Tafsir Ayat Hukum Faraidh

Embed Size (px)

Text of Tafsir Ayat Hukum Faraidh

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  1/39

  TAFSIR AYAT HUKUM :FARAIDH

  SURAH AN-NISA

  AYAT 11-12

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  2/39

  FARAID

  H

  DEFINISI

  SEJARAH

  HUKUM

  FARAIDH

  SUMBER

  HUKUM

  TIRKAHSEBAB

  DAPAT

  WARISAN

  RUKUN &

  SYARATFARAIDH

  PENGAJARAN

  AYAT

  ISU

  SEMASA

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  3/39

  DEFINISI

  Suatu ilmu tentang pembaagian a!ta

  pu"a#a #epa$a "etiap ali %a!i" &angbe!a# $engan #ae$a '#ae$apengi!aan te!tentu(

  )aa"a : ta#$i!* baagian* %a+ib $an

  alal( I"tila : baagian &ang $itentu#an ,le

  "&a!a #epa$a ali %a!i"(

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  4/39

  SEARAH

  SEBELUM

  KEDATANGAN

  ISLAM

  SELEPAS

  KEDATANGAN

  ISLAM

  Lelaki dewasa Sumpah setiaAnak angkat

  4 tahap :

  1.Tahap pertama

  2.Tahap kedua

  3.Tahap ketiga

  4.Tahap keempat

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  5/39

  SE)E.UM KEDATAN/AN IS.AM

  .ela#i $e%a"a( 0anita $an #ana#2 ti$a# b,le me%a!i"i a!ta

  pu"a#a #e!ana me!e#a me!upa#an #aum &ang lema( )ang"a A!abmen&ata#an : A$a#a patut #ami membe!i a!ta #ami a!ta%a!i"an3 #epa$a ,!ang &ang ti$a# mampu menunggang #u$a $anti$a# pan$ai meneta# $engan pe!ang45

  Sumpa "etia(I#atan +an+i anta!a 2 ,!g lela#i &ang ti$a# mempun&aiubungan #e!abat( Membuat pe!+an+ian $engan mela6a7#an$a!a#u a$ala $a!amu5* #au me%a!i"i#u $an a#u me%a!i"i"mu5$"b( Apabila #e$ua-$uan&a "etu+u ma#a me!e#a "aling me%a!i"ianta!a "atu "ama lain(

  Ana# ang#at( /,l,ngan lela#i b,le mengambil ana# ,!g lain $anmena"ab#ann&a #epa$a me!e#a "en$i!i bu#an #epa$a bapa me!e#a&ang "ebena!( 8a$a pe!mulaan I"lam* pengambilan ana# ang#atma"i $ite!u"#an apabila Ra"ululla "(a(% mengambil 9ai$ binHa!it"a "bg ana# ang#at( Namun* amalan ini ti$a# be!#e#alanapabila Alla Taala menegan&a melalui !man-N&a : Su!a Al-

  A7ab : ;;(

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  6/39

  SE.E8AS KEDATAN/AN IS.AM

  1(8e!%a!i"an $ila#"ana#an "e* Su!a al-An6aal(;(Hu#um 6a"a #e$ua $ienti#an $an $iganti#an $engan %a"iat %a+iba bagi#e$ua ibu bapa $an #aum #e!abat(Ma6um !eman Alla Taala : Kamu$i%a+ib#an*apabila "e"e,!ang $! #amu ampe! mati*+i#a ia a$a meninggal#ana!ta*en$a#la ia3 membuat %a"iat untu# ibu bapa $an #aum #e!abat

  $engan

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  7/39

  HUKUM FARAIDH

  1.Hukum pelaksanaan faraidh.

  .Wajib bagi setiap ahli waris mengaplikasikan

  hukum faraidh jika ada pewaris yang meninggal

  dunia. Balasan syurga bagi ahli waris yangmenjalankan hukum faraidh

  2. Hukum mempelajari ilmu faraidh dan membuat

  pembahagian kepada ahli waris.

  .Fardhu kifayah bagi umat Islam. Tidak wajib bagiseluruh umat Islam mempelajarnya. Apabila telah

  ada seseorang yang menunaikannya, maka

  hukumnya bertukar menjadi sunat bagi yang lain.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  8/39

  Sumbe! Hu#um

  AL-QURAN

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  9/39

  Su!a An-Ni"a A&at 11-12

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  10/39

  Ma#"u$ : 11. Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka

  untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki

  menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah

  dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak

  perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu

  perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap

  seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan

  oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si matitidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya hanyalah kedua

  ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula

  si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik),

  maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah

  sesudah diselesaikan wasiat Yang telah diwasiatkan oleh si mati,dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak

  kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat

  serta banyak manaatnya kepada kamu (pembahagian harta

  pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti Yang

  diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah! "esungguhnya Allah

  adalah #aha #engetahui, lagi #aha $ijaksana.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  11/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  12/39

  Ma#"u$ : 1%. &an bagi kamu satu perdua dari harta Yang ditinggalkan oleh isteri-

  isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. 'etapi jika mereka

  mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta Yangmereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang mereka wasiatkan

  dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula

  satu perempat dari harta Yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak

  mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian

  mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta Yang kamu

  tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang kamu wasiatkan, dansesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati Yang diwarisi itu,

  lelaki atau perempuan, Yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan

  ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara

  perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu

  perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara Yang seibu itu) lebih dari

  seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapatsama banyak lelaki &engan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat

  Yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya!

  wasiat-wasiat Yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat

  (kepada waris-waris). ('iap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari

  Allah. dan (ingatlah) Allah #aha #engetahui, lagi #aha enyabar.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  13/39

  A"babun Nu7ul

  Ra"ululla "(a(% $an Abu )a#a! be!+alan #a#i

  men7ia!ai abi! bin Ab$ulla &ang "a#it tenat$i #ampung bani Salama( Dia ti$a# "e$a!#an$i!i lalu $iminta ai! %u$u# $an $ipe!

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  14/39

  Sumbe! Hu#um

  HADIS

  Antara hadis hadis Ras l llah

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  15/39

  Da!ipa$a Ibnu CAbba" be!#ata :Sab$a Ra"ululla "(a(% * )e!i#anbaagian %a!i"an &ang $itentu#an

  #epa$a pemili#n&a( A$apun "i"an&ama#a pe%a!i" lela#i &ang palingte!$e#at na"abn&a5(

  Antara hadis-hadis Rasulullahs.a.w yang berkaitan dengan

  hukum faraidh.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  16/39

  Da!ipa$a Ibnu Ma"u$ $alam men&ata#anu#um ana# pe!mpuan*

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  17/39

  Da!ipa$a Ibu )u!ai$a $a!ipa$aa&an&a : Se"unggun&a Ra"ululla"(a(% membe!i#an #epa$a nene# 1

  apabila "i mati3 ti$a# mempun&aiibu5(

  Ha$i" Ri%a&at Abu Dau$ $an Na"aie

  Dalam Riwayat lain

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  18/39

  SUMBER HUKUM

  PANDANGAN

  SAHABAT

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  19/39

  8e!#a!a ini be!la#u apabila tia$a#ete!angan $alam al-Gu!an $an

  Ha$i" be!#aitan $engan "e"etengama"ala pengi!aan "epe!ti :

  1( Ma"ala al-/a!!a%in

  2( Ma"ala al-A#$a!i&a

  ;( Ma"ala al-Mu"&ta#a!a

  B( Ma"ala Datu# be!"ama Sau$a!a

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  20/39

  )entu# Ha!ta

  1( Tana

  2( )angunan !uma3;( )a!ang #ema" ema"* pe!a# $ll3

  B( In"u!an" $an %ang tunai "ama a$a

  $ilabu!#an atau ti$a#3>( )inatang te!na#an "epe!ti #ambing*

  lembu* unta* #e!bau $ll(

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  21/39

  SEBAB DAA! ER"AR#SA$

  1.Perkahwinan

  2.Keturunan

  3.Pembebasan hamba

  AHLI-AHLI WARIS YANG BERHAK

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  22/39

  a!ta 6a!ai$

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  23/39

  RUKUN DAN SYARAT FARAIDH

  Rukun

  1.Pewaris meninggal dunia

  2.Waris yang mempunyai

  hubungan kerabatdengan pewaris sama

  ada hunungan nasab,

  pernikahan atau

  penghambaan.

  3.Harta atau milikan yang

  ditinggalkan oleh

  pewaris.

  Syarat

  1.Pewaris meninggal dunia

  2.Hidupnya pewaris semasa

  pewaris meninggal duniasecara nyata ataupun secara

  takdir seperti janin di

  dalam kandungan ibunya.

  3.Tiada perkara yang

  menegah daripadamendapatkan warisan

  melainkan membunuh,

  murtad dan hamba.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  24/39

  8EN/AARAN AYAT

  Pembahagian harta tinggalan si mati

  yang ditetapkan oleh Allah kepadaisteri, atau suami, anak-anak dan juga

  orang tua (ibu dan bapa). Wajib kepada

  pihak tertentu untuk membahagikanharta pusaka mengikut hukum faraidh

  yang ditetapkan.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  25/39

  I"u "ema"a

  Tuntutan a# #e"ama!ataan ,le pia#m,$eni"a"i A!ab te!a$ap pembaagiana!ta pu"a#a( Me!e#a menganggap u#um%a!i"an $alam al-Gu!an a$ala me!en$a#an%anita( Ia ti$a# "ela!i $engan !u #em,$enan&ang menga+a# #epa$a pe!"amaan anta!alela#i $an pe!empuan $alam "emua a# $an#e%a+ipan(menu!ut me!e#a u#um pe%a!i"anp%elu $iuba $engan un$an-un$ang ba!u&ang $apat membe!i#an #e,!matan #epa$a%anita(

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  26/39

  Antara tokoh modenis Arab yang

  menuntut hak kesamarataan wanita

  tentang hukum perwarisan ialahMuhammad Abid al-Jabiri. Beliau

  mengatakan tentang tafisran surah An-

  Nisa ayat 11 yang bermaksud :Allah SWT telah mensyariatkan

  bagimu tentang (pembahagian pusaka

  untuk) anak-anakmu. Iaitu bahagianseorang anak lelaki sama dengan dua

  bahagian anak perempuan.

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  27/39

  /.N/AN FEMINISMEYAN/ RADIKA.

  Fatimma Me!ni""i M,!,

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  28/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  29/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  30/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  31/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  32/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  33/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  34/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  35/39

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  36/39

  RUUKAN

  Dat, I"mail Kamu"* M,$ A7!ul A7len( 23(Indahnya Hidup Bersyariat( Kuala .umpu!:Telaga )i!u S$n()$(

  i-Fa!ai$.Hukum Faraid: Tertib Waris Asabah $ila&a!ipa$a 2= ulai 21> $a!ipa$ahttps://youtu.be/fhnCzI!"f#

  Hilmi Hani" Muamma$( 23(Faraidh( Dila&a!ipa$a 2= ulai 21> $a!ipa$a laman %ebfaraidh.b$o%spot.&om/p/faham.htm$

  Ma+li" Tinggi Agama I"lam Nege!i Ke$a( 2='.(ota )in%kas Fi*h dan Faraidh +,)A( Kupang:8ene!bitan Al A7a!i(

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  37/39

  RUUKAN

  Ma7lan Ib!aim* Kama!u$in SalleMu$( Na+ib Ab$ul Ka$i!( 21;3(,odenis ,e$ayu dan Tafsiran a$-uran.Selang,! Da!ul E"an:8ene!bit Unie!"iti Kebang"aanMala&"ia(

  USM( +istem ,ak$umat Faraid( Dila&a!i

  pa$a 2= ulai 21> $a!ipa$a laman%eb faraid.usm.my/ms$/defau$t.htm$

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  38/39

  sekian

 • 7/25/2019 Tafsir Ayat Hukum Faraidh

  39/39