of 23 /23
Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAlAfdhal 2009/2010 I Mukasurat 1

Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5...

Page 1: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 1  

 

 

 

 

Page 2: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 2  

PERLINDUNGAN YANG BERTERUSAN BAGI ANDA DAN PELABURAN ANDA 

  

Pelan  Takaful myAl‐Afdhal  adalah  satu pelan  berkait‐pelaburan  tertutup  5  tahun  yang 

membolehkan  peserta melabur  dalam  produk  pelaburan  berstruktur  yang mematuhi 

prinsip‐prinsip  Syariah.  Dengan  ciri  perlindungan  modal,  peserta  akan  menikmati 

perlindungan  sepanjang  tempoh  tersebut  di  samping  mendapat  pulangan  pelaburan 

dalam bentuk Keuntungan Tahunan* daripada Sumbangan Tunggal mereka.  

 

Potfolio  pelaburan  berstruktur  yang mematuhi  prinsip‐prinsip  Syariah  disediakan  oleh 

Citibank Berhad  (“Citibank”) yang mempunyai penarafan kredit AAA/P1 bagi penarafan  

institusi kewangan,  dengan prospek yang stabil oleh RAM Holdings Berhad (“RAM”) pada 

17hb November 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tertakluk kepada prestasi sebenar pelaburan tersebut. Pulangan ke atas pelaburan produk berstruktur tersebut 

adalah berdasarkan prestasi Aset‐aset Rujukan sementara modal pokok hanya akan dilindungi sekiranya pelaburan 

dipegang sehingga tarikh matang. 

 

 

 

Page 3: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENAFIAN : Laporan ini hanyalah sebagai maklumat sahaja. Pendapat yang terdapat dalam laporan ini adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi atau berasal dari sumber‐sumber yang kami boleh diterimapakai.  Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak membuat sebarang penyataan  atau  jaminan,  samada  dinyatakan  atau  diimplikasikan,  terhadap  ketepatan, kesempurnaan  atau  kebenaran  maklumat  yang  terkandung  di  sini  dan  ia  tidak  harus digunakan untuk kebolehpercayaan. 

*Sumber maklumat‐: Reuters, Bloomberg dan Agensi‐agensi Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 4  

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN  

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Kami berasa amat berbesar hati kerana dapat bertemu dengan para pelabur myAl‐Afdhal yang dihargai bagi tinjauan prestasi tahun yang kedua untuk tempoh berakhir pada 19 Jun 2010. 

Pada umumnya, tahun lepas merupakan tahun yang agak mencabar bagi kebanyakan pelabur, di mana terpaksa berdepan dengan situasi pasaran yang tidak menentu hasil rentetan dari usaha untuk menyokong ekonomi dunia dari  terus merundum akibat dari krisis kewangan. Mengikut pemerhatian  kami,  kebanyakan pelaburan  yang  asetnya mempunyai pendedahan  global  tidak mampu  bertahan  berikutan  prestasi  lemah  pada  hampir  kesemua  kelas  aset  sama  ada  ekuiti mahupun  pasaran  komoditi.  Kelemahan  prestasi  yang  disebabkan  kejatuhan  harga  aset  telah memberi kesan kepada prestasi kebanyakan dana‐dana termasuk produk pelaburan berstruktur.  Walaupun  berdepan  dengan  tahun  yang  mencabar,  prestasi  pelaburan  myAl‐Afdhal  telah menunjukkan  pemulihan  yang  kukuh  pada  kebanyakan Aset‐aset Rujukan  sejak  setahun  yang lepas. Hasil daripada pemulihan ini, Nilai Aset Bersih (NAB) telah mencapai tahap tertinggi iaitu RM0.972  pada  3  Disember  2009  berbanding  nilai  harga  penutup  pada  tahun  lepas  iaitu RM0.896.  Adalah  penting  untuk  dinyatakan  di  sini  bahawa  pengumuman  keuntungan  tahunan  adalah bergantung  kepada  prestasi  potfolio‐potfolio  ‘Pemberat  Pertumbuhan’  atau  ‘Pemberat Defensif’.  Secara  ringkasnya,  potfolio  Pemberat  Pertumbuhan    merangkumi  60%  pemberat dalam  Kumpulan  Pertumbuhan  dan  baki  40%  dalam  Kumpulan  Defensif  sementara  Potfolio Defensif  merangkumi  60%  dan  40%  pemberat  dalam  Kumpulan  Defensif  dan  Pertumbuhan masing‐masing. 

Bagi  tempoh  tinjauan,  Kumpulan  Defensif  dengan  peruntukan  tetap  25%  dalam  Indeks Pendapatan Tetap Eropah dan 75% dalam  Indeks Logam Berharga memberikan pulangan yang positif. Walaubagaimanapun, prestasi positif  tersebut  tidak mampu mengatasi prestasi negatif yang tinggi yang dicatatkan oleh Kumpulan Pertumbuhan yang merangkumi 50% Tembaga, 25%  Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia dan 25%  Indeks Hartanah Jepun.         

Page 5: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5  

Dengan  itu,  kedua‐dua  potfolio  Pemberat  Pertumbuhan  dan  Pemberat Defensif mencatatkan pulangan  negatif  14.38%  dan  6.79% masing‐masing  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  jadual  di bawah:‐  

Kumpulan Pertumbuhan 

  

Purata

pulangan 

terkumpul 

untuk 8 Suku 

% berat di 

dalam 

kumpulan 

Prestasi 

Kumpulan 

Komoditi Tembaga  (30.65) 50%

(29.55) Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia  (22.33) 25%

Indeks Hartanah Jepun  (34.55) 25%

   

Kumpulan Defensif 

  

Purata 

pulangan 

terkumpul 

untuk 8 Suku  

% berat di 

dalam 

kumpulan 

Prestasi 

Kumpulan 

Indeks Pendapatan Tetap Eropah  12.22 25%8.38  

Indeks Logam Berharga  7.09 75%

   

Prestasi Potfolio  

  

Kumpulan 

Pertumbuhan  

Kumpulan 

Defensif  

Prestasi 

Potfolio 

   

Potfolio Pemberat Pertumbuhan  (17.73) 3.35  (14.38) 

60% x (29.55) 40% x 8.38 (17.73) + 3.35

   

Potfolio Pemberat Defensif (11.82) 5.03 (6.79) 

40% x (29.55) 60% x 8.38 (11.82) + 5.03

Page 6: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 6  

Oleh  kerana  kedua‐dua  potfolio  tersebut  merekodkan  pulangan  negatif,  tiada  pengagihan 

keuntungan tahunan berdasarkan NAB myAl‐Afdhal yang berada pada nilai RM0.940 bagi tahun 

kewangan berakhir 19 Jun 2010.   

 

Meninjau ke hadapan, kami dapat melihat usaha‐usaha yang berterusan daripada pihak kerajaan 

di  seluruh  dunia  dalam  mengambil  langkah‐langkah  perlu  untuk  membawa  ekonomi  dunia 

kembali ke fasa pertumbuhan. Situasi pasaran sedunia yang kian pulih merupakan sesuatu yang 

positif, di mana Tabung Kewangan Antarabangsa meramalkan pertumbuhan pengeluaran dunia 

sebanyak 4.6% pada 2010 berbanding penguncupan 0.6% yang dicatatkan pada 2009. Walaupun 

optimistik  terhadap  pemulihan  global,  ketidaktentuan  ekonomi masih  kekal  dengan  tumpuan 

utama terhadap krisis hutang negara‐negara Eropah dan perubahan polisi ekonomi dibeberapa 

ekonomi  utama  khususnya  China  yang mungkin  akan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi 

global.  

Kami yakin pelaburan anda mampu bertahan  terhadap  sebarang cabaran pada masa hadapan 

memandangkan modal tersebut dilindungi sekiranya ia dipegang sehingga tempoh matang pada 

2013. Tambahan pula, anda  juga berpeluang untuk terus menikmati perlindungan Takaful kami 

sepanjang tempoh tersebut. 

 

Terima  kasih  di  atas  sokongan  padu  anda  dan  kami  akan  terus  memberikan  perkhidmatan 

terbaik kepada anda. 

 

 

Bersama kita melabur untuk tahun hadapan yang lebih baik. 

 

Semoga Allah memberikan kita petunjukNya, Amin. 

 

 

DATO’ HASSAN KAMIL                        

Pengarah Urusan Kumpulan  

            

 

 

 

 

Page 7: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 7  

PRESTASI DANA 

 

Tinjauan Prestasi Tahunan Dana untuk tempoh berakhir 19 Jun 2010 

 

myAl‐Afdhal menuju ke tahun kedua dengan harapan bahawa usaha bersama daripada kerajaan 

ekonomi global untuk mengurangkan kadar  faedah dan mendorong aktiviti pinjaman, berserta 

jumlah  besar  pakej  ransangan  yang  diperkenalkan  bagi  menyokong  aktiviti  ekonomi,  bakal 

mendorong  aset‐aset  rujukan untuk mendapat pencapaian yang  lebih baik dan meningkatkan 

nilai aset bersih dana. Secara ringkasnya, myAl‐Afdhal adalah pelan perlindungan modal berkait‐

pelaburan  tertutup  5  tahun  berlandaskan  Syariah  di mana  prestasinya  berkait  rapat  dengan 

pelbagai kelas aset antarabangsa termasuk pendapatan tetap Eropah, pasaran ekuiti Asia, logam 

berharga,  tembaga  dan  pasaran  hartanah  Jepun.  Oleh  yang  demikian,  prestasi  myAl‐Afdhal 

adalah ditentukan oleh keadaan pasaran global. 

 

Bagi tempoh tinjauan, hasil sokongan dasar‐dasar fiskal, kerajaan ekonomi utama telah kembali 

stabil dalam membawa ekonomi global menuju ke arah pemulihan. Ekonomi Asia terutamanya 

China, dilihat berada pada  tahap  fasa pemulihan yang pantas dan dianggap sebagai pemimpin 

dalam proses pemulihan ekonomi.   Malangnya, dalam keadaan di mana keyakinan perniagaan 

global  dan  pengguna  semakin  meningkat,  seluruh  dunia  dikejutkan  dengan  krisis  hutang 

kerajaan Eropah pada  awal  tahun  ini,  lalu memberikan  jangkaan bahawa pemulihan ekonomi 

global akan menjadi lebih lambat dan ketidakstabilan pasaran yang lebih tinggi. 

Page 8: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 8  

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan Pertumbuhan, 

60%

Kumpulan Defensif, 40%

Kumpulan Pertumbuhan, 

40%

Kumpulan Defensif, 60%

Kumpulan 

Pertumbuhan 

Kumpulan 

Defensif 

Prestasi Potfolio

(17.73) 3.35  (14.38)

Kumpulan 

Pertumbuhan 

Kumpulan 

Defensif 

Prestasi Potfolio

(11.82)  5.03  (6.79)

Potfolio Pemberat Pertumbuhan

Potfolio Pemberat Defensif

Page 9: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 9  

 

Meskipun  tahun  ini  amat  mencabar,  prestasi  pelaburan  myAl‐Afdhal  telah  menunjukkan 

pemulihan pada kebanyakan Aset‐aset Rujukan. Pemulihan  ini dapat dilihat dalam NAB myAl‐

Afdhal di mana  ia mencatat nilai    tertinggi   RM0.972 pada 3 Disember 2009  sebelum ditutup 

untuk tahun ini pada harga RM0.940 yang menyaksikan peningkatan sebanyak 4.9% berbanding 

harga penutup tahun pertama pada RM0.896.  

 

Kumpulan Defensif dengan peruntukan tetap 25% dalam  Indeks Pendapatan Tetap Eropah dan 

75%  dalam  Indeks  Logam  Berharga  telah  mencatat  pulangan  positif  bagi  tempoh  tinjauan. 

Walaubagaimanapun,  prestasi  positif  tersebut  tidak mampu mengatasi  prestasi  negatif  yang 

tinggi  pada  Kumpulan  Pertumbuhan  yang merangkumi  50%  Komoditi  Tembaga,  25%  Indeks 

Ekuiti Saham Mewah Asia dan 25%  Indeks REIT Jepun.  

 

Pada penghujung ulangtahun ke‐2, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat 

Defensif mencatat prestasi negatif sebanyak 14.38% dan 6.79% masing‐masing. Adalah penting 

untuk dinyatakan di sini bahawa pengumuman keuntungan tahunan adalah bergantung kepada 

prestasi potfolio‐potfolio ‘Pemberat Defensif’ atau ‘Pemberat Pertumbuhan’. 

 

Oleh  kerana  prestasi  kedua‐dua  potfolio  masih  negatif  sejak  permulaan,  tiada  pengagihan 

keuntungan tahunan bagi tempoh berakhir 19 Jun 2010.   

 

Butiran pengiraan dan prestasi setiap aset‐aset rujukan adalah seperti dalam Lampiran A dan B 

masing‐masing. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Page 10: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 10  

  

 

Prospek 

 

Pelbagai  langkah  telah  diperkenalkan  secara  global  bagi memastikan momentum  pemulihan 

ekonomi  dapat  dikekalkan.  Oleh  yang  demikian  polisi  kewangan  dijangka  kekal 

ketolakansurannya  di  seluruh  ekonomi  global,  di  mana  kadar  faedah  yang  rendah 

berkemungkinan  akan  terus  dikekalkan.  Di  AS,  Jawatankuasa  Pasaran  Terbuka  Persekutuan 

dalam  mesyuarat  terkininya  pada  23  Jun  2010  telah  mengekalkan  kadar  pinjaman  jangka 

pendeknya  sekitar 0%, dan mengulas bahawa kadar  teramat  rendah  tersebut akan dikekalkan 

bagi tempoh selanjutnya. 

 

Berikutan  krisis  kewangan  kerajaan  Eropah,  kerajaan‐kerajaan  ekonomi  utama  telahpun 

mengambil  langkah‐langkah  yang  sesuai  bagi memulihkan  disiplin  fiskal.  Antara  contoh  yang 

ketara adalah seperti yang berlaku di UK, di mana kerajaan barunya mendedahkan pelan bajet 

terbaru  sebanyak  £40  bilion  penguncupan  fiskal  bagi memberikan  sokongan  yang  diperlukan 

kepada  negaranya.  Berikutan  dengan  itu,  kerajaan‐kerajaan  Eropah  dilihat  harus mengambil 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

6/16/2008 9/16/2008 12/16/2008 3/16/2009 6/16/2009 9/16/2009 12/16/2009 3/16/2010 6/16/2010

Prestasi Aset-aset Rujukan Dari Permulaan

Indeks Pendapatan Tetap Eropah Indeks Logam Berharga Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia

Komoditi Tembaga Indeks Hartanah Jepun

Dasar 100

Permulaan

Page 11: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 11  

langkah‐langkah yang berkenaan bagi memulihkan kembali disiplin  fiskal melalui pengurangan 

atau pengimbangan bajet defisit dan menyekat sebarang peningkatan pinjaman.  

 

Di China, bank utama China terus mengetatkan polisi kecairan dan memberi petanda bahawa ia 

akan mengekalkan  fokus  terhadap pengawalan  kuat  kecairan  dan membendung  inflasi  dalam 

usaha mengekalkan keadaan ekonomi yang memberangsangkan.  

Dengan adanya polisi‐polisi kewangan dan fiskal yang sesuai, pemulihan ekonomi global dijangka 

akan berterusan. Ramalan ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa ke atas   pengeluaran 

dunia  adalah  dijangka meningkat  kepada  4.6%  dalam  2010  berbanding  dengan  penguncupan 

pada kadar 0.6% pada tahun 2009. 

 

Harapan  terhadap  prestasi  yang  lebih  baik  setiap  kelas  aset  adalah  berdasarkan  jangkaan 

bahawa  pemulihan  ekonomi  akan mengembalikan  keyakinan  perniagaan  dan  pengguna. Oleh 

yang  demikian,  Aset‐aset  Rujukan  yang  telah  kehilangan  lebih  50%  daripada  nilai  asalnya 

memerlukan  pemulihan  yang  lebih  bagi  mengimbangi  prestasi  negatif  dan  sekaligus 

membolehkan  Kumpulan  Pertumbuhan  mencatatkan  pulangan  yang  positif.  Berdasarkan 

pemahaman bahawa prestasi Aset‐aset Rujukan  selaras dengan pemulihan  ekonomi, harapan 

masih  ada bagi  kelas‐kelas  aset  yang berkenaan untuk mengembalikan nilainya melebihi nilai 

pada awalnya.  

 

Tinjauan ke hadapan, adalah amat diharapkan agar usahasama oleh kerajaan‐kerajaan seluruh 

dunia akan berjaya mengembalikan ekonomi sedunia ke fasa pertumbuhan di mana  ia dijangka 

memberikan momentum positif terhadap prestasi myAl‐Afdhal. Walaupun jangkaan momentum 

pemulihan global masih positif, ketidaktentuan ekonomi masih kekal wujud bergantung kepada 

keadaan krisis hutang kerajaan Eropah dan perubahan polisi ekonomi dalam beberapa ekonomi 

utama  khususnya  China  yang mungkin mengakibatkan  pemulihan  ekonomi  yang  lambat  dari 

yang dijangka. 

Tinjauan  prestasi  dan  prospek  terperinci  bagi  setiap  Aset‐aset  Rujukan  adalah  seperti  pada 

Lampiran B. 

 

 

 

Page 12: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  Lampiran A 

Pengiraan terperinci prestasi potfolio 

 

Lampiran B    

Tinjauan prestasi & prospek aset individu  

1. Indeks Pendapatan Tetap Eropah  

 

2. Indeks Logam Berharga  

 

3. Komoditi Tembaga  

 

4. Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia  

 

5. Indeks Hartanah Jepun  

 

Page 13: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 13  

LAMPIRAN A 

 Pengiraan  prestasi  adalah  berdasarkan  purata  pulangan  terkumpul  untuk  8  suku  tahunan 

bermula dari 16 September 2008 sehingga 16 Jun 2010. 

 

Kumpulan Pertumbuhan 

  

Purata pulangan terkumpul 

untuk  8 Suku 

% berat dalam kumpulan 

Prestasi kumpulan 

Komoditi Tembaga  (30.65)  50% 

(29.55) Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia  (22.33)  25% 

Indeks Hartanah Jepun  (34.55)  25% 

Kumpulan Defensif 

  

Purata pulangan terkumpul 

untuk 8 Suku 

% berat dalam kumpulan 

Prestasi kumpulan 

Indeks Pendapatan Tetap Eropah  12.22  25%  8.38  Indeks Logam Berharga  7.09  75% 

Prestasi Potfolio1 

  

Kumpulan Pertumbuhan 

Kumpulan Defensif 

Prestasi Potfolio 

Potfolio Pemberat Pertumbuhan  (17.73)  3.35   (14.38) 

60% x (29.55)  40% x 8.38  (17.73) + 3.35 

Potfolio Pemberat Defensif (11.82)  5.03   (6.79) 

40% x (29.55)  60% x 8.38  (11.82) +5.03 

 

1 Prestasi setiap potfolio diambil kira sebagai jumlah prestasi kedua‐dua kumpulan, pengiraannya berdasarkan berat setiap kumpulan bagi potfolio tersebut. 

 

Page 14: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 14  

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

120.00%

6/16

/200

8

7/16

/200

8

8/16

/200

8

9/16

/200

8

10/1

6/20

08

11/1

6/20

08

12/1

6/20

08

1/16

/200

9

2/16

/200

9

3/16

/200

9

4/16

/200

9

5/16

/200

9

6/16

/200

9

7/16

/200

9

8/16

/200

9

9/16

/200

9

10/1

6/20

09

11/1

6/20

09

12/1

6/20

09

1/16

/201

0

2/16

/201

0

3/16

/201

0

4/16

/201

0

5/16

/201

0

6/16

/201

0

Per

ubah

an p

ada

nila

i pel

abur

an (%

)

LAMPIRAN B  

Tinjauan prestasi & prospek aset individu 

 

1. INDEKS PENDAPATAN TETAP EROPAH 

 

Nilai Awal (16.06.08) 

 

Suku 1 (16.09.08) 

 

Suku 2 (16.12.08) 

 

Suku3 (16.03.09) 

 

Suku 4 (16.06.09) 

 

Suku 5 (16.09.09) 

 

Suku 6 (16.12.09) 

 

Suku 7 (16.03.09) 

 

Suku 8 (16.06.10) 

 

Purata Pulangan Terkumpul untuk 8 suku 

 143.84 

 

149.89 (+4.21%) 

156.25 (+8.63%) 

157.90 (+9.78%) 

158.94 (+10.50%) 

164.51 (+14.37%) 

166.48 (+15.74%) 

168.59 (+17.21%) 

167.75 (+17.32%) 

+12.22% 

 

* Pengiraan perubahan peratusan nilai harga dilakukan melalui perbandingan dengan nilai awal. 

 

 

Tinjauan Prestasi 

 

Indeks Pendapatan Tetap Eropah mencatat purata pulangan positif terkumpul sebanyak 12.22%, 

mencerminkan  ciri‐ciri  daya  tahannya  terhadap  perubahan  kuat  pasaran  kewangan  dalam 

tempoh tinjauan ini. Meskipun krisis hutang kerajaan Eropah yang tercetus di Greece pada awal 

Page 15: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 15  

2010,  prestasi  indeks  tersebut  agak  baik  sungguhpun  pelabur‐pelabur menukar  selera  risiko 

mereka  dan  berpindah  kepada  aset‐aset  pelaburan  yang  lebih  selamat.  Bagi mengatasi  krisis 

terkini  yang  dihadapi  oleh  Greece,  Bank  Utama  Eropah  (BUE)  dan  Tabung  Kewangan 

Antarabangsa mengumumkan  pakej  bantuan  berjumlah  500  bilion  euro melalui  “Mekanisma 

Penstabilan Eropah” daripada kerajaan‐kerajaan Eropah dengan sumbangan tambahan daripada 

Tabung Kewangan Antarabangsa sehingga 250 bilion euro. 

 

 

Prospek 

 

Walaupun Mekanisma Penstabilan Eropah dan pembelian aset BUE dapat membantu mengawal 

limpahan negatif akibat krisis hutang kerajaan asing, tambahan langkah‐langkah kesederhanaan 

oleh  negara‐negara  yang  menghadapi  ketegangan  fiskal  paling  buruk  dijangka  akan 

menambahkan  jurang perbezaan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar  (KDNK) di antara 

negara‐negara kawasan Eropah dalam 2010. 

 

Masih  terdapat kebimbangan  terhadap kemampuan menyelesaikan hutang dalam  jangkamasa 

panjang  oleh  peminjam‐peminjam  warga  asing  di  sekitar  Eropah  (khasnya  Greece,  Spain, 

Portugal dan  Ireland). Dijangkakan  indeks  tersebut masih mempunyai daya  tahan sungguhpun 

usaha  kuat perlu diperkenalkan oleh negara‐negara  gabungan  sekitar  Eropah memandangkan 

kekurangan persaingan, pertumbuhan yang  lemah dan hutang awam yang semakin meningkat 

yang dijangka tidak mampu ditangani sepenuhnya oleh pakej bantuan tersebut sahaja.  

 

 

 

            

Page 16: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 16  

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%6/

16/2

008

7/16

/200

8

8/16

/200

8

9/16

/200

8

10/1

6/20

08

11/1

6/20

08

12/1

6/20

08

1/16

/200

9

2/16

/200

9

3/16

/200

9

4/16

/200

9

5/16

/200

9

6/16

/200

9

7/16

/200

9

8/16

/200

9

9/16

/200

9

10/1

6/20

09

11/1

6/20

09

12/1

6/20

09

1/16

/201

0

2/16

/201

0

3/16

/201

0

4/16

/201

0

5/16

/201

0

6/16

/201

0

Per

ubah

an p

ada

nila

i pel

abur

an (%

)

2. INDEKS LOGAM BERHARGA  

 

Nilai Awal (16.06.08) 

 

Suku 1 (16.09.08) 

 

Suku 2 (16.12.08) 

 

Suku3 (16.03.09) 

 

Suku 4 (16.06.09) 

 

Suku 5 (16.09.09) 

 

Suku 6 (16.12.09) 

 

Suku 7 (16.03.09) 

 

Suku 8 (16.06.10) 

 

Purata Pulangan Terkumpul untuk 8 suku 

 137.08 

 

114.77 (‐16.28%) 

122.93 (‐10.32%) 

135.46 (‐1.18%) 

137.49 (0.29%) 

151.96 (+10.85%) 

167.27 (+22.02%) 

164.88 (+20.28%) 

179.72 (+31.10%) 

+7.09% 

 * Pengiraan perubahan peratusan nilai harga dilakukan melalui perbandingan dengan nilai awal. 

 

 

Tinjauan Prestasi 

 

Selepas  merekodkan  nilai  terendah  pada  pertengahan  tahun  kedua  2008,  Indeks  Logam 

Berharga melonjak dan menunjukkan peningkatan berterusan berikutan para pelabur memilih 

emas  untuk  pelaburan  yang  lebih  selamat  sehingga  mencatatkan  pulangan  purata  positif 

terkumpul  sebanyak 7.09%. Semasa krisis kewangan, emas  terus berperanan  sebagai  insurans 

kepada para pelabur yang menjangkakan kemungkinan potensi pemulihan berbentuk W. Untuk 

tempoh tinjauan, harga emas disokong baik melalui kelemahan matawang AS, permintaan dari 

China and jangkaan inflasi. 

Page 17: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 17  

 

Pada  penghujung  2009,  Jawatankuasa  Emas  Sedunia mengeluarkan  data  yang menunjukkan 

peningkatan  pada  permintaan  emas  yang  dikenalpasti melebihi  10%  pada  suku  ketiga  2009 

terutamanya didorong oleh permintaan terhadap barang kemas yang tinggi.  

 

 

Prospek 

 

Dari aspek dunia, emas dijangka mampu bertahan walaupun kebimbangan terhadap daya tahan 

pemulihan ekonomi berikutan krisis hutang kerajaan masih merupakan satu isu di negara‐negara 

sekitar  Eropah.  Penawaran  berkemungkinan  kekal  ketat  berdasarkan  pelan‐pelan 

pengembangan  syarikat‐syarikat  penggalian  di  Australia,  negara  pengeluar  emas  yang  kedua 

besar,  yang  mana  ianya  mampu  memanfaatkan  harga  emas  dan  sekaligus  Indeks  Logam 

Berharga. 

 

Dari  sudut ekonomi, walaupun desakan  inflasi  tidak  lagi menjadi  isu utama global, harga bagi 

emas  dan  logam  berharga  lain  dipercayai  akan  tetap  tinggi  berikutan  para  pelabur memilih 

untuk pelaburan yang lebih selamat. 

 

 

   

Page 18: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 18  

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

6/1

6/2

008

7/1

6/2

008

8/1

6/2

008

9/1

6/2

008

10/1

6/20

08

11/1

6/20

08

12/1

6/20

08

1/1

6/2

009

2/1

6/2

009

3/1

6/2

009

4/1

6/2

009

5/1

6/2

009

6/1

6/2

009

7/1

6/2

009

8/1

6/2

009

9/1

6/2

009

10/1

6/20

09

11/1

6/20

09

12/1

6/20

09

1/1

6/2

010

2/1

6/2

010

3/1

6/2

010

4/1

6/2

010

5/1

6/2

010

6/1

6/2

010

Per

ubah

an p

ada

nila

i pe

lab

uira

n (

%)

3. KOMODITI TEMBAGA 

 

Nilai Awal (16.06.08) 

 

Suku 1 (16.09.08) 

 

Suku 2 (16.12.08) 

 

Suku3 (16.03.09) 

 

Suku 4 (16.06.09) 

 

Suku 5 (16.09.09) 

 

Suku 6 (16.12.09) 

 

Suku 7 (16.03.09) 

 

Suku 8 (16.06.10) 

 

Purata Pulangan Terkumpul untuk 8 suku 

 8,255.00 

 

6,841.00 (‐17.13%) 

3,020.50 (‐63.41%) 

3,690.00 (‐55.30%) 

5049.00 (‐38.84%) 

6,315.50 (‐23.49%) 

6,946.00 (‐15.86%) 

7,341.50 (‐11.07%) 

6,592.50 (‐20.14%) 

‐30.65% 

 *Pengiraan perubahan peratusan nilai harga dilakukan melalui perbandingan dengan nilai awal. 

 

 

Tinjauan Prestasi 

 

Disebabkan  aliran  yang  menurun  dari  permulaan  sehingga  penghujung  2008,  kedudukan 

Komoditi  Tembaga  telah  pulih  dan  beransur  stabil  pada  pertengahan  tahun  kedua  2009.  Di 

China,  pemerhatian  awal  menunjukkan  peningkatan  pantas  dalam  penggunaan  adalah 

dirangsang  oleh  aktiviti  penambahan  stok.  Keadaan  matawang  AS  yang  semakin  lemah, 

pertukaran  kepada  aset‐aset  pejal  seperti  emas  dan  komoditi‐komoditi  berharga,  pelaburan 

Page 19: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 19  

dana  dan  pengaruh  terhadap  pemulihan  Organisasi  Koperasi  Ekonomi  dan  Pembangunan 

kesemuanya  telah  menyokong  dan  menaikkan  harga  tembaga.  Walaubagaimanapun,  niaga 

hadapan  tembaga  AS  telah  menurun  berikutan  data  pekerjaan  AS  yang  lebih  rendah  dari 

jangkaan serta kebimbangan mengenai penyebaran krisis hutang di zon Eropah mengakibatkan 

nilai Komoditi Tembaga kembali menurun pada penghujung tempoh tinjauan. 

 

Oleh  yang  demikian,  Komoditi  Tembaga  mencatatkan  pulangan  purata  terkumpul  negatif 

sebanyak 30.65%. 

 

 

Prospek 

 

Keadaan pasaran yang lemah dijangka berterusan pada masa akan datang berikutan permintaan 

terhadap  tembaga  yang  rendah  akibat  daripada  potensi  risiko  krisis  hutang  Eropah  terhadap 

negara‐negara pengguna tembaga. Sebagai contoh, pemulihan ekonomi yang perlahan di China 

mungkin  akan  melembabkan  aktiviti  industri  yang  menjangkakan  permintaan  yang  lemah 

terhadap  tembaga  dan memberikan  impak  negatif  bagi  harga  Komoditi  Tembaga  pada masa 

akan datang. 

   

Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  oleh  International  Copper  Study  Group,  satu  organisasi 

perantaraan‐kerajaan yang bertujuan membantu meningkatkan  ketelusan pasaran tembaga dan 

mempromosikan  perbincangan  antarabangsa  dan  kerjasama  berkenaan  isu‐isu  tembaga, 

mengakui  bahawa masih  terdapat  banyak  lagi  ketidaktentuan  pada  harga  tembaga  di masa 

hadapan memandangkan kadar pemulihan ekonomi yang perlahan khasnya di wilayah‐wilayah 

penggunaan tembaga yang pernah mengalami kelembapan ekonomi yang ketara dalam tempoh 

2008‐2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 20: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 20  

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%6

/16

/20

08

7/1

6/2

00

8

8/1

6/2

00

8

9/1

6/2

00

8

10

/16

/20

08

11

/16

/20

08

12

/16

/20

08

1/1

6/2

00

9

2/1

6/2

00

9

3/1

6/2

00

9

4/1

6/2

00

9

5/1

6/2

00

9

6/1

6/2

00

9

7/1

6/2

00

9

8/1

6/2

00

9

9/1

6/2

00

9

10

/16

/20

09

11

/16

/20

09

12

/16

/20

09

1/1

6/2

01

0

2/1

6/2

01

0

3/1

6/2

01

0

4/1

6/2

01

0

5/1

6/2

01

0

6/1

6/2

01

0

Pe

rub

ah

an

pa

da

nila

i pe

lab

ura

n (%

)

4. INDEKS EKUITI SAHAM MEWAH ASIA  

 

 

*Pengiraan perubahan peratusan nilai harga dilakukan melalui perbandingan dengan nilai awal.    

Tinjauan Prestasi 

 

Ekuiti‐ekuiti  Asia  telah  menunjukkan  peningkatan  semenjak  suku  pertama  2009  walaupun 

dengan  kadar  yang  tidak  menentu,  berikutan  kenaikan  positif  di  pasaran  ekuiti  AS  yang 

dipengaruhi oleh data pengeluaran yang positif. Dua suku terakhir di Asia (suku keempat 2009 

dan  suku  pertama  2010),  di  mana  pertumbuhan  positif  di  luar  jangkaan  yang  mendadak, 

menunjukkan  perubahan  peningkatan  permintaan  domestik  yang  lebih  ketara  di persekitaran 

Nilai Awal 

(16.06.08)  

Suku 1 (16.09.08) 

 

Suku 2 (16.12.08) 

 

Suku 3 (16.03.09) 

 

Suku 4 (16.06.09) 

 

Suku 5 (16.09.09) 

 

Suku 6 (16.12.09) 

 

Suku 7 (16.03.09) 

 

Suku 8 (16.06.10) 

 

Purata Pulangan Terkumpul untuk 8 suku 

 480.91 

 

372.24 (‐22.60%) 

292.10 (‐39.26%) 

255.75 (‐46.82%) 

356.03 (‐25.97%) 

430.22 (‐10.54%) 

438.74 (‐8.77%) 

429.13 (‐10.77%) 

413.99 (‐13.92%) 

‐22.33% 

Page 21: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 21  

zon ini. Walaubagaimanapun, kebimbangan mengenai krisis hutang di zon Eropah baru‐baru ini 

telah menyebabkan kelemahan prestasi pada pasaran Asia. 

 

Untuk tempoh tinjauan, Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia mencatatkan purata pulangan negatif 

terkumpul sebanyak 22.33%. 

 

 

Prospek 

 

Secara  umumnya, momentum  dagangan  daripada  pasaran  ekuiti  Asia  akan  dipengaruhi  oleh 

sejauh mana keyakinan pelabur merosot serta implikasi yang lebih luas ke atas sistem kewangan 

akibat dari kebimbangan impak dari krisis hutang kerajaan Eropah. 

 

Dengan  komposisi  Indeks  Ekuiti  Saham  Mewah  Asia  yang  mempunyai  pegangan  saham 

khususnya  dari  Hong  Kong,  Taiwan  dan  Singapura,  yang mana  dua  negara  terakhir  tersebut 

adalah  antara  penyumbang  eksport  terbesar  ke  Eropah  pada  tahun  2009,  adalah  dijangka 

bahawa  indeks tersebut akan kekal tidak menentu   pada masa hadapan. Walaubagaimanapun, 

sekiranya  langkah‐langkah  yang diambil dapat dilaksanakan  secara efisien oleh negara‐negara 

persekitaran  Eropah,  keyakinan  pelabur‐pelabur  juga  dijangka  akan  pulih  sekaligus 

meningkatkan prestasi yang lebih baik bagi Indeks Ekuiti Saham Mewah Asia. 

 

 

 

 

 

   

Page 22: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 22  

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

6/16

/200

8

7/16

/200

8

8/16

/200

8

9/16

/200

8

10/1

6/20

08

11/1

6/20

08

12/1

6/20

08

1/16

/200

9

2/16

/200

9

3/16

/200

9

4/16

/200

9

5/16

/200

9

6/16

/200

9

7/16

/200

9

8/16

/200

9

9/16

/200

9

10/1

6/20

09

11/1

6/20

09

12/1

6/20

09

1/16

/201

0

2/16

/201

0

3/16

/201

0

4/16

/201

0

5/16

/201

0

6/16

/201

0

Per

ubah

an p

ada

nila

i pel

abur

an (%

)

5. INDEKS HARTANAH JEPUN 

 

Nilai Awal (16.06.08) 

 

Suku 1 (16.09.08) 

 

Suku 2 (16.12.08) 

 

Suku 3 (16.03.09) 

 

Suku 4 (16.06.09) 

 

Suku 5 (16.09.09) 

 

Suku 6 (16.12.09) 

 

Suku 7 (16.03.09) 

 

Suku 8 (16.06.10) 

 

Purata Pulangan Terkumpul untuk 8 suku 

 1424.31 

 

1177.84 (‐17.30%) 

901.18 (‐36.73%) 

782.05 (‐45.09%) 

884.57 (‐37.89%) 

1002.96 (‐29.58%) 

866.54 (‐39.16%) 

927.16 (‐34.90%) 

915.32 (‐35.74%) 

‐34.55% 

 * Pengiraan perubahan peratusan nilai harga dilakukan melalui perbandingan dengan nilai awal.

 

Tinjauan Prestasi 

 

Tanda‐tanda pemulihan pasaran hartanah  Jepun  terus  ketara pada  tempoh  tinjauan, bermula 

dari suku kedua pada 2009, selaras dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar (KDNK) 

yang memberangsangkan,   dari negatif 8.9% tahun ke tahun pada suku pertama 2009, kepada 

negatif  1.0%  tahun  ke  tahun  pada  suku  keempat  2009.  Walaubagaimanapun,  prestasi 

pertumbuhan ekonomi mengalami ketidaktentuan berikutan  impak dari aktiviti ekonomi global 

yang  semakin  perlahan.  Dengan  prestasi  negatif  terkumpul  agak  tinggi  yang  dicatatkan 

Page 23: Tahunan Takaful Afdhal 1 · Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 5 Dengan itu, kedua‐dua potfolio Pemberat Pertumbuhan dan Pemberat Defensif mencatatkan

 

 Tinjauan Prestasi Tahunan Takaful myAl‐Afdhal 2009/2010 I Mukasurat 23  

terdahulu,  Indeks  Hartanah  Jepun  mencatat  purata  pulangan  negatif  terkumpul  sebanyak 

34.55%. 

 

 

Prospek 

 

Pakej  stimulus  kerajaan,  serta  pengukuhan  keuntungan  perniagaan  dan  pemulihan  sektor 

pekerjaan  dijangka menjadi  faktor  utama  dalam membantu memberangsangkan  permintaan 

domestik  dalam  semua  sektor  termasuk  hartanah.  Berdasarkan  keadaan  positif  ini, 

pertumbuhan ekonomi Jepun dijangka berada sekitar 2.6% untuk tahun berakhir sehingga Mac 

2011, berbanding unjuran awal pada 1.4%, yang membolehkan  Jepun mencapai pertumbuhan 

KDNK lebih dari 2% untuk kali yang pertama sejak 2006.  

 

Kerajaan  Jepun  baru‐baru  ini  juga  telah  mengumumkan  polisi  pengurusan  fiskal  untuk 

jangkamasa  panjang  yang  bertujuan  mencapai  baki  lebihan  utama  dalam  fiskal  2020  bagi 

mengelak  dari  mengalami  krisis  hutang  seperti  Greece.  Jika  pelaksanaan  polisi  yang 

diperkenalkan dapat dilaksanakan dengan baik, prospek positif boleh dikekalkan bagi ekonomi 

Jepun  untuk mencapai  pertumbuhan  KDNK  lebih  dari  2%  seperti  yang  diramalkan,  sekaligus 

mendorong pemulihan bagi pasaran hartanah.