Taklimat Denggi Patrol SKPTM

Embed Size (px)

Text of Taklimat Denggi Patrol SKPTM

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  1/18

  Taklimat

  Program Patrol Denggi

  2015PERINGKAT KEBANGSAAN

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  2/18

  Visi:Bersatuuntuk membanteras denggi di dalam usahamenjadikan Malaysia bebas denggi

  Misi:

  Untuk memperlengkap dan memperkasa pelajar sebagai pendidik dan insan

  berpengaruh dengan bertindak sebagai duta untuk mencegah denggi

  Objektif:

  Program Dengue Patrol bertujuan untuk mendidik dan menemai nilai

  tanggungja!ab di dalam diri kanak " kanak sejak muda supaa

  memahami risiko denggi dan bagaimana menanganina#

  Di dalam tahun 2015$ program ini juga bertujuan untuk memperkasa

  kanak " kanak sekolah ang mudah terdedah kepada risiko denggi$

  dengan mengambil langkah proakti% di dalam pencegahan denggi dan

  juga sebagai duta berpengaruh di dalam komuniti mereka#

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  3/18

  &etiap sekolah perlu menjalankan 3 aktivitiseperti berikut'

  1) Khimat k!m"niti

  #$%ekti&: Galakan pen'ertaan k!m"niti

  &ekolah boleh melakukan akti(iti mengikut tema ang melibatkan pelajar$ guru$

  ibu bapa dan komuniti sekitar seperti gotong roong$ pameran di sekolah$ sesi

  penerangan dan pendidikan dan sebagaina#

  (aangan aktiviti '

  1# Pameran ) booth

  2# *otong+roong

  ,# -eramah .esihatan

  /# ilik perasi ) laluan ) sudut

  5# n%o 5 minit

  Pelaksanaan aktiviti

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  4/18

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  5/18

  3) Seni persem$ahan

  #$%ekti&: Me*"%"kan iea kreati& "nt"k men'ampaikan makl"mat tentang

  mese% enggi

  &ekolah di galakkan untuk menampaikan mesej pencegahan denggi dan nah

  namuk aedes mereka secara kreati% melalui saluran seni persembahan#

  (aangan aktiviti

  1# Pantun ) &ajak

  2# oria ) dikir barat

  ,# .ui:

  /# Persembahan kebudaaan " ;ari .okurikulum

  Pelaksanaan aktiviti

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  6/18

  Kateg!ri +aiah

  .ategori sekolah rendah'

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  7/18

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  8/18

  3 pemenang teratas kesel"r"handan 3 %"ara kateg!riakan memba!a pulang hadiah semasa

  3ajlis Penampaian ;adiah B ;adiah =egeri C 1, pemenang keseluruhan#

  &ekolah pemenang akan di maklumkan melalui surat rasmi dan turut di paparkan di laman

  sesa!ang Dengue Patrol pada -. N!vem$er -1/ 0"maat)#

  Pemilihan pemenang di lakukan oleh ja!atankuasa di !akili . %"ri?2 orang dari .P3$ 2 orang dari

  ..3 dan 2 orang dari &ano%i Pasteur@ untuk menghasilkan keputusan ang adil dan saksama#

  &ebagai galakan kepada >P= ang membantu sehingga melahirkan juara sekolah$ satu anugerah

  khas akan di berikan kepada >P= ang di natakan tersebut ?inisiati% daripada .P3$ ..3 dan

  &ano%i Pasteur@ dan ganjaran !ang tunai# &ekirana terdapat seri$ pemenang akan di tentukan

  berdasarkan n!m$!r ke""kan sek!lah 'ang %"ara,

  Pemilihan pemenang

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  9/18

  Kriteria pen%"rian

  1) Seni persem$ahan

  K!nsep an kreativiti 0-2)

  .ejelasan konsep ?5@ .eunikan ?5@ .aitan konsep ?5@ Usaha ?5@

  angka"an 0/2)

  ilangan pelajar ang terlibat'

  1+5 pelajar ?2@

  E+10 pelajar ?,@

  11+15 pelajar ?5@

  1E pelajar dan lebih ?10@

  Ka*asan %angka"an 0/2)

  ilangan indi(idu ang terlibat'

  1+50 indi(idu ?2@ 51+150 indi(idu ?,@

  151+/00 indi(idu ?5@

  /00 indi(idu dan lebih ?10@

  Alat $ahan $ant" eng"e Patr!l 01-2)

  Pemaparan alat bahan bantu ang di bekalkan &ano%i ?2@

  Pemaparan alat bahan bantu sendiri ?,@

  Pemaparan (isual ang jelas ?5@

  4ap!ran 0-2) .andungan laporan ?10@

  .ualiti gambar dan (ideo ?10@

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  10/18

  Kriteria pen%"rian

  ) Meia s!sial

  K!nsep an kreativiti 0-2)

  .ejelasan konsep ?5@ .eunikan ?5@ .aitan konsep ?5@ Usaha ?5@

  angka"an peneahan 0-2)

  ilangan pela!at ?,@

  ilangan like ?F@

  ilangan komen ?10@

  Bilangan sal"ran meia s!sial 0-2)

  1+2 saluran ?,@

  ,+/ saluran ?F@

  5 saluran dan lebih ?10@

  Bilangan aktiviti meia s!sial 0-2) 1+2 ?5@

  ,+5 ?F@

  E+G ?G@

  8ebih dari H bilangan ?10@

  4ap!ran 0-2)

  .andungan laporan ?10@

  .ualiti gambar dan (ideo ?10@

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  11/18

  Kriteria pen%"rian

  3) Khimat k!m"niti

  K!nsep an kreativiti 0-2)

  .ejelasan konsep ?5@ .eunikan ?5@ .aitan konsep ?5@ Usaha ?5@

  angka"an 0/2)

  ilangan pelajar ang terlibat'

  1+50 peserta ?2@

  51+ 150 peserta ?,@

  151+/00 peserta ?G@

  /00 peserta dan lebih ?12@

  Ka*asan %angka"an 0/2)

  Di dalam ka!asan sekolah ?,@

  Di dalam dan luar ka!asan sekolah ?F@ Di dalam dan luar ka!asan sekolah$ termasuk ka!asan komuniti ?15@

  Pemaparan alat $ahan $ant" eng"e Patr!l 01-2)

  Pemaparan alat bahan bantu ang di bekalkan &ano%i ?2@

  Pemaparan alat bahan bantu sendiri ?,@

  Pemaparan (isual ang jelas ?5@

  4ap!ran 0-2)

  .andungan laporan ?10@

  .ualiti gambar dan (ideo ?10@

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  12/18

  PENYERTAAN !PTM

  *uru ' . induk ' 10 orang

  ?,2 orang@

  3urid ' 50 orang ?Tahun E dan Tahun 5@

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  13/18

  A5ATAN K6ASA IN6K

  ENG6E PATR#47 -1/

  Pengerusi ' Pn# >uriah bt

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  14/18

  SENARAI NAMA MURID

  DENGUE PATROL, 2015

  il =ama 3urid1

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  15/18

  SENARAI NAMA MURID

  DENGUE PATROL, 2015

  il =ama 3urid21 &7

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  16/18

  SENARAI NAMA MURID

  DENGUE PATROL, 2015

  il =ama 3urid/1 =UA

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  17/18

  T-Shirt

  "arga

  8engan pendek ' A3 20 8engan panjang ' A3 25

 • 7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  18/18

  Terima !asih