31
Kapag may emergency: Sunog, Sakit o Pinsala, Aksidente sa Trapiko, Mga Sakuna (Lindol, Bagyo) …………………… 1 Maligayang Pagdating sa Ota City! ……………………………………… 7 Konsultasyon sa iba’t-ibang lenggwahe ………………………………… 13 Impormasyon sa Araw-araw na Pamumuhay Kaugalian, Basura, Linya ng buhay, Pabahay, alagang hayop atbp. ……………… 17 Ang My Number System …………………………………………………… 31 Residensya: Certificate of Residence / Moving Notifications, atbp. 35 Kasal / Diborsyo …………………………………………………………… 41 Insyurans / Pensyon: Nasyonal na Pangkalusugang Insyurans-Sistema ng Pensyon …………………………………………… 45 Mga Buwis: Buwis ng Residente, Buwis sa magagaan na mga sasakyan, Buwis sa mga sasakyan at iba pang mga Buwis …… 53 Pangangalagang Medikal: Medikal na Institusyon, Pangangalaga sa Kalusugan ……………………………………………… 59 Kapakanan: Mahabang terminong Pangangalagang Medikal na Sistema, Suporta sa mga nakakatandang mga mamamayan, Suporta sa mga may kapansanan (JOBOTA) …………………………… 65 Mga Bata: Pagbubuntis, Panganganak, Pangangalaga sa Bata at Edukasyon …………………………………… 71 Trabaho ……………………………………………………………………… 85 Gabay sa pasilidad (Edukasyon, Kultura, Sports, atbp.) ……………… 87 Listahan ng mga Publikasyon ng maramihang wika na makikita sa Ota City …………………………………………………………97 Ang mga numero sa telepono na may suporta ng maramihang salita na ipinahiwatig ay magagawang sumagot sa mga wika hindi lamang sa salitang Hapon. Maliban dito, ang lahat ay nagbibigay ng serbisyo sa wikang Hapon. Maaring tumawag sa mga numerong ito kasama ang isang tao na nakakaintindi ng salitang Hapon. Katanungan○○Section, ○○Devision ay nasa loob ng Ota City Office Paunang Salita Kabanata 4 Kabanata 8 Kabanata 2 Kabanata 3 Kabanata 6 Kabanata 10 Kabanata 1 Kabanata 5 Kabanata 9 Kabanata 7 Kabanata 11 Kabanata 12 Kabanata 13 Appendix Talaan ng mga Nilalaman Paggamit sa libro ng gabay

Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

 • Upload
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

Kapag may emergency: Sunog, Sakit o Pinsala, Aksidente sa Trapiko, Mga Sakuna (Lindol, Bagyo) …………………… 1

Maligayang Pagdating sa Ota City! ……………………………………… 7

Konsultasyon sa iba’t-ibang lenggwahe ………………………………… 13

Impormasyon sa Araw-araw na Pamumuhay Kaugalian, Basura, Linya ng buhay, Pabahay, alagang hayop atbp. ……………… 17

Ang My Number System …………………………………………………… 31

Residensya: Certificate of Residence / Moving Notifications, atbp. … 35

Kasal / Diborsyo …………………………………………………………… 41

Insyurans / Pensyon: Nasyonal na Pangkalusugang Insyurans-Sistema ng Pensyon …………………………………………… 45

Mga Buwis: Buwis ng Residente, Buwis sa magagaan na mga sasakyan, Buwis sa mga sasakyan at iba pang mga Buwis …… 53

Pangangalagang Medikal: Medikal na Institusyon, Pangangalaga sa Kalusugan ……………………………………………… 59Kapakanan: Mahabang terminong Pangangalagang Medikal na Sistema, Suporta sa mga nakakatandang mga mamamayan,Suporta sa mga may kapansanan (JOBOTA) …………………………… 65

Mga Bata: Pagbubuntis, Panganganak, Pangangalaga sa Bata at Edukasyon …………………………………… 71

Trabaho ……………………………………………………………………… 85

Gabay sa pasilidad (Edukasyon, Kultura, Sports, atbp.) ……………… 87

Listahan ng mga Publikasyon ng maramihang wika na makikita sa Ota City …………………………………………………………97

◦ Ang mga numero sa telepono na may suporta ng maramihang salita na ipinahiwatig ay magagawang sumagot sa mga wika hindi lamang sa salitang Hapon. Maliban dito, ang lahat ay nagbibigay ng serbisyo sa wikang Hapon. Maaring tumawag sa mga numerong ito kasama ang isang tao na nakakaintindi ng salitang Hapon.

◦ 【Katanungan】○○Section, ○○Devision ay nasa loob ng Ota City Office

Paunang Salita

Kabanata 4

Kabanata 8

Kabanata 2

Kabanata 3

Kabanata 6

Kabanata 10

Kabanata 1

Kabanata 5

Kabanata 9

Kabanata 7

Kabanata 11

Kabanata 12

Kabanata 13

Appendix

Talaan ng mga Nilalaman

Paggamit sa libro ng gabay

Page 2: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

1

EmergencyPaunang Salita

Kapag may Emergency1(1) Kapag may sunog Dial (1) Kapag may sunog Dial ☎☎ 119119

I-dial ang 119 sa pagtawag ng bombero kapag may sunog, at alertuhan ang kapamilya at mga kapitbahay. Maaaring gamitin ang extinguisher kapag ang apoy ay hindi pa umaabot sa kisame. Siguraduhin na hindi nahaharangan ang mga daanan palabas habang kayo ay abala sa pagpatay ng apoy. Huwag buhusan ng tubig ang nag-aapoy na mga kawali na may mantika.

 

(2) Kapag nagkasakit at nasugatan Dial (2) Kapag nagkasakit at nasugatan Dial ☎☎ 119119I-dial ang 119 sa pagtawag ng ambulansya kapag may malubhang karamdaman o malubhang nasugatan, at ipaalam ang inyong tamang tirahan kasama ang numero ng inyong kuwarto. 

<Paalala>Maaari kayong gumamit ng ambulansya ng walang bayad kapag emergency lamang, katulad ng malubhang nasusugatan. Sa mga nasusugatan o may karamdaman na hindi naman malubha, mangyari lamang na gumamit ng sarili ninyong sasakyan o kaya mag-taxi na lamang.

Page 3: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

2

Paunang Salita EmergencyPaunang Salita Emergency

(3) Kapag naaksidente sa trapiko o krimen. Dial (3) Kapag naaksidente sa trapiko o krimen. Dial ☎☎ 110110Kumontak sa istasyon ng pulisya.Tingnan sa ibaba para sa konsultasyon sa iba’t-ibang wika. Katanungan: Metropolitan Police Department Consultation Center for Foreign Residents ☎ 03-3503-8484Lunes hanggang Biyernes. 8:30 a.m - 5:15 p.m

Page 4: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

3

Pagsawata sa Sakuna2     

[Katanungan] Disaster Preparation and Crisis Management Division ☎ 03-5744-1235 

(1) Laban sa Lindol(1) Laban sa LindolDahil ang Japan ay isa sa bansa sa mundo na may pinakamaraming bulkan, madalas nagkakalindol. Kinakailangan na palagi tayong handa sa araw-araw na pamumuhay upang hindi mag-panic sakaling may dumating na sakuna.

①① Paghahanda laban sa lindolPaghahanda laban sa lindol○Mag pulong-pulong sa tahanan ukol sa paglaban sa lindol.

Kapag may malakas na lindol, walang mga pampublikong transportasyon na magagamit. At saka, magkakaroon ng mga trapiko at magiging mahirap ang komunikasyon. Ipinapayo na pag-uusapan ng mga miyembro ng pamilya kung paano kayo magkokontakan at kung saan magkikita kung may kalamidad sa lindol.

○Paggamit ng disaster voice message services ng telepono Disaster voice message services ay nasa operasyon (serbisyo) kapag may lindol at kapag ang komunikasyon sa mga tinamaan ng sakuna ay overloaded at mahirapan sa koneksyon. Makakakuha kayo ng serbisyong ito sa inyong mobile phone o PHS. Para sa karagdagang detalye, sumangguni sa inyong provider para sa kumpirmasyon. (1) Paanong gamitin:

○Kasiguraduhan ng kaligtasan sa tahanan Dahil lang sa komportable kayong naninirahan sa inyong bahay(kwarto), maaring mayroon kayong hindi mapansin na mapanganib na bagay kapag may emergency. Lalo na ang inyong kusina kung saan gumagamit kayo ng gas at apoy. Gayundin, siguraduhin na hindi babagsak ang malalaking kasangkapan katulad ng cupboard, refrigerator at bookshelf, at walang bagay na gugulong(mahuhulog) pababa.

○Supplies (kagamitan) kapag may emergency Maghanda ng tatlong araw na halaga ng pagkain at tubig. Sinasabing ang 1 tao ay kailangan ng mga 3 litro sa isang araw. Mag-ipon ng tubig sa bathtub at PVC tanks para sa pang araw-araw na gamit. Para sa ihahandang minimum package na kakailanganin.

Record 1 Record ( 30 segundo)☎171

Ilagay ang numero

ng teleponoReplay 2 Replay ( 2 araw )

Page 5: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

4

Paunang Salita Emergency

★★ Alamin ang listahan ng mga kakailanganing bagay sa Alamin ang listahan ng mga kakailanganing bagay sa (P6) para maihanda ang mga bagay na angkop sa pangangailangan ng bawat isa.

○ Pagsasali sa mga disaster prevention drill Halos lahat ng mga local organizations ay nagsasagawa ng disaster prevention drill sa mga park o eskwelahan eskwelahan. Huwag mag-atubili na sumali sa mga drill na ito upang malaman ninyo ang gagawin kapag may emergency. Makakatulong ito sa inyong kaalaman at gayundin sa pakipag-ugnayan sa mga kapitbahay.

②② Evacuation kapag may sakunaEvacuation kapag may sakuna○Kapag lumindol ng malakas: ・Huwag magmadaling lumabas; ・ Patayin ang gas. Kapag nagkasunog, mangyari lamang na humingi ng tulong sa

mga kapitbahay sa paunang pagpatay ng sunog. ・Buksan ang mga pinto at bintana upang magkaroon ng dadaanan pagevacuate at protektahan ang sarili. ・Lumayo sa nakaharang na dingding (pader) at mga automatic vending machine; ・Mag-ingat sa mga nahuhulog na bagay.・Kapag nagmamaneho, ihinto ang sasakyan sa bandang kaliwa ng daan. ・Iwanan ang sasakyan na nakakabit ang susi.

○Kapag may malaking sunog: Magtipon-tipon sa malapit na temporary meeting spot (park o eskwelahan) at mag- evacuate ng naka-grupo sa nakatakdang malawak na evacuation spot.

○Kapag bumagsak o nasunog ang inyong bahay dahil sa lindol: Maaari kayong tumigil muna ng pansamantala sa evacuation spot. Ang Ota City ay naglalaan ng 91 na Municipal Elementary at Junior Highschool bilang evacuation spots para sa mga lokal at karatig bayan na mga mamamayan, na kung saan may nakahandang mga pagkain at materyales na kailangan sa panahon ng emergency. Sumunod sa mga alintuntunin ng pasailidad ng evacuation.Kapag lumindol, mangyari lamang na sumagap ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng radio, TV at Ota City radio towers. Mag-ingat na magpadala sa mga maririnig na maling balita o impormasyon.

Page 6: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

5

(2) Kapag may bagyo at malakas na ulan(2) Kapag may bagyo at malakas na ulanAng bagyo ay tumatama sa Japan lalo na mula tag-init (summer) hanggang taglagas (autumn). Pagtuunan ng pansin ang malalakas na ulan at malalakas na ihip ng hangin sanhi ng bagyo. Madalas nangyayari sa panahong ito na umulan ng napakalakas sa saglit na oras, na magiging sanhi ng pagbaha at iba pang sakuna sa tubig. Kapag may bagyo at malakas na ulan, hangga’t maaari iwasang lumabas ng bahay, at makinig maigi sa weather information. Walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang mga dumadating na bagyo o ulan, subalit mababawasan ang pinsala sa naturang sakuna kapag pinaghahandaan ang mga pagdating nito.

★★ Alamin ang listahan ng mga kakailanganing bagay sa Alamin ang listahan ng mga kakailanganing bagay sa (P6) para maihanda ang minimum na pakete na angkop sa pangangailangan ng bawat isa.

    Mapa ng pag-iwas sa sakunaMapa ng pag-iwas sa sakuna

Ito ang mapa ng kalahatan ng Ota City kabilang ang mga impormasyon tungkol sa mga pasilidad ng evacuation at mga lokasyon nito.Lenggwahe: English, Chinese, Korean, NepalesePangunahing sentro ng pamamahagi: City Office Main Building and Branch Offices (P11)Ibinigay ng: Disaster Preparation and Crisis Management Division, Ota City

    Household Disaster Prevention ChecklistHousehold Disaster Prevention Checklist

Nagpapaliwanag kung paano protektahan ang sarili sa panahon ng lindol at mga bagay na kakailanging ihanda ng maaga. Lenggwahe: English, Chinese, KoreanPangunahing sentro ng pamamahagi: City Office Main Building and Branch Offices (P11)Ibinigay ng: Disaster Preparation and Crisis Management Division, Ota City

Page 7: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

6

Paunang Salita Emergency

Listahan ng mga kakailanganin sa panahon ng Sakuna3Ilagay ang mga bagay na ito sa isang bag or backpack na madaling bitbitin.

Halimbawa:□□PasaportePasaporte□□FlashlightFlashlight□□RadyoRadyo□□BateryaBaterya□□GuantesGuantes□□Karaniwang gamotKaraniwang gamot□□Tisyu paperTisyu paper□□Damit / UnderwearDamit / Underwear□□Posporo / LighterPosporo / Lighter□□KutsilyoKutsilyo□□TubigTubig□□PagkainPagkain□□Mga pinggan at utensilsMga pinggan at utensils□□TuwalyaTuwalya

Ihanda ang mga bagay na sa tingin ninyo ay inyong kakailanganin.

Page 8: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

7

Maligayang Pagdating sa Ota City!Kabanata

1Ang Ota City ay napapalibutan ng Tokyo Bay at Tama River na umaagos mula sa timog patungong silangan. Gayundin, ang lugar na nakaharap sa Tokyo Bay na kinaroroonan ng Haneda Airport (Tokyo Int’l Airport), na nagsisilbing gateway ng Japan ay patuloy na lumalaki bilang sentro ng pagpapalitan (exchange) ng “tao・bagay・impormasyon” Noong taong 2010, ang Haneda Airport ay muling naging internasyonal na paliparan, dumami ang internasyonal na linya, at naging isa sa pangunahing paliparan ng Asya kaya lalo itong naging konbinyente. Maraming lugar sa lungsod ang katatagpuan ng masasarap na pagkain mula sa iba’t-ibang bansa katulad ng popular sa Kamata na “hanetsuki gyoza”, marami ding mga maliliit at katamtamang kompanya na nagtata-guyod sa ekonomiya ng Japan at mga masiglang pamilihan o shopping streets.Ang Ota City ay itinuturing na mikrokosmo ng Japan dahil taglay nito halos lahat ng sumasagisag nito. Kapag nasa Ota, matatamasa ninyo ang aspeto ng Japan tulad ng kasaysayan, kultura at ekonomiya mula sa mga tradisyonal na manggagawa na may kakaibang kasanayan, shopping areas na may istilo pa noong sinaunang panahon.

大田区公式 PR キャラクター

© Ota City

Page 9: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

8

Kabanata 1 Maligayang Pagdating sa Ota City!

Maligayang Pagdating sa Ota City! Gabay sa Opisina ng Ota City Office1Main Building 5-13-14 Kamata, Ota City

North Side (Direksyon ngKamata Station)

South Side (Direksyon ngKawasaki Station)

Ota City Assembly 11F10F Ota City Assembly

Public Bidding Room 9F

Inspection Finance and Property Administration DivisionLand Development Public Corporation Election Administration Committee Secretariat Audit Committee Secretariat Human Rights and Gender Equality Promotion Division (Dowa Affairs Section)  

Household Residents RegistryDivisionFacility Preservation DivisionFacility Management Division

8F

Sanitation DivisionEnvironmental Planning Division Environmental Measures DivisionWelfare Management Division (Temporary Welfare Benefits Receipt Service Counter)

Urban Planning DivisionHousing SectionConstruction Coordination Division Building Inspection Division

7F

Urban Infrastructure Development Management DivisionRoads and Parks DivisionUrban Infrastructure Development Management Division (Road Safety Measures)Disaster Prevention Planning Division Urban Development Division 

Airport & City Development Division Industry Promotion Division School Affairs Division (School Attendance Application Service Counter) Health Promotion and Medical Care Programs Division Health Care Management Division Infectious Disease Countermeasures Division

6F

Sports Promotion Division Cultural Promotion DivisionInternationalization and Multiculturalism Promotion Division Tourism DivisionCommunity Activities Promotion Division

Public Hearing and Public Relations Division (Public Relations Section) Crisis Management SectionDisaster Preparation and Crisis Management Division Financial Affairs Division Planning DivisionPersonnel Division

5F General Affairs Division

National Health Insurance Counter(National Health Insurance &National Pension Division)Tax Payment Division

4FTaxation DivisionMedical Insurance Program for Older Senior Citizens Counter (National Health Insurance & National Pension Division)

Senior Residents Welfare Division National Pension CounterSenior Citizen Housing Management Service CounterNursing Care Insurance Division

3FNursery Services DivisionChildcare Support Division (Facilities Planinng Section) Childcare Support Division

Page 10: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

9

Offenders RehabilitationConsultation RoomNursing Room 

2F

Policy Information CenterPublic Hearing and Public Relations Division (Public Hearing Section) Welfare Ombudsman Office Consultation RoomAccounting Office

Household ResidentsRegistry Counter BDisabled Residents Welfare Division

1F

Uguisu Net CounterMaternal & Child Health Handbook Application Counter(Evenings/Holidays) Service CounterHousehold Residents Registry Counter ACoffee Shop Cosmo

Car Park Basemment Car Park

Ang Ota City Board of Education (kasama ang Educational Affairs Division, School Affairs Division, Education and School Manage-ment Guidance Division, Early Childhoot Education Center) ay matatagpuan sa 5F ng Nissay Aroma Square (5-37-1 Kamata, Ota City). Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap sa School Affairs Division sa 6F ng Main Building.

Hinggil sa paggamit sa Municipal Service Counters2(1) Oras sa ordinaryong araw(1) Oras sa ordinaryong araw

●Ang mga opisina ay bukas mula 8:30 a.m. - 5:15 p.m.

(2) Oras sa gabi sa karaniwang araw at sa Sabado at Linggo(2) Oras sa gabi sa karaniwang araw at sa Sabado at LinggoPara sa hindi makapunta sa City Office sa umaga ng karaniwang araw, ang mga service counters ay magagamit sa gabi at sa Sabado at Linggo para makakuha sila ng kopya ng kanilang Certificate of Residence and Seal Registration Ceritificates.●Araw at Oras

Lunes hanggang Biyernes: hanggang 7:00 p.m. * Sarado sa pista opisyal, civic holidays, at Disyembre 29 hanggang Enero 3.Sabado/Linggo: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.*Sarado Disyembre 29 hanggang Enero 3

●Lokasyon Household Residents Registry Service Counter, 1F, Main Building, Ota City Office

●Serbisyo na magagamit① Pagpapalabas ng sertipiko ng sambahayan o indibidwal na impormasyon.

*Limitado sa prinsipyo sa tinutukoy na tao o miyembro ng iisang tahanan.② Pagpapalabas ng kopya ng sertipiko o residensya. *Limitado sa prinsipyo

tinutukoy na tao o miyembro ng iisang tahanan.③ Pagpapalabas ng Seal Registration Certificate.④Pagpapalabas at sertipikasyon ng Certificate of Items na nakasaad sa Registro ng mga Residente

Page 11: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

10

Kabanata 1 Maligayang Pagdating sa Ota City!

⑤ Sertipikasyon ng notipikasyon ng status quo para sa mga pensyon, pundo, at iba pa.⑥ �Pagpapalabas ng Residential Taxation(Non-Taxation) Certificates at Tax

Payment Certificates.⑦Namamahala ng notisya sa paglipat-bahay ng mga residente (paglipat sa bagong bahay, pag-alis sa dating tinitirhan, galaw sa loob ng bahay) Hindi namamahala kapag Sabado at Linggo at sa mga dayuhan.⑧ Namamahala ng Seal Registration Application at Seal Registration Loss/ Abolishment Application na mga porma. (hindi namamahala sa Sabado/ Linggo)⑨ Pagpapalabas ng resibo para sa notipikasyon ng rehistro ng pamilya. (hindi namamahala sa Sabado/Linggo)

Area Offices and Branch Offices3Ang Ota City ay may 4 na Area Offices at 18 Branch Offices na namamahala ng iba’t-ibang pamamaraan para sa mga residente ng Ota City.

(1) Area Office(1) Area Office ・Omori Area Office 1-12-1 Omori-Nishi ・Chofu Area Office 4-6 Yukigaya-Otsukamachi ・Kamata Area Office 2-1-1 Kamata-Honcho ・Kojiya and Haneda Area Office 1-21-15 Higashi-Kojiya ・Kojiya and Haneda Area Office Annex 3-26-46 Haginaka

Page 12: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

11

Ang Area Offices ay naglalaan ng mga paglilingkod na may kaugnayan sa mga sumusunod na bagay sa in-yong lokal na lugar:

Mga Detalye Makipag-ugnayan sa mga sumusunod

Mga isyu sa matatanda at may kapansanan

Area Welfare and Services DivisionOmori☎03-5764-0654 Chofu☎03-3726-4140Kamata☎03-5713-1505 Kojiya and Haneda☎03-3741-6646

Isyu tungkol sa kalusugan ng mga bata, konsultasyon tungkol sa kalusugan at kalinisan.

Area Health DivisionOmori☎03-5764-0661 Chofu☎03-3726-4145Kamata☎03-5713-1701 Kojiya and Haneda☎03-3743-4161

Social welfare, aplikasyon sa nursery school, atbp.

Social Welfare DivisionOmori☎03-5843-1028 Chofu☎03-3726-0791 Kamata☎03-6715-8800 Kojiya and Haneda☎03-3741-6521

Municipal roads, parks,bicycle-related issues

Area Infrastructure Development Division 1Management Section☎03-5764-0629Road and River ManagementOmori☎03-5764-0631 Chofu ☎03-3726-4303Park ManagementOmori☎03-5764-0643 Chofu☎03-3726-4320Cyclist PolicyOmori☎03-5764-0630 Chofu☎03-6450-0700

Municipal roads, parks, mga isyu sa bisikleta, atbp.

Area Infrastructure Development Division 2Management Section☎03-5713-2006Road and River ManagementKamata☎03-5713-2007 Kojiya and Haneda☎03-3741-3169Park ManagementKamata☎03-5713-1118 Kojiya and Haneda☎03-3741-1946Cyclist PolicyKamata、Kojiya and Haneda☎03-5713-2004

(2) Branch Offices(2) Branch OfficesLunes hanggang Biyernes ( hindi kasali ang pista opisyal at Disyembre 29 hanggang Enero 3) 8:30 a.m - 5:00 p.m.

erbisyongmakikita

・pagpalit ng address, silyo ng rehistro, at mga notipikasyon ukol sa rehistro ng pamilya

・pag isyu ng mga kopya ng Residence Certificate, Family Registrar Certificate, Taxation at Tax Payment Certificates, at iba pa.

・Bayaran ng Special Municipal/Metropolitan Taxation, Light Vehicle Tax, National Health Insurance Premiums, Nursing Insurance Premiums, at Health Insurance para sa mga Elderly Premiums

・Subskripsyon at pagkawala sa kwalipikasyon para sa National Health Insurance, aplikasyon para sa pag re-isyu ng Health Insurance Card, subskripsyon at pagkawala sa kwalipikasyon para sa National Pension, at pag-apply ng re-isyu ng National Pension Handbook.

・Pag-isyu ng Maternal at Child Health Handbook

・Larangan kaugnay sa assosasyon ng mga kabahayan, pangangalaga ng kalusugan ng mga kabataan, kaligtasan at edukasyon, at pagpigil ng apoy.

Page 13: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

12

Kabanata 1 Maligayang Pagdating sa Ota City!

Pangalan ng mga Branch Office Phone Address

Omori-Higashi Branch Office 03-3741-8801 4-9-1 Omori-Minami, Ota City

Omori-Nishi Branch Office 03-3764-6321 2-3-3 Omori-Nishi, Ota City

Iriarai Branch Office 03-3761-5303 Luz Omori 1F, 1-10-14 Omori-Kita, Ota City

Magome Branch Office 03-3774-3301 3-25-5 Naka-Magome, Ota City

Ikegami Branch Office 03-3752-3441 1-29-6 Ikegami, Ota City

Araijuku Branch Office 03-3776-5391 1-21-6 Chuo, Ota City

Minemachi Branch Office 03-3722-3111 7-1 Den-enchofu-Honcho, Ota City

Den-enchofu Branch Office 03-3721-4261 2-20-16 Den-enchofu, Ota City

Unoki Branch Office 03-3750-4241 2-30-5 Minami-Kugahara, Ota City

Kugahara Branch Office 03-3752-4271 4-12-10 Kugahara, Ota City

Yukigaya Branch Office 03-3729-5117 3-6-2 Higashi-Yukigaya, Ota City

Senzoku Branch Office 03-3726-4441 2-16-19 Minami-Senzoku, Ota City

Rokugo Branch Office 03-3732-4885 2-44-11 Naka-Rokugo, Ota City

Yaguchi Branch Office 03-3759-4686 2-21-14 Yaguchi, Ota City

Kamata-Nishi Branch Office 03-3732-4785 7-12-7 Nishi-Kamata, Ota City

Kamata-Higashi Branch Office 03-5713-2001 2-1-1 Kamata-Honcho, Ota City

Kojiya Branch Office 03-3742-4451 2-14-13 Nishi-Kojiya, Ota City

Haneda Branch Office 03-3742-1411 4-23-7 Haneda, Ota City

Page 14: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

13

Konsultasyon sa iba’t-ibang lenggwaheKabanata

2Multicultural Society Promotion Center (mics Ota)1

【Sumangguni sa】Multicultural Society Promotion Center ☎ 03-6424-8822Address: 5-13-26 Kamata, Ota-ku, Tokyo

Ang Multicultural Society Promotion Center, “mics Ota” ay nagbibigay ng libreng konsultasyon sa iba-ibang lenggwahe para sa mga dayuhan. Ang mga serbisyong nakalaan ay ang konsultasyon, interpretasyon para sa munisipal na pasilidad, at pagsalin(translate) ng mga munisipal na publikasyon at dokumentong dapat i-submit sa city office.Ang isinaling-wika na pahayagan na may kaugnayan sa munisipyo at pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga dayuhang residente ay makikita sa Center.May mga espasyo sa Center na libreng nagagamit ng kahit sino at nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong bumibisita upang makakuha at magpalitan ng mga impormasyon at maaaring maging lugar ng pagtitipon. Huwag mag-atubiling bumisita sa Center.

Araw ng Konsultasyon at mga Wikang MagagamitLingwahe Araw Oras Linggo

English Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 3rd, 4th Linggo

1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Chinese Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 1st, 2nd Linggo

1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Tagalog Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 3rd, 4th Linggo

1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Papuntang Kawasaki

Papuntang Omori

Silanganglabasan

Kampachi

Ota C

ityO

ffice

Kamata Station 5-minutong lakad mula sa silangang labasan ng Istasyon ng Kamata

Magagamit na mapa

Page 15: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

14

Kabanata 2 Konsultasyon sa iba’t-ibang lenggwahe

Konsultasyon sa iba’t-ibang lenggwahe Konsultasyon sa iba’t-ibang Lenggwahe2Multicultural Society Promotion Center (mics Ota)

< serbisyong konsultasyon sa pang araw-araw na buhay>

http://www.micsota.jp/

☎03-6424-8822 ◦English, Chinese, Tagalog ※ Magtanong tungkol sa ibang mga wika (Korean, Vietnamese, Thai, Spanish, Portuguese, Russian,

Urdu, Nepalese, Hindi and Bengali)Lunes hanggang Biyernes. 10:00 a.m - 5:00p.m.Linggo 1:00 p.m - 5:00 p.m.

Foreign Residents’ Advisory Center, Tokyo Metropolitan Government <serbisyong konsultasyon sa pang araw-araw na buhay>

English ☎03-5320-7744 Lunes hanggang Biyernes. (Hindi kasama ang pista opisyal.) Chinese ☎03-5320-7766 Martes., Biyernes. (Hindi kasama ang pista opisyal.) Korean ☎03-5320-7700 Miyerkules. (Hindi kasama ang pista opisyal. Oras ay palaging 9:30 a.m.-12:00 noon, 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Tokyo English Life Line <Araw-araw na isyu ng buhay >

http://www.telljp.com/ (English)

☎03-5774-0992◦English Daily 9:00 a.m. - 11:00 p.m.

Immigration Bureau – Information Center para sa Dayuhang Residente, <Pamamaraan ng imigrasyon at paninirahan>

☎0570-013904※IP phone, PHS, etc. ☎03-5796-7112◦English, Chinese, Korean, Spanish◦Lunes hanggang Biyernes (8:30 a.m - 5:15 p.m.)

Health and Medical Information Center “Himawari”, Tokyo Metropolitan Government <Hospital at medikal na impormasyon / salin paglilingkod sa kagipitan>

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp (Japanese)http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp (English)

☎03-5285-8181 (Paghahanap ng hospitals, impormasyong medikal) Araw-araw 9:00 a.m. - 8:00 p.m.☎03-5285-8185 (Emergency translation services) Lunes hanggang Biyernes 5:00 p.m. -8:00 p.m., Sabado, Linggo at pista opisyal 9:00 a.m.- 8:00 p.m. ◦English, Chinese, Korean, Thai, Spanish

AMDA International Medical Information Center<Ospital at impormasyong medikal / serbisyong translasyon pang medikal>

http://amda-imic.com/(Jananese)※ Ang impormasyon ay makikita sa English, Chinese, Korean, Tagalog, Thai, Spanish, Portuguese

☎03-5285-8088◦English, Chinese, Korean, Thai, Spanish: Araw-araw 9:00 a.m. - 8:00 p.m.◦Portuguese: Lunes, Miyerkules, Biyernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m.◦Tagalog: Miyerkules 1:00 p.m.- 5:00 p.m.◦Vietnamese: Huwebes 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Tokyo Regional Taxation Bureau <konsultasyong serbisyo tungkol sa Tax>

http://www.nta.go.jp/tokyo/(Jananese)

☎03-3821-9070◦English: Lunes hanggang Biyernes (hindi kasama ang pista opisyal ) 9:00 a.m. - 12:00 noon 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Page 16: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

15

Tokyo Foreign Workers Employment Service Center (Kagawaran ng kalusugan, pagtatrabaho at kapakanan)

<Serbisyong Pagposisyon sa trabaho / Pagkakaroon ng Trabaho>

☎03-5339-8625◦English, Chinese : Lunes hanggang Biyernes 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Serbisyong Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa, Tokyo MetropolitanGovernment <Serbisyong Konsultasyon ng mga Manggagawa>

☎0570-00-6110 English ☎03-3495-6110 Chinese ☎03-3265-6110 Lunes hanggang Biyernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (English: Lunes hanggang Biyernes 2:00 p.m. - 4:00 p.m., Chinese: Martes ・Miyerkules ・Huwebes 2:00 p.m. - 4:00 p.m.)

Tokyo Labor Bureau – Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa <Serbisyong Konsultasyon ng mga Manggagawa>

☎0570-00-1701 (English : Lunes hanggang Biyernes)☎0570-00-1702 (Chinese : Lunes hanggang Biyernes )☎0570-00-1703 (Portuguese : Lunes hanggang Biyernes)☎0570-00-1704 (Spanish : Martes・Huwebes.・Biyernes.)☎0570-00-1705 (Tagalog : Martes・Miyerkules)☎0570-00-1706 (Vietnamese : Miyerkules・Biyernes.)10:00 a.m. – 3:00 p.m. ※ Hindi kasali ang 12:00 noon hanggang 1:00 p.m.※ Hindi kasama ang mga pista opisyal at Disyembre 28 - Enero 3

Tokyo Metropolitan Education Consultation Center<Sistema ng paaralan, attendance, buhay estudyante, atb.>

http://www.e-sodan.metro.tokyo.jp/info_document/list_foreign.html

☎03-3360-8008English, Chinese, Korean : Biyernes 1:00 p.m. - 4:00 p.m.Japanese : Lunes hanggang Biyernes 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Sabado at Linggo/pista opisyal 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Hindi kasali ang araw ng pagsasara at huling araw ng taon/bagong taon)

Tokyo Legal Affairs Bureau – Konsultasyon ng mga Karapatang Pantao ng mga Dahuyan <Paglabag sa Karapatang Pantao >

☎0570-09-0911 English, Chinese, Korean, Tagalog, Portuguese, Vietnamese :Lunes hanggang Biyernes (hindi kasali ang mga pista opisyal, huling araw ng taon/ bagong taon) 9:00 a.m. -5:00 p.m.

Foreigners’Crisis Consultation, Metropolitan Police Department <Konsultasyon sa mga serbisyo ukol sa kaharasan at proteksyon>

☎03-3503-8484English, Chinese, Korean, Tagalog, Thai :Lunes hanggang Biyernes (hindi kasali ang mga pista opisyal) 8:30 a.m. - 5:15 p.m.※ Tingnan ang iba pang mga wika※ Ang mga suportadong wika ay pwede pang mabago. Maaari lamang na kumonsulta ng maaga.

Postal Information Services <Impormasyon ukol sa koreyo>

http://www.post.japanpost.jp/ (Japanese)

☎0120-23-28-86 ☎0570-046-666 (I-dial ang numerong ito kung ang gamit mo ay cellphone) Japanese

☎0570-046-111 EnglishLunes hanggang Biyernes 8:00 a.m. - 10:00 p.m. Sabado/Linggo/Pista Opisyal 9:00 a.m. -10:00 p.m.

Driver’s License Telephone Service <Driver’s license information services>

☎03-3450-5000 Japanese (24 hours)☎03-5463-6000 English (24 hours)

Page 17: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

16

Kabanata 2 Konsultasyon sa iba’t-ibang lenggwahe

Memo

Page 18: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

17

Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

Kabanata

3Kaugalian at kagawian ng mga Hapon sa araw-araw na pamumuhay1

Mahalaga na maintindihan ninyong mabuti ang kaugalian at kagawian ng mgaHapon upang komportableng makapamuhay dito.Narito ang maikling diskripsyon ng kaugalian/kagawiang Hapon para sa inyongkaalaman.

(1) Pagbating Hapon(1) Pagbating Hapon“Ohayougozaimasu” Magandang umaga“Konnichiwa” Magandang tanghali/hapon“Konbanwa” Magandang gabi

(2) Araw-araw na Asal (Ingay(2) Araw-araw na Asal (Ingay・・Pagluluto)Pagluluto)Magkakalapit/magkadikit ang mga bahay dito sa Japan lalo sa sa siyudad. Partikular na ang mga pader/dingding ng mga apartment ay maninipis kaya tumatagos ang ingay/tunog sa paligid. Mangyari lamang na bigyan ng konsiderasyon ang mga kapitbahay at hinaan/bawasan ang ingay. Natural lamang na magkakaiba tayo ng kaugalian at kagawian ng pamumuhay, sana man lamang na ang pagkakaibang ito ay hindi masyadong makakaapekto sa pamumuhay.Kapag kayo ay nagluto lalo na ng pagkaing maamoy, mangyari lamang na mag ingat na hindi umalingasaw ang matindi/mabahong amoy sa paligid

Page 19: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

18

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

(3) Paggamit ng mobile phone sa publikong lugar(3) Paggamit ng mobile phone sa publikong lugarIwasang makipag-usap sa telepono kapag nasa bus, train o elevator, at i-set ang mobile phone sa silent manner mode o i-off.

(4) Kaugalian na paghubad ng sapatos(4) Kaugalian na paghubad ng sapatosLaging hubarin ang sapatos kapag pumapasok ng bahay. Maaari din minsan na magsuot ng tsinelas- panloob, subalit kailangan din itong hubarin kapag papasok ng tatami-mat na kwarto.

(5) Pagbubukod ng basura(5) Pagbubukod ng basuraSumunod sa mga batayan sa trapiko. Ang mga pedestrian ay dapat pumunta sa kanan, at ang mga sasakyan at bisikleta ay sa kaliwa. Sa bangketa, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng mga pedestrian.

Page 20: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

19

①① PedestriansPedestrians○ Maglakad sa daanan o sidewalk kung may nakalaan sa daan. Kung hindi

man, maglakad sa kanan parte ng daan.○ Huminto at mag-check muna kung ligtas ba lalo pag hindi masyadong nakikita ang

daanan.②② BisikletaBisikleta

○ Palaging nasa kaliwang banda kapag nagbibisikleta. (Ipinagbabawal ang pagbibisikleta sa bandang kanan.) Maaari lang kayong magbibisikleta sa sidewalk kapag:

・Mayroong “OK lang na magbisikleta” na road sign na nakalagay;・Mas mababa sa 13 yrs.old, 70 yrs.old pataas, taong may kapansanan;・May hinding maiwasang bagay-bagay katulad ng road work(ginagawa ang daan).

○ Ipinagbabawal din ang pagbibisikleta kapag lasing, may kaangkas,may hawak na payong o ibang bagay sa kamay, pagmamaneho sa iisang kamay lang at magkahilerang nagbibisikleta. Sundin ang lahat ng batas trapiko kapag nagbibisikleta: Mag-iilaw sa gabi, sundin ang signal lights, at huminto saglit para siguraduhin ang kaligtasan.

※ Iparehistro ang inyong bisikleta upang makaiwas sa pagnanakaw o iba pang krimen. Maipapayo na kumuha ng TS insurance ng inyong bisikleta.

③③ Illegal na pagparada ng bisikletaIllegal na pagparada ng bisikletaAng illegal na pagparada ng bisikleta ay maaaring maging sanhi ng aksidente at trapiko. Gayundin, maaari itong balakid kapag may emergency. Mangyari lamang na gumamit ng bicycle parking lot.Ipinagbabawal ng ordinansya ang pagparada ng bisikleta sa tabi o paligid ng kahit saang istasyon ng train o subway. Mangyari lamang na tignan ang warning sideboard.Kapag ipinarada nyo ang bisikleta o motor-bike sa illegal na lugar, makokompiska ito. Ang mga nakompiskang bisikleta ay dadalhin sa stockyard at magmumulta kayo pagkuha nyo ng inyong nakompiskang bisikleta o motorbike.¥3,000 sa bawat bisikleta ¥5,000 sa bawat motorbike.

Page 21: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

20

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

(6) Bawal ang manigarilyo habang naglalakad at huwag itapon ang upos(6) Bawal ang manigarilyo habang naglalakad at huwag itapon ang upos ng sigarilyo kahit saan.ng sigarilyo kahit saan. 

Sa Ota City, pinagbabawal ang pagtapon ng upos ng sigarilyo kahit saan. Paninigarilyo habang naglalakad o nagbibisikleta ay maaaring makasakit sa mga tao habang ikaw ay dumadaan sa kanila. Ang pagtatapon kahit saan ay masama ang epekto sa kagandahan ng syudad. Ihinto ito. Panantilihin ang magandang pag- uugali at tumulong na mapanatiling malinis at maganda ang syudad.

(7) Asosasyon ng residente(7) Asosasyon ng residente・・Asosasyon ng pookAsosasyon ng pookSa bawat pook sa karamihang parte ng Japan, may mga organisasyon na tinatawag na asosasyon ng residente o asosasyon ng pook. Ito ay mga boluntaryong grupona layunin ang magkakaroon ng magandang samahan ang mga residente sa pamamagitan ng paglilinis, mga aktibidad ng pagsasanay sa pag-iwas sa sakuna at krimen, dagdag sa mga lokal na piyesta. Mangyari lamang na huwag mag-atubiling sumali sa mga grupong ito para sa mas ikakabuti ng komunidad.

Page 22: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

21

(8) Bagong Taon at Bon Festival(8) Bagong Taon at Bon FestivalEnero 1, Bagong Taon. Karamihan sa mamamayan ay walang pasok hanggang Enero 3 at tradisyon na dito na ipagdiwang ang Bagong Taon na magkakasama ang pamilya. Dahil dito, sarado ang mga tindahan at ospital hanggang Enero 3.Kaugalian din dito na magpalitan ng New Year’s card bilang pagbati sa Bagong Taon. Nabibili ang mga post cards na ito sa mga convenience stores, supermarkets, post offices at iba pang lugar. Pinapadala ang mga cards na ito na may mensahe ng pagbati sa Bagong Taon at ganundin ang mensahe ng pagpapasalamat, sa post office at matatanggap sa mismong Enero 1 ng mga pamilya, kaibigan at mga taong nais na pasasalama-tan.Karamihan din sa mamamayan ay walang pasok mula Agosto 13~15 dahil sa Bon Festival.Ang festival na ito ay isang memorial na pagdiriwang para sa mga ninuno.Isang tore ang itatayo sa gitna ng mga parke o templo, at magsasayawan ang mga tao palibot sa tore sa tunog ng tradisyonal na musika. Ito ay makapagdulot sa inyo ng magandang pagkakataong makihalubilo sa mga residente ng inyong komunidad.

Kagamitan (elektrisidad, gas at tubig)2(1) Elektrisidad(1) Elektrisidad 

[Sumangguni sa] Tokyo Electric Power Company Shinagawa Branch☎ 0120-995-001( Paglilipat, pagbabago sa kontrata, bayarin sa elektrisidad)☎ 0120-995-002 ( Pagkawala ng elektrisidad at iba pang mga serbisyo)Lunes hanggang Sabado ( hindi kasama ang mga pista opisyal) 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

PaggamitPag lilipat, ipasa ang inyong aplikasyon dalawang araw na may opisina bago gumamit ng elektrisidad. Sa paggamit ng elektrisidad sa simula ng serbisyo, itaas ang switch sa may ampere breaker. Maaari lang kontakin ang Tokyo Electric Power Company para sa mga detalye.

Page 23: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

22

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

※ Ang paraan na ito ay para sa elektrisidad na nanggagaling sa Tokyo Electric Power Company. Kung ang gamit ninyo ay nanggagaling sa ibang kumpanya, maaari lang kontakin sila.

(2) Gas(2) Gas[Sumangguni sa] Tokyo Gas Customer Center sa ☎ 0570-002211

※ kapag ang telepono ay PHS/IP ☎ 03-3344-9100 Lunes hanggang Sabado 9:00 a.m. - 7:00 p.m. Linggo at mga pista opisyal 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

PaggamitBago magsimulang magamit ang gas, may empleyado mula sa kompanya ng gas na pupunta sa inyo upang buksan ang gas valve ninyo. Mangyari lamang na tumawag sa Tokyo Gas Company 1 linggo bago nyo nais na magamit ang gas. Para makapagpadala ang kompanya ng empleyado na magbubukas ng valve ng libre.※ Ang paraan na ito ay para sa gas na nanggagaling sa Tokyo Gas. Kapag ibang

kumpanya ng gas ang pinagkukuhaan, maaari lang na kontakin sila.

Kapag nakaamoy ng gas, pinagbabawal ang apoy!Kapag nakaamoy ng gas, pinagbabawal ang apoy!1 Buksan ang mga bintana at mga pinto.2 Isara ang mga gas valves.3 At isara ang main gas line meter※ Huwag galawin ang mga switch ng ilaw o bentilador. ( maliliit na tilamsik ay mabubuo

sa pag-bukas at patay ng switch.)Gas leak information phone ☎0570-002299 (24 Oras)※Kapag ang navigation dial ay di makakontak (IP phones o galing sa abroad) ☎03-6735-8899

Page 24: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

23

(3) Tubig(3) Tubig[Sumangguni sa] Tokyo Metropolitan Waterworks Bureau Customer Center

☎ 03-5326-1100 (Paglilipat・Update ng Kontrata)☎ 03-5326-1101 (Bayarin・pag ayos ng mga tagas・ at iba pa)Lunes hanggang Sabado (hindi kasama ang mga pista opisyal) 8:30 a.m - 8:00 p.m※ 24-Oras na serbisyo kapag may emergency, kasama na ang pag tagas ng tubig.

PaggamitKapag bagong serbsisyo ng tubig ang gamit nyo pagkatapos lumipat, atb., kontakin ang Waterworks Bureau 3 hanggang 4 na araw bago umpisahang gamitin. Pwede din mag apply online.

(4) Telepono(4) TeleponoPag da-dial○International calls

Tumawag gamit ang access number depende sa inyong telecommunications provider + 010 (International Dial Identification Number) + Country Code + Area Code + Local Number sa tamang pagkakasunod-sunod. Itanong ang access number sa inyong telecommunications provider.

○Domestic calls Area Code No.+ tel. No.,    (Halimbawa) 03-1234-5678

Pag nagmamaneho ng automobile o motorbike3[Sumangguni sa] Driver’s License Center ☎ 03-5463-6000

(Sumasagot sa English)Samezu Driver’s License Test Center 1-12-5 Higashi-oi, Shinagawa-ku,Tokyo☎ 03-3474-1374

Kinakailangan ng driver’s license kapag kayo ay magmaneho ng kotse (sasakyan) o motorbike dito.

(1) International driver’s license(1) International driver’s licenseMakakapagmaneho kayo dito kapag mayroon kayong valid internationaldriver’s license na isyu ng kahit anong bansa na miyembro ng Geneva Treaty.

Tokyo area code No.

Page 25: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

24

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

(2) Pagpapalit para sa Japanese driver’s license(2) Pagpapalit para sa Japanese driver’s licenseKapag kayo ay may overseas driver’s license at maabot ninyo ang 2 kakailanganin nakasulat sa ibaba, maaari nyong mapapalitan ito ng Japanese driver’s license sa Driver’s License Center.

・Balido ang inyong driver’s license・ Mapatunayan ninyo na tumira kayo ng 3 buwan o mahigit pa sa bansa na

kinuhanan ninyo ng licensya Para sa karagdagang impormasyon, tumawag gamit ang mga numero na nasa itaas.

Iba pang impormasyon ukol sa pang araw-araw na pamumuhay4(1) Recyclable na Basura(1) Recyclable na Basura

[Sumangguni sa] • Waste Collection OfficesOmori ☎ 03-3774-3811 Chofu ☎ 03-3721-7216Kamata ☎ 03-3732-5545 

• Sanitation Division ☎ 03-5744-1628①① Pagbubukod ng basuraPagbubukod ng basura 

Kailangang ipagbukod ang basura sa bahay na maaaring i-recycle (papel na gamit na, bote, lata, PET bottles, food trays), burnable (nasusunog), hindi nasusunog (unburnable), at malalaking basura bago ito kolektahin.Ang araw ng pagkolekta ng basura ay naiiba ayon sa lugar. Para sa karagdagang detalye, mangyari lamang na basahin ang pamphlet na may pamagat na “Paano ang pagbubukod at pagtapon ng recyclable na basura”

    Pagbubukod at pagtapon ng recyclable na basuraPagbubukod at pagtapon ng recyclable na basura

Lenggwahe: English, Chines, Korean, Tagalog, NepaleseLugar ng pamamahagi: City Office Main building, Branch Offices(P11), Waste Collection Offices(P24), at iba pang mga pasilidad kasama ang silid aklatan.Inisyu ng: Ota City Sanitation Division

Page 26: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

25

②② Aplikasyon para sa pagpakolekta ng bulky o malalaking bagay naAplikasyon para sa pagpakolekta ng bulky o malalaking bagay na itatapon. itatapon.

[Sumangguni sa] Ota City Bulky Refuse Reception Center ☎ 03-5465-5300

Suportadong Wika: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamesehttp://sodai.tokyokankyo.or.ip/ (English, Chinese, Korean)8:00 a.m. - 7:00 p.m. ( hindi kasama ang Disyembre 29 hanggang Enero 3 at araw ng maintenance)Mag-apply sa Ota Bulky Refuse Reception Center para sa pagpakolekta ng malalaking bagay na may sukat na 30cm o mahigit pa. Kabilang na dito ang mga kasangkapan (furnitures) at elektrikal na appli-ances. May bayad ang pagpapakolekta. Ilegal na pagtapon ng basura ay may kaukulang parusa. Su-munod sa batas at itapon ang basura ng tama.

Ito ang chart sa pasunod na paraan sa pagpakolekta ng malalaking bagay

      

③③ Pag-recycle ng mga elektrikal na kagamitan sa bahay. Pag-recycle ng mga elektrikal na kagamitan sa bahay. [Sumangguni sa] Home Electrical Appliances Recycle Reception Center

☎ 03-5296-7200 (Pagtatanggap: Lunes hanggang Sabado 8:00 a.m. -5:00 p.m.)

Ayon sa batas, obligado na i-recycle ang mga air conditioners, TV sets, washing machines, dryers, refrigera-tors at freezers. Magtanong sa salesperson na inyong pagbibilhan ng bagong appliance ukol sa pag recycle ng inyong lumang appliance. Kapag hindi kayo nakakita ng recycling shop, kumontak lamang sa Home Electri-cal Appliances Reception Center para sa pag-recycle.※ Hindi makokolekta ng syudad.

④④ Ang smartphone app ay magagamit sa kung paano magbukod at magtaponAng smartphone app ay magagamit sa kung paano magbukod at magtapon ng basura. ng basura.

[Sumangguni sa] Collection and Recycling Section, Sanitation Division ☎ 03-5744-1628

① Aplikasyon telepono o internet

② bumili ng ticket para sa pagpakolekta

Nabibili ang ticket sa mga supermarkets at convenience stores.

Ikabit ang ticket sa bagay na ipapakolekta at ilagay sa na-katalagang lugar, hindi sa tapunan ng basura, ng 8:00 am sa araw ng pagkolekta.

③ pagtatapon ng mga bagay

Page 27: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

26

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

Kayo ba ay nagtatanong kung kailan at paano itapon ang inyong mga basura? Kasama sa app na ito ang diksyunaryo sa pagbubukod ng basura at takdang araw sa pag-kolekta at kung paano ilabas ang basura, mga dapat tandaan sa pagtapon, paano magbukod at mga karaniwang tanong para mahanap ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Ang app na ito ay maari ng magamit. Ito ay makikita sa Japanese, at pwede rin sa English, Chinese, Hangul, Nepalese at Tagalog. Sana ito ay makatulong.

(2) Postal na serbisyo(2) Postal na serbisyo Japan Post

[Sumangguni sa] Customer Service Consultation Center ☎ 0120-23-28-86

※ Gamit ang cellphone ☎ 0570-046-666※ Ingles na Pagtanggap ☎ 0570-046-111

(Lunes hanggang Biyernes) 8:00 a.m. - 10:00 p.m. | (Sabado, Linggo at pista opisyal) 9:00 a.m. - 10:00 p.m.①① Pangunahing Opisina ng Postal sa Ota City (Japan Post)Pangunahing Opisina ng Postal sa Ota City (Japan Post) ・Omori - 3-9-13 Sanno, Ota City ・Kamata - 1-2-8 Kamata-Honcho, Ota City ・Den-enchofu – 2-21-1 Minami-Yukigaya, Ota City ・Chidori – 2-34-10 Chidori, Ota City②② Oras ng pagbukas ng opisina ng postal (mail business) Oras ng pagbukas ng opisina ng postal (mail business)

(Lunes hanggang Biyernes) 9:00a.m.- 5:00p.m. (May piling mga lugar na bukas kahit Sabado, Linggo at hatinggabi.)

③③ Mail boxMail boxKapag kayo ay magpapadala ng postcard o sulat para sa domestic o international na destinasyon, lagyan ng selyo at ihulog ang postcard o sulat sa pulang mailbox. May dalawang puwang sa kahon, para sa mga sulat (regular ang laki) at postcards, at ang isa ay para sa mga irregular na laki, international, express, atb.)Makakapagpadala din kayo ng malalaking mail (koreyo) sa post office.

④④ Internasyonal na mga serbisyong postalInternasyonal na mga serbisyong postalSa mga padala na para sa ibang bansa, ang mga serbisyong kalakip ay EMS (Express Mail Service), air post, SAL (Surface Air Lifted) at surface marine post, na may iba’t-ibang bayarin at araw ng paghahatid.

⑤⑤ Kapag ang paghahatid ay hindi pwedeKapag ang paghahatid ay hindi pwedeKapag ang packets at parcels na hinatid ay hindi maibigay , ito ay ibabalik sa center ng delivery agent at ito ay mag iiwan ng "failed delivery notice " sa mailbox. Ang parcel ay mananatili sa post office ng pitong araw mula sa sumunod na araw ng ito ay hinatid. Dapat sa mga araw na ito makukuha na ninyo ang inyong

Search Search

Page 28: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

27

package at dalhin ang "failed delivery notice", pagkakakilanlan katulad ng Zairyu card at personal seal(kung ikaw ay mayroon nito). Kung gusto mong ipa delivery ulit, maaari lang isulat ang gustong petsa at lugar ng pag deliver at ilagay ito sa mailbox.

(3) Banko(3) BankoSa mga banko ay pwedeng magbukas ng savings account at magpadala ng pera abroad. Nag-iiba ang mga serbisyo ayon sa pinansyal na institusyon. Para sa karagdagang detalye, kontakin lamang ang pinansyal na institusyon na ukol dito.

            (4) Pabahay(4) Pabahay

①① Pampublikong pabahay Pampublikong pabahay Ang munisipalidad ay naglalaan ng pampublikong pabahay. Dahil ang pagkakaangkop, mga kinakailangan at panahon ng pag-apply ay naiiba ayon sa uri ng pabahay, mangyari lamang na kumontak sa mga sumusunod para sa karagdagang detalye.

Uri Sumangguni sa

City housing・Resident house Ota City Residence Management Center ☎03-3730-7325

Tokyo Metropolitan housing

Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation Housing Application Center☎03-3498-8894Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation Telephone Service ☎03-6418-5571

Corporate housing Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation Housing Application Center ☎03-3409-2244

UR HousingUR Urban Renaissance Agency East Japan Rental Housing Head-quarters☎03-3347-4375

②② Pribadong paupahang bahay Pribadong paupahang bahay Dahil limitado ang bilang ng pampublikong pabahay, malaki ang pangangailangan ng pribadong pabahay. Makipagkontrata sa may-pabahay sa pamamagitan ng real estate agency para makakuha ng mauupahan at magbayad ng buwanang renta.

【Pasunod na paraan sa paghahanap at paglipat ng bahay】○Paghahanap ng mauupahan [Paraan ng paghanap]・Maghanap sa internet.・Bumisita sa real estate agency na malapit sa lugar na inyong nais tirahan.○Kontrata[Mga babayaran sa panahon ng pakipag-kontrata]Kinakailangan ninyong magbayad ng halagang katumbas ng 5~6 na buwan na upa sa panahon ng pakipagkontrata para sa mga sumusunod ・ Security deposit: Ibibigay ito sa landlord sa panahon ng pakipagkontrata. Ito ay

laan para sa hindi nabayarang renta at mga pagpapa-repair. Maibabalik sa inyo

Page 29: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

28

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

ng halagang matitira pagkatapos ng kontrata.・Key money: Ibibigay ito sa landlord sa panahon ng pakipagkontrata dagdag sa deposito. Ito ay hindi maibabalik sa inyo matapos man ang kontrata.・Commissions: Halagang ibabayad sa real estate agency. [Garantor]Hinihingi na magsama kayo ng garantor kapag kayo ay uupa ng pribadong pabahay dito sa Japan. Kapag wala kayong makuhang garantor, maaari din kayong gumamit ng rental guarantee company.※ Kapag gumamit ng tagapanagot na kompanya, maaring may mga kaukulang bayad.○PaglilipatSa paglilipat, kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ang mga bagay tungkol sa pabahay , dagdag pa sa pagsunod sa kontrata: ・Pagtatapon ng basura sa nakatalagang lugar ng nakatalagang araw. ・Sa pagluluto, ingatan lamang na huwag lumabas ang mabahong amoy sa inyong

bahay at umabot hanggang kapitbahay.・Kailangan na ang naka-kontratang tao lamang ang tumira sa bahay. Hindi

maaaring tumira ang ibang tao na wala sa napagkasunduang kontrata.・Huwag kumuha ng kapalit na uupa hangga’t walang paunang permiso ng

landlord.・Mag-iingat na hindi makagawa ng ingay.

(5) Konsultasyon ng Mamimili(5) Konsultasyon ng Mamimili[Sumangguni sa] Consumer Center Consultation Hotline ☎ 03-3736-0123○ Pagtanggap ng konsultation Lunes hanggang Biyernes 9:00 a.m. - 4:30 p.m.○ Sabado, Linggo at pista opisyal ay ginagawa ng pasilidad ng national/prefectural . (Consumer Hotline ☎ 188)

Konsultasyon ng mamimili tungkol sa isyu ng mga produkto at serbisyo na nilalaan para sa mga mamimili na residenteng lokal ay hinahawakan ng hotline na nagbibigay ng mga payo at impormasyon sa paghanap ng solusyon. Kung kinakailangan, ito ay nagbibigay din ng arbitrasyon sa mamimili at negosyo.

(6) Pagbibigay notisya ukol sa mga aso(6) Pagbibigay notisya ukol sa mga aso  [Sumangguni sa] Area Health Divisions (P11)Lahat ng nagmamay-ari ng aso ay obligadong iparehistro ang aso at pa-iniksyunan ng anti-rabies taon-taon ayon sa batas (Rabies Prevention Act.) ①① Lisensya ng aso Lisensya ng aso

Lahat ng aso na may edad na 91 araw at pata as ay kailangang iparehistro. Sa pagparehistro, lahat ng nagmamay-ari ng aso ay iisyuhan ng license tag na tinatawag na Inukansatsu. Kinakailangang nakakabit ito lagi sa aso. Sakali mang mawala ang license tag na ito, kailangang mag-apply para sa kapalit nito. Mangyari lamang na ipagbigay-alam sa Health Care Services Division kapag namatay ang aso o may pagbabago sa mga impormasyon na nakarehistro (tulad ng pagbabago ng address at iba pa).

Page 30: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

29

○Bayarin para sa lisensya ng aso

Diskripsyon ng rehistro Halaga

Bagong rehistro ng aso/ Pag-isyu ng license tag,Inunkansatsu ¥3,000

Pagpa re-isyu ng license tag, Inukansatsu ¥1,600

②② Pagpa-iniksyon(Inoculation) ng anti-rabies Pagpa-iniksyon(Inoculation) ng anti-rabies Lahat ng nagmamay-ari ng aso ay obligadong iparehistro ang aso at pa-ineksyonan ng anti-rabies taon-taon, at kailangang nakakabit ang inoculation tags sa aso upang sertipikadong na-ineksyon ito. Kailangan din na mag-apply para sa kapalit kapag nawala ang tag sa loob ng kasalukuyang taon na naineksyonan.

○Bayarin sa rabies-inoculation tag

Diskripsyon ng rehistro Halaga

Pag-isyu ng inoculation tag ¥550

Pagpa re-isyu ng inoculation tag ¥340

③③ Tuntunin at asal para sa mga nag-aalaga ng hayop (pet owners)Tuntunin at asal para sa mga nag-aalaga ng hayop (pet owners)Hinihingi namin ang kooperasyon at pakikisama ng bawat isa upang makapamuhay ng maayos ang mga pet owners at gayundin ang mga hindi komportable sa mga hayop dito sa ating lipunan. Mangyari po lamang na magbigay konsiderasyon sa iba lalo na kapag dinala nyo ang inyong aso sa lugar na pampubliko o maraming tao.○Mangyari lamang na ligpitin ang dumi at ihi ng aso kapag inilalakad sa mga daan. ○Mangyari lamang na hawakang mabuti ang inyong aso kapag naglalakad sa

labas. ○Mangyari lamang na sanayin ang inyong aso upang maiwasan/mabawasan ang

pagkahol at iba pang kaugalian ng aso.

Page 31: Talaan ng mga Nilalaman - city.ota.tokyo.jp · Pamamalakad kaugnay sa munisipal na paaralan kasama ang pasukan sa municipal elementary at junior high na mga paaralan ay maaaring maganap

30

Kabanata 3 Impormasyon sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

④④ Katanungan para sa alagang hayop (pets)Katanungan para sa alagang hayop (pets)

Diskripsyon ng katanungan Sumangguni sa

Nakagat ng aso, nakakagat ng tao ang alagang aso Sanitation and Public Health Division

☎03-5764-0670Pagpapakapon ng aso at pusa, pagpaopera na hindi magkaanak

Nawawalang aso o pusaProteksyon sa aso o pusa

Sanitation and Public Health Division ☎03-5764-0670Area Health Divisions (P11)Animal Protection and Consultation Center, Tokyo Metropolitan Government ☎03-3302-3507

Sugatang aso o pusa na natagpuan sa publikong lugar

Animal Protection and Consultation Center, Tokyo Metropolitan Government ☎03-3302-3507

Bangkay ng hayop

Natagpuan sa pribadong lugar Waste Collection Offices (P24)

Pamamahalaan ng admin-istrasyon ang bangkay na natagpuan sa publikon glugar

Ota City Area Infrastructure Development Divisions (P11)

Waste Collection Offices kapag natagpuan sa munisipal na daan. (P24)

Shinagawa Branch, National Road Management Office, Construction and Transport Ministry kapag natagpuan sa nasyonal na daan ☎03-3799-6315