TẬP HUẤN “ Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực BVMT”

 • View
  132

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TẬP HUẤN “ Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực BVMT”. Người giảng: Hồ Hào Quang Phòng Tài nguyên và Môi trường. I. Đặt vấn đề. 1. Môi trường là gì??? - PowerPoint PPT Presentation

Text of TẬP HUẤN “ Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh...

 • TP HUN Chc nng, nhim v ca cn b mi trng cp x trong lnh vc BVMTNgi ging: H Ho QuangPhng Ti nguyn v Mi trng

 • I. t vn 1. Mi trng l g???Mi trng bao gm cc yu t t nhin v vt cht nhn to bao quanh con ngi, c nh hng n i sng, sn xut, s tn ti, pht trin ca con ngi v sinh vt (iu 3 Lut bo v mi trng 2005).

 • 2. Cht thi, Cht thi rn sinh hot???Cht thi l vt cht th rn, lng, kh c thi ra t sn xut, KD, dch v, sinh hot hoc hot ng khc. Cht thi rn sinh hot (CTRSH) l nhng cht thi lin quan n cc hot ng ca con ngi, ngun to thnh ch yu t cc khu dn c, cc c quan, trng hc, cc trung tm dch v thng mi. - Thnh phn bao gm: thc phm d tha, xng ng vt, tre g, vi giy, rm r, xc ng vt, v rau qu, v hp kim loi, thu tinh, gch ngi v, t , cao su, cht do

 • II. Nhim v, quyn hn BVMT ca UBND cp x, th trnT chc thc hin vic bo v rng; Phng chng khc phc hu qu thin tai bo lt;Ngn chn kp thi cc hnh vi vi phm php lut v bo v rng ti a phng;Qun l, kim tra, bo v vic s dng ngun nc trn a bn theo quy nh php lut;T chc, vn ng nhn dn gi gn v sinh phng chng dch bnh.

 • 2.1. Trch nhim qun l nh nc v BVMT ca UBND cp xCh o, xy dng k hoch v thc hin nhim v BVMT trn a bn thuc phm vi qun l ca mnh;T chc vn ng nhn dn xy dng ni dung BVMT trong hng c, tiu ch mi trng trong xy dng NTM;Kim tra chp hnh php lut BVMT ca h gia nh, c nhn;Pht hin v x l theo thm quyn cc vi phm BVMT trn a bn.

 • 2.2. Trch nhim ca cn b MT cp xTham mu cho UBND x v cng tc mi trng, m nhim ton b cng vic lin quan n mi trng nh: iu tra nhng khu vc mi trng b nhim, lp danh sch cc ngun gy nhim mi trng phi hp vi cc c quan lin quan tm cch x l, ha gii, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v lnh vc ti nguyn v mi trng theo quy nh ca Php lut;Phi hp vi cc c quan c lin quan xy dng, t chc thc hin k hoch huy ng cc ngun nhn lc nhm ng ph, khc phc nhim mi trng do cc s c sau thin tai theo phn cng ca UBND huyn; T chc thc hin cc hot ng truyn thng BVMT thuc phm vi chc nng ca x;Thc hin ng k v kim tra cc t chc, c nhn trn a bn thc hin cam kt BVMT theo y quyn ca UBND cp huyn.

 • III. Mt s vn qun l MT cp xQuyt nh s 04/2010/Q-UBND ngy 07 thng 7 nm 2010 ca U ban nhn dn Huyn v vic ban hnh Quy nh bo v mi trng trn a bn huyn c Th.Quy nh bo v mi trng gm: 4 Chng, 40 iu v 8 Ph lc, ban hnh km theo Q 04. UBND cc x, th trn cn c ban hnh quy nh c th v BVMT ca a phng mnh a vo hng c, quy c thn xm, lng x.

 • 3.1. n BVMT nng thn miTiu ch s 17 v Mi trng trong xy dng NTM bao gm 5 tiu ch:1. T l h c s dng nc sch hp v sinh theo tiu chun Quc gia.2. Cc c s sn xut KD t tiu chun v mi trng.3. Khng c cc hot ng gy suy gim mi trng v c cc hot ng pht trin mi trng xanh - sch - p.4. Ngha trang c xy dng theo quy hoch.5. Cht thi, nc thi c thu gom v x l theo quy nh.

 • 3.1. n BVMT nng thn mi1. Nc hp v sinh v nc sch theo quy chun QG:Nc sch theo quy chun quc gia l nc p ng cc ch tiu theo quy nh ca Quy chun k thut Quc gia v cht lng nc sinh hot - QCVN 02:2009/BYT do B Y t ban hnh ngy 17/6/2009. Nc hp v sinh l nc s dng trc tip hoc sau lc tho mn cc yu cu cht lng: khng mu, khng mi, khng v l, khng cha thnh phn c th gy nh hng n sc kho con ngi, c th dng n ung sau khi un si. Bc trung B: 85% s h, trong 50% s h s dng nc sch p ng quy chun quc gia.

 • 3.1. n BVMT nng thn mi2. Cc c s sn xut KD t tiu chun v mi trng:C s SX-KD bao gm: Cc c s SX (trng trt, chn nui, nui trng thu sn, tiu th cng nghip), ch bin nng, lm, thu sn ca h c th, t hp tc, HTX hoc cc doanh nghip ng trn a bn.Cc c s SX-KD t tiu chun mi trng nu trong qu trnh sn xut, ch bin c x nc thi, cht thi rn, mi, khi bi, ting n nm trong gii hn cho php theo quy nh.

 • 3.1. n BVMT nng thn mi3. Khng c cc hot ng gy suy gim mi trng v c cc hot ng pht trin mi trng xanh - sch - p:Khng c c s SX-KD hot ng gy nhim mi trng.Trong mi thn xm u c t dn v sinh, khi thng cng rnh, pht quang dn c ng thu gom v ni quy nh x l.nh k t chc tng v sinh vi s tham gia ca mi ngi dn.T chc trng cy xanh ni cng cng, ng giao thng v cc trc giao thng chnh ni ng.Tn to cc h nc to cnh quan p v iu ho sinh thi.

 • 3.1. n BVMT nng thn mi4. Ngha trang c xy dng theo quy hochMi thn hoc lin thn cn quy hoch t lm ngha trang lu di.C quy ch v qun l ngha trang quy nh c th khu ngha trang phi c khu hung tng, ct tng, tm linh, ni trng cy xanh, c li i thun li cho vic thm ving. M phi t theo hng, xy dng ng din tch v chiu cao quy nh.Cng vi vic quy hoch v xy dng quy ch qun l ngha trang cn vn ng ngi dn:+ Thc hin ho tng thay cho chn ct nhng ni c iu kin;+ Thc hin chn ct ti ngha trang thay cho chn ct ti vn ( nhng ni cn phong tc ny).

 • 3.1. n BVMT nng thn mi5. Cht thi, nc thi c thu gom v x l theo quy nhLit k tnh trng cht thi, loi cht thi v hin trng thu gom x l;Lit k hin trng h thng thu gom x l nc thi, h thng ao h, thot ng trong khu dn c v ton x (theo tng a bn x).

 • 3.2. Hng dn thnh lp Hp tc x1. Thnh lp Ban vn ng xy dng HTXVn ng b con nhn dn c nhng ngi c trnh nng lc t chc, iu hnh vo Ban vn ng xy dng HTX, c nhim v:UBND x phn cng cn b Nng nghip - Mi trng phi hp vi cc c quan chc nng hng dn, ph bin cc ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc c lin quan v trch nhim v ngha v ca mi ngi, mi nh, mi t chc trong cng tc BVMT.H tr sng lp vin trong vic vn ng nhn dn tham gia HTX;H tr sng lp vin v cc th tc v cng tho g nhng vng mc trong qu trnh thnh lp HTX.

 • 1.Thnh lp Ban vn ng xy dng HTXThnh phn:+ Ban ch o xy dng nng thn mi phn cng mt ng ch lnh o lm trng ban;+ Cc thnh vin gm: Cn b chuyn trch Nng nghip - Mi trng, cn b a chnh, Ti chnh, Hi Nng dn, Hi Ph n, on thanh nin, Hi Cu chin binh, Cc on th thn xm.

 • 2. Trnh t thnh lp Hp tc xBc 1. Xc nh nhu cu hp tc :i tng cn hp tc: L t chc, h G, c nhn, cc loi hnh SX-KD c pht sinh cht thi v cn c cng tc BVMT, thu gom x l;Tnh hnh pht sinh cht thi v phng php thu gom a phng;Nhng thun li, kh khn trong qu trnh hot ng ca HTX lin quan;Trch nhim ca a phng v cng tc BVMT, thu gom x l rc thi.

 • Bc 2. Sng lp v cng tc vn ngNhim v 1: Tm sng lp vinSng lp vin l ngi khi xng vic thnh lp HTX (c nhn, h G, doanh nghip, HTX, Cng ty CP)Sng lp vin phi l ngi c hiu bit v Lut v t chc HTX, c nhit tnh, uy tnHiu bit v nhng vn m HTX d nh hot ng v c kh nng xng cc chng trnh v lp k hoch hot ngca HTX.

 • 3.2. Hng dn thnh lp Hp tc xNhim v 2Sng lp vin bo co bng vn bn vi UBND cp x ni d nh t tr s chnh ca HTX v vic thnh lp, a im ng tr s, phng hng hot ng dch v thu gom x l rc thi, BVMT v k hoch hot ng ca HTX. Sng lp vin tin hnh tham mu xut vi UBND x tuyn truyn, vn ng c nhn, h Gc nhu cu tham gia HTXXy dng phng hng hot ng dch v thu gom x l rc thi, BVMTD tho iu l HTX v xc tin cc cng vic cn thit khc t chc hi ngh thnh lp HTXChun b thu thp nhng ti liu php l, qun l nh nc lin quan n hot ng ca HTX.

 • 3.2. Hng dn thnh lp Hp tc xNhim v 3: Xy dng d tho iu l Hp tc xSng lp vin xy dng iu l cho Hp tc x trn c s bn hng dn xy dng iu l Hp tc x (theo cc ni dung Ngh nh s 77/2005/N-CP ngy 09/6/2005 ca Chnh ph).

 • 3.2. Hng dn thnh lp Hp tc xNhim v 4: Xy dng d tho phng hng SX-KD-DV ca HTX:4.1. Nu r cc lnh vc hot ng ca HTX+ D kin u vo: KL rc cn thu gom, vn chuyn; ngun vn; b my HTX; phng tin+ D kin u ra: Cc chi ph; thu nhp x vin; ng gp x l ti bi rc tp trung ca huyn+ Bin php x l mi trng: Cht thi rn, lng, kh, nguy hi; bin php khc phc. 4.2. Mc tiu v cc gii php t c mc tiu4.3. D kin hng pht trin HTX trong cc nm ti

 • 3.2. Hng dn thnh lp Hp tc xNhim v 5. Xc lp danh sch nhng ngi c nhu cu tham gia HTX.Nhim v 6. Ly kin ng gp ca dn (nhng ngi s l x vin) v d tho iu l HTX v d tho phng hng sn xut KD-dch v ca HTX.

 • Cc chc danh ca HTX c x vin bu trc tip gm:Ban Qun tr, Ch nhim v Trng Ban qun tr (trong s thnh vin ca Ban qun tr)Ban kim sot v Trng Ban kim sot (trong thnh vin ca Ban kim sot)Thng qua bin bn hi ngh thnh lp HTX. (Sau khi hi ngh, vai tr ca sng lp vin kt thc. Vic iu hnh HTX do Ban qun tr v Ban Ch nhim m trch).

 • Bc 4: ng k hot ng kinh doanhH s ng k KD gm cc loi sau:1. n ng k KD; 2. iu l HTX; 3. S lng x vin, danh sch Ban qun tr, Ban kim sot ca HTX; 4. Bin bn thng qua ti Hi ngh thnh lp HTX.HTX ng k KD ti cp huyn (ni HTX d nh t tr s chnh) Ngi i din theo php lut ca HTX np h s ti c quan ng k KD cp huyn v phi chu trch nhim v tnh chnh xc, trung thc ca h s ng k KD.HTX c t cch php nhn v c quyn hot ng k t ngy c cp giy chng nhn ng k KD.

 • C ch chnh schChnh sch h tr bng tin (theo quy nh ti n pht trin kinh t tp th giai on 2010-2015 ban hnh km theo Ngh quyt s 122/2010/NQ-HND ngy 30/7/2010 ca HND tnh) nh sau: 1. H tr thnh lp mi, cng tc tuyn truyn, vn ng, gio dc php lut v HTX, t HTX mc ngn sch nh nc h tr l 25 triu ng (trong ngn sch tnh 20 triu ng, ngn sch huyn 05 triu ng).2. Ngn sch tnh h tr 100 triu ng, ngn sch huyn ti thiu 50 triu ng, s cn li do HTX huy ng mua 01 xe t vn chuyn rc thi.Ty iu kin ngn sch hng nm UBND huyn c c ch chnh sch h tr thm khi HTX u t mua xe vn chuyn rc thi.

 • Mc thu ph v sinh mi trng c quy nh nh sau:

 • Mc thu ph v sinh mi trng c quy nh nh sau:

 • 3.3. y quyn t chc thc hin vic ng k Bn cam kt BVMTQuyt nh s 1634/Q-UBND ngy 26/7/2012 ca UBND Huyn.i tng:- Phng n SX,KD,DV nm trn a bn 01 n v hnh chnh cp x (thn xm), khng phi lp d n u t nhng c pht sinh cht thi SXD n u t nm trn a bn 01 thn xm, khng pht sinh cht thi trong qu trnh trin khai thc hin.

 • 3.3. y quyn t chc thc hin vic ng k Bn cam kt BVMTNhim v:- T chc thc hin vic ng k Bn cam kt BVMT cho cc i tng nu trn (Mu Ph lc 5.3 ban hnh km theo Thng t s 26/2011/TT-BTNMT ngy 18/7/2011) - Sau khi hon thnh vic ng k, gi h s v UBND huyn v cc c quan lin quan (iu 48 TT 26 v iu 34 Ngh nh s 29/2011/N-CP ngy 18/4/2011)- Gim st, kim tra vic BVMT ca d n, phng n SX,KD,DV ng k cam kt BVMT (iu 34 N 29).

 • 3.4. T chc cc hot ng BVMTCn b Mi Trng tham mu cho UBND x t chc cc hot ng BVMT, ra qun lm v sinh mi trng, pht quang ng lng ng xm, khi thng cng rnh, trng cy xanh thng xuyn v cc dp l trong nm: u Xun, 26/3, 30/4, 5/6, 27/7, 20/10, 22/12 Phi hp Hi Ph n, Nng dn, Cu chin bi