Tạo nên sự khác biệt cùng Học bổng Chính phủ Australia

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tạo nên sự khác biệt cùng Học bổng Chính phủ Australia

 • / 01

  To nn s khc bit cngHc bng Chnh ph Australia

 • / 02

  Hc bng Chnh ph Australia (Australia Awards) l hc bng quc t uy tn do Chnh ph Australia ti tr, c trao cho th h cc nh lnh o tng lai trn ton th gii h c c hi hc tp, nghin cu v pht trin chuyn mn ti Australia. Hc bng nhm m rng kin thc, thc y quan h trong lnh vc gio dc v tng cng quan h bn vng gia Australia vi cc nc trong khu vc v cng ng quc t.

  Hc bng Chnh ph Australia gip pht trin tim nng lnh o v thc y thay i lu bn bng vic tng cng nng lc v v th ca nhm nhng c nhn xut sc trn ton th gii thng qua cc tri nghim gio dc cht lng cao ti Australia.

  Cc c nhn c nhn hc bng khi tr v s mang theo t duy, kin thc mi v c kh nng ng gp ng k cho t nc mnh vi t cch l nhng ngi i u trong lnh vc ca mnh.

  Hc bng Chnh ph Australia di hn v Hc bng Australia ngn hn do B Ngoi giao v Thng mi Australia (DFAT) qun l.

  Cng dn Vit Nam cng c th np h s xin Hc bng Endeavour di hn v ngn hn, do B Gio dc v o to Australia qun l. bit thm thng tin chi tit, vui lng truy cp: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx.

  Australia Awards - Vietnam

  Hc bng Chnh ph Australia l g? Chng trnh h tr pht trin quc t ca Chnh ph Australia c mc tiu gip Vit Nam y mnh cc u tin quc gia c ra trong Chin lc Pht trin Kinh t X hi 2011-2020, bao gm ci cch th ch th trng, pht trin ngun nhn lc v c s h tng, ci cch c cu hnh chnh, n nh kinh t v m, mi trng bn vng v cng bng x hi. Hc bng Chnh ph Australia l mt cu phn quan trng trong h tr ca Chnh ph Australia dnh cho Vit Nam v nhm p ng cc nhu cu u tin v pht trin v ngun nhn lc.

  Hc bng Chnh ph Australia l hc bng ton phn dnh cho cc cng dn Vit Nam theo hc bc sau i hc ti cc trng i hc uy tn ca Australia.

  Hc bng c trao da trn nng lc c nhn, quy trnh minh bch v c hi tip cn cng bng. Cc ng vin s c xt duyt da trn nng lc chuyn mn v nng lc c nhn, thnh tch hc tp, v quan trng nht l tim nng ng gp ca h gii quyt nhng thch thc v pht trin ca Vit Nam.

  Chng trnh khuyn khch ngi khuyt tt, ngi t cc vng nng thn kh khn, bao gm ngi dn tc thiu s np h s xin hc bng.

  K t nm 1974 n nay, hn 5.800 cng dn Vit Nam hc tp ti cc trng i hc ca Australia theo chng trnh hc bng Chnh ph Australia. Nhiu ngi trong s vn ang khng ngng ng gp v to nn nhng i thay quan trng trong s pht trin ca Vit Nam.

  bit thm thng tin, vui lng truy cp http://australiaawardsvietnam.org/.

  Hc bng Australia Ngn hn l g ?Hc bng Australia Ngn hn mang li cc c hi hc tp, nghin cu v thc tp chuyn mn ngn hn ti Australia. Cc t chc Australia np h s xin hc bng mi nm mt ln. Cc t chc ca Australia ng cai kha hc s phi hp cng cc c quan i tc t cc quc gia iu kin tham gia nh Vit Nam c ng vin tham gia chng trnh. Hc bng Australia Ngn hn c xt tuyn theo quy trnh mang tnh cnh tranh. bit thm thng tin, vui lng truy cp http://dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/pages/australia-awards-fellowships.aspx.

 • / 03

  Australia Awards - Vietnam

  o Th Hng

  Cu sinh vin 2012 (Thc s Tng trng Xanh v Pht trin Bn vng)Ngi sng lp thng hiu Mm Thuyn Nan, Vit Nam

  Hc bng Chnh ph Australia em n vi ti nhiu thay i. Ngoi cc kin thc hc thut, ti cn c o to lnh o chuyn su. Chng trnh gip ti to ra s thay i tch cc cho cng ng thng qua cch tip cn t c s mt cch bn vng.

  Hc bng Chnh ph Australia

  Np h s xin hc bng nh th no?c k ti liu v Thng tin dnh cho ng vin Vit Nam

  v tham kho mc Cch np h s trn trang web Hc bng Chnh ph Australia ti Vit Nam. Np h s trc tuyn ti https://oasis.dfat.gov.au/

  Np h s t ngy 1 thng Hai n ngy 31 thng Ba hng nm

  Quyn li ca Hc bng l g?c hc tp bc Thc s ti mt trng i hc ca

  Australia do ng vin la chn c nhn hc bng ton phn bao gm tin hc ph,

  sinh hot ph, bo him y t, chi ph hc tp v i li c h tr ton din bao gm t vn kha hc v

  kha bi dng ting Anh ti a 12 thng ti Vit Nam nu cn. Chng trnh cng c h tr ph hp i vi cc ng vin khuyt tt v h tr b sung i vi cc ng vin cc tnh/huyn ngho

  c h tr khi tr v Vit Nam thng qua chng trnh kt ni cu sinh vin v Mng li Cu sinh vin Hc bng Chnh ph Australia nng ng ti Vit Nam

  Tr thnh thnh vin ca Mng li Cu sinh vin Australia Ton cu

  Ai c th np h s xin hc bng?Cc c nhn xin hc bng phi p ng ton b cc tiu ch hp l v thuc mt trong cc nhm ng vin sau:Chnh quyn a phng cp tnhCc c quan trung ng Cc trng i hcCc vin nghin cuCc cng ty Vit Nam Cc t chc phi chnh ph Vit Nam v quc t bit thm thng tin v cc tiu ch hp l, vui lng truy cp http://australiaawardsvietnam.org.

  Ti c th hc nhng ngnh no?Ngnh hc sau i hc ca ng vin cn lin quan n nhng lnh vc u tin sau:

  Qun tr v pht trin kinh t (kinh t hc, thng mi quc t, chnh sch cng)

  Giao thng (qun l v ti chnh d n, k thut giao thng vn ti, quy hoch giao thng th)

  Nc v V sinh (qun l nc, thy li, cht lng v cc h thng cung cp nc)

  Gio dc (qun l gio dc, m bo cht lng) Bnh ng Gii (gii v pht trin, nghin cu v ph n) Nng nghip v Pht trin Nng thn (qun l kinh t

  nng nghip, kinh t hc nng nghip, pht trin nng thn, qun l du lch bn vng)

  n nh Khu vc v Nhn quyn (cng php quc t, lut nhn quyn quc t)

  Khuyt tt Bin i kh hu (lnh vc xuyn sut)Cc ngnh hc khc s c xem xt da trn nng lc c nhn.

 • / 04

  Australia Awards - Vietnam

  o Thu Hng

  Cu sinh vin 2015 (Thc s Pht trin Cng ng Quc t)Trng nhm im ta

  Ti ht sc ng h cc ng vin khuyt tt ng k hc bng ny, v hc bng s gip bn tr thnh mt con ngi mi. Bn s nhn mnh v nhng ngi xung quanh theo mt cch khc v tch cc hn, v bn c quyt tm, ch mnh m hn thc hin c m ca mnh. Bn s tin tng chc chn rng khng iu g c th ngn cn bn t c nhng mc tiu ca mnh.

  Cc ng vin thuc din kh khn c c bit khuyn khch np h s xin hc bngNgi cc tnh/huyn ngho theo quy nh (bao gm

  ngi dn tc thiu s)

  Ngi khuyt tt

  Qu H tr C hi Bnh ng c c ch h tr cc ng vin kh khn tham gia chng trnh mt cch bnh ng. bit thm thng tin v Qu ny, vui lng truy cp http://australiaawardsvietnam.org/.

  Cc ng vin c chn lc nh th no?Cc ng vin c chn lc da trn s kt hp cc

  tiu ch v kt qu hc tp, la chn ngnh hc ph hp, nng lc chuyn mn, t cht lnh o v tim nng ng gp cho s pht trin ca Vit Nam

  Tt c cc ng vin vng s tuyn phi tham gia vng phng vn bng ting Anh

  Tt cc c cc ng vin phi p ng cc yu cu v kt qu hc tp v trnh ting Anh ca trng i hc ti Australia m h la chn

  Lm th no bit thm thng tin?c k ti liu v Thng tin dnh cho ng vin

  Vit Nam v cc Cu hi thng gp ti a ch http://australiaawardsvietnam.org/

  Gi th in t v a ch info@australiaawardsvietnam.org

  Gi in ti ng dy nng (04) 3938 7375 (8h30 sng n 4h30 chiu cc ngy lm vic trong tun) trong thi gian nhn h s hoc (04) 3939 3991/2 vo cc thi gian khc

  C Vn Duy

  Cu sinh vin 2015 (Thc s Hnh chnh Cng)Ngi dn tc Thi, Ph Trng phng Phng Vn X, S K hoch v u t in Bin

  Hc bng Chnh ph Australia mang li cho bn nhn ti cng gia nh nhng tri nghim kh qun trong thi gian hc tp v sinh sng ti Australia. Nhng kin thc ti tip thu c t kho hc ti Australia ang gip ch rt nhiu cho cng vic hin ti ca ti v ti thc s tin rng hc bng Chnh ph Australia l c hi tt nht cho nhng ngi ang lm vic ti cc c quan a phng c mong mun hc tp, nng cao trnh mt nn gio dc tin tin.