of 10 /10
1 | Pahina 9/24/2020 2:34 PM 030 – Tagalog - Tagalog Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19) 1. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Pantrahedya ng Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (EIDL) at ng Programa sa Proteksyon ng Suweldo (PPP - Paycheck Protection Program)? Pantrahedyang Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (EIDL) Programa sa Proteksyon ng Suweldo HINDI NA UMIIRAL PAGLALARAWAN Pangmatagalan, direktang programa sa pautang mula sa SBA Mga pautang na ipinapadaan sa halos 5,500 nagpapautang sa buong bansa LAYUNIN Upang matugunan ang mga pinansyal na obligasyon at mga gastusin sa pagpapaandar ng negosyo na dapat natugunan kung hindi naganap ang sakuna. Dinisenyo upang magbigay ng insentibo para sa maliliit na negosyo, upang mapanatiling nasa payroll ang mga empleyado. UMIIRAL NA HALAGA Kapital para sa anim na buwan. Hanggang $10 milyon MGA TAKDA 3.75% APR (tiyak): mga negosyo 2.75% APR (di-tiyak); mga non-profit 30 taon 1% 2 taon o 5 taon, depende kung kailan naaprubahan ang pautang KOLATERAL Mga kinakailangang pautang na mahigit $25,000 Walang kinakailangang kolateral PERSONAL na GARANTIYA? Nangangailangan ng personal na garantiya para lang sa mga pautang na mahigit sa $200,000 Hindi kinakailangan MAPAPATAWAD? HINDI. Maaaring bayaran ang pautang sa anumang oras nang walang mga singil sa paunang kabayaran. IPAPATAWAD kung ang pamantayan sa pagpapanatili ng mga empleyado ay natugunan at kung ang pondo ay magagamit para sa mga gastusin. Kapag nakatanggap ang nangungutang ng EIDL Advance, kailangang bawasan ng SBA ang halagang ipapatawad sa pautang ng nangungutang ng halaga ng EIDL Advance. Makikita ang mga detalye online sa SBA.gov/PaycheckProtection. Unang KABAYARAN Ang Unang pagbabayad ay ipagpapaliban ng 1 taon; pwede kang magbayad kung gusto mo. Kumpletuhin at isumite ang SBA Form 1201 Mga Kabayaran ng Nangungutang sa Pay.gov. Ipagpapaliban ang pagbabayad sa loob ng ilang panahon depende sa kung kailan magsusumite ang nangungutang ng kahilingan para sa pagpapatawad ng pautang. MAG-APPLY Mag-apply online Hindi na umiiral. Bisitahin ang SBA.gov/PaycheckProtection para sa pinakabagong impormasyon.

Tagalog - Tagalog Mga Madalas Itanong...9/24/2020 2:34 PM 1 | P a h i n a 030 – Tagalog - Tagalog Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

 • Author
  others

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tagalog - Tagalog Mga Madalas Itanong...9/24/2020 2:34 PM 1 | P a h i n a 030 – Tagalog - Tagalog...

 • 1 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  030 – Tagalog - Tagalog

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  1. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Pantrahedya ng Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (EIDL) at ng Programa sa Proteksyon ng Suweldo (PPP - Paycheck Protection Program)?

  Pantrahedyang Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (EIDL)

  Programa sa Proteksyon ng Suweldo HINDI NA UMIIRAL

  PAGLALARAWAN Pangmatagalan, direktang programa sa pautang mula sa SBA

  Mga pautang na ipinapadaan sa halos 5,500 nagpapautang sa buong bansa

  LAYUNIN Upang matugunan ang mga pinansyal na obligasyon at mga gastusin sa pagpapaandar ng negosyo na dapat natugunan kung hindi naganap ang sakuna.

  Dinisenyo upang magbigay ng insentibo para sa maliliit na negosyo, upang mapanatiling nasa payroll ang mga empleyado.

  UMIIRAL NA HALAGA

  Kapital para sa anim na buwan. Hanggang $10 milyon

  MGA TAKDA 3.75% APR (tiyak): mga negosyo

  2.75% APR (di-tiyak); mga non-profit 30 taon

  1%

  2 taon o 5 taon, depende kung kailan naaprubahan ang pautang

  KOLATERAL Mga kinakailangang pautang na mahigit $25,000

  Walang kinakailangang kolateral

  PERSONAL na GARANTIYA?

  Nangangailangan ng personal na garantiya para lang sa mga pautang na mahigit sa $200,000

  Hindi kinakailangan

  MAPAPATAWAD? HINDI. Maaaring bayaran ang pautang sa anumang oras nang walang mga singil sa paunang kabayaran.

  IPAPATAWAD kung ang pamantayan sa pagpapanatili ng mga empleyado ay natugunan at kung ang pondo ay magagamit para sa mga gastusin.

  Kapag nakatanggap ang nangungutang ng EIDL Advance, kailangang bawasan ng SBA ang halagang ipapatawad sa pautang ng nangungutang ng halaga ng EIDL Advance.

  Makikita ang mga detalye online sa SBA.gov/PaycheckProtection.

  Unang KABAYARAN Ang Unang pagbabayad ay ipagpapaliban ng 1 taon; pwede kang magbayad kung gusto mo.

  Kumpletuhin at isumite ang SBA Form 1201 Mga Kabayaran ng Nangungutang sa Pay.gov.

  Ipagpapaliban ang pagbabayad sa loob ng ilang panahon depende sa kung kailan magsusumite ang nangungutang ng kahilingan para sa pagpapatawad ng pautang.

  MAG-APPLY Mag-apply online Hindi na umiiral. Bisitahin ang SBA.gov/PaycheckProtection para sa pinakabagong impormasyon.

  https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-programhttps://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-programhttps://www.pay.gov/public/form/start/3723407https://www.pay.gov/public/form/start/3723407http://www.pay.gov/https://covid19relief.sba.gov/%23/https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program

 • 2 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  2. Pwede ba akong mag-apply para sa COVID-19 EIDL at PPP?

  Oo. Pwedeng mag-apply ang mga nangungutang para sa kapwa PPP at EIDL bagama’t ang

  pondo ng mga ito ay hindi maaaring gamitin para sa parehong layunin.

  Ang mga pondo ng Programa sa Proteksyon ng Suweldo na pautang ay dapat gamitin

  para sa mga nararapat na layunin alinsunod sa patnubay at ang bahagi o kabuuan ng

  pautang ay maaaring mapatawd kung gagamitin nang tama. Ang awtoridad upang

  makapagsagawa ng mga PPP na pautang ay napaso na at wala nang mga bagong PPP

  na pagpapautang. Magbasa online para sa pinakabagong impormasyon.

  Ang mga pondo ng EIDL ay maaaring gamitin para sa kapital at normal na mga gastusin

  sa pagpapaandar ng negosyo, gaya ng pagpapatuloy ng mga benepisyo sa health care,

  renta, pagbabayad ng utilities, pagbabayad ng tiyak na mga pagkakautang.

  Tandaan na para sa mga negosyong nakatanggap ng EIDL Advance maliban sa PPP na

  pautang, ang halaga ng EIDL Advance ay ibabawas mula sa halagang ipapatawad sa

  kanilang PPP na pautang.

  3. Para saan ko pwedeng gamitin ang mga pondo sa COVID-19 EIDL? At ano ang kaibhan nito sa mga pondo ng PPP?

  Ang mga pondo ng EIDL ay maaaring gamitin para sa iba-ibang uri ng paggagamitan ng kapital at

  normal na mga gastusin sa pagpapaandar ng negosyo, gaya ng pagpapatuloy ng mga benepisyo

  sa health care, renta, pagbabayad ng utilities, pagbabayad ng tiyak na mga pagkakautang.

  Ang mga pondo ng Programa sa Proteksyon ng Suweldo na pautang ay dapat gamitin lamang

  para sa nararapat na gastusin na hindi payroll gaya ng nakasaad sa patnubay ng programa.

  Maaaring mapatawad ang pautang kung ang lahat ng pamantayan sa pagpapanatili ng mga

  empleyado ay natugunan at kung ang pondo ay ginamit para sa mga naaangkop gastusin.

  Itago ang mga resibo at kontrata para sa lahat ng nagastos na pondo ng pautang sa loob ng 3 taon.

  4. Sino ang kwalipikado para sa COVID-19 EIDL?

  Ang aplikante ay dapat na pisikal na namamalagi sa Estados Unidos, o sa isang itinalagang

  teritoryo at nalugi ang kapital dahil sa pandemyang coronavirus, at hindi dahil sa pagbagsak ng

  ekonomiya o iba pang dahilan. Kabilang sa mga kwalipikadong aplikante ang:

  Mga negosyong may 500 o mas kaunting mga empleyado o inilalarawan bilang maliit alinsunod sa SBA.gov/SizeStandards

  Mga kooperatibong may 500 o mas kaunting mga empleyado

  Mga negosyong pang-agrikultura na may 500 o mas kaunting mga empleyado

  Karamihan sa mga pribadong nonprofit

  https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program#section-header-5https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-programhttps://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program#section-header-5https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards

 • 3 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  Mga Organisasyong Pangpananampalataya

  Mga negosyong tanging pagmamay-ari at mga independiyenteng kontratista

  Kabilang sa mga di-kwalipikadong negosyo ay ang mga kasangkot sa mga ilegal na aktibidad,

  loan packaging, pagtataya (speculation), maramihang distribusyon, pagsusugal,

  pamumuhunan o pagpapahiram ng pera.

  5. Paano kung hind ako mamamayan ng U.S. ngunit natutugunan ng aking negosyo ang lahat ng ibang pamantayan para sa COVID-19 EIDL?

  Ang hindi mamamayan ng US na nagmamay-ari ng 20% o mahigit ng negosyo ay kwalipikado kung

  sila na naklasipika bilang “hindi mamamayang naninirahan” o kwalipikadong banyaga.” Kabilang sa

  mga kwalipikadong dayuhan ang mga permanenteng residente na may kasalukuyang green card.

  Sumangguni sa SOP 50 30 9, Apendiks 7.

  6. Ano ang proseso sa pagtanggap ng Pantrahedyang Pautang para sa Pinsala ng Ekonomiya (EIDL) para sa COVID-19?

  Mag-apply

  Quote sa Pautang

  Narepaso na ang

  Aplikasyon

  Pasya sa Pautang

  www.sba.gov/disaster

  Ito ay isang pagtatantiya ng kwalipikadong halaga ng pautang; hindi ibig sabihin nito ay naaprubahan na ang pautang. Kailangang pumili ang aplikante ng halaga ng pautang hanggang sa maximum na ito.

  Rerepasuhin ng Opisyal ng Pautang ang pagkakumpleto

  Maaaring makipag-ugnayan sa aplikante para sa karagdagang impormasyon

  Aaprubahan o Tatanggihan

  https://www.sba.gov/document/sop-50-30-9-disaster-assistance-programhttp://www.sba.gov/disaster

 • 4 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  KUNG NAAPRUBAHAN KUNG TINANGGIHAN Magpapadala ng email sa (mga) aplikante upang lagdaan ang mga dokumento para sa pautang.

  Tiyaking mag-download ng kopya para sa iyong mga rekord.

  Ipapadala ang sulat sa pagtanggi sa

  pamamagitan ng email.

  Ililipat ang mga pondo ng pautang sa bank

  account sa loob ng 5-10 araw ng negosyo.

  Ang aplikante ay maaaring mag-request, nang nakasulat, na muli silang isaalang-alang sa loob ng 6 na buwan mula nang matanggap ang petsa ng pagtanggi. Ipadala sa:

  E-mail: [email protected] Koreo: U.S. Small Business Administration

  Disaster Assistance Processing & Disbursement Center 14925 Kingsport Road Fort Worth, Texas 76155

  Isama ang numero ng iyong aplikasyon at anumang impormasyong kinakailangan upang mapagtagumpayan ang anumang dahilan ng pagtanggi. Iba-iba ang proseso depende sa dahilan ng pagtanggi.

  Itago ang mga resibo at kontrata para sa

  lahat ng nagastos na pondo ng pautang sa

  loob ng 3 taon. Magbayad sa pamamagitan ng Pay.gov O ipadala sa koreo ang mga pagbabayad sa:

  U.S. Small Business Administration 721 19th Street Denver, CO 80202

  Sa mga kabayarang ipinadala sa koreo,

  isama ang:

  Pangalan ng Negosyo

  Pangalan ng Nangungutang

  Tax ID/EIN o SSN Numero Aplikasyon

  7. Paano ko malalaman ang status ng aking aplikasyon?

  Makakatanggap ang mga aplikante ng imbitasyon upang mag-log-in sa portal ng kostumer

  upang repasuhin ang aplikasyon, pumili ng nararapat na halaga ng pautang, at isumite ito para

  sa panghuli pagsusuri. Kung hindi maaaprubahan ang pautang, makakatanggap ang aplikante

  ng notipikasyon sa email na may detalyadong dahilan para sa pagtanggi sa pautang, kabilang

  ang mga tagubilin sa kung paano mag-aapela sa pasya. Makipag-ugnayan sa serbisyong

  pangkostumer upang makita ang status: 1-800-659-2955.

  8. Nakatanggap ako ng pampaunang quote sa pautang. Ibig bang sabihin nito ay naaprubahan ako?

  Hindi, tantiya lang iyon ng pautang na maaari mong matanggap. Kapag natanggap mo ang

  pampaunang quote sa pautang:

  1. Mag-log in sa iyong Portal sa Pautang ng SBA

  2. Piliin ang gusto mong maging halaga ng iyong pautang, hanggang sa maximum na na-quote

  3. Tiyaking isumite ang button na isumite

  Kapag natapos na iyon, ipapadala ang iyong aplikasyon sa panghuling yugto ng pagsusuri.

  Maaari kang kontakin ng isang Opisyal ng Pautang upang magsumite ng karagdagang

  impormasyon. Mangyaring sumagot kaagad upang maproseso ang iyong aplikasyon.

  mailto:[email protected]://www.pay.gov/

 • 5 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  9. Natanggap ko ang pautang; paano ako makakapagbayad?

  Mag-set up ng mga online pagbabayad sa pamamagitan ng pagpuno ng SBA Form 1201 Mga

  Pagbabayad ng Nangungutang sa Pay.gov.

  Kung mas gusto mong ipadala sa koreo ang mga kabayaran, ipadala ang mga ito sa:

  U.S. Small Business Administration

  721 19th Street

  Denver, CO 80202

  Sa mga kabayarang ipinadala sa koreo, tiyaking isama ang:

  Pangalan ng Negosyo

  Pangalan ng Nangungutang

  Tax ID/EIN o SSN

  Numero ng Aplikasyon o Pautang

  10. Mayrooon akong kasosyo sa negosyo, ngunit ayaw niyang makasama sa aplikasyon ng COVID-19 EIDL. Pwede pa rin ba akong mag-apply?

  Lahat ng nagmamay-ari ng 20% o mahigit ay kailangang makasama sa aplikasyon at hindi

  bababa sa 81% ang kailangang maitala sa aplikasyon upang maisaalang-alang.

  11. Paano kung kailangan kung magbayad ng mas malaking pera kyasa sa naaprubahan para sa akin?

  Maaaring ibahin ang mga COVID-19 EIDL sa pamamagitan ng pagdaragdag sa halaga nang

  hanggang 6 na buwan ng kapital. Pwede mag-request ng karagdagan bago o pagkatapos

  tanggapin ang pautang. Kung kailangang-kailangan ng aplikante ang mga pondo, tanggapin

  ang maximum na halagang inaalok at pagkatapos ay mag-request ng karagdagan sa

  pamamagitan ng pagbibigay ng iba pang dokumentasyon.

  Kung ikaw ay naaprubahan para sa pautang at gustong mag-request ng karagdagang halaga,

  magpadala ng email na nagsasaad na kailangan mo ng dagdag sa halaga ng pautang sa

  [email protected] na may salitang “INCREASE” sa subject line. Magsama ng iba pang

  impormasyon na maaaring makatulong sa amin na isaalang-alang ang karagdagan para sa

  iyong aplikasyon. Halimbawa:

  1. Ang pinakabago mong Federal tax return para sa iyong negosyo kasama ang nilagdaang IRS Form 4506-T

  2. Para sa mga na-update na pinansyal na tala (Kabuuang Kita, Halaga ng Nabentang mga

  Produkto, halaga ng pagpapaandar ng negosyo, o iba pang pinagmumulan ng suweldo),

  isumite ang Form 3502.

  https://www.pay.gov/public/form/start/3723407https://www.pay.gov/public/form/start/3723407http://www.pay.gov/mailto:[email protected]://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdfhttps://www.sba.gov/sites/default/files/articles/SBA_Form_3502_Economic_Injury_Disaster_Loan_Supporting_Information.pdf

 • 6 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  12. Paano kung hindi kaialangan ang lahat ng perang naaprubahan para sa akin?

  Natanggap mo ba ang pampaunang quote sa

  pautang?

  1. Mag-log in sa iyong Portal sa Pautang ng SBA

  2. Piliin ang gusto mong maging halaga ng iyong pautang,

  hanggang sa maximum na na-quote

  3. Tiyaking isumite ang button na isumite

  Natanggap na ba ang mga pondo sa

  pamamagitan ng Direktang

  Pagdedeposito?

  Gawing payable ang tseke sa SBA at ipadala ito kasama ang paalala na nagsasabi kung ang mga pondo ay dapat gamitin para sa EIDL, sa Advance o sa dalawa,at isama ang: Pangalan ng Negosyo

  (Mga) Pangalan ng Nangungutang

  Tax ID o SSN

  Numero ng Pautang

  Natanggap na ba ang mga pondo sa

  pamamagitan ng tseke?

  Kung hindi pa nadedeposito ang tseke, isulat ang VOID sa harap at ibalik ang tseke sa address sa ibaba. Isama ang: Pangalan ng Negosyo

  (Mga) Pangalan ng Nangungutang

  Tax ID o SSN

  Numero Aplikasyon

  Ipadala sa: U.S. Small Business Administration

  721 19th Street

  Denver, CO 80202

  13. Marami akong negosyo. Pwede ba akong magsumite ng maraming aplikasyon para sa COVID-19 EIDL?

  Oo, pwede kang magsumite ng isang aplikasyon para sa bawat kwalipikadong negosyo. Ngunit, hindi dapat bababa sa 81% ng pagmamay-ari ang maitatala sa aplikasyon.

  14. Tinanggihan ako para sa COVID-19 EIDL. Ano-ano ang maaaring dahilan ng pagtangging iyon?

  Naaangkop sa aplikante ang mga dahilan ng pagtanggi. Ang pinakakaraniwang mga dahilan para sa pagtanggi ay ang:

  Di-kanais-nais na kasaysayan ng kredito. Dahil pampamahalaang pautang ang EIDL,

  iniaatas ng mga pederal na regulasyon na matugunan ng mga aplikante ang

  pinakamababang pamantayan sa kredito upang maging kwalipikado.

  Di-maberipikang impormasyon. Kung hindi sasagot ang isang aplikante sa loob ng 7 araw

  sa mga kahilingan para sa karagdagang impormasyon mula sa mga opisyal ng pautang,

  maaaring matanggihan ang kanilang aplikasyon. Mag-request na muling isaalang-alang ang

  pagre-reactivate sa iyong aplikasyon.

 • 7 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  Di-kwalipikadong status ng pagkamamamayan na hindi US. Ang mga aplikante ay dapat

  mga mamamayan ng US, mga di-mamamayang naninirahan, o mga kwalipikadong

  dayuhan. Sumangguni sa SOP 50 30 9, Apendiks 7 para sa karagdagang impormasyon.

  Hindi kwalipikado ang aktibidad ng negosyo.

  Hindi napatunayan ang pinansyal na pinsala. May dalawang posibleng dahilan para sa

  pagtangging ito: 1) Ang pinansyal na pinsala ay mas mababa sa halagang natanggap para sa

  EIDL Advance; o 2) Hindi isinasaad ng isinumiteng impormasyon ang pinansyal na pinsala.

  Mga dahilan ng katauhan. Maaaring tanggihan ang mga aplikante kung sila ay nahatulang

  may-sala sa isang krimen sa nakalipas na limang taon; o nasangkot sa produksyon o

  distribusyon ng anumang produkto o serbisyo na tinukoy na mahalay ng isang korteng may

  sapat na hurisdiksyon; ang mga kasalukuyang suspendido o na-debar sa pangongontrata

  sa pederal na pamahalaan oa tumatanggap ng mga pederal na gawad o pautang; at/o ang

  mga kasalukuyang nakademanda, pinaratangan, isinakdal, o iba pang paraan kung saan

  ang mga pormal na kriminal na paghahabla ay iniharap sa anumang hurisdiksyon.

  Hindi pagsagot. Kung hindi sasagot ang mga aplikante sa mga email na humihingi ng

  karagdagang impormasyon o kung hindi sila lalagda sa mga panghuling dokumento,

  karaniwang mapapaso ang aplikasyon pagkatapos ng 60 araw.

  15. Pwede ba akong mag-request na muling isaalang ang kung tinanggihan ang aking aplikasyon para sa COVID-19 EIDL?

  Ang aplikante ay mayroong hanggang 6 na buwan upang mag-request na muling isaalang-alang. Ipadala ang mga request para sa muling pagsasaalang-alang sa:

  E-mail [email protected]

  Koreo U.S. Small Business Administration Disaster Assistance Processing and Disbursement Center 14925 Kingsport Road

  Fort Worth, Texas 76155

  Magsama ng anumang karagdagang impormasyon na maaaring makatulong sa amin sa iyong

  kahilingan Kung ang sulat ng pagtanggi ay humingi ng ispesipikong impormasyon o dokumentasyon

  para sa ikaw ay muling maisaalang-alang, kailangan mong isama ang mga bagay na iyon.

  Tiyaking isama ang:

  Pangalan ng Negosyo

  Pangalan ng Nangungutang

  Tax ID/EIN o SSN

  Numero ng Aplikasyon/Pautang

  Iba-iba ang proseso depende sa dahilan ng pagtanggi.

  https://www.sba.gov/document/sop-50-30-9-disaster-assistance-programmailto:[email protected]

 • 8 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  Halimbawa: Makakatanggap ang aplikante ng sulat sa pagtanggi para sa kanilang aplikasyon para sa

  COVID-19 EIDL na pautang mula sa SBA, kung saan nakalista ang “Economic injury not

  substantiated” bilang dahilan ng pagtanggi. Karaniwan ang dahilang ito kapag ang sariling

  pinagtibay na pinansyal na impormasyon ng aplikante ukol sa kanilang naka-streamline na

  aplikasyon, gaya ng mga halaga para sa Kabuuang Kita at ang Halaga ng mga Nabentang

  Produkto para sa labing-dalawang (12) buwan bago ang pandemya, ay hindi nakapagpakita ng

  pinansyal na pinsala, o kung iniwanang blangko ang impormasyon.

  Ang request ng may-ari ng negosyo upang muling isaalang-alang ay dapat nakasulat na

  email/sulat na nire-request ang mga sumusunod:

  Nakasulat na sulat mula sa aplikante na nagre-request na muli siyang isaalang-alang sa

  tinanggihang aplikasyon para COVID-19 EIDL na pautang, na kasama ang numero ng

  Aplikasyon, pangalan ng Negosyo/Entidad, (mga) pangalan ng May-ari, at address ng negosyo

  Kopya ng pinakabagong mga federal tax return na na-file para sa negosyo, bago ang

  Pandemyang COVID-19, kasama ang lahat ng iskedyul

  Napunan at nalagdaang IRS Form 4506-T para sa entidad ng negosyo

  Kopya ng na-void na tseke para sa account ng negosyo

  (Kapag naproseso na ng SBA ang muling pagsasaalang0alang) maaaring mag-requst ang

  SBA ng karagdagang impormasyon, at maaaring kabilang dito ang SBA Form 3502 –

  Karagdagang Impormasyon para sa EIDL

  16. Kung nakatanggap na ako ng COVID-19 EIDL at apektado ako ng awayan ng mga mamamayan, maaari pa ba akong humingi ng karagdagang pondo?

  Kung ikaw ay nasa isang lugar kung saan may Deklarasyon ng Trahedya, at kasama dito ang

  awayan ng mga mamamayan at mga sakunang tlad ng pagbaha, pinsala dahil sa bagyo, mga

  wildfire o lindol, maaari kang maging kwalipikado para sa karagdagang SBA na Pantrahedyang

  Pautang para masaklit ang pinsala sa iyong tahanan, personal na pag-aari at/o negosyo.

  Basahin ang disasterloan.sba.gov upang makita kung may deklarasyon ng trahedya sa iyong lugar.

  Ang mga pantulong na programa ng SBA para sa COVID-19, gaya ng PPP at EIDL, ay para sa

  epektong pinansyal na sanhi ng pandemyang coronavirus, at hindi para sa mga kawalan na sanhi

  ng trahedyang pisikal o pinansyal na dahil sa awayan ng mga mamamayan o iba pang mga sakuna.

  17. Mayroon na akong PPP at COVID-19 EIDL at hindi pa rin nakakabawi ang aking negosyo dahil sa mga epekto ng mga pagpapasara dahil sa COVID; pwede ba akong umutang ulit?

  Kung nakatanggap na ang iyong negosyo ng PPP na pautang o EIDL na tulong dahil sa COVID-19,

  at kahit na mayroon kang isa pang Pantrahedyang Pautang ng SBA dahil sa naunang trahedya,

  maaari ka pa ring maging kwalipikado para sa panibagong pantrahedyang pautang ng SBA para

  sa mga kalugihang sanhi ng naideklarang trahedya sa inyong komunidad.

  https://disasterloan.sba.gov/ela/

 • 9 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  18. Kung kukuha ako ng isa pang Pantrahedyang Pautang dahil sa awayan ng mga mamamayan o dahil sa natural na kalamidad, pwede ko bang isama ang panibagong pautang sa aking COVID-19 EIDL? O maaari ko bang gamitin ito para mabayaran ang COVID-19 EIDL?

  Hindi. Ang bawat Pantrahedyang Pautang ng SBA ay magkakahiwalay na pautang; hindi

  maaaring pagsama-samahin ito o gamitin para bayaran ang mas maagang mga pautang.

  Kung magiging kwalipikado ka para sa isa pang pantrahendyang pautang ng SBA dahil sa ibang

  naideklarang trahedya sa inyong lugar, dapat gamitin ang panibagong pautang para sa mga

  layuning nakalista sa iyong mga panghuling dokumento ng pautang, kung saan maaaring

  kasama ang kapital o pagkukumpuni ng pisikal na pinsala. Hindi ito maaaring gamitin para

  puhunanang muli o bayaran ang mga umiiral na pantrahedyang pautang ng SBA mula sa mga

  naunang naganap na trahedya, kasama ang COVID-19.

  Itago ang mga resibo at kontrata para sa lahat ng nagastos na pondo ng pautang sa loob ng 3

  taon para maidokumento mo ang pinaggamitan ng mga pondo ng bawat pautang.

  19. Dahil hindi pa nakakabawi ang aking negosyo mula sa mga pagpapasara dahil sa COVID, paano ako makakapagbayad?

  Ang mga kabayaran para sa mga COVID-19 na pautang ay awtomatikong ipagpapaliban sa loob

  nang 1 taon. Ang mga pantrahedyang pautang na nasa status na ng pagbabayad para sa mga

  trahedyang naganap bago ang COVID-19 ay ipagpapaliban hanggang Disyembre 2020. Ang

  mga bagong pantrahedyang pautang para sa awayan ng mamamayan at iba pang sakuna ay

  awtomatiko ring ipagpapaliban nang 1 taon.

  Kung ikaw ay magiging kwalipikado para sa panibagong pantrahedyang pautang, maaari mong

  i-request sa SBA na pahabain ang pagpapaliban sa iba mong mga kabayaran sa pautang upang

  makatulong sa pinansyal na paghihirap.

  20. Paano naiiba ang proseso ng pag-a-apply para sa awayan ng mamamayan o iba pang pantrahedyang pautang sa proseso ng COVID-19 EIDL?

  Kung ang tanging karanasan mo lang sa mga Pantrahedyang Pautang ng SBA ay dahil sa

  programang EIDL para sa COVID-19, mapapansin mong magkaiba ang proseso para sa mga

  naideklarang trahedya gaya ng awayan ng mamamayan o iba pang mga sakuna.

  o May dalawang programa ng tulong:

  Mga pautang para sa pisikal na pinsala na sasaklit sa mga pagkukumpuni at

  pagpapalit ng mga pisikal na pag-aari na nasira sa isang naideklarang trahedya na

  hindi saklaw ng insurance.

  Mga pautang para sa pinansyal na pinsala upang mabayaran ang mga gastusin

  ng pagpapaandar ng maliit ng negosyo pagkatapos ng naideklarang trahedya.

 • 10 | P a h i n a 9/24/2020 2:34 PM

  Mga Madalas Itanong COVID-19vEconomic Injury Disaster Loan (EIDL) (Pantrahedyang

  Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya na Dulot ng COVID-19)

  o Magkaiba ang proseso ng aplikasyon:

  Mag-apply sa disasterloan.sba.gov

  Magkaiba ang kwalipikasyon at mga kahingian sa pautang sa programang COVID-19, pati na rin ang mga kahingian sa kolateral at insurance. Kung makukuha mo ito, maaaring mag-atas ang mga pautang nito ng prenda sa iyong pag-aari at ebidensya ng pagbaha, peligro at/o windstorm insurance. Bisitahin ang SBA.gov/Disaster para sa karagdagang impormasyon.

  Pasulyap sa Tulong sa Trahedya

  Mga Uri ng Tulong Mga nangungutang Layunin Max. na Halaga

  Mga Pautang sa

  Negosyo

  Mga negosyo at pribadong nonprofit

  Ang pagkukumpuni o pagpapalit ng real estate, imbentaryo, kasangkapan, atbp.

  $2 milyon

  Pautang sa Pinsala sa Ekonomiya (COVID-EIDL)

  Maliliit na negosyo, mga problemang pang-agrikultura, mga pribadong nonprofit at mga panrelihiyong institusyon

  Kapital (mga gastusin sa pagpapaandar ng negosyo para sa mga problemang pang-agrikultura at mga nonprofit)

  6 na buwang kapital (mga gastusin sa pagpapaandar ng negosyo para sa mga problemang pang-agrikultura at mga nonprofit)

  Mga Pautang sa Pinsala sa Ekonomiya (Lahat ng iba pang sakuna)

  Maliliit na negosyo at mga pribadong nonprofit

  Kapital $2 milyon

  Pantrahedyang Pautang sa Pinsala sa Ekonomiya para sa Reserbang Militar (MREIDL - Military Reservist Economic Injury Disaster Loan)

  Maliliit na negosyo na may (mga) reserbang militar na tinawag para sa aktibong panunungkulan

  Kapital $2 milyon

  Mga Pautang para sa Bahay—pagkukumpuni

  Mga may-ari ng bahay Ang pagkukumpuni o pagpapalit ng pangunahing tirahan; na hindi saklaw ng insurance ang pinsala

  $200,000

  Mga Pautang para sa Bahay—personal na pag-aari

  Mga may-ari ng bahay at umuupa

  Ang pagkukumpuni at pagpapalit ng personal na pag-aari ay hindi saklaw ng insurance

  $40,000

  Pagpapagaang Mga negosyo, pribadong nonprofit, at mga may-ari ng bahay

  Pagaangin / hadlangan ang kalugihan ng katulad na bagay sa hinaharap

  Karagdagan na hanggang 20% ng naberipikang pisikal na pinsala. Limitado ang mga may-ari ng bahay sa halagang $200,000.

  https://disasterloan.sba.gov/ela/http://www.sba.gov/disaster

  Mga Madalas Itanong1. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Pantrahedya ng Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (EIDL) at ng Programa sa Proteksyon ng Suweldo (PPP - Paycheck Protection Program)?2. Pwede ba akong mag-apply para sa COVID-19 EIDL at PPP?3. Para saan ko pwedeng gamitin ang mga pondo sa COVID-19 EIDL? At ano ang kaibhan nito sa mga pondo ng PPP?4. Sino ang kwalipikado para sa COVID-19 EIDL?5. Paano kung hind ako mamamayan ng U.S. ngunit natutugunan ng aking negosyo ang lahat ng ibang pamantayan para sa COVID-19 EIDL?6. Ano ang proseso sa pagtanggap ng Pantrahedyang Pautang para sa Pinsala ng Ekonomiya (EIDL) para sa COVID-19?7. Paano ko malalaman ang status ng aking aplikasyon?8. Nakatanggap ako ng pampaunang quote sa pautang. Ibig bang sabihin nito ay naaprubahan ako?9. Natanggap ko ang pautang; paano ako makakapagbayad?10. Mayrooon akong kasosyo sa negosyo, ngunit ayaw niyang makasama sa aplikasyon ng COVID-19 EIDL. Pwede pa rin ba akong mag-apply?11. Paano kung kailangan kung magbayad ng mas malaking pera kyasa sa naaprubahan para sa akin?12. Paano kung hindi kaialangan ang lahat ng perang naaprubahan para sa akin?13. Marami akong negosyo. Pwede ba akong magsumite ng maraming aplikasyon para sa COVID-19 EIDL?14. Tinanggihan ako para sa COVID-19 EIDL. Ano-ano ang maaaring dahilan ng pagtangging iyon?15. Pwede ba akong mag-request na muling isaalang ang kung tinanggihan ang aking aplikasyon para sa COVID-19 EIDL?16. Kung nakatanggap na ako ng COVID-19 EIDL at apektado ako ng awayan ng mga mamamayan, maaari pa ba akong humingi ng karagdagang pondo?17. Mayroon na akong PPP at COVID-19 EIDL at hindi pa rin nakakabawi ang aking negosyo dahil sa mga epekto ng mga pagpapasara dahil sa COVID; pwede ba akong umutang ulit?18. Kung kukuha ako ng isa pang Pantrahedyang Pautang dahil sa awayan ng mga mamamayan o dahil sa natural na kalamidad, pwede ko bang isama ang panibagong pautang sa aking COVID-19 EIDL? O maaari ko bang gamitin ito para mabayaran ang COVID-19 EIDL?19. Dahil hindi pa nakakabawi ang aking negosyo mula sa mga pagpapasara dahil sa COVID, paano ako makakapagbayad?20. Paano naiiba ang proseso ng pag-a-apply para sa awayan ng mamamayan o iba pang pantrahedyang pautang sa proseso ng COVID-19 EIDL?Pasulyap sa Tulong sa Trahedya