13
Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék A gazdasági szaknyelv szakértője Bemutatkozik a Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék Kedves Érdeklődő! Először is szeretnénk megköszönni szíves érdeklődését képzésünk iránt, reméljük e rövid bemutatkozás elnyeri tetszését és Önt is mihamarabb

Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Társadalomtudományi és Gazdasági

Szakfordító és Tolmács Szakirányú

Továbbképzés

Budapesti Gazdasági Egyetem

Külkereskedelmi Kar

Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék

A gazdasági szaknyelv szakértője

Bemutatkozik a Nemzetközi Gazdálkodás

Szaknyelvi Tanszék

Kedves Érdeklődő!

Először is szeretnénk megköszönni szíves érdeklődését képzésünk iránt,

reméljük e rövid bemutatkozás elnyeri tetszését és Önt is mihamarabb

Page 2: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

hallgatóink körében üdvözölhetjük. Mielőtt ismertetjük a

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító- és tolmácsképzésünk tantárgyi

tematikáját, engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk a képzésért felelős

Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszéket.

A

szakfordító-tolmácsképzés, valamint a minőségi nyelvoktatás a

Külkereskedelmi Karon sok évtizedes múltra tekint vissza, és ma is kiemelt

szerepet játszik. Joggal építünk a hagyományainkra, felkészült, nagy

tapasztalattal rendelkező oktatóinkra, ugyanakkor fontosnak tartjuk a

folyamatos megújulást is. Követjük a munkaerőpiac, a szakma és a hallgatók

elvárásait, innovatív tananyagokat és módszereket fejlesztünk, így igyekszünk

megőrizni a kari nyelvoktatás, szakfordító- és tolmácsképzés országos hírnevét.

EGYEDISÉG ÉS SOKOLDALÚSÁG

• 14 nyelvből kínálunk általános és gazdasági-üzleti szaknyelvi

kurzusokat: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, japán, kínai,

arab, koreai, portugál, héber, katalán, valamint magyar mint idegen

nyelv.

• Széles kurzuskínálattal állunk hallgatóink rendelkezésére: az üzleti

nyelven kívül egyéb készségfejlesztő kurzusokat indítunk, szakmai

tárgyakat is oktatunk idegen nyelven.

• Közép- és felsőfokú üzleti nyelvvizsgára felkészítő kurzusokat tartunk.

Page 3: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

A NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAKNYELVI TANSZÉK FELÉPÍTÉSE

Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító

és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

A program célja szakszerű és színvonalas nyelvi közvetítői munkára alkalmas

szakfordító és tolmács szakemberek gyakorlatorientált képzése annak

érdekében, hogy korszerű ismeretek átadásával segítsük a nyelvi szolgáltatások

iránt jelentősen megnőtt kereslet kielégítését. A fordítói-tolmács készségek és

kompetenciák elsajátítása mellett gazdasági és társadalomtudományi szövegek

szakszerű nyelvi közvetítéséhez szükséges elméleti alapismeretekkel is

felvértezzük hallgatóinkat.

Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék

Angol Tanszéki Osztály

Német Tanszéki Osztály

Neolatin Tanszé- ki Osztály

Keleti Nyelvek, Orosz, Magyar

Tanszéki Osztály

Francia Szakcso- port

Spanyol Szakcso- port

Olasz Szakcso- port

Keleti Nyel- vek Szakcso-

port

Orosz és Ma- gyar Szakcso-

port

Page 4: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

A Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács szakirányú

továbbképzésen végzettek ismerik

• a forrás- és a célnyelvi szövegek értelmezéséhez szükséges szakmai

tudáselemeket: széles körű gazdasági, jogi, politikai és kulturális háttérismeretekkel rendelkeznek;

• a forrás- és a célnyelvi szövegek grammatikai, szemantikai, pragmatikai és

stilisztikai jellemzőit;

• a gazdaságtudományi szakterületek terminológiáját;

• a célnyelvi ország társadalmi, gazdasági berendezkedését, valamint

közigazgatási és kulturális intézményeit;

• az Európai Unió intézményeit és jogforrásait;

• az interkulturális kommunikáció elméleti hátterét és gyakorlati technikáit;

• a megbízható jegyzeteléstechnika alapjait;

• a közvetítői feladatok ellátásához elengedhetetlen szakmai, etikai és

protokolláris szabályokat.

A képzést sikeresen elvégzők képesek

• ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát gazdasági, üzleti,

kereskedelmi és pénzügyi területeken, valamint az Európai Unió kontextusában;

• eligazodni az adott szakterület szövegtípusaiban, szóhasználatában és

terminológiájában mind a forrás-, mind pedig a célnyelven;

• kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

műveleteket és stratégiákat;

• alkalmazni a szövegtípusnak megfelelő fordítási és tolmácsolási techniká-

kat;

• eligazodni a gazdasági, üzleti, kereskedelmi és pénzügyi területek

szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-,

mind pedig a célnyelven;

• olyan szöveget alkotni mind a forrás-, mind pedig a célnyelven, amely a

tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak,

szerkezetének és szóhasználatának, valamint az adott szakterület

terminológiai elvárásainak is;

• szakszerűen és hatékonyan használni a fordítást és tolmácsolást támogató

eszközöket, szoftvereket, adatbázisokat és digitális kommunikációs

eszközöket.

Page 5: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Továbbá rendelkeznek

• magas szintű nyelvtudással;

• problémamegoldó és stresszkezelő képességgel;

• a közvetítéshez szükséges interkulturális ismeretekkel;

• a fordítási és tolmácsolási projekt önálló lebonyolításához szükséges

jártassággal;

• fordítást és tolmácsolást segítő eszközök használatához szükséges

számítástechnikai ismeretekkel.

Betölthető munkakörök:

Page 6: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

• Szabadúszó tolmács-szakfordító

• Tolmács-szakfordító nyelvi szolgáltatóknál (fordító- és tolmácsirodák)

• Projektmenedzser nyelvi szolgáltatóknál

• Tolmács-szakfordító az Európai Unió intézményeiben és más nemzetközi

szervezeteknél

• Tolmács-szakfordító kis- és középvállalkozásoknál és multinacionális

cégeknél

• Fordító szinkronstúdiókban

• Egyéb nyelvigényes munkakörök a közigazgatásban és a versenyszférában

Tantárgyi tematika

Gazdasági és jogi tantárgycsoport

Közgazdaságtani alapok: A tárgy célja, hogy hallgatóink elsajátítsák a gazdasági

szövegek értelmezéséhez nélkülözhetetlen, korszerű közgazdaságtani

ismereteket. Az előadásokon áttekintjük a makrogazdaság alapfogalmait,

alapvető terminológiáját, rámutatunk a gazdasági jelenségek okaira és

összefüggéseire, valamint rávilágítunk a nemzetközi és a magyar gazdaság

legfontosabb kérdéseire.

EU-ismeretek: A tárgy keretében a hallgatók átfogó ismereteket szereznek az

európai integráció fejlődésének főbb állomásairól, az Európai Unió intézmény-

és döntéshozatali rendszeréről, közösségi politikáiról és közös költségvetéséről.

Kiemelt szerepet kapnak az aktuális események, valamint a Magyarországot

leginkább érintő kérdések tárgyalása. Ezek az ismeretek hozzájárulnak a

szakfordítóktól és tolmácsoktól joggal elvárt tájékozottsághoz.

Page 7: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Jogi és közigazgatási ismeretek: A tárgy megismerteti a hallgatókat a

szakfordító-tolmács munkájához szükséges jogi alapfogalmakkal, áttekintést

nyújt a magyar és az európai uniós törvényhozói, végrehajtói és bírói

szervezetekről és azok működéséről. A hallgatók megismerkednek a hazai és az

uniós jog legfontosabb különbségeivel, a jelentősebb magánjogi, közigazgatási,

munkajogi és gazdaságjogi fogalmakkal és jogforrásokkal.

Világgazdasági és nemzetközi politikai ismeretek: A tárgy célja a nemzetközi

politika és a világgazdaság fontosabb összefüggéseinek, alapfogalmainak és

intézményrendszerének bemutatása. Foglalkozunk a világrend és a

világpolitika alapfogalmaival, az új világrend körvonalaival, Magyarország

külpolitikai prioritásaival. Részletesen tárgyaljuk az USA, Japán, Oroszország,

Kína, India és a fejlődő országok szerepét, valamint a globalizáció és

regionalizmus összefüggéseit.

Vállalatgazdálkodási ismeretek: A tantárgy keretében hallgatóink

megismerik a vállalat mint üzemgazdasági egység fogalmát, jogi formáit és a

vállalatgazdálkodásában érintett személyeket. A hallgatók betekintést

nyernek a vállalat értékteremtő folyamataiba, és átlátják a menedzsment

feladatkörét, és fölkészülnek a vállalatirányítás speciális szakkifejezéseinek

helyes használatára.

Page 8: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Nyelvi közvetítés tantárgycsoport

Szakfordítás

Bevezetés a fordítás elméletébe: A kurzus során tárgyaljuk a fordítástudomány

legfontosabb kérdéseit: a fordítás alapelveit, a fordítási folyamat nyelvészeti

modelljeit, az ekvivalencia fogalmát és szintjeit, az explicitáció fogalmát, a

kulturálisan kötött kifejezések fordítási lehetőségeit, a terminológia

fordítástudományi vonatkozásait, a fordítási univerzálékat, továbbá

foglalkozunk a gyakorlati munkát elősegítő nyelvpárspecifikus lexikai és

grammatikai átváltási

műveletekkel. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk az interdiszciplinaritásra,

vagyis a fordítástudomány érintkezési pontjaira a szociolingvisztikával, a

pszicholingvisztikával és a szövegnyelvészettel.

A szakfordítás gyakorlata: A tárgy célja az elméleti ismeretek gyakorlati

alkalmazása, a hallgatók felkészítése a társadalomtudományi és gazdasági

szövegek adekvát, információveszteség nélküli fordítására idegen nyelvről

magyarra és magyarról idegen nyelvre. A gyakorlatok során a hallgatók

elsajátítják a szakfordítás speciális fogásait, gyakorolják a grammatikai és lexikai

átváltási műveleteket.

Tolmácsolás

Page 9: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

A tolmácsolás elmélete: A gyakorlati készségek hatékony elsajátítása

érdekében bemutatjuk a tolmácsolás alapvető elméleti hátterét. A kurzus

megismerteti a hallgatókat a különböző tolmácsolási iskolákkal és modellekkel,

a fordításközpontú szövegelemzéssel, rámutat a fordító és a tolmács munkája

közötti különbségekre, bemutatja a tolmácsolás fajtáit és osztályozásukat, kitér

a konferenciatolmácsolás eseményeinek csoportosítására.

Tolmácsolás

tárgyalási szituációban

és kísérő tolmácsolás: A szemináriumi foglalkozásokon felkészítjük a

hallgatókat a kísérő tolmács feladatainak ellátására és a nyelvi közvetítésre

tárgyalási szituációban. Fontos szerepet kapnak a tolmácskompetenciák, mint

például a beszédkészség, szövegelemzés, koncentráció, a memória fejlesztése,

a tolmácsstratégiák kialakítása, valamint az interkulturális tudatosság

elmélyítése. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók elkerülhessék a tipikus tolmácsolási hibákat és csapdákat.

Konszekutív tolmácsolás: A tárgy célja, hogy a leendő tolmácsokat

felkészítésük a hatékony nyelvi közvetítésre konszekutív tolmácsolási

szituációkban. A hallgatók megismerkednek a tolmácsolási esemény

strukturális, funkcionális, információs és kulturális jellemzőivel, a blattolás, a

kis- és nagyszakaszos tolmácsolás és a retúr tolmácsolás technikáival. A

tolmácskompetenciát memóriagyakorlatokkal, tömörítési, bővítési technikák

megismertetésével fejlesztjük. Bemutatjuk a hatékony jegyzetelési

technikákat.

Szinkrontolmácsolás: A tantárgy célja, hogy hallgatóink elsajátítsák a

szinkrontolmácsoláshoz szükséges komplex tolmácsolási készségrendszer

alapjait. Az órákon fejlesztjük a tolmácskompetencia kialakításához

nélkülözhetetlen interkulturális és szociokulturális érzékenységet és

jártasságot. A kurzus kitér a tolmácsesemény előkészítésére és

lebonyolítására, a tolmácsmunka mentális és pszichológiai vetületére, az

Page 10: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

érzelmi és kommunikációs intelligencia szerepére, valamint a technikai és a

protokolláris kérdésekre.

Kommunikációs és nyelvészeti tantárgycsoport

Interkulturális kommunikáció: Célunk, hogy fejlesszük hallgatóink

interkulturális érzékenységét annak érdekében, hogy multikulturális

környezetben is sikeresen és hatékonyan tudjanak kommunikálni. A

mondanivaló kifejtésének menete és technikái kultúránként eltérőek lehetnek.

Összevetjük a különböző kultúrák kommunikációs sajátosságait,

megismerkedünk a lineáris, logikailag egymásra épülő okfejtéssel, a körkörös

tárgyalási stratégiával, valamint a spirális okfejtéssel.

Page 11: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Nyelv- és stílusgyakorlat magyar és idegen nyelven: A szemináriumi

foglalkozások keretében rendszerezzük a magyar és az idegen nyelvi

ismereteket, kitérünk a nyelvi közvetítők számára fontos nyelvhelyességi és

stilisztikai kérdésekre, bővítjük a szaknyelvi terminológiát, különös figyelmet

fordítunk a frazeológiára, az idiomatikus kifejezésekre, a cél- és forrásnyelvi

kommunikációs fordulatokra és jellemző formulákra.

Szövegtípusok elemzése: A szemináriumokon különböző szövegtípusok

elemzésével segítjük a hallgatókat a közvetítői kompetencia, az adekvát

szakmai szókincs, a forrás- és célnyelvi fogalmazókészség és stílustudatosság

fejlesztésében. Külön figyelmet szentelünk a különböző forrás- és célnyelvi

szövegtípusok kontrasztív vizsgálatának, rámutatunk azokra a pontokra, ahol az

azonos típushoz tartozó szövegek eltérhetnek egymástól a forrás- és a célnyelvi

kultúrában.

Fordítástámogató számítógépes programok: A tárgy oktatásának célja, hogy

bevezesse a leendő szakfordítókat a mára már nélkülözhetetlen

számítógépes-szoftveres fordítástámogató eszközök használatába, valamint

ismertesse a fordítási projektmunka fontosabb szakaszait. A szemináriumi

foglalkozások során a hallgatók megismerkednek a fordítás technológiai

hátterével, a legnépszerűbb fordítástámogató eszközökkel, elsősorban a

MemoQ szoftverrel. Áttekintjük az egyéb számítógépes eszközök,

szoftverek, valamint a fordítómemóriák használatát, foglalkozunk a

szoftveres terminuskivonatolás lehetőségeivel a fordítómemóriából és a

forrásnyelvi szövegből, bemutatjuk a szövegszinkronizálási algoritmusok

alapjait és hatékonyságukat. Az egyéni fordítási projekten túl kiemelt

figyelmet fordítunk a csoportos fordítási projektmenedzsmentre, a projekt

egyes szereplőinek – a terminológus, a fordító, a projektmenedzser és a

Page 12: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

lektor – feladatkörére, a sikeres fordítási projekt lebonyolítására, valamint a

fordítástechnológiai szabványokra.

Egyéb fontos tudnivalók

A jelentkezés feltétele:

1. Bármilyen alapképzésben szerzett (BA, BSc) oklevél.

2. A választott idegen nyelvből államilag elismert komplex C1 típusú

nyelvvizsga vagy nyelvtanári oklevél. A képzés megfelelő nyelvtudás

esetén nyelvvizsga hiányában is megkezdhető. Ebben az esetben a

jelentkezők a motivációs elbeszélgetésen kívül a C1 típusú nyelvvizsgának

megfelelő írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek az adott nyelvből, továbbá

vállalják, hogy a záróvizsgáig megszerzik a C1 típusú komplex nyelvvizsgát.

A képzés időtartama: 3 félév

Önköltségi díj: 238.000 Ft/félév

Időbeosztás: szombati munkarend, általában 9.00–18.00 között (12-13

szombat/félév).

Page 13: Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és … · Angol Tanszéki Osztály Német ... • kiválasztani és alkalmazni a megfelelő fordítási és tolmácsolási

Értékelés, vizsgák: Az egyes tárgyakat gyakorlati jegy vagy kollokvium zárja.

Sikeres teljesítésükkel a hallgatók abszolutóriumot szereznek. A hallgatók

szakdolgozatot is készítenek a 3. félév végére, amely idegen nyelvről magyarra

és magyarról idegen nyelvre fordított szövegekből áll. Ehhez kapcsolódik egy

rövid elméleti értekezés a fordítás során tapasztalt nehézségekről,

problémákról és azok megoldási módjáról. A képzés végén a hallgatók

záróvizsgát tesznek, amely három részből tevődik össze: zárthelyi fordítás

(idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre), a két opponens által

elfogadott szakdolgozat megvédése, valamint komplex tolmácsolási szóbeli

vizsga.

Üdvözlettel:

Dr. Válóczi Marianna PhD Dr. Polcz Károly PhD

Tanszékvezető egyetemi docens Képzésvezető főiskolai docens

BGE KKK Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék

A gazdasági szaknyelv szakértője

(Jelen dokumentumban közölt adatok tájékoztató jellegűek.)