRA: la#ssor
S566
la#ssor
S570
Jacques SCHAPIRA: la#por
S572
Jacques SCHAPIRA: la#tsot
S573
la#tsot
S574
la#kok
S576
lé#achèv
S577
la#chov
S578
Jacques SCHAPIRA: la#chod
S580
la#choch
S581
Jacques SCHAPIRA: la#to#
S583
Jacques SCHAPIRA: litbo'a
M602
Jacques SCHAPIRA: yichèv
S603
Jacques SCHAPIRA: léyassèm
S605
litsor
S608
li#'ov
Page 34: Tabela Verbos-hebraico

כיבס מכבס 3 308 laver (du linge) לכבס את פיעל כבסכלא כולא ecrouer לכלוא את פעל כלאכלל כולל 0 317 x inclure לכלול x פעל כלל

nourrir, entretenir לכלכל את פיעל כלכלnommer לכנות את פיעל כנה

324 couvrir לכסות את פיעל כסהכעס כועס 0 326 x facher (se), etre en c לכעוס x על פעל כעס

enlaidir לכער את פיעל כערכפה כופה contraindre לכפות על פעל כפהכתב כותב 0 333 x ecrire לכתוב x את פעל כתב

חיתר מכתר encercler לכתר את פיעל כתרלבש לובש 0 336 x porter (un vêtement) ללבוש x את פעל לבש

274 accoucher ללדת פעל ילדלוה לווה 2 339 emprunter (argent) ללוות את פעל לוה

ליווה מלווה 5 340 accompagner ללוות את פיעל לוהלן לן 3 343 coucher ללון פעל לון

לחץ לוחץ 5 346 presser ללחוץ את פעל לחץ 346 serrer la main ללחוץ יד פעל לחץ

ליכלך מלכלך 5 352 salir ללכלך את פיעל לכלךהלך הולך 1 150 x aller ללכת x פעל הלך

לימד מלמד 0 353 x enseigner ללמד x את פיעל למדלמד לומד 0 353 x apprendre ללמוד x את פעל למדלעג לועג 5 355 moquer (se) ללעוג פעל לעגלעס לועס macher ללעוס את פעל לעסלעס לועס mastiquer ללעוס את פעל לעסמאס מואס 5 repugnier למאוס פעל מאסמדד מודד 5 358 mesurer למדוד את פעל מדד

מיהר ממהר 0 360 x depecher, hater (se) למהר x פיעל מהרמת מת 0 362 x mourir למות x פעל מות

מחק מוחק 0 x effacer למחוק x את פעל מחקprotester למחות פעל מחה

מיין ממיין 3 trier, selectionner למיין את פיעל מיןמכר מוכר 0 364 x vendre למכור x את פעל מכר

מילא ממלא 0 366 x remplir למלא x את פיעל מלאמנע מונע 0 373 x empecher, eviter למנוע x פעל מנע

מינה ממנה 370 nommer למנות פיעל מנהמסר מוסר 0 375 x remettre, transmettre למסור x את פעל מסר

ecraser למעוך את פעל מעךמצא מוצא 0 377 x trouver למצוא x את פעל מצא

מצא חן מוצא חן 0 377 x plaire למצוא חן x פעל מצא epuiser למצות את פיעל מאה

מיצע ממוצע faire la moyenne למצע את פיעל מצע localiser למקם את פיעל מקם placer למקם את פיעל מקם

מרד מורד 5 379 revolter (se) למרוד פעל מרדמרח מורח 5 381 etendre למרוח את פעל מרחמרט מורט arracher למרוט את פעל מרטמשך מושך 5 383 tirer למשוך את פעל משךמשל מושל 5 gouverner למשול את פעל משלמשה מושה tirer de l'eau למשות פעל משה

etirer למתוח את פעל מתח

ל"גב-

ל"הל"הע"גע"גל"ה

ע"ג

פ"נל"הל"ה

ל"ג

ל, אל פ"י

ל- ע"גע"גע"גע"ג

ל- ע"גע"ו מ-

ע"גפ"ג

ל"אמ- ל"ג

ל"ה

ל"גב- ל"ג

ל"הל"ג

ב- ל"ג

מ- ל"הל"ג

S622
Jacques SCHAPIRA: lé#atèr
S624
SCHAPIRA: lalédèt
M625
lava
N625
lové
S625
lilvot
M626
SCHAPIRA: liva
N626
SCHAPIRA: mélavé
N640
mét
S641
lim#ok
S643
lémayen
S644
limkor
S646
limno'a
S649
Jacques SCHAPIRA: lim'o#
S650
limtso
S657
limroa#
S661
Jacques SCHAPIRA: limchot
S662
Jacques SCHAPIRA: limtoa#
Page 35: Tabela Verbos-hebraico

faire marcher למתוח את פעל מתח tendre למתוח את פעל מתח

נאף נואף tromper (conjoint) לנאוף את פעל נאףנבח נובח 5 390 aboyer לנבוח על פעל נבחניגב מנגב 3 394 x essuyer לנגב x את פיעל נגבנגע נוגע 2 399 toucher לנגוע פעל נגעניגן מנגן 1 397 x jouer (de la musique) לנגן x פיעל נגןנדד נודד 404 errer, migrer לנדוד פעל נדדבהג נוהג 0 405 x conduire לנהוג x את פעל נהגניהל מנהל 0 407 x diriger לנהל x את פיעל נהל

נח נח 0 409 x reposer (se) לנוח x פעל נוחנזל נוזל couler לנזול פעל נזל

נחר נוחר ronfler לנחור פעל נחרנחת נוחת 3 416 atterrir לנחות על פעל נחת

consoler לנחם את פיעל נחסניחש מנחש 4 deviner לנחש את פיעל נחש

neutraliser לנטרל את פיעל נטרל424 deduire לנכות את פיעל נכה

נימנל מנמל 1 x somnoler לנמנם x פיעל נמנםנסע נוסע 0 430 x voyager לנסוע x פעל נסע

ניסה מנסה 1 429 x essayer לנסות x את פיעל נסהניסח מנסח 5 formuler לנסח את פיעל נסחנעל נועל 0 434 x chausser לנעול x את פעל נעלנעל נועה 0 434 x verrouiller לנעול x את פעל נעלניער מנער 5 secouer, agiter לנער את פיעל נער

256 gonfler לנפח את פיעל טפחניצח מנצח 4 438 vaincre לנצח פיעל נצחניצח מנצח 5 438 diriger (un orchestre) לנצח על פיעל נצחניצח מנצח 5 438 triompher לנצח על פיעל נצחנקם נוקם venger לנקום פעל נקםניקה מנקה 0 443 x nettoyer לנקות x את פיעל נקהנשך נושך 5 mordre לנשוך את פעל נשךנשם נושם 3 449 respirer לנשום פעל נשםנישק מנשק 0 451 x embrasser לנשק x את פיעל נשקניתח מנתח 3 454 operer לנתח x את פיעל נתחניתק מנתק 1 x couper (courant, tél לנתק x את פיעל נתקניתק מנתק 1 x interrompre (courant, לנתק x את פיעל נתקסבל סובל 2 460 souffrir, tolerer לסבול x פעל סבלסיבך מסבך 4 459 compliquer לסבך את פיעל סבך

subventionner לסבסד פיעל סבסדסגר סוגד 0 465 x fermer לסגור x את פעל סגרסיגל מסגל 2 464 adapter לסגל את פיעל סגלסידר מסדר 0 468 x arranger לסדר x את פיעל סדרסידר מסדר 1 468 x ranger לסדר x את פיעל סדרסחב סוחב tirer לסחוב את פעל סחבסחט סוחט 3 essorer, pressurer לסחוט את פעל סחטסחט סוחט 3 presser (un fruit) לסחוט את פעל סחטסחט סוחט pressurer לסחוט את פעל סחטסטר סוטר gifler לסטור על פעל סטרסטה סוטה 3 devier לסטות מן פעל סטהסיים מסיים 0 473 x achever, terminer לסיים x את פיעל סים

ל"גל"גע"גל"ג

פ"נ+ל"הב- ב-

ע"גע"ג

ב- ע"ו

ע"גע"גע"גע"ג

ל"ה

ל"ג פ"נל- ל"הל"גע"גע"גע"גל"ג

את,על ל"גל"גל"ג

ל"ה

ל"ג

מ,מן-

ע"גע"גע"גע"ג

ל"ה

S663
limtoa#
S664
limtoa#
S666
linboa#
S676
lin#ot
S681
Jacques SCHAPIRA: lénamnèm
M683
Jacques SCHAPIRA: nissa
S684
lénasséa#
M689
nitsa#
M690
nitsa#
M691
nitsa#
M693
nika
S700
Jacques SCHAPIRA: lissbol
S711
Jacques SCHAPIRA: listor
Page 36: Tabela Verbos-hebraico

סייע מסייע 474 aider לסייע את פיעל סיעסיכם מסכם 1 476 x resumer לסכם x את פיעל סכםסיכן מסכן 1 x mettre en danger לסכן x את פיעל סכןסיכן מסכן 1 x risquer לסכן x את פיעל סכןסלח סולח 0 479 x pardonner לסלוח x פעל סלחסילק מסלק 5 480 renvoyer לסלק את פיעל סלקסמך סומך 1 482 compter sur לסמוך על פעל סמךסימל מסמל 5 symboliser לסמל את פיעל סמלסימן מסמן 2 marquer לסמן x את פיעל סמן

egouter לסנן את פיעל סנן filtrer לסנן את פיעל סנן

ספר סופר 2 491 compter לספור x את פעל ספרסיפר מספר 0 490 x raconter לספר x את פיעל ספרסירב מסרב 4 493 refuser לסרב פיעל סרבסרג סורג tricoter לסרוג פעל סרג

dessiner לסרטט פיעל סרטטסירק מסרק 1 494 x coiffer לסרק x את פיעל סרקסירק מסרק 1 494 x peigner לסרק x את פיעל סרקעיבד מעבד 2 498 transformer, adapter לעבד פיעל עבדעבד עובד 0 498 x travailler לעבוד x פעל עבדעבר עובר 0 501 x passer, outrepasser לעבור x פעל עבר

עידכן מעדכן actualiser לעדכן את פיעל עדכןעף עף 0 507 x voler (oiseau) לעוף x פעל עוף

reveiller לעורר את פעל עררעזב עוזב 0 511 x abandonner לעזוב x את פעל עזבעזב עוזב 0 511 x quitter לעזוב x את פעל עזבעזר עוזר 0 512 x aider לעזור x פעל עזר

עטף עוטף 5 513 envelopper לעטוף פעל עטף516 empecher, retarder לעכב פיעל עכב

עלה עולה 1 519 x monter לעלות x פעל עלהעמד עומד 0 524 x dresser (se), etre de לעמוד x פעל עמד

524 etre sur le point de לעמוד פעל עמדענה עונה 0 528 x repondre לענות x פעל ענה

עיבה מענה torturer לענות פיעל ענהעניין מעניין 0 529 x interesser לעניין x את פיעל עניןעסק עוסק 0 530 x exercer (un métier) לעסוק x פעל עסקעסק עוסק 0 530 x occuper (s') de לעסוק x פעל עסק

עיצבן מעצבן 5 x enerver לעצבן x את פיעל עצבןעצר עוצר 2 534 arreter לעצור x את פעל עצרעקב עוקב 1 535 x suivre לעקוב x אחרי פעל עקבעירב מערב 536 impliquer, méler לערב את פיעל ערב

עירבב מערבב melanger לערבב את פיעל ערבבערך עורך 0 539 x arranger לערוך x את פעל ערךערך עורך 0 539 x mettre la table לערוך x את פעל ערךערך עורך 0 539 x rediger לערוך x את פעל ערך

obscurcir לערפל את פעל ערפלעשה עושה 0 543 x faire לעשות x את פעל עשהעישן מעשן 0 545 x fumer לעשן x את פיעל עשןפיאר מפאר parer לפאר את פיעל פארפגע פוגע 3 549 blesser לפגוע x פעל פגעפגע פוגע 3 549 offenser לפגוע x את פעל פגע

ל"ג

ל, על- ל"ג

ל-

ע"גע"ג

ל- פ"ג

את,ל פ"ג

ל- ע"ו

פ"גל- פ"ג

את, בפ"ג

ל- ל"ה

ל- ל"ה פ"גל-

פ"גב- פ"גב- פ"ג

פ"גפ"גפ"גפ"ג

ל"ה

ע"גב- ל"ג

ל"ג

M714
Jacques SCHAPIRA: siy'a
S714
Jacques SCHAPIRA: léssayé'a
S715
Jacques SCHAPIRA: léssakèm
S723
Jacques SCHAPIRA: léssanén
S724
Jacques SCHAPIRA: léssanén
S728
Jacques SCHAPIRA: lissrog
S729
Jacques SCHAPIRA: lésartèt
S737
Jacques SCHAPIRA: lé'orér
S738
la'azov
S739
Jacques SCHAPIRA: la'azov
S741
la'atof
S746
SCHAPIRA: la'anot
S747
Jacques SCHAPIRA: lé'anot
S749
Jacques SCHAPIRA: la'assok
S750
la'assok
S751
lé'atsbén
S752
Jacques SCHAPIRA: la'atsor
S756
Jacques SCHAPIRA: la'aro# = préparer, faire, organiser
S757
la'aro# = préparer, faire, organiser
S758
la'aro# = préparer, faire, organiser
Page 37: Tabela Verbos-hebraico

פגש פוגש 0 552 x rencontrer לפגוש x פעל פגשפיהק מפהק 1 bailler לפהק x פיעל פהקפיזר מפזר 5 555 x disperser, eparpiller לפזר x את פיעל פזרפחד מפחד 0 557 x craindre לפחד x פיעל פחדפחד פוחד 0 557 avoir peur לפחוד x מן פעל פחדפטר פוטר 5 560 dispenser לפטור מן פעל פטר

פטפט מפטפט 0 559 x bavarder לפטפט x פיעל פטפטפיטר מפטר 4 560 licencier, congedier לפטר את פיעל פטרפלט פולט 564 echaper לפלוט פעל פלט

x envahir לפלוש x את פעל פלושפנה פונה 0 567 x adresser (s') לפנות x פעל פנהפנה פונה 0 567 x tourner לפנות x פעל פנהפינה מפנה 1 567 evacuer, vider לפנות x פיעל פנהפינק מפנק 5 gater לפנק את פיעל פנקפסח פוסה enjamber לפסוח את פעל פסחפסק פוסק 5 572 statuer, cesser לפסוק את פעל פסקפיסל מפסל 1 x sculpter לפסל x את פיעל פסל

פיספס מפספס 5 rater לפספס את פיעל פספספעל פועל 1 575 x fonctionner לפעול x פעל פעל

battre (cœur) לפעום פעל פעםפצע פוצע 5 577 blesser לפצוע פעל פצע

dedommager לפצות פיעל פצהפקד פוקד 581 ordonner לפקוד על פעל פקד

פיקח מפקח 585 inspecter, surveiller, לפקח על פיעל פקחetre bienveillant לפרגן פיעל פרגו

fleurir לפרוח את פעל פרחפרט פורט 4 590 faire de la monaie לפרוט פעל פרטפרצ פורץ 5 597 cambrioler לפרוץ פעל פרץפרצ פורץ 5 597 declarer (se) לפרוץ פעל פרץפרצ פורץ 5 597 eclater (de rire) לפרוץ פעל פרץפרצ פורץ 5 597 fondre (en larmes) לפרוץ פעל פרץפרצ פורץ 5 597 penetrer לפרוץ פעל פרץפרש פורש etendre, deployer לפרוש את פעל פרש

פירסם מפרסם 1 594 x editer, publier לפרסם x את פיעל פרסםפירק מפרק 5 599 demonter, decompos לפרק את פיעל פרקפשט פושט 4 606 enlever (vêtement) לפשוט את פעל פשט

606 faire faillite לפשוט רגל פעל פשטפישט מפשט 606 simplifier לפשט את פיעל פשטפתח פותח 0 609 x ouvrir לפתוח x את פעל פתחפתר פותר 2 613 resoudre לפתור את פעל פתח

פיתח מפתח 1 610 developper לפתח את פיעל פתחיצא יוצא 0 285 x sortir לצאת x פעל יצא

צבט צובט pincer לצבוט את פעל צבטצבע צובע 1 614 peindre (colorier) לצבוע x את פעל צבע

cumuler לצבור את פיעל צברצדק צודק 1 617 avoir raison לצדוק x פעל צדקציווה מצווה 4 ordonner לצוות על פיעל צוה

צם צם 0 x jeuner לצום x פעל צוםצחק צורק 0 621 x rire לצחוק x פעל צחקציין מציין 2 623 indiquer, marquer, no לציין x פיעל ציןצייר מצייר 1 625 dessiner לצייר x את פיעל ציר

ב, את- ע"ג

מ,מן- ע"גע"ג

אל- ל"הל- ל"ה

ל"ה

ל"ג

ב- ע"גע"ג

ב- ל"גל"ה

ל"ג

ל"ג

ע"ג

ל"ג

ל"גפ"י ל"אל-,מ-

ל"ג

ל"הע"ו

על, ל ע"גל"נ

S767
léfazér
S768
Jacques SCHAPIRA: léfa#ed
S770
liftor
S773
Jacques SCHAPIRA: liflot
S775
SCHAPIRA: lifnot
S776
SCHAPIRA: lifnot
S777
Jacques SCHAPIRA: léfanot
S779
Jacques SCHAPIRA: lifssoa#
S780
lifssok
S787
Jacques SCHAPIRA: lifkod
S788
Jacques SCHAPIRA: léfaké'a#
S790
Jacques SCHAPIRA: lifroa#
S792
lifrots
S793
lifrots
S794
lifrots
S795
lifrots
S796
lifrots
S797
lifross
S798
léfarssèm
S802
Jacques SCHAPIRA: léfachèt
S806
SCHAPIRA: latsèt
S807
Jacques SCHAPIRA: litsbot
S810
Jacques SCHAPIRA: litsdok
S811
Jacques SCHAPIRA: létsavot
S814
Jacques SCHAPIRA: létsayén
Page 38: Tabela Verbos-hebraico

צייר מצייר 1 625 peindre לצייר x את פיעל צירצילם מצלם 0 628 x filmer לצלם x את פיעל צלםצילם מצלם 0 628 x photographier לצלם x את פיעל צלם

צילצל מצלצל 0 630 x sonner לצלצל x פיעל צלצלצימצם מצמצם 632 reduire, restreindre לצמצם את פיעל צמצם

צעד צועד 5 638 x marcher לצעוד x פעל צעדצעק צועק 1 639 x crier לצעוק x על פעל צעקציער מצער 5 640 chagriner לצער את פיעל צערציפה מצפה 3 641 attendre לצפות פיעל צפהצפה צופה 3 641 observer לצפות פעל צפהצרח צורח 643 hurler לצרוח פעל צרחצרך צורך 5 644 consommer לצרוך את פעל צרך

צירף מצרף 646 joindre, adjoindre, a לצרף x את פיעל צרףקבע קובע 1 650 x determiner (rdv) לקבוע x את פעל קבעקבע קובע 1 650 x fixer (rdv) לקבוע x את פעל קבעקבע קובע 1 650 x prendre rendez-vous לקבוע x את פעל קבעקבר קובר 1 653 x enterrer לקבור את פעל קברקיבל מקבל 0 648 x recevoir לקבל x פיעל קבלקיבץ 651 x rassembler לקבץ x פיעל קבץקידם מקדם 3 654 promouvoir לקדם את פיעל קדםקיווה מקווה 1 660 x esperer לקוות x פיעל קוה

קם קם 0 661 x lever (se) לקום x פעל קוםלקח לוקח 0 x prendre לקחת x את פעל לקח

663 rapetisser לקטון את פעל קטןקטף קוטף 5 665 cueillir לקטוף את פעל קטףקיים מקיים 0 667 x accomplir לקיים x את פיעל קיםקלט קולט 668 absorber לקלוט את פעל קלטקילף מקלף eplucher; decortiquer לקלף את פיעל קלף

קילקל מקלקל 0 672 x abimer, deteriorer לקלקל x את פיעל קלקלקינא מקנא 5 673 jalouser לקנא פיעל קבאקנה קונה 0 675 x acheter לקנות x את פעל קנהקפא קופא 5 677 congeler, geler לקפוא את פעל קפאקפץ קופץ 5 680 sauter, faire un saut לקפוץ פעל קפץ

679 leser לקפח את פיעל קפחקיפל מקפל plier לקפל את פיעל קפלקצץ קוצץ 1 hacher לקצוץ x את פעל קצץקיצץ מקצץ 1 couper לקצץ x את פיעל קצץקיצץ reduire לקצץ את פיעל קצץקיצר מקצר 1 x raccourcir לקצר x את פיעל קצרקירב מקרב 1 x rapprocher לקרב x פיעל קרבקרא קורא 0 682 x appeler לקרוא x פעל קראקרא קורא 0 682 x lire לקרוא x את פעל קראקרע קורע 689 dechirer לקרוע את פעל קרעקרה קורה 0 688 x arriver (se produire) לקרות x פעל קרהקירר מקרר 3 690 x refroidir לקרר x את פיעל קרר

695 attacher לקשור את פעל קשרקישט מקשט 693 decorer לקשט את פיעל קשט

קישקש מקשקש 1 radoter לקשקש פיעל קשקשקישקש gribouiller לקשקש פיעל קשקש

קישר מקשר 0 695 x lier לקשר x את פיעל קשרראה רואה 0 698 x voir לראות x את פעל ראה

ל-

ל,ב ע"גע"גע"ג

ל- ל"הל"הל"ג

ל"גל"גל"ג

את,מ

ל- ל"הב- ע"ו

ל"ג פ"נ

ב- ל"גל"הל"ג

ל"ג

ל- ל- ל"א

ל"גל"גל"ה

ל"ה

S821
lits'od
S824
létsafot
S825
litspot
S826
Jacques SCHAPIRA: litsroa#
S829
Jacques SCHAPIRA: liqbo'a
S830
Jacques SCHAPIRA: liqbo'a
S831
Jacques SCHAPIRA: liqbo'a
S836
Jacques SCHAPIRA: lékavot
S839
Jacques SCHAPIRA: liqton
S840
liktof
S847
liqfo
S848
likpots
S851
liktsots
S852
lékatsèts
S858
Jacques SCHAPIRA: likro'a
Page 39: Tabela Verbos-hebraico

ריבע מרבע quadrupler לרבע את פיעל רבערגז 702 etre irrite לרגוז בגלל פעל רגז

espionner לרגל את פיעל רגלירד יורד 0 293 x descendre לרדת x פעל ירד

ריהט מרהט 5 x meubler לרהט x את פיעל רהט 711 espacer לרווח את פיעל רוח

רזה רוזה maigrir לרזות פעל רזהרחץ רוחץ 0 719 baigner לרחוץ את פעל רחץרחץ רוחץ 2 719 laver (le corps, un ob לרחוץ x את פעל רחץ

ריחם מרחם 4 718 apitoyer (s'), avoir pit לרחם על פיעל רחםרכב רוכב 2 725 x monter (à cheval) לרכוב x על פעל רכברכב רוכב 2 725 x rouler (à vélo, moto, לרכוב x על פעל רכב

729 posséder לרכוש את פעל רכשריכז מרכז 3 727 x concentrer, centralise לרכז x את פיעל רכזריכל cancaner לרכל על פיעל רכל

730 tromper לרמות את פיעל רמהריסק מרסק broyer לרסק פיעל רסקרעב רועב avoir faim לרעוב פעל רעברעד רועד 734 trembler לרעוד פעל רעדרצח רוצח 5 740 x assassiner לרצוח את פעל רצחרצה רוצה 0 738 x desirer (vouloir) לרצות x את פעל רצהריצה מרצה 0 738 x satisfaire לרצות x את פיעל רצהרצה רוצה 0 738 x vouloir לרצות x את פעל רצהריצף מרצף daller, carreler, pave לרצף את פיעל רצףרקד רוקד 0 742 x danser לרקוד x עם פעל רקדרשם רושם 1 745 dessiner לרשום את פעל רשםרשם רושם 1 745 x inscrire לרשום x את פעל רשםרשם רושם 2 745 noter לרשום את פעל רשםירש יורש 5 heriter לרשת פעל רשת

רתח רותח 5 747 bouillir (sens propre e לרתוח פעל רתח 747 enrager לרתוח פעל רתח

שאב שואב aspirer (liquide) לשאוב את פעל שאבשאב שואב puiser לשאוב את פעל שאבשאל שואל 0 750 x questionner לשאול x את פעל שאלשאף שואף 5 752 respirer לשאוף פעל שאףשאף שואף 752 aspirer (air) לשאוף פעל שאףנשא נושא 5 446 x porter לשאת x את פעל נשאשבר שובר 1 756 x briser לשבור x את פעל שברשבר שובר 1 756 x casser לשבור x את פעל שברשבה שובה 5 faire la grève, chome לשבות את פעל שבהשבה שובה capturer לשבות את פעל שבה

שיבח משבח louer, féliciter, comp לשבח פיעל שבחinserer לשבץ את פיעל שבץ

שיבש משבש 5 perturber לשבש את פיעל שבשישב יושב 0 297 x asseoir (s') לשבת x על פעל ישב

שיגע משגע 0 760 x rendre fou לשגע x את פיעל שגעשדד שודד cambrioler לשדוד פעל שדדשידר משדר 1 763 x emettre לשדר x את פיעל שדר

שב שב 3 764 retourner, revenir לשוב פעל שובשחר שוחח 2 discuter לשוחח עם פעל שוחשיזף משזף 0 x bronzer לשזף x פיעל שטף

ל"ג

ל- פ"יע"גל"גל"הע"גע"גע"ג

ל"ה

ע"גמ- ע"ג

ל"גל"הל"הל"ה

ל"גל"גע"גע"גע"ג

ל- ע"גל- ע"ג

פ"נ

ל"הל"ה

ל,על- ל"ג

פ"יל"ג

ל- ע"וע"ג

S867
léravé'a
S872
léravéa#
S873
lirzor
S874
Jacques SCHAPIRA: lir#ots
S875
Jacques SCHAPIRA: lir#ots
S880
lérakéz
S884
Jacques SCHAPIRA: lir'ov
S886
lirtsoa#
S887
Jacques SCHAPIRA: lirtsot
S889
Jacques SCHAPIRA: lirtsot
S892
lirchom
S893
lirchom
S894
Jacques SCHAPIRA: lirchom
S895
laréchèt
S903
lasset
S906
Jacques SCHAPIRA: lichbot
S907
Jacques SCHAPIRA: lichbot
S908
léchabéa#
S911
SCHAPIRA: lachévèt
S914
léchadèr
S916
Jacques SCHAPIRA: lésso#éa#
Page 40: Tabela Verbos-hebraico

corrompre לשחד את פיעל שחדשחה שוחה 2 770 x nager לשחות x פעל שחהשיחק משחק 0 771 x jouer לשחק x פיעל שחק

שיחרר משחרר 4 772 x liberer לשחרר x את פיעל שחררשטף שוטף 3 774 rincer לשטוף את פעל שטף

שם שם 0 776 x mettre לשים x את פעל שיםשר שר 0 778 x chanter לשיר x את פעל שיר

שכב שוכב 1 779 coucher (se) לשכב פעל שכבשכח שוכח 0 781 x oublier לשכוח x את פעל שכחשכר שוכר 2 788 x louer (locataire) לשכור x את פעל שכר

שיכנע משכנע 0 786 x convaincre לשכנע x את פיעל שכנעשילב משלב 5 790 integrer לשלב את פיעל שלב

790 combiner לשלב את פיעל שלבשלח שולח 0 792 x envoyer לשלוח x את פעל שלח

794 dominer, gouverner לשלוט את פעל שלט degainer לשלוף את פעל שלף retirer לשלוף את פעל שלף

שילם משלם 0 796 x payer לשלם x פיעל שלםשילש משלש tripler לשלש את פיעל שלששמח שמח 0 801 x etre content לשמוח x פעל שמחשמח שמח 0 801 x rejouire (se) לשמוח x פעל שמחשמע שומע 0 807 x entendre לשמוע x את פעל שמעשמר שומר 0 810 x garder לשמור x על פעל שמרשימן משמן 4 805 x graisser, huiler, lubru לשמן x את פיעל שמןשימר משמר 2 811 conserver לשמר את פיעל שמרשימש משמש 4 813 x servir (usage) לשמש x את פיעל שמש

שנא שונא 1 815 detester לשנוא x את פעל שנאשנא שונא 1 815 haïre לשנוא x את פעל שנאשינה משנה 0 816 x changer (modifier) לשנות x את פיעל שנה

affuter לשנן את פיעל שנןשיער משער 3 presumer לשער את פיעל שערשפט שופט 0 822 juger לשפוט את פעל שפטשפך שופך 4 823 verser לשפוך את פעל שפך

dedommager לשפות את פעל שפהשיפץ משופץ 5 x renover לשפץ x את פיעל שפץשיפר משפר 0 827 ameliorer לשפר את פיעל שפרשקל שוקל 0 829 x considerer לשקול x את פעל שקלשקל שוקל 0 829 x peser לשקול x את פעל שקל

830 decliner, noyer, coule לשקוע פעל שקעשיקם משקם retablir, restaurer, réh לשקם את פיעל שקםשיקר משקר 0 832 mentir לשקר פיעל שקרשרד שורד survivre לשרוד פעל שרדשרף שורף 5 833 bruler (calciner) לשרוף את פעל שרף

שירת 835 servir לשרת את פיעל שרטשתק שותק 0 841 x taire (se) לשתוק x פעל שתקשתה שותה 0 835 x boire לשתות x את פעל שתהשיתף משתף 5 839 associer לשתף את פיעל שתףשיתף ף פעולה 5 839 cooperer תף פעולה עם פיעל שתףתיאם מתאם 4 844 coordonner לתאם את פיעל תאםתיאר מתאר 1 846 x decrire לתאר x את פיעל תארתבע תובע 848 exiger לתבוע פעל תבע

ע"גב- ל"ה

עם,ב ע"גע"ג

ע"יע"י

ב,על,עם- ל"ג

ל"ג

ל"ג

ל-

ב- ל"גל"גל"ג

ל"נ

ל"גל"הל"ה

ע"ג

ל"ה

ל"ג

ל,על-

ל"ה

ע"גע"ג

מ- ל"ג

S919
Jacques SCHAPIRA: liss#ot
S921
lécha#rèr
S922
lichtof
S925
Jacques SCHAPIRA: lichkav
S927
Jacques SCHAPIRA: lisskor
S928
lécha#né'a = convaincre
S932
Jacques SCHAPIRA: lichlot
S937
lismoa#
S938
lismoa#
S944
Jacques SCHAPIRA: lissno
M945
Jacques SCHAPIRA: sané
S945
Jacques SCHAPIRA: lissno
M946
china
S946
léchanot
S953
léshaper
S954
Jacques SCHAPIRA: lichkol
S955
lichkol
S959
lissrod
S960
lissrof
S962
lichtok
M967
Jacques SCHAPIRA: té'èr
S968
Jacques SCHAPIRA: litbo'a
Page 41: Tabela Verbos-hebraico

תיבל מתבל assaisonner לתבל את פיעל תבלתלה תולה 3 851 x pendre לתלות x את פעל תלה

853 soutenir לתמוך ב פעל תמךmanoeuvrer לתמרן פיעל תמרנ

תיסכל מתסכל 475 frustrer לתסכל פיעל סכל documenter לתעד את פיעל תעד

תיעתע מתעתע tromper לתעתע פיעל תעתעתפס תופס 3 855 x attraper, saisir לתפוס x את פעל תפסתפר תופר 857 coudre לתפור את פעל תפרתקע תוקע 0 clouer, enfoncer לתקוע פעל תקעתיקן מתקו 0 859 x reparer, corriger לתקן x את פיעל תקן

communiquer לתקשר פיעל תקשרתירגל מתרגל 1 x exercer (s') לתרגל x את פיעל תרגלתרגם מתרגם 0 864 x traduire לתרגם x את פיעל תרגםתרם תורם 865 contribuer לתרום פעל תרםתירץ מתרץ 5 justifier לתרץ את פיעל תרץ

נתן נותן 0 455 x donner לתת x פעל נתן

ל"ה

ע"ג

את,ב ל"ג

את, ל פ"נ

S973
Jacques SCHAPIRA: létasskel
S975
léta'été'a
S976
litposs
S977
Jacques SCHAPIRA: litpor
S978
litko'a
S983
Jacques SCHAPIRA: litrom
S984
Jacques SCHAPIRA: létarets
Page 42: Tabela Verbos-hebraico
Page 43: Tabela Verbos-hebraico

date français הווה עבר עתיד

5/2/2003

איבוד perte להיאבד נאבד נאבד ייאבד5/8/2003

6/1/2003

5/19/2004

אהבה amour אהוב להיאהב נאהב נאהב ייאהב5/3/2003 אוורור

5/21/2003 איחוד réunification, uni מאוחד מאוחד אוחד יאוחד5/24/2003 אחיזה

איחולים souhaits מאוחל מאוחל אוחל יאוחל5/26/2003 איחור retard מאוחר מאוחר אוחר יאוחר10/7/2004 איום menace מאוים מאוים אוים יאוים

אכילה manger אכול להיאכל נאכל נאכל איאכל4/3/2003 אכזבה déception מאוכזב מאוכזב אוכזב יאוכזב

10/31/2003 איכלוס peuplement מאוכלס מאוכלס עוכלס יאוכלס6/8/2003 אילוץ contrainte מאולץ מאולץ אולץ יאולץ

10/31/2003 אימוץ adoption מאומץ מאומץ אומץ יאמץאיסוף rassemblement אסוף להיאסף נאסף נאסף ייאסף

5/15/2003 אסור להיאסר נאסר נאסר איאסראפייה cuisson אפוי להיאפות נאפה נאפה ייאפא

6/9/2003 אפיון caracteristique מאופיין מאופיין אופיין יאופיין4/24/2004 מאופשר מאופשר אופשר ייאפשר

ארגון organisation מאורגן מאורגן אורגן יאורגן5/14/2003 אריזה emballage, empa ארוז להיארז נארז נארז ייארז4/6/2003 אשפוז hospitalisation מאושפז מאושפז אושפז יאושפז

אישור attestation, confi מאושר מאושר אושר יאושר6/11/2003 מבואר4/29/2003 trahison, défectionבגידה

בדיקה examen, vérificat בדוק להיבדק נבדק נבדק ייבדק6/11/2003 מבודח

ביאה venue

בזבוז gaspillage מבוזבז מבוזבז בוזבז יבוזבזבחירה choix בחור להיבחר נבחר נבחר ייבחר

6/5/2003 ביטוי expression מבוטא מבוטא בוטא יבוטא6/5/2003 ביטוי expression מבוטא מבוטא בוטא יבוטא

ביטחון securite (é)

5/26/2003 ביטוח assurance מבוטח מבוטח בוטח יבוטח6/5/2003 ביטול annulation מבוטל מבוטל בוטל יבוטל

ביטול suppression מבוטל מבוטל בוטל יבוטלביום mise en scéne מבוים מבוים בוים יבויםבכי pleur ניבכה להיבכות ניבכה ניבכה ייבכה

4/3/2003 בילבול confusion, imbrog מבולבל מבולבל בולבל יבולבל5/3/2003 בליעה déglutition נבלע להיבלע נבלע נבלע ייבלע

בילוי divertissement

5/1/2003 בילוי distraction

בנייה construction נבנה להיבנות נבנה נבנה ייבנה10/26/2003 ביסוס consolidation מבוסס מבוסס בוסס יבוסס

סביל - יחיד

שמהפעולה

בנוניפועל

שם פועלסביל

AB8
ahouv = aimé
AD8
mé'ohav = amoureux
Z9
Jacques SCHAPIRA: 'ivrour = aération
Z12
Jacques SCHAPIRA: 'i#oul = souhait
Z13
'i#ou# = retard
AD15
né'é#al
AE15
né'é#al
AF15
é'a#él
Z16
Jacques SCHAPIRA: 'a#zava = déception
Z18
Jacques SCHAPIRA: ilouts = contrainte
AB18
Jacques SCHAPIRA: mé'oulats = forcé, contraint
AD18
Jacques SCHAPIRA: né'élats
AE18
Jacques SCHAPIRA: né'élats
Z20
Jacques SCHAPIRA: issouf = rassemblement utilisation -courante: אספה = ésséfa
AB20
Jacques SCHAPIRA: hassouf = rassemblé
Z22
'afia = cuisson
AB22
'afouye = cuit
Z23
Jacques SCHAPIRA: 'ifyoun
Z27
ichpouz
Z28
'ichour = confirmation
AB28
confirmé, heureux
Z30
SCHAPIRA: trahison, defection
Z34
bi'a = venue, arrivée
Z36
bé#ira = choix
AB36
ba#our = choisi, jeune homme
Z37
Jacques SCHAPIRA: bitouye = expression
Z40
bitoua# = assurance
Z41
bitoul = annulation
AB42
insignifiant
Z44
Jacques SCHAPIRA: b#i
Z46
Jacques SCHAPIRA: bli'a =
Page 44: Tabela Verbos-hebraico

4/29/2003 בעיטה4/29/2003 בעיטה5/26/2003 ביצוע performance מבוצע מבוצע בוצע יבוצע6/2/2003 ביצוע performance מבוצע מבוצע בוצע יבוצה

ביקור visite מבוקר מבוקר בוקר יבוקרביקור visite מבוקר מבוקר בוקר יבוקרביקוש demande מבוקש מבוקש בוקש יבוקשבריחה fuite

ברכה bénédiction מבורך מבורך בורך יבורך5/24/2003 בירור éclaircissement מבורר מבורר בורר יבורר

בישול cuisson מבושל מבושל בושל יבושל4/30/2003

5/13/2003 גבייה encaissement, perception

5/14/2003

10/31/2003 גיבוש christalisation מגובש מגובש גובש יגובשגדילה croissance

5/26/2003 גיהץ repassage מגוהץ מגוהץ גוהץ יגוהץ

גזירה coupe נגזר להיגזר נגזר נגזר ייגזרגזירה découpage גזור להיגזר נזגר נזגר ייזזר

6/11/2003 גיחוך raillement מגוחך מגוחך גוחך יגוחך5/11/2003 גיוס recrutement מגויס מגויס גויס יגויס5/11/2003 גיוס mobilisation מגויס מגויס גויס יגויס

גלישה glissade

4/3/2003 גילוי découverte מגולה מגולה גולה יגולהגמירה achèvement גמור להיגמר נגמר נגמר ייגמרגנבה vol גנוב להיגנב נגנב נגנב ייגנב

11/9/2003 נגיעה contact, rapport נגוע5/4/2003 גרימה action de causer להיגרם נגרם נגרם יידרם

גירוש expulsion מגורש מגורש גורש יגורשגירוש expulsion מגורש מגורש גורש יגורש

11/9/2003 גישה accés

דאגה inquiétude, souci דאוג11/17/2003 דאייה vol à voile

דיבור parole מדובר מדובר דובר ידובר5/8/2003

5/26/2003 דיווח rapport מדווח מדווח דווח ידווחנידון להידון נידון נידון יידון

6/1/2003 נידון להידון נידון נידון יידון4/28/2003 ajournement, rejetדחייה נדחה להידחות נדחה נדחה יידחה

10/31/2003 דיוק précision, exactit מדויק מדויק דויק ידויק5/24/2003 דלקה דלוק

דימוי comparaison מדומה מדומה דומה ידומהדמיון ressemblance נדמה להידמות נדמה נדמה יידמהידיעה connaissance, inf ידוע להיוודע נודע נודע ייוודע

דפדוף action de feuilleter

דפיקה coup נדפק להידפק נדפק נדפק יידפקדרישה demande דרוש להידרש נדרש נדרש יידרשהאזנה écoute

5/21/2003 הארה éclairage מואר מואר הואר יואר4/2/2003 האכלה alimentation

Z51
Jacques SCHAPIRA: bé'ita = ruade
Z52
Jacques SCHAPIRA: bé'ita = ruade
Z53
bitsou'a = exécution, performance
Z59
Jacques SCHAPIRA: bré#a
AB59
mévora# = béni
Z60
bérour = éclaircissement
Z77
gnéva
Z83
dé'aga
Z87
divou'a#
Z92
Jacques SCHAPIRA: dléka = incendie
AB92
Jacques SCHAPIRA: dalouk = allumé
Z95
yadi'a
Page 45: Tabela Verbos-hebraico

מואמן מואמן הומן יומן5/29/2003 האשמה accusation מואשם מואשם הואשם יואשם6/4/2003 הבדלה distinction מובדל מובדל הובדל יובדל

5/11/2004 הבהרה éclaircissement, clarification

6/1/2003 הבחנה distinction מובחן מובחן הובחן יובחן5/26/2003 הבטחה garantie מובטח מובטח הובטח יובטח

הבטחה promesse מובטח מובטח הובטח יובטח5/26/2003 הבטחה garantie מובטח מובטח הובטח יובטח

הבאה apport מובה מובה הובא יובא

הבנה compréhension מובן מובן הובן יובןהבעה expression

10/21/2003

4/17/2004

4/19/2004 הגבלה restriction מוגבל מוגבל הגבל יוגבלהגדלה aggrandissement מוגדל מוגדל הוגדל יוגדל

5/9/2004 הגדרה définition

5/21/2003 תגובה réaction

הגדה récit

הגעה arrivée מוגע מוגע הוגע יוגע5/19/2003 הגעה arrivée מוגע מוגע הוגע יוגע

הגשה service מוגשה מוגשה הוגשה יוגשה5/5/2003 הגשה service מוגשה מוגשה הוגשה יוגשה

הגנה défense, protecti מוגן מוגן הוגן יוגןדאגה inquiétude מודאג מודאג הודאג יודאג

10/8/2003 הדבקה collage, contagion

6/4/2003 הדגשה soulignement מודגש מודגש הודגש יודגשהדלקה allumage מודלק מודלק הודלק יודלק

5/13/2003 הדפסה impression מודפס מודפס הודפס יודפסהדרכה instruction מודרך מודרך הודרך יודרךהובלה transport מובל מובל הובל יובל

4/6/2003 הודיה remerciement

הודעה annonce, avis, c מיודע מיודע יודע ייודע5/18/2003 הודעה annonce, avis, c מיודע מיודע יודע ייודע5/26/2003 הולדה procréation

הוספה supplément, augm מוסף מוסף הוסף יוסף4/30/2003 מועיל5/18/2003 הופעה apparition, représentation

הוצאה sortie, publicatio מוצא מוצא הוצא יוצא5/18/2003 הורדה baisse מורד מורד הורד יורד6/4/2003 הורדה diminution מורד מורד הורד יורד

5/15/2003 הזדמנות5/31/2003 הזדקנות vieillissement

5/31/2003 הזדרזות empressement

5/18/2003 הזהרה avertissement מוזהר מוזהר הוזהר יוזהר5/18/2003

הזכרה évocation מוזכר מוזכר הוזכר יוזכרהזמנה commande מוזמן מוזמן הוזמן יוזמןהזמנה invitation מוזמן מוזמן הוזמן יוזמן

3/27/2003

AD102
mouéman
Z103
Jacques SCHAPIRA: ha'achama = accusation
AD103
Jacques SCHAPIRA: mo'acham
AE103
Jacques SCHAPIRA: ho'acham
AF103
Jacques SCHAPIRA: yo'acham
Z106
Jacques SCHAPIRA: hav#ana = distinction
Z107
havta#a = promesse
AB107
mouvta# = promis
Z108
havta#a = promesse
AB108
mouvta# = promis
Z109
havta#a = promesse
AB109
mouvta# = promis
Z119
tgouva = réaction
Z122
haga'a = arrivée
Z123
haga'a = arrivée
Z131
hadpassa = impression
Z132
Jacques SCHAPIRA: hadra#a = instruction
AB135
méyouda = informé
AB136
méyouda = informé
Z144
Jacques SCHAPIRA: hizdamnout = opportunité
Z145
hizdaknout = vieillissement
Z146
hizdarzout = empressement
Z147
hazhara = avertissement, mise en garde
Page 46: Tabela Verbos-hebraico

4/17/2004 חורבן destruction מוחבר מוחבר הוחבר יוחבר4/3/2003 החזקה possession, entre מוחזק מוחזק הוחזק יוחזק

החזקה possession מוחזק הוחזק יוחזקהחזרה restitution מוחזר מוחזר הוחזר יוחזר

החלטה décision מוחלט מוחלט הוחלט יוחלט10/6/2004

החלשה affaiblissement מוחלש מוחלש הוחלש יוחלש

הטהלה imposition מוטיל מוטיל הוטיל יוטיל10/12/2003 הטעיה abus de confianc מוטעה מוטעה הוטעה יוטעה

הטרדה harcèlement, bri מוטרד מוטרד הוטרד יוטרד

6/8/2003 היאלצות contrainte מאולץ6/8/2003 היאלצות contrainte מאולץ6/5/2003 אמירה déclaration

5/29/2003 נבהל5/8/2003 בנייה construction

5/24/2003

הידלקות allumage נדלקהידלקות allumage נדלק

5/31/2003 דימוי analogie נדמה

5/26/2003 הולדת naissance

הוויה exisrence נהיה נהיה4/3/2003 זהירות prudence

זהירות prudence

כניסה entrée

11/4/2003 היכנעות rédition נכנע6/9/2003 כישלון échec

כישלון échec

5/30/2003

6/1/2003

5/21/2003

11/4/2003 הימלטות évasion נמלטהימצאות présence נמצאהימשכות continuation נמשך

5/28/2003 הינצלות sauvetage

4/17/2004 הינתקות séparation

4/3/2003 היעדרות absentéisme

היעזרות action de…

היעלבות véxation

11/4/2003 היעלבות véxation נעלב6/8/2003 היעלמות disparition

5/18/2003 היענות consentement

5/18/2003

5/25/2004

היפגעות suceptibilité

6/1/2003

AD155
Jacques SCHAPIRA: mou#zak
Z157
ha#lata = decision
AB165
Jacques SCHAPIRA: mé'oulats = forcé, contraint
AB166
Jacques SCHAPIRA: mé'oulats = forcé, contraint
AD176
Jacques SCHAPIRA: je, tu, il deviens (m) : נהיה nihyé je, tu, il deviens (f) : נהיית nihyét nous, vous, ils (m) : נהיים nihyim nous, vous, ils (f) : נהיות nihyot
AE176
Jacques SCHAPIRA: je devenais (m,f) : נהייתי tu devenais (m) (nihyéta) : נהיית tu devenais (f) (nihyét) : נהיית il devenait (m) (nihya) : נהיה il devenait (f) (nihyéta) : נהיתה nou devenions (m, f) : נהיינו vous deveniez (m, f) : נהייתם/ן ils devenaient (m, f) : נהיו
Z198
hé'almout = disparition
Page 47: Tabela Verbos-hebraico

6/11/2003 פטירה déces נפטר11/4/2003 היפקסות interruption נפסק

היפרדות séparation

5/4/2003

5/8/2003

11/1/2003 נרטבהישארות persistance

הישארות persistance

6/8/2003 השבעה prestation de serment

הישלחות action de …

5/11/2003 היתקלות affrontement

5/24/2003

5/4/2003

5/4/2003

10/3/2004 הכבדה charge

5/24/2003 מהוכת מהוכת הוכת יוכת4/17/2004 הכחשה démenti מוכחש מוכחש הוכחש יכחש

הכנה préparation מוכן מוכן הוכן יוכןהכרה connaissance מוכר מוכר הוכר יוכר

הכנסה introduction מוכנס מוכנס הוכנס יכנסהכנסה introduction מוכנס מוכנס הוכנס יכנס

5/28/2003 הכרזה déclaration, proc מוכרז מוכרז הוכרז יוכרז5/4/2003 הכרח nécessité מוכרח מוכרח הוכרח יהוכרח

4/19/2004

5/24/2003 הלהבההלוואה prêt מלווה מלווה הולווה יולווה

5/28/2003 המרה conversion מומר מומר הומר יומר5/21/2003 המלחה מלוח5/18/2003 המלצה recommandation מומלץ מומלץ הומלץ יומלץ

5/4/2003 המראה décollage

המשכה continuation נמשך להימשך נמשך נמשך יימשך4/24/2004 המתנה attente

4/24/2004 המתנה attente

supposition, poseהנחה מונח מונח הונח יונח10/29/2003 הנעה mise en marche, מונע מונע הונע יונע5/13/2003

6/13/2003 הסברה explication, infor מוסבר מוסבר הוסבר יוסבר6/4/2003 הסרה enlèvement

הסכמה assentiment מוסכם מוסכם הוסכם יוסכםהסכמה assentiment מוסכם מוסכם הוסכם יוסכם

5/18/2003

6/9/2003 היסוס hésitation מהוסס מהוסס הוססהספקה approvisionnemen מוספק מוספק הוספק יוספק

הסתברות5/31/2003 probabilité

הסתגלות5/31/2003 adaptation

Z229
ha#raza = déclaration, proclamation
Z230
hé#ré#a
AD230
mou#réa#
Z233
Jacques SCHAPIRA: halhava = enthousiasme
Z235
hamara
AD235
momar
Z236
Jacques SCHAPIRA: hamla#a = salaison
AB236
Jacques SCHAPIRA: maloua# = salé
AC240
durer
Z246
הסבר (héssbér) = explication
Z249
Jacques SCHAPIRA: hasskama = assentiment
Z254
histaglout = adaptation
Page 48: Tabela Verbos-hebraico

הסתדרות organisation

הסתדרות5/31/2003 organisation

4/29/2003 סתובבות tournoiement

10/21/2003 הסתרה camouflage מוסתר מוסתר הוסתר יוסתרהסתכלות observation

הסתכנות5/31/2003 prise de risque

הסתלקות5/31/2003 départ

הסתלקות5/31/2003 départ

הסתפקות contentement

5/9/2004

הסתרקות fait de se coiffer

העברה transfert מועבר מועבר הועבר יועברהעדפה préférence מועדף מועדף הועדף יועדף

4/24/2004

5/18/2003 העלאה élévation מועלה מועלה הועלה יועלההעלבה véxation, offense

6/8/2003 העלמה dissimulation מעליב6/4/2003

6/4/2003

punition נענש להיענש נענש נענש ייענש5/21/2003

6/17/2003 הערכה estimation מוערך מוערך הוערך יוערךהערצה admiration

העתקה copie מועתק מועתק הועתק יועתק10/12/2003 הפגנה manifestation מופגן מופגן הופגן יופגן

5/7/2003 הפיכה inversion הפוך להיהפך נהפך נהפך ייהפך4/27/2003 הפיכה renversement נפהך להיהפך נפהך נפהך ייפהך

5/5/2003 diffusion, propagationהפצה מהופץ מהופץ הופץ יופץ10/12/2003 הפליה discrimination מופלה מופלה הופלה יופלה

הפניה détournement, ori מופנה מופנה הופנה יופנההפסד perte מופסד מופסד הופסד יופסד

הפסקה arrêt, pause מופסק מופסק הופסק יופסק10/4/2004 הפעלה mise en œuvre מופעל מופעל הופעל יפעל5/21/2003 הפקדה dépôt מופקד מופקד הופקד יופקד

הפרדה séparation מופרד מופרד הופרד יופרדהפרעה dérangement מופרע מופרע הופרע יופרע

5/21/2003 הפשרה5/21/2003 הפשרה4/28/2004 הפתעה surprise מופתע הופתע יופתע

הצבעה vote מוצבע מוצבע הוצבע יוצבעהצבעה vote מוצבע מוצבע הוצבע יוצבע

5/9/2004 הצהרה déclaration

הצתיינות distinction

5/31/2003 הצטננות refroidissement

צער regret

הצטרכות besoin

עונש, הענשה

Z255
hisstadrout = organisation
Z256
Jacques SCHAPIRA: hisstadrout = organisation
Z261
histaknout = prise de risque
Z262
hisstalkout = départ
Z263
hisstalkout = départ
AD269
mo'adaf
AD272
mo'alé
AE272
ho'ala
AF272
yo'alé
Z274
ha'alama = dissimulation
Z279
ha'ara#a = estimation
Z286
hafatsa = diffusion, propagation
AD288
moufné
AE288
houfna
Z303
hitstanénout = refroidissement
Z304
Jacques SCHAPIRA: tsa'ar = regrêt
Page 49: Tabela Verbos-hebraico

הצטרפות5/5/2003 adhésion

הצטרפות adhésion

הצטרפות adhésion

הצגה spectacle מוצג מוצג הוצג יורצגהצלה sauvetage מוצל מוצל הוצל יוצל

5/31/2003 הצעה proposition, offr מוצע מוצע הוצע יוצעהצעה suggestion מוצע מוצע הוצע יוצע

הצלחה réussite מוצלח מוצלח הוצלח יוצלח11/9/2003 הקבלה correspondance מוקבל מוקבל הוקבל יוקבל4/24/2004 הקדשה consécration

4/17/2004 הקטנה réduction מוקטן מוקטן הוקטן יוקטן4/28/2003 קמה fondation מוקם מוקם הוקם יוקם

הקמה établissement מוקם מוקם הוקם יוקם10/6/2004

הקלטה enregistrement מוקלט מוקלט הוקלט יוקלט5/21/2003 הקפאה קפוא6/4/2003 הקפדה minutie, exactitude

הקשבה écoute מוקשב מוקשב הוקשב יוקשבמוראה מוראה הוראה יוראה

4/1/2003 הרגעה accalmie

הרגשה sentiment, sensat מורגש מורגש הורגש ירגש4/24/2004 הרדמה anesthésie

הריגה meurtre הרוג להיהרג נהרג נהרג ייהרג5/8/2003 מרווה מרווה ירווה

הריסה destruction נהרס להיהרס נהרס נהרס ייהרס4/24/2004

5/11/2004

11/1/2003 הרטבה humidification נרטבהרחה odeur מורח מורח הורח יורח

10/8/2003 הרמה elevation מורם מורם הורם יורםהרמה élévation מורם מורם הורם יורם

הרכבה assemblage, vacc מורכב מורכב הורכב יורכבמורכב מורכב הורכב יורכב

6/6/2004

5/14/2003

5/14/2003

הרצאה conférence מרצה6/8/2003 להירצם נרצם נרצם יירצם

רשות autorisation מורשה מורשה הורשה יורשהרשות permission מורשה מורשה הורשה יורשה

10/13/2003 הרשמה inscription

5/4/2003 הרתחה ébulition מורתח מורתח הורתח יורתר5/4/2003 הרתחה ébullition מורתח מורתח הורתח יורתח

השארה le fait de … מושאר מושאר הושאר יושאר6/8/2003 השבעה fait d'être rassasi מושבע מושבע הושבע יושבע

5/13/2003

השגחה surveillance מושגח מושגח הושגח יושגח5/18/2003 השוואה comparaison, equ מושווה מושווה הושווה יושווה5/18/2003 השבה restitution מושב מושב הושב יושב6/4/2003 השגה obtention

Z309
Jacques SCHAPIRA: hatsaga = spectacle
Z311
Jacques SCHAPIRA: hatsa'a = proposition
Z317
kama = fondation
Z321
Jacques SCHAPIRA: hakpa'a
AB321
Jacques SCHAPIRA: kaf'ou
AD330
néhérass
AE330
néhérass
AF330
Jacques SCHAPIRA: éhérass
AC344
Jacques SCHAPIRA: léhératsèm
Z345
Jacques SCHAPIRA: rachout
Z346
Jacques SCHAPIRA: rachout
AE354
houchva
Page 50: Tabela Verbos-hebraico

4/2/2003 השכרה location מושכר מושכר הושכר יושכרהשלמה achèvement מושלם מושלם הושלם יושלם

5/8/2003 השמדה extermination מושמד מושמד הושמד יושמדהשמנה embonpoint מושמן מושמן הושמן יושמןהשפעה influence מושפע מושפע הושפע יושפעהשקייה arrosage מושקה מושקה הושקה יושקה

5/18/2003 השקעה investissement מושקע מושקע הושקע יושקע5/4/2003 השריה trempage, macération מושרה הושרה יושרה5/4/2003

השתגעות5/31/2003 folie

השתזפות5/31/2003 bronzage

השתייכות6/4/2003 appartenance

5/31/2003

השתלבות6/4/2003 intégration, insertion

perfectionnementהשתלמות5/31/2003

השתלמות5/31/20035/31/2003

שימוש utilisation

השתנות changement

5/25/2003

השתתפות participation

5/31/2003

התאהבות fait de tomber a מאוהב מאוהב אוהב יאוהב

התאמה compatibilité מותאם מותאם הותאם יותאם4/3/2003 אכזבה déception

4/6/2003

4/24/2004

5/31/2003 מאמץ effort

5/8/2003

התארגנות organisation מאורגן5/29/2003

5/13/2003

4/21/2004

התבגדות5/31/20035/29/2003 בדיחה plaisanterie

התבוללות5/27/2003 assimilation

10/7/2004

התביישות5/31/2003 timidité

התבססות5/29/2003 consolidation מבוססהתבררות5/11/2003 clarification

5/18/2003 התגאות fierté

התגברות renforcement

התגייסות5/11/2003 mobilisation

5/8/2003 התגיירות conversion

4/3/2003 התגלות découverte מגולה4/3/2003 התגלות révélation מגולה

Z362
hachkaya
Z374
Jacques SCHAPIRA: hichtalmout = perfectionnement
Z375
Jacques SCHAPIRA: hichtalmout = perfectionnement
Z377
chimouch = utilisation
Z385
a#zava = déception
Z388
Jacques SCHAPIRA: ma'amats = effort התאמצות = effort
Page 51: Tabela Verbos-hebraico

5/4/2004

התגעגעות nostalgie

5/31/2003 divorce

התגשמות4/3/2003 réalisation

ויכוח discussion

התחברות6/1/2003 liaison

4/2/2004

התחדשות renouveau

התחייבות6/5/2003 engagement

התחלה commencement מותחל מותחל הותחל יתחלהתחממות réchauffement

התחרטות5/31/2003 repentir

התחשבות4/3/2003 considération

ייאושהתיידדות5/31/2003 fraternisation

התייחסות5/11/2003 attitude, comportement

התייעצות4/28/2003 consultation

התיישבות4/1/2003 installation מתיישב9/19/2004

התכוונות intention

התכוננות préparation

6/1/2003

התכתבות correspondance

התלבטות4/3/2003 hésitation

התלבשות habillement

התלוננות plainte

לכלוך saleté

התלקחות5/29/2003 embrasement

4/3/2003 תמודדות affrontement

תמוטטות5/29/2003 effondrement

4/24/2004 התמחות spécialisation

התמכרות5/31/2003 accoutumance

התמלאות5/29/2003 remplissage

התמצאות4/24/2004 orientation

התמצאות4/24/2004 orientation

התמצאות4/24/2004 orientation

התמקחות5/29/2003 marchandage

5/29/2003

5/31/2003 התנגבות essuyage

התנגדות opposition, véto

התנדבות opposition

התנדבות bénévolat מתנדבהתנהגות comportement

5/14/2003

התנחלות10/9/2004 implantation

5/31/2003

גירושין, גרושים

Z410
guérouchin = divorce
Z421
Jacques SCHAPIRA: #arata = repentir
Z424
Jacques SCHAPIRA: yé'ouch = desespoir
Z425
hityadédout = fraternisation
Z429
Jacques SCHAPIRA: hityachvoute = installation, colonisation
AB429
Jacques SCHAPIRA: mityachév = colon
Page 52: Tabela Verbos-hebraico

התנצלות excuse

5/4/2004

5/8/2003

4/29/2003

5/31/2003

5/31/2003

5/31/2003

10/8/2003

10/8/2003

התעייפות fatigue

התעניינות intérêt

התעסקות occupation, profession

5/13/2003 תעצבנות énervement

התעקשות5/31/2003 obstination

התערבות intervention

10/8/2003

התפלאות5/8/2003 étonnement

5/29/2003

תפילה prière

5/18/2004

התפעלות admiration

5/29/2003

התפרנסות action de…

תפרסמות5/13/2003 publication

תפרסמות5/13/2003 publication

5/29/2003

התפשטות5/31/2003 déshabillage

התפתחות développement

התקבלות5/11/2003 recevabilité

התקדמות progrés

התקדמות progrés

4/24/2004 קהל foule, public

התקיימות realisation

5/18/2003 התקנה installation מותקן מותקן הותקן יותקן

התקמטות5/31/2003 froissement

התקרבות rapprochement

התקרבות approche

התקררות refroidissement

התקשרות liaison, prise de contact

4/4/2003 התראות retrouvaille

התרגזות énervement

התרגלות accoutumance

התרגשות émotion

10/8/2003

10/8/2003

10/8/2003

5/18/2003

רחצה baignade

Z488
hitpat#out = developpement
Z490
hitkadmout = progrès
Z491
hitkadmout = progrès
Z509
Jacques SCHAPIRA: ra#'tsa = baignade
Page 53: Tabela Verbos-hebraico

רחצה baignade

התרחקות éloignement

התרחשות événement

5/4/2003 התרכזות concentration

התרשמות impression

5/29/2003

6/7/2004

ויתור concession מוותראמירה déclaration, disco אמור להיאמר נאמר נאמר ייאמר

6/9/2003 זיהוי identification מזוהה מזוהה זוהה יזוההזיהוי identification מזוהה מזוהה זוהה יזוהה

10/31/2003 זיהום pollution מזוהם מזוהם גוהם יזוהם

5/11/2003

5/11/2003 מזוייף מזוייף10/20/2003 זיוף contrefaçon מזוייף מזוייף זוייף יזוייף

זכירה mémoire זכור להיזכר נזכר נזכר ייזכרזכייה gain

10/6/2004

זריחה lever (soleil)

5/17/2003 זרימה flot

זריקה injonction נזרק להיזרק נזרק נזרק ייזרק5/31/2003 זירוז

חיבה affection

חבישה pansement להיחבש נחבש נחבש ייחבש5/8/2003 חיבוק étreinte מחובק מחובק חובק יחובק

חיבוק étreinte מחובק מחובק חובק יחובקחיבור addition מחבר מחובר חובר יחוברחיבור addition מחבר מחובר חובר יחוברחגיגה fête, cérémonie חגוג להיחגג נחגג נחגג ייחגגחידוש nouveauté מחודש מחודש חודש יחודש

10/8/2004

חקיקה législation

חזרה répétition

חזרה retour, révision להיחזר נחזר נחזר ייחזר5/5/2003

4/29/2003

4/6/2003 להיחטף נחטף נחטף אחטף

6/4/2003 חיוב débit, affirmation מחויב מחויב חויב יחויבחיוך sourire

חיכוי attente מחוכה מחוכה חוכה יחוכהחלום rêve

חליפה costume, contrepa חלוף להיחלף נחלף נחלף ייחלףחלוקה partage נחלק להיחלק נחלק נחלק ייחלקמחלה maladie

חילוץ dépannage מחולץ מחולץ חולץ יחולץ4/3/2003 חילוץ sauvetage מחולץ מחולץ חולץ יחולץ

חילוק division מחולק מחולק חולק יחולקחימום chauffage מחומם מחומם חומם יחומם

5/8/2003 חניה campement

Z510
ra#atsa = baignade
Z517
Jacques SCHAPIRA: vitour = concession
AC518
léhé'amèr
Z532
Jacques SCHAPIRA: zérouz = accélération
Z533
Jacques SCHAPIRA: #iba
AC534
être pansé être incarcéré être sellé
Z537
Jacques SCHAPIRA: #ibour = addition, rédaction
AB537
Jacques SCHAPIRA: mé#abér = auteur
AD537
Jacques SCHAPIRA: mé#oubar = joint
Z538
Jacques SCHAPIRA: #ibour = addition, rédaction
AB538
Jacques SCHAPIRA: mé#abér = auteur
AD538
Jacques SCHAPIRA: mé#oubar = joint
Z543
Jacques SCHAPIRA: #azara
Page 54: Tabela Verbos-hebraico

5/8/2003 חנייה campement

6/10/2003 חינוך éducation מחונך מחונך חונך יחנך5/14/2003 חיסכון épargne חסוך להיחסך נחסך נחסך ייחסר4/27/2003 חסימה blocage נחסם להיחסם נחסם נחסם ייחסם5/8/2003 חסור5/8/2003 חסור

4/18/2004

11/1/2003 חיסון immunisation, vac מחוסן מחוסן חוסן יחוסן6/9/2003 חיסור

4/27/2003

חיפשה recherche מחופש מחופש חופש יחופשחציה division en 2

חצייה traversée

4/1/2003

חקירה enquête, recherc חקור להיחקר נחקר נחקר ייחקר4/3/2003 חישוב calcul, compte, ch מחושב מחושב חושב יחושב

חשיבה pensée חשוב להיחשב נחשב נחשב ייחשבחשד soupçon להיחשד נחשד נחשד ייחשד

5/3/2003 חשש crainte

חתיכה morceau חתוך להיחתך נחתך נחתך ייחתךחתימה signature חותם להיחתם נחתם נחתם ייחתם

4/1/2003

5/5/2003 טיגון friture מטוגן מטוגן טוגן יטוגן6/11/2003 טיהור purification מטוהר מטוהר

טיסה vol

טיול promenade

4/2/2003 טעימה dégustation

5/27/2003 טענה argument נטען להיטעו נטען נטען ייטעןטעייה méprise

6/11/2003 טיפוח soins מטופח מטופח טופח יטופחטיפול traitement, soin מטופל מטופל טופל יטופל

4/3/2003 טיפוס escalade

יזמה entreprise

6/3/2003 ייבוש séchage מיובש מיובש יובש ייובש10/4/2004

11/1/2003 ייחוד particularité מיוחד מיוחד יוחד ייוחד5/26/2003

6/3/2003

6/4/2003 ייצוא exportation

5/26/2003 יישוב localité מיושב מיושב יושב ייושב6/4/2003

נפילה chute, défaite נפוליצירה œuvre יצור להיווצר נוצר נוצר ייווצר

שינה sommeil

5/17/2003 כאב mal כאוב להיכאב נכאב נכאב ייכאבכיבור respect מכובר מכובר כובר יכובר

כבישה mise en conserve להיכבש נכבש נכבש ייכבשכיבוי extinction מכובה מכובה כובה יוכבה

Z562
#inou# = éducation
Z563
Jacques SCHAPIRA: #issa#on
AD563
Jacques SCHAPIRA: nè#ssa#
AE563
Jacques SCHAPIRA: nè#ssa#
Z569
Jacques SCHAPIRA: #issour = soustraction
Z572
Jacques SCHAPIRA: #atsaya
Z575
#akira = enquête
AD575
Jacques SCHAPIRA: né#kar
AE575
Jacques SCHAPIRA: né#kar
Z576
#ichouv = calcul
Z577
#achiva
AB577
important
AC577
être considéré
Z580
#achach = crainte
AD582
nè#tam
AE582
nè#tam
Z589
téhima = dégustation
Z592
tipoua#
Z593
Jacques SCHAPIRA: tipoul = traitement, soin
Z602
Jacques SCHAPIRA: yichouv = localité
Z605
yitsira
AB605
yatsour
Z608
ké'èv
Page 55: Tabela Verbos-hebraico

כיבוס lavage מכובס מכובס כובס יכובס5/20/2003

נכלל להיכלל נכלל נכלל ייכלל

10/8/2003 כינוי surnom

5/29/2004

כעס colère כעוס6/11/2003 מכוער

כתיבה écriture כתוב להיכתב נכתב נכתב ייכתב4/6/2003

לבישה habillement לבוש להילבש נלבש נלבש יילבש5/26/2003

מלווה emprunt להילוות נלווה נלווה יילווהליווי accompagnement מלווה מלווה לווה ילווה

6/1/2003 לינה couchage

6/4/2003 לחיצה pression לחוץ להילחץ נלחץ נלחץ יילחץ6/4/2003

ליכלוך saleté מלוכלך מלוכלך לוכלך ילוכלךהליכה marche

למידה apprentissage למוד להילמד נלמד נלמד יילמדלימוד étude למוד להילמד נלמד נלמד יילמד

4/29/2003

4/29/2003 לעיסה4/29/2003 לעיסה6/1/2003 מאיסה répugniance מאוס להימאס נמאס נמאס יימאס6/3/2003 מדידה métrage, essayag מדוד להימדד נמדד נמדד יימדד

מהירות vitesse

מיתה mort

4/1/2003 מחיקה effaçage, annulat מחוק להימחק נמחק נמחק יימחק

4/2/2003 מיון tri ממוין ממוין מוין יויןמכירה vente נמכר להימכר נמכר נמכר יימכר

מילוי plein, remplissag ממולא ממולא מולא ימולא5/13/2003 מניעה empéchement מנוע להימנע נמנע נמנע יימנע5/30/2004 מינוי nomination ממונה ממונה מונה ימונה

מסירה livraison, remise מסור להימסר נמסר נמסר יימסר5/4/2003

מציאה aubaine, découve מצוי להימצא נמצא נמצא יימצא

5/11/2003

11/1/2003 ממוצע moyenne ממוצע ממוצע מוצע ימוצע5/18/2003

5/18/2003

5/8/2003 מרידה révolte, rébélion מרוד5/3/2003 מריחה enduction מרומ להימרד נמרח נמרח יימרח

5/13/2003

משיכה traction, retrait נמשך להימשך נמשך נמשך יימשך4/26/2003

4/1/2003

5/29/2003

Z618
ka'ass
AD619
Jacques SCHAPIRA: mé#o'èr = enlaidi
Z625
milvé
AC628
être oppressé, stressé
Z633
limoud utilisation -courante: למידה = lémida
Z635
Jacques SCHAPIRA: léhissa = mastication
Z636
Jacques SCHAPIRA: léhissa = mastication
AC637
léhima'éss = être odieux
Z639
méhirout = vitesse
AD644
nimkar
AD647
SCHAPIRA: mémouné
AE647
SCHAPIRA: mouna
AF647
SCHAPIRA: yémouné
AB648
dévoué, fidèle
AB650
matsouye
AC659
durer
Page 56: Tabela Verbos-hebraico

5/29/2003

5/29/2003

4/29/2003

5/3/2003 נביחה aboiement

4/29/2003 ניגוב essuyage מנוגב מנוגב נוגב ינוגבנגיעה contact

ניגון mélodie מנוגן מנוגן נוגן ינוגן10/28/2003 נדידה errance, migration

נהיגה conduite נהוג5/26/2003 ניהול gestion מנוהל מנוהל נוהל ינוהל

5/17/2003 נזילה4/29/2003

5/4/2003 atterrissage

5/25/2003

5/26/2003 ניחוש divination

6/9/2003 נוטרל מנוטרל ינוטרל5/2/2004 ניכוי deduction מנוכה מנוכה נוכה ינוכה

4/29/2003 נימנום somnolence מנמנם מנמנם נומנם ינומנםנסיעה voyage

ניסוי essai מנוסה מנוסה נוסה ינוסה4/6/2003 ניסוח formulation מנוסח מנוסח נוסח ינוסח

3/26/2003 נעילה fermeture נעול להינעל ננעל ננעל יינעלנהילה fermeture נעול להינעל ננעל ננעל ינאל

5/18/2003 ניעור secouement מנוער מנוער נוער ינוער6/11/2003 מנופח נופח ינופח

ניצוח chef d'orchestre מנוצח מנוצח נוצח ינוצח5/26/2003 ניצוח victoire מנוצח מנוצח נוצח ינוצח5/26/2003 ניצוח victoire מנוצח מנוצח נוצח ינוצח5/1/2003

ניקוי nettoyage מנוקה מנוקה נוקה ינוקה5/3/2003 נשיכה morsure נשוך להינשך ננשך ננשך יינשך

נשימה respiration

נשיקה baiser מנושק מנושק נושק ינושק5/26/2003 ניתוח opération מנותח מנותח נותח ינותח5/24/2003 ניתוק coupure מנותק מנותק נותק ינותק5/24/2003 ניתוק interruption מנותק מנותק נותק ינותק

סבל souffrance סבול להיסבל נסבל נסבל ייסבל11/1/2003 סיבוך complication מסובך מסובך סובך יסובך10/4/2004

סגירה fermeture סגור להיסגר נסגר נסגר ייסגר5/31/2003 סיגול adaptation מסוגל מסוגל סוגל יסוגל

סידור rangement מסודר מסודר סודר יסדרסידור arrangement מסודר מסודר סודר יסודר

4/29/2003 סחיטה préssurage נסחט להיסחט נסחט נסחט ייסחטסחיטה pressurage נסחט להיסחט נסחט נסחט ייסחט

10/22/2003 סחיטה pressurage סחוט להיסחט נסחט נסחט ייסחט4/1/2003

סטייה déviation

סיום fin, conclusion מסוים מסוים סוים יסוים

נחיתה, הנחתה

Z671
néhiga = conduite d'un véhicule
AD679
Jacques SCHAPIRA: noutarel
Z685
né'ila = fermeture
AB685
na'oul = fermé
Z686
néhila = fermeture
AB686
na'oul = fermé
Z689
nitsoua# = direction d'orchestre
AD689
ménoutsa# =conduit, vaincu
Z690
nitsoua# = direction d'orchestre
Z695
néchima = respiration
Z698
Jacques SCHAPIRA: nitouk = rupture, interruption
Z699
Jacques SCHAPIRA: nitouk = rupture, interruption
Z700
Jacques SCHAPIRA: sévèl
Z704
sigoul = adaptation
AD704
etre capable
AB713
particulier
Page 57: Tabela Verbos-hebraico

5/26/2003 סיועסיכום résumé מסוכם מסוכם סוכם יסוכם

5/26/2003 סיכון danger מסוכן מסוכן סוכן יסוכן5/31/2003 סיכון risque מסוכן מסוכן סוכן יסוכן

סליחה pardon סלוח להיסלח נסלח נסלח ייסלח5/31/2003 סילוק renvoi, exclusion מסולק מסולק סולק יסולק4/28/2003 סמיכה support סומך5/19/2003 סימול symbolisation מסומל מסומל סומל יסומל11/1/2003 סימן marque, signe מסומן מסומן סומן יסומן5/4/2003

5/4/2003

ספירה dénombrement ספור להיספר נספר נספר ייספרסיפור histoire, récit מסופר מסופר סופר יסופרסירוב refus

5/17/2003 סריגה5/24/2003

6/11/2003 סירוק action de peigner מסורק מסורק סורק יסורק6/11/2003 סירוק action de … מסורק מסורק סורק יסורק5/8/2003 עיבוד traitement מעובד מעובד עובד יעובד

עבודה travail עבודעבירה infraction, traversée להיעבר נעבר נעבר ייעבר

10/31/2003 מעודכן מעודכן עודכן יעודכן

5/8/2003

5/21/2003 עזיבה abondon עזוב להיעזב נעזב נעזב ייעזבעזיבה abandon עזוב להיעזב נעזב נעזב ייעזבעזרה aide עזור להיעזר נעזר נעזר ייעזר

5/4/2003 עטיפה couverture, emba עטוף להיעטף נטעף נטעף ייעטף10/26/2003

עלייה montée עולהעמידה station debout, résistance להיעמד נעמד נעמד ייעמד

10/7/2004 עמידה station debout, résistance

להיענות נענה נענה ייענה5/8/2003

עניין intérêt מעוניין מעוניין עוניין יעוניין5/21/2003 עסיקה action de... עסוק5/21/2003 עסוק5/24/2003 עצבנות nervosité מעוצבן מעוצבן הוצבן יוצבן

עצירה arrêt עצור להיעצר נעצר נעצר איעצרעקיבות esprit de suite נעקב להיעקב נעקב נעקב ייעקב

10/26/2003 עירוב mélange מעורב מעורב עורב יעורב5/5/2003 מעורב

4/27/2003 עריכה arrangement ערוך להיערך נערך נערך ייערך4/27/2003 עריכה rédaction,arrang ערוך להיערך נערך נערך איערך4/27/2003 עריכה arrangement, réda ערוך להיערך נערך נערך איערך6/4/2003

עשייה עשייה נעשה להיעשות נעשה נעשה ייעשהעישון fait de fumer מעושן מעושן עושן יעשן

6/11/2003 מפואר מפואר פואר יפואר4/3/2003 פגיעה blessure נפגע להיפגע נפגע נפגע ייפגע

5/11/2003 פגיעה offense נפגע להיפגע נפגע נפגע ייפגע

Z714
Jacques SCHAPIRA: siyou'a = assistance
Z716
Jacques SCHAPIRA: sikoun = risque, danger
Z717
Jacques SCHAPIRA: sikoun = risque, danger
Z719
silouk = renvoi
Z734
infraction
Z738
'aziva
Z739
'aziva
AC744
léhé'amed = s'arrêter
AD744
né'émad
AD746
na'ané
AB749
Jacques SCHAPIRA: 'assouk
AB750
'assouk
Z752
étsira
AD752
né'étsar
Z756
Jacques SCHAPIRA: 'ari#a = arrangement, rédaction
AB756
Jacques SCHAPIRA: 'arou# = arrangé, édité
AC756
Jacques SCHAPIRA: lé'hé'arè#
AD756
Jacques SCHAPIRA: né'éra#
AE756
Jacques SCHAPIRA: né'éra#
AF756
Jacques SCHAPIRA: hé'aré#
Z757
'ari#a = arrangement, rédaction
AB757
Jacques SCHAPIRA: 'arou# = arrangé, édité
AC757
Jacques SCHAPIRA: lé'hé'arè#
AD757
Jacques SCHAPIRA: né'éra#
AE757
Jacques SCHAPIRA: né'éra#
AF757
Jacques SCHAPIRA: hé'aré#
Z758
'ari#a = arrangement, rédaction
AB758
Jacques SCHAPIRA: 'arou# = arrangé, édité
AC758
Jacques SCHAPIRA: lé'hé'arè#
AD758
Jacques SCHAPIRA: né'éra#
AE758
Jacques SCHAPIRA: né'éra#
AF758
Jacques SCHAPIRA: hé'aré#
AD760
נעשית : na'assét pour le féminin singulier
Page 58: Tabela Verbos-hebraico

פגישה rencontre להיפגש נפגש נפגש ייפגש4/29/2003 פיהוק baillement

5/4/2003 פיזור dispersion מפוזר מפוזר פוזר יפזר

פחד peur

5/17/2003 פטירה décés פטור להיפטר נפטר נפטר ייפטרפטפוט bavardage מפוטפט מפוטפט פופט יפוטפט

פיטורים licenciement מפוטר מפוטר פוטר יפוטר4/3/2003

4/24/2004

פנייה virage, tournant, requète

פנייה tournant, virage להיפנות נפנה נפנה ייפנה5/13/2003 פינוי évacuation מפונה מפונה פונה יפונה11/1/2003 פינוק gaterie מפונק מפונק פונק יפונק4/6/2003

5/4/2003 פסיקה arrêt, décision פסוק להיפסק נפסק נפסק ייפסקפיסול sculpture מפוסל מפוסל פוסל יפוסל

פספוס râtage מפוספס מפוספס פוספס יפוספספעולה action פועל

4/29/2003 פעימהפציעה blessure פצוע להיפצע נפצע נפצע ייפצע

5/29/2004 5/17/2003 פקודה5/26/2003 פיקוח inspection מפקח5/9/2004 פרגון bienveillance

6/4/2003

6/9/2003 פריטה change פרוט להיפרט נפרט נפרט ייפרט5/17/2003 פריצה cambriolage פרוץ להיפרץ נפרץ נפרץ ייפרץ5/17/2003 פריצה cambriolage פרוץ להיפרץ נפרץ נפרץ ייפרץ5/17/2003 פריצה cambriolage פרוץ להיפרץ נפרץ נפרץ ייפרץ5/17/2003 פריצה cambriolage פרוץ להיפרץ נפרץ נפרץ ייפרץ5/8/2003 פריצה effraction פרוץ להיפרץ נפרץ נפרץ ייפרץ

פריסה déploiement פרוש להיפרש נפרש נפרש ייפרש5/17/2003 פרסום publicité מפורסם מפורסם פורסם יפורסם6/11/2003 פירוק démontage, liqui מפורק מפורק פורק יפורק5/26/2003 פשיטה enlèvement, incur פשוטשיטת רגל5/26/20035/21/2003 פישוט פשוט

פתיחה ouverture פתוח להיפתח נפתח נפתח ייפתח4/2/2003 פתרון solution פתור להיפתר נפתר נפתר ייפתר

פיתוח développement מפותח מפותח פותח יפותחיציאה sortie

5/24/2003

צביעה peinture נצבע להיצבע נצבע נצבע ייעבע

צודק4/6/2003 ציווי ordre מצווה מצווה צווה יצווה

צחוק rire

5/8/2003 ציון note, marque מצוין מצוין צוין יצויןציור dessin מצויר מצויר צויר יצויר

Z770
ptor
Z775
pniya = tournant, virage, requête
Z783
Jacques SCHAPIRA: pé'oula = action
Z784
Jacques SCHAPIRA: pé'ima = battement (cœur)
AC785
léhipatsa
Z787
Jacques SCHAPIRA: pékouda
AB788
méfaké'a# = inspecteur
AC792
être enfoncé
AC793
être enfoncé
AC794
être enfoncé
AC795
être enfoncé
AC796
être enfoncé
Z798
pirssoum = publicité, publication
Z800
pchita = enlèvement, extension, descente de police
Z801
pchitat régèl
Z802
Jacques SCHAPIRA: pichout = simplification
Z804
pitron
Z805
pitoua# = developpement
Z813
ts#ok
Page 59: Tabela Verbos-hebraico

ציור tableau, peinture מצויר מצויר צויר יצוירצילום photo מצולם מצולם צולם יצולםצילום photo מצולם מצולם צולם יצולםצלצול sonnerie, coup de מצולצל מצולצל צולצל יצולצל

10/31/2003 צמצום réduction, simplifiמצומצם מצומצם צומצם יצומצםצעידה marche

צעקה cri נצעק להיצעק נצעק נצעק ייצעק6/7/2003

ציפוי attente, espoir מצופה מצופה צופה יצופה5/15/2003 צפייה observation צפוי להיצפות נצפה נצפה ייצפה5/3/2003

צריכה consommation

11/1/2003 צירוף assemblage מצורף מצורף צורף יצורף5/11/2003 קביעה décision נקבע להיקבע נקבע נקבע ייקבע5/11/2003 קביעה décision נקבע להיקבע נקבע נקבע ייקבע5/11/2003 קביעה décision נקבע להיקבע נקבע נקבע ייקבע6/3/2003 קבירה enterrement קבור להיקבר נקבר נקבר ייקבר

קיבול contenance, jaug מקובל מקובל קובל יקובלקיבוץ

11/1/2003 קידום avancement, prom מקודם מקודם קודם יקודמתקווה espoir

לקיחה prise

5/8/2003

5/11/2003 קטיפה cueillette קטוף להיקטף נקטף נקטף ייקטף5/13/2003 קיום existence מקוים מקוים קוים יקוים

5/5/2003 קילוף épluchage מקולף מקולף קולף יקולףקלקול déterioration מקולקל מקולקל קולקל יקולקלקנאה jalousie מקונא מקונא הוקנא יוקנאקנייה achat קנוי להיקנות נקנה נקנה ייקנה

5/20/2003 קפיאה congélation קפוא להיקפא נקפא נקפא ייקפא5/17/2003 קפיצה saut

6/11/2003 מקופח11/1/2003 קיפול pliage מקופל מקופל קופל יקופל5/5/2003 קציצה coupe, boulette קצוץ להיקצץ נקצץ נקצץ ייקצץ5/4/2003 קיצוץ coupure, abréviat מקוצץ מקוצץ קןצץ יקוצץ

קיצר abréviation מקוצר מקוצר קוצר יקוצר6/11/2003 קירוב rapprochement מקורב מקורב קורב יקורב

קריאה appel, appostrop קרוי להיקרא נקרא נקרא ייקראקריאה lecture, appel קרוי להיקרא נקרא נקרא ייקרא

5/3/2003 קריעה קרוע

קירור réfrigération מקורר מקורר קורר יקורר4/24/2004 קשור attaché

5/24/2003 קישור

6/10/2003 קישור lien, liaison מקשר מקושר קושר יקושרראייה vision ראוי להיראות נראה נראה ייראה

Z822
tsé'aka
Z825
tsfiya = observation
AB825
tsafouye = prévu
Z828
tsérouf
AD828
métsoraf
AF854
Jacques SCHAPIRA: yékoutsar =
AB857
karouye = nommé
Z858
Jacques SCHAPIRA: kri'a
Z862
Jacques SCHAPIRA: kichour = décoration
Z865
kichour = liaison
Z866
ré'iya = vision
AB866
ra'ouye = convenable, digne
Page 60: Tabela Verbos-hebraico

11/1/2003 ריבוע carré מרובע מרובע רובע ירובע

4/24/2004 ריגול espionnage מרוגל רוגל ירוגלירידה descente ירוד

6/11/2003 ריהוט mobilier מרוהט מרוהט רוהט ירוהט6/11/2003 מרווח

הרזיה amaigrissement

5/31/2003 רחיצה lavage נרחץ להירחץ נרחץ נרחץ יירחץרחיצה lavage רחוץ להירחץ נרחץ נרחץ יירחץ

5/25/2003 ריחום pitié

4/3/2003 רכיבה cyclisme, équitat נרכב להירכב נרכב נרכב יירכב4/3/2003 רכיבה cyclisme, équitation, motocyclisme

4/24/2004 רכישה possession

5/8/2003 ריכוז concentration מרוכז מרוכז רוכז ירוכז

5/27/2003

5/5/2003

5/17/2003 רעב5/11/2003 רעידה

רציחה assassinat, meurt רצוח להירצח נרצח נרצח אירצח5/11/2003 רצייה volonté רצוי

ריצוי מרוצה מרוצה רוצה ירוצהרצון volonté רצוי להירצות נרצה נרצה יירצה

11/1/2003 ריצוף dallage מרוצף מרוצף רוצף ירוצףריקוד danse

5/17/2003 רישום dessin נרשם להירשם נרשם נרשם יירשם5/17/2003 רשימה liste נרשם להירשם נרשם נרשם יירשם5/17/2003 רשימה liste רשום להירשם נרשם נרשם יירשם5/21/2003 ירושה héritage

5/29/2003 רתיחה ébullition רתוח להירתח נרתח נרתח יירתח5/29/2003

4/29/2003 שאיבה4/29/2003 שאיבה

שאלה question שאול להישאל נשאל נשאל יישאל4/29/2003 שאיפה aspiration, ambiti שאוף להישאף נשאף נשאף יישאף4/29/2003 שאיפה

נשיאה port (transport) נשוי להינשא נישא נישא יינשהשבירה fracture שבור להישבר נשבר נשבר יישבר

5/3/2003 שבירה fracture נשבר להישבר נשבר נשבר יישבר4/27/2003 שביתה grève

4/3/2003

6/11/2003 שיבוח éloge משובח משובח שובח ישובח5/19/2004

5/14/2003 שיבוש perturbation, erre משובש משובש שובש ישובשישיבה réunion, posture ישובשיגוע affolement משוגע משוגע שוגע ישוגע

5/17/2003 שוד5/14/2003 שידור émission משודר משודר שודר ישודר

שיבה retour

שיחה conversation

5/31/2003 שיזוף bronzage משוזף משוזף שוזף ישזף

Z874
Jacques SCHAPIRA: ré#itsa
Z875
Jacques SCHAPIRA: ré#itsa
Z884
Jacques SCHAPIRA: ra'av
Z886
rétsi#a =meurtre
AB886
ratsoua# = assassiné
AC886
léhératsa#
AB889
ratsouye = souhaitable
Z898
Jacques SCHAPIRA: pompage
Z899
Jacques SCHAPIRA: pompage
Z901
ché'ifa = aspiration, inhalation, ambition
Z902
Jacques SCHAPIRA: ché'ifa = aspiration, inhalation, ambition
Z903
néssi'a = port (transport)
AB903
marié נשויה = mariée נשויים = mariés נשויות = mariées
Z913
Jacques SCHAPIRA: chod utilsation -courante: שדידה
Z917
chizouf = bronzage
Page 61: Tabela Verbos-hebraico

6/11/2003 משוחד משוחדשחייה nage

שחרור libération משוחרר משוחרר שוחרר ישוחררשטיפה rinçage שטוף להישטף נשטף נשטף יישטף

5/15/2003 שירה chant מושר מושר הושר יושרשכיבה position couchée להישכב נשכב נשכב יישכבשכחה oubli שכוח להישכח נשכח נשכח יישכח

4/2/2003 שכירה location שכור להישכר נשכר נשכר יישכר6/1/2003 שכנוע persuasion משוכנע משוכנע שוכנע ישוכנע6/4/2003 שילוב intégration משולב שולב ישולב6/4/2003

משלוח envoi להישלח נשלח נשלח ישלח5/13/2003

5/26/2003

5/26/2003

שילום paiement משולם משולם שולם ישולם11/1/2003 שילוש triplement משולש משולש שולש ישולש

שמחה joie

שמחה joie

שמיעה écoute שמוע להישמע נשמע נשמע יישמעשמירה garde שמור להישמר נשמר נשמר יישמר

11/1/2003 שימון graissage משומן משומן שומן ישומן10/31/2003 שימור conserve משומר משומר שומר ישומר5/31/2003 שימוש utilisation משומש משומש שומש ישומש5/20/2003 שנאה haine להישנא נשנא נשנא יישנא4/26/2003 שנאה haine נשנא להישנא נשנא נשנא יישנא

שינוי changement משונה משונה שונה ישונה5/11/2003

6/11/2003 השערה hypothèse, suppos משוער משוער שוער ישוערשפיטה jugement שפוט להישפט נשפט נשפט יישפט

5/3/2003 שפיכה versement שפוך להישפך נשפך נשפך יישפך4/17/2004

5/12/2003 שיפוץ rénovation משופץ משופץ שופץ ישפץ4/28/2004 שיפור amélioration

5/11/2003 שקילה considération שקול להישקל נשקל נשקל יישקלשקילה pesée, considérat שקול להישקל נשקל נשקל יישקלשקיעה déclin

11/1/2003 שיקום rétablissement, ré משוקם משוקם שוקם ישוקםשקר mensonge

4/3/2003 הישרדות survie

5/17/2003 שרפה incendie שרוף להישרף נשרף נשרף יישרף

שתיקה silence שתוק להישתק נשתק נשתק יישתקשתייה boisson להישתותשתוי נשתה נשתה יישתה

5/7/2003 שיתוף association משותף משותף שותף ישותף6/4/2003 וף פעולה coopération משותף משותף שותף ישותף

5/25/2003 תיאום coordination מתואם מתואם תואם יתואם5/1/2003 תיאור description מתואר מתואר תואר יתואר4/3/2003

Z921
chi#érour = libération
AD921
Jacques SCHAPIRA: méchou#ar = est libéré, libéré
AE921
Jacques SCHAPIRA: chou#rar = a été libéré
AF921
yéchou#rar = sera libéré
AB922
chatouf = lavé
Z926
chi#é#a
AC926
léhicha#éa#
AF926
yicha#ar
Z927
Jacques SCHAPIRA: s#ira =location
Z931
michlo'a# aussi (mais -courant): שליחה
AB936
triangle, triple, triangulaire
Z937
sim#a
Z938
sim#a
Z944
Jacques SCHAPIRA: sin'a
Z952
chipouts = rénovation
Z954
Jacques SCHAPIRA: chkila = pesée, considération,
AB954
Jacques SCHAPIRA: chakoul = pondéré,
Z955
chkila = pesée, considération,
AB955
chakoul = pondéré,
Z960
sréfa = incendie
AB963
ivre
Page 62: Tabela Verbos-hebraico

4/17/2004 היבול assaisonnement מתובל מתובל תובל יתובלתלייה pendaison תולה להיתלות נתלה נתלה ייתלה

5/9/2004 תמיכה soutien

9/18/2004 תמרון4/3/2003

6/11/2003 מתועד4/1/2003

4/27/2003 תפיסה prise תופס להיתפס נתפס נתפס ייתפס5/17/2003 תפירה5/25/2003 תקיעה blocage תקוע להיתקע נתקע נתקע ייתקע

תיקון correction, répara מתוקן מתוקן תוקן יתוקן10/16/2004

תרגול action de … מתורגל מתורגל תורגל יתורגלתרגום traduction מתורגם מתורגם תורגם יתורגם

5/17/2003 תרומה5/12/2003 תירוץ prétexte

נתינה don נתון להינתן ניתן ניתן יינתן

AD974
Jacques SCHAPIRA: méto'ad = documenté
Z977
Jacques SCHAPIRA: tfira = couture
Z983
Jacques SCHAPIRA: trouma
Page 63: Tabela Verbos-hebraico