32
T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 86/10975 İlim ve fikir adamlarımızdan merhum prens Sabahattin Bey'in kızı Fethiye Sabahattin Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi- resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu- nu'nun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/9/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. T ÖZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd A TENEKECİ Devlet Bakanı Z YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı K OKSAY Devlet Bakanı M T TİTİZ Devlet Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı A M YILMAZ Devlet Bakanı A KARAEVLİ Devlet Bakanı V HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı M EMİROĞLU Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı İ S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı H. H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı S. N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı M V DİNÇERLER Devlet Bakanı M N ELDEM Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı M AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOGLU Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : 090986 Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır. Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 9 Eylül 1986 SALI Sayı : 19216

T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

T.C. Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 86/10975

İlim ve fikir adamlarımızdan merhum prens Sabahattin Bey'in kızı Fethiye Sabahattin Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi­resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-nu'nun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/9/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T ÖZAL Başbakan

I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd

A TENEKECİ Devlet Bakanı

Z YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı

K OKSAY Devlet Bakanı

M T TİTİZ Devlet Bakanı

Y AKBULUT İçişleri Bakanı

A M YILMAZ Devlet Bakanı

A KARAEVLİ Devlet Bakanı

V HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı

M EMİROĞLU Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

V ATASOY Ulaştırma Bakanı

H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı

İ S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı

H. H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

S. N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kenan EVREN Cumhurbaşkanı

M V DİNÇERLER Devlet Bakanı

M N ELDEM Adalet Bakanı

A K ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı

M AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

M KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. M. TAŞÇIOGLU Kültür ve Turizm Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

Resmî Gazete Kodu : 090986 Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve

Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur.

9 Eylül 1986 SALI

Sayı : 19216

Page 2: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Yönetmelikler Akdeniz Üniversitesinden :

Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksekokulu Kayıt Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksekoku­

lunda kayıt, eğitim-öğretim, ara sınav ve sınavlarla ilgili esasları,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve bu Kanunun 44. (a) maddesini değiştiren 3248 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde düzenlemektir.

Genel Hükümler Madde 2 — Burdur Eğitim Yüksekokulu öğretmen yetiştirmeye yönelik, eğitim-öğretim

ağırlıklı ve temel eğitimin 1. kademesine öğretmen Yetiştiren, Akdeniz Üniversitesi Rektörlü­ğüne bağlı bir Yükseköğretim Kurumudur.

Madde 3 — Burdur Eğitim Yüksekokulunda sadece Sınıf Öğretmenliği Bölümü vardır. Madde 4 — Yüksekokul Müdürlüğü her yarıyıla ait ders uygulamaların gün ve saatle­

rini öğretim yarıyılının başlamasından en geç bir hafta önce ilân eder. Madde 5 — Bir öğretim yılı içindeki yarıyılların başlayış ve bitiş günleri Yüksekokul

Yönetim Kurulunun önerisi Üniversite Senatosunun Kararı ile saptanır ve duyurulur.

Öğrenci İşleri Madde 6 — Öğrencilerin yarıyıllara yazılma, devam, izin alma, yatay ve dikey geçişle­

ri ve uyum işleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemleri hakkında ilgili Yönetim Kurul­ları karar verir. Bu kararlara itiraz en geç 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna yapıla­bilir. Öğrenci Disiplin İşleri "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hü­kümlerine göre yürütülür.

Madde 7 — Öğrencilerin eğitim ve öğretimde yardımcı olmak üzere kişisel ve sosyal sorunları ile ilgili hizmetler, çalışma ve yönetim ilişkileri, Okulumuz Yönetim Kurulunca oluş­turulan "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi"nce yürütülür.

Madde 8 — Burdur Eğitim Yüksekokuluna öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleş­tirme Merkezince düzenlenen sınav sonuçlarına göre olur. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ve kabullerinde uygulanacak esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca ka­rarlaştırılır ve Okul Müdürlüğünce ilân edilir.

Kayıt süresi içinde özürsüz olarak okula kayıt yaptırmayanlar haklarını yitirirler. Her­hangi bir Yükseköğretim Kurumundan çıkarılma cezası almış olanlar Burdur Eğitim Yüksek-okulu'na kayıt yaptıramazlar.

Kayıt ve kabul koşullarına göre işlemlerini tamamlayan aday, Burdur Eğitim Yükseko-kulu'na öğrenci olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

Kayıt Yenileme Madde 9 — Öğrenciler ders geçme sistemi ile eğitim ve öğretim yapan okulumuzda her

yarıyılın ilk 15 gün içinde kayıtlarını yenilemek ve harç koşullarını yerine getirmek zorunda­dırlar. Bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yıl veya yarıyıl eğitim-öğretim progra­mına devam etmekten vazgeçmiş sayılır. Kaydını özürsüz olarak yenilemeyen öğrenci, aynı koşullarda bir sonraki yıl veya yarıyıl başında kaydını yenileyebilir. İkinci kez ve geçerli bir nedeni olmadan, kaydını yenilemeyen öğrencinin okulumuzla ilişkisi kesilir.

Derslere Yazılma Madde 10 — Derslere yazılma, daha önceki yarıyıllardan başarılamayan dersleri tekrar­

lamak ve geri kalan zamanda bir üst sınıfın o yarıyıl proğramındaki derslerden 26 saati aşma­mak (Yabancı Dil , Türk Dil i , Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersleri hariç olmak üzere) koşulu ile alabilme şeklindedir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

Page 3: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3

İzin Madde 11 — Öğrenciye ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen sebepler ile

bir defada ancak iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci okula devam edemez, izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez.

a) Öğrenimini uzun süre engelleyici önemli hastalık veya Yönetim Kurulumuzca ka­bul edilen haklı ve geçerli bir neden dolayısiyle.

b) Hastalık halinde tam teşekküllü Resmi Hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu­na, karar belirtilmesi koşuluyla izin süresi, öğretim süresi dışında tutulur.

c) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilen olağanüstü durumlar dışında izin için başvurma süresi yıl veya yarıyılın ilk iki haftasıdır.

d) Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilmez. Ancak, beraat ederek tutukluluk hali so­na ermiş öğrencilerin eğitim ve öğretime devam edemedikleri süreler için izinli sayılmalarına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Kayıt Silme Madde 12 — Öğrencilerin aşağıdaki nedenlerden dolayı Yüksekokul Yönetim Kurulu

Kararı ile okulumuzla ilişkileri kesilir. a) Öğrencinin kendi isteği ile Yüksekokuldan ayrılması, b) "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre kaydının silinmesine karar ve­

rilmesi, c) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesi ve bu maddenin (a) fıkrasını

değiştiren 3248 Sayılı Kanunda belirlenen hükümlere göre; Öğrenciler iki yıl içinde 1. sınıfın derslerinden başarılı olmak zorundadırlar. Ancak,

bu süre içinde 1. ve 2. yarıyıl derslerinden biri hariç diğerlerinden başarılı olan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için en az bir ay sonra girmek üzere ilâve bir bütünleme sınav hak­kı tanınır. Bu ilâve sınavında da başarılı olmayan öğrencilerin okulla ilişkileri kesilir.

1. Sınıfın bütün derslerinden başarılı olan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları 2. sınıfın en çok üç dersi için iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda birden fazla dersten başarılı olamayanların okulla ilişkileri kesilir. Ancak, tek dersten başarısız olanlar o dersten üç yıl süre ile açılacak yarıyıl sonu sınavlarına devam ve vize almaksızın girebilirler. Bu tek dersin "Öğretmenlik Uygulaması" olması halinde devam zorunluluğu esastır.

d) Bu Yönetmeliğin 23 ve 24. maddelerindeki koşulların yerine getirilmemesi. Nakil ve İntibak (Yatay Geçiş) Madde 13 — Burdur Eğitim Yüksekokulunun 1. sınıfına ve ilk iki yarıyılına yatay ge­

çiş yapılmaz. Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yüksekoku­

la yatay ve dikey olmak üzere naklen geçmek isteyen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Ku­rulunca çıkarılan Yönetmelik hükümleri ve bu Kurulca belirlenen ilkeler doğrultusunda işlem yapılır.

Eğitim ve Öğretim Madde 14 — a) Burdur Eğitim Yüksekokulu'nun eğitim ve öğretim süresi iki yıldır.

Bu süreye ek olarak, eğitim ve öğretim süresinin yarısı kadar süre eklenir. Öğrenciler bu ek süre sonuna kadar öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl süresi 70 (işgünüdür.) eğitim günüdür. Her eğitim-öğretim yılının Akade­mik Takvimi Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra uygulamaya konulur. Eğitim-öğretim Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar.

b) Öğretim teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen derslerden ve Öğretmenlik Uygula­masından oluşur. Dersler zorunlu ve seçime bağlı olmak üzere iki türlüdür. Seçime bağlı ders­ler grubu "Beden Eğitimi ve Güzel Sanat Dallarından biri"dir. Seçime bağlı dersler okulun akademik kadrosuna ve olanaklarına bağlı olarak tesbit ve ilân edilir.

Öğrenciler öğretim yılının ilk 15 gününde kendi istek ve ilgilerine bağlı olarak bu ders­lerden birini seçer ve idareye dilekçe ile bildirirler.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

Page 4: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 Uygulama Madde 15 — a) Eğitim Yüksekokulu öğrencileri proğram gereği 4. yarıyılda bir ay

süre ile uygulama çalışmalarını il merkezindeki İlkokullarda yaparlar. Uygulama çalışmaları Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğünce plânlanır ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütür. Öğretmenlik Uygulamasının % 80'nine katılmak zorunludur. De­vamsız ya da başarısız olan öğrenciler ertesi yıl Öğretmenlik Uygulamasını tekrarlar. İkinci kez tekrarda öğrenciler başarılı olmak zorundadır. Başarısızlık halinde bu Yönetmeliğin 12. maddesinin (c) fıkrası hükümleri uygulanır.

b) Öğretmenlik Uygulamasının başarı notu en az " C " (50) olması gerekir. Öğrencile­rin uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi Yüksekokul öğretim görevlileri, ilkokul sınıf öğ­retmenleri ve yöneticileri tarafından yapılır.

c) Uygulama çalışmaları Eğitim Yüksekokulu Uygulama Yönergesine bağlı olarak yürütülür.

Sınavlar ve Ara Sınavlar Sınav Şekli Madde 16 — Dersin özelliğine göre sınavlar, yazılı, sözlü veya uygulamalı yapılabile­

ceği gibi bu sınav çeşitlerinden birden fazlasını kapsayacak şekilde de yapabilirler. Her der­sin sınav şekli ilgili öğretim elemanı tarafmdan belirtilir ve sınavlardan bir ay önce duyurulur. Süresi içinde ne şekilde yapılacağı duyurulmayan sınavlar yazılı olarak yapılır. Sınavları o dersi vermekte olan öğretim görevlisi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü kurumda bulunmaması halinde sınavı kimin yapacağı Okul Müdürü tarafından belirlenir ve ilgili öğretim elemanına bildirilir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için o birim­deki tüm öğretim elemanları görevlendirilebilirler.

Ara Sınavların Düzenlenmesi Madde 17 — Bir dersin her yarıyılda ayrı tarihlerde en az iki sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen

onbeş gün içinde, o dersten sorumlu öğretim elamanının görüşü de alınarak ilgili Yükseköğre­tim Kurumunun Yöneticisi tarafından tesbit ve ilân edilir.

İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının yapılacağı, tarih ve yerlerin tesbit ve ilânı, her iki yarıyıl için birlikte yapılabilir.

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim proğramının aynı yarıyıl veya yıl için öngürdüğü ders­lerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Ara Sınav Sonuçlarının İlânı Madde 18 — Ara sınav sonuçları en geç bir sonraki ara sınav tarihinden bir hafta ön­

cesine kadar ilân edilir.

Not Ortalaması Madde 19 — Bir dersin sınavına katılabilmek için, ara sınav not ortalamasının tüm notun

en az yüzde kırkı olması gerekir. Not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, ara sına\

sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Ara sınavların birbirlerine göre ağırlıkları farklı olduğu takdirde, durum o dersten so­

rumlu öğretim elemanı tarafından, en geç ara sınavların yapılacağı tarihlerin ilân edildiği öğ­rencilere duyurulur.

Ara Sınavlara Katılma Madde 20 — Öğrenciler, her yarıyılda açılan ara sınavlara katılmak zorundadırlar. An­

cak, haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın ara sınavlara katılmamış olan bir öğrencinin, katıl­dığı ara sınavlardan almış olduğu notların toplamı, tam notun en az yüzde kırkı ise, bu öğren­ci o dersin dönem sonu sınavına katılabilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

Page 5: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

Mazeret Sınavı Madde 21 — Yukarıda sayılan sınavlara ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen sağlık

ya da diğer mazeretleri nedeni ile katılmayan öğrencilerin girebileceği sınavlardır. Öğrenci­ler bu mazeretlerini belgelemek zorundadırlar.

Mazeretleri ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınavları, en geç on gün için­de yapılır. Bu süreyi uzatmak ilgili Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Mazeret sınavı, her ders için bir defaya mahsus olmak üzere açılır.

Bir yarıyılı kapsayan dersin sınavı o yarıyılın sonunda yapılır. İki yarıyılı kapsayan derslerin sına­vı ikinci yarıyılın sonunda yapılır. (Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.)

Sınavlara sağlık ya da 2. maddede belirtilen zorunlu nedenlerle katılamayan öğrenciler bu mazeretlerini başladığı tarihten itibaren en geç on gün içinde belgelemek zorundadırlar.

Telafi Sınavı Açılamaması Madde 22 — Ara sınav not ortalaması tam notun yüzde kırkının altında kalmış olan öğ­

renciler için, önceden tesbit ve ilân edilmiş olan ara sınavlardan başka telafi sınavı açılamaz. Dönem Sonu Sınavlarına Katılma Madde 23 — a) Teorik derslerin % 70'ine katılmak. b) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80'ine katılmak ve başarılı olmak. c) Yapılan ders yılı içi sınavlarında (ara sınav veya vize) ortalama olarak tam notun en

az % 40'ını almak. Geçer Not ve Başarı Notu Madde 24 — Sınavlarda tam not (100) yüzdür. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınavlarından almış olduğu notlar ortalama­

sının % 40'ının yarıyıl sonu sınav notunun % 60'ına ilavesiyle elde edilen nottur. Ancak yılsonu (final) sınav notu ile başarı notunun en az % 50 olması gerekir. Sınavda başarısızlık halinde en az 15 gün sonra yapılacak bütünleme sınavına girilir. Bu sınavda da başarı sağlanamaz ise o ders bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlanır. Aynı durum tekerrür ederse 3248 sayılı yasa hükümleri uygulanır. Bütünleme sınav sonuçlarının ilân edilmesinden önce Yüksekokul Yönetim Kurulu her dersteki başarı durumunu gözden geçirir, gerektiğinde incelemesine karar verir ve sonuçları ilân eder.

Tek dersten yeterli not alamayan öğrenciler, o dönem sınavına katılarak başarılı oldukları diğer derslerin haftalık kredi saat toplamı, yetersiz not alınan tek dersin haftalık kredi saat miktarı­nın en az üç katı olmak ve o dönemden almış olduğu diğer ders notlarının ortalaması 70 veya daha yüksek bulunmak şartı ile başarmış sayılabilirler. Ancak, bu tek ders Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi dersi olamaz.

Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler ile sı­nav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği öğretim elamanının beyanı ile anlaşılanlar "Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri dışında o sınavdan sıfır (0) almış sayılırlar.

Sınav Sonuçları Madde 25 — a) Sınav sonuçları, sınavların yapılış tarihlerinden itibaren on gün içinde Yük­

sekokul Öğrenci Bürosuna teslim edilir ve Öğrenci Bürosu da sınav sonuçlarını ilân eder. Acil du­rumlarda sınav sonuçlan Müdürlüğün bilgisi dahilinde Bölüm Başkanının sorumluluğunda ilân edilebilir.

Ancak, ara sınav sonuçları en geç bir sonraki ara sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar ilân edilir.

b) Sınav sonuçlarına itiraz, notların ilânını izleyen onbeş (15) gün içinde Yüksekokul Mü­dürlüğüne yapılır. Yüksekokul Müdürü itirazı, sınavı yapan öğretim elemanı ile Bölüm Başkanına inceletir. Yüksekokul Müdürü gerektiğinde üç kişilik komisyon kurarak itirazı inceletebilir. Sonuç kesindir. Sınav kâğıtlarının saklanma süresi iki yıldır.

Öğrenimin Bitirilmesi Madde 26 — 2547 Sayılı Yasanın ve bu Yasanın 44. maddesini değiştiren 3248 Sayılı Yasa­

da belirtilen süreler içerisinde öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

Madde 27 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu ka­rar almaya yetkilidir.

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 29 — Bu yönetmeliği Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür. Madde 30 — 12/2/1983 tarih ve 17957 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Burdur Eğitim

Yüksekokulu Kayıt, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükmü kalmamıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 5

Page 6: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Uludağ Üniversitesinden :

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

Madde 1 — 1 Mart 1983 gün ve 17974 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Uludağ Üni­versitesi Eğitim Fakülteleri Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 3, 7, 11,12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 ve 23. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sağlık, Kültür, Spor ve Danışmanlık Hizmetleri M A D D E 3 — Öğrencilerin eğitim, öğretim ve boş zamanlarım değerlendirmelerine yar­

dımcı olmak üzere; sağlık, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin hizmetler Uludağ Üni­versitesi Salğık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı merkezleri tarafından yürütülür.

Öğrencilerin eğitim-öğretim danışmanlık hizmetleri Eğitim Fakülteleri tarafından yürütülür.

Eğitim-Öğretim Türü ve Süresi M A D D E 7 — Eğitim Fakültelerinde lisans öğrenimi ortaöğretime dayalı en az sekiz

yarıyıl (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Öğretimini bu süre içinde bitirmeyenlere iki yıl ek süre daha tanınır. Bu süre sonunda

haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamaya-cakları Eğitim Fakülteleri Yönetim kurullarınca tesbit edilen öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir. Ancak, bu süreler sonunda son sınıf veya son iki yarıyılın bütün derslerini izlemiş olup da, son sınıf veya arasınıflar dahil toplam ençok üç dersten başarılı olamayanların başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarıyıllık ek süre daha tanınır.

Mezun olmak üzere izlediği eğitim-öğretim programının tüm devam ve sınav haklarını kullanan ve biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayanlar ise başarısız oldukları o tek ders için üç yıl süre ile açılacak yıl ya da yarıyıl sonu sınavlarına alınırlar. Bu derslerin uygulamalı olması halinde, her seferinde uygulamaya devam etme zorundadırlar.

Bu maddedeki sürelerin hesaplanmasında maazeretler nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.

Öğrencilerin en çok iki yıl içinde ilk iki yılın derslerinden başarılı olmaları gerekir. An­cak, bu süre sonunda tek dersten başarısız kalan öğrencilere başaramadıkları o tek ders için; başarısız oldukları bütünleme sınavından en az bir ay sonra yapılmak üzere ek bir bütünleme sınav hakkı verilir.

Eğitim Fakültelerinde öğrenim görenlerden ilk iki yarıyılın derslerinden başarılı olan­larla, önlisans diploması almaya hak kazanmış olanlar, istedikleri takdirde Eğitim Yükseko-kulu'nun üçüncü yarıyılına intibak ettirilirler. Bu öğrencilerin kayıtlarının silindiği tarihi izle­yen en çok üç yıl içinde Eğitim Yüksekokulu'na başvurmaları gerekir. İlk dört yarıyılın ders­lerinden başarılı olup da daha sonraki yarıyıllarda ilişkisi kesilenlere veya kendi isteği ile iliş­kisini kesenlere önlisans diploması verilir.

Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitabının 1. babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işle­nen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile, disiplin nedeniyle Eğitim Fakültelerinden uzaklaştı­rılanlar bu haklardan yararlanamazlar.

Devam-Devamsızlık M A D D E 11 — Öğrencilerin derse devamı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı

ve geçerli nedenler dışında zorunludur. Ancak; mezun olmak üzere takip ettikleri eğitim-öğretim programının biri hariç diğer

derslerini başarılı olarak tamamlayanlar, başaramadıkları bu tek ders için üç yıl süre ile açılacak yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına devam zorunluluğu aranmaksızın girebilirler.

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 6

Page 7: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrencilerin her seferinde uygulamalara devam etmek zo­rundadırlar. Öğrencilerin devamlarını, derse giren öğretim elemanları takip eder.

Maazeret ve İzin M A D D E 12 — Kayıt, kayıt yenileme, derslere yazılma, devam, uygulama ve sınav ko­

şullarından birini Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yerine getirmeyen öğrencilerin öğrencilik hakları Eğitim Fakülteleri Yönetim Kurulları Kararı ile saklı tutulur.

Haklı ve geçerli nedenlerden dolayı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile hakları saklı tu­tulan öğrencinin kullandığı süre kanunda belirlenen ençok eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Öğrencinin yazılı talebi üzerine Eğitim Fakülteleri Yönetim Kurullarının kabul edeceği haklı ve geçerli nedenlerden dolayı en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu izin süresi, kanunda verilen en çok eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği haklı ve geçerli nedenler dışında Eğitim Fakülte­leri Yönetim Kurullarınca verilen kısa süreli izinler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kısa sü­reli izinli sayılmanın süresi ve uygulama şekillerine Eğitim Fakülteleri Yönetim Kurulları karar verir.

Kayıt Silme M A D D E 13 — Öğrencilerin aşağıdaki nedenlerden dolayı Eğitim Fakülteleri Yönetim

Kurulu kararına dayalı olarak Eğitim Fakültesi ile ilişkileri kesilir: a) Bir dersin ikinci defa tekrarında derse kayıt, devam, uygulama ve ara sınav şartla­

rından birini yerine getirmeyen öğrenciler, b) Birinci sınıf dışındaki sınıflarda dersin üçüncü tekrarında derse kayıt, devam uy­

gulama ve ara sınav şartlarından birini yerine getirmeyen öğrenciler, c) Birinci sınıf dışındaki sınıflarda dersin üçüncü tekrarında derse kayıt, devam uygu­

lama ve ara sınav şartlarından birini yerine getirmeyen öğrenciler, d) İki yıl üst üste haklı ve geçerli neden olmadan kaydını yenilemeyen ve sınavlara ka­

tılmayan öğrenciler, e) Öğrenimlerini kanunda belirlenen en çok bitirme süresinde bitirmeyenler ve bitir-

meyecekleri anlaşılan öğrenciler, f) Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Fakülteden çıkarıl­

ma cezası alan öğrenciler. Staj M A D D E 15 — Eğitim Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine öğretim süresince elde et­

tikleri bilgi, beceri ve yeteneği, öğretmenlik mesleğinde en mükemmel şekilde kullanabilmele­rini sağlamak amacıyla, Öğretmenlik stajı "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmen­lik Sertifikası Uygulama Programı Yönergesi" hükümlerine göre yaptırılır. Öğretmenlik sta­jının planlanması ve yürütülmesinden Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı ile ilgili Bölüm Baş­kanlığı sorumludur.

Öğretmenlik stajını son sınıf öğrencileri kendi alanlarında en az bir ay bahar yarıyılın­da yaparlar. Bu stajda başarı sağlayamayan öğrenciler gelecek öğretim yılı güz yarıyılının ilk ayı içinde stajlarını tekrarlarlar.

Öğretmenlik stajına ilaveten Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Tekstil ve Gra­fik Tasarımı Anasanat Dalları öğrencilerinin uygulamaya yönelik mesleki, bilgi ve becerileri arttırmak için "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Staj Yönergesi" hükümlerine göre adı geçen yönergesinde belirtilen işyerlerinde işyeri stajı yaptırılır. Bu staj Resim-İş Eğitimi Bölüm Başkanlığınca planlanır ve yürütülür.

Sınavların Düzenlenmesi ve Şekli M A D D E 18 — Sınavlar; ara sınavlar, yıl ya da yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme

sınavlarıdır. Staj, uygulama ve benzeri çalışmalar sonunda zorunlu olan sınavların Eğitim Fakülte­

lerinde nasıl yapılacağı ilgili yönergelerde belirtilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

Page 8: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE

Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav programlan Eğitim Fakülteleri Dekanlıklarınca tesbit ve ilân edilir. a) Ara sınavların düzenlenmesi : Bir dersin her yan yılda ayrı ayrı tarihlerde en az

iki ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı her yarı yılın başla­dığı günü izleyen onbeş gün içinde o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak Dekanlar tarafından tesbit ve ilan edilir.

İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının programları her iki yarıyıl için birlikte yapılıp ilân edilebilir.

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü ders­lerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Eğitim Fakülteleri Yönetim Kurullarınca ara sınavlar için haklı ve geçerli nedenleri ka­bul edilen öğrencilere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihlerde açı­lacağını Fakülte Yönetim Kurulları tesbit ve ilân eder. Öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerini belirleyen belgelerini ara sınav tarihini izleyen ilk işgünü içinde bir dilekçe ile ilgili kurum ida­resine vermek zorundadırlar.

b) Yıl ya da yarıyıl sonu sınavlarının düzenlenmesi : Bir dersin yıl ya da yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları akademik takvime göre düzenlenir. Bu sınavlara ilişkin prog­ramlar, sınavların başlamasından en az onbeş gün önce Fakülte dekanlıkları tarafından Fa­külte içinde yazılı olarak öğrencilere duyurulur.

Yıl ya da yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere her ders için aynı sınav döneminde kullanılmak üzere bütünleme sınavı açılır. Bu sınavlar belirlenen programa göre her ders için yıl, ya da yarıyıl sonu sınavlarından en az iki hafta sonra açılır.

Eğitim Fakültelerinde Yazılı sınavlar dersi vermekle yükümlü öğretim elemanı tarafın­dan, sözlü sınavlar ilgili bölüm başkanlığının önerdiği ve Dekanlığın onayladığı bir komisyon tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Fakültede bu­lunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı bölüm başkanlığınca belirlenir ve De­kanlıkça onaylanır.

Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik, Tekstil ve Resim Anasanat dallarında uygulamalı ders­lerin ara sınav, yıl ve yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, öğretim yılı başında esasları ve sayı­ları bölümce belirlenen ve Dekanlıkça onaylanan çalışmaların, ara sınavlarda dersin sorumlu­su, yıl ve yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Sınavlara Katılma M A D D E 20 — a) Ara Sınavlara Katılma : Öğrenciler yazıldıkları derslerin yıl ya da

yarıyıl içinde açılan ara sınavlarına katılmak zorundadırlar. Haklı ve geçerli nedeni olmadan veya ilgili yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilmeyen öğrencilerin ara sınavlara katılma­maları halinde ara sınav not ortalaması; aynı dersten katıldığı ara sınavlardan aldığı notların toplamının, aynı ders için açılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle bulunur.

Ara sınav not ortalaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınava girme not orta­lamasının altında kalmış öğrenciler için, önceden tesbit ve ilân edilmiş olan ara sınavlardan başka telafi ara sınavı açılmaz.

b) Yıl ya da yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılma : Bir dersin yıl ya da yarı­yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş ol­ması zorunludur:

1 - Derslere yazılmış olmak, 2 - Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak, 3 - Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak, 4 - Bir yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere yapılan ara sınavlar da Yükseköğretim

Kurulunca belirlenen not|Ortalamasını sağlamak, 5 - Uygulamalarda başarılı olmak, 6 - Öğrenim harcını belirlenen sürelerde yatırmış olmak, Bir dersin ikinci tekrarında derse kayıt, devam, ara sınav, uygulama koşullarından bi­

rini yerine getirmeyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 8

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Page 9: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

Bir dersin ikinci tekrarında yıl ya da yarıyıl sonu sınavlarına girme koşullarını yerine getirip de girdiği sınav ve bütünleme sınavında başarılı olamayan birinci sınıf dışındaki öğren­cilere Yükseköğretim Kanununda öngörülen süreler içinde kullanılmak üzere ve sınava girme koşullarını yerine getirmek kaydı ile ilave bir sınav ve bütünleme hakkı tanınır. Üçüncü tek­rarda yıl ya da yarıyıl sonu sınavlarına girme koşullarından birini yerine getiremeyen öğrenci­nin Fakülte ile ilişiği kesilir.

Yıl ya da yarıyıl sonu sınavlarına girmeyenler ile bu sınavlara giripte başarısız olanlar bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına not yükseltmek için girilmez. Bütünleme ve ek bütünleme sınavına katılmayan öğrenciler özürlerine bakılmaksızın başarısız sayılırlar.

Sınavların Değerlendirilmesi M A D D E 21 — Eğitim Fakültelerinde sınavlar ve benzeri çalışmalar 100 (yüz) tam not

üzerinden değerlendirilir. Ara sınavların birbirlerine göre ağırlıkları farklı olduğu takdirde, durum o dersten so­

rumlu öğretim elemanı tarafından en geç ara sınavların yapılacağı tarihlerin ilân edildiği gün öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için en az (50) elli başarı notunu alma­ları gerekir. Başarı notu, ara sınavların not ortalaması ve yıl ya da yarıyıl sonu veya bütünle­me sınav notlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu; ara sınav notlarının ortalaması ile en az elli olan yıl ya da yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun Yükseköğre­tim kurulunca belirlenen katkı oranlan uygulanarak hesaplanır.

Başarı notundaki ondalık kesirler en yakın tam sayıya çevrilir. Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler ile

sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği öğretim elemanının beyanı ile anlaşılanlar Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ceza hükümleri dışında o sınavdan sıfır (0) almış sayılırlar.

Sınav Sonuçları M A D D E 22 — Öğretim elemanları ara sınav kağıtlarını, not çizelgelerini ve diğer sı­

nav evraklarını sınav tarihini izleyen en geç on gün içinde bölüm başkanları aracılığı ile De­kanlığa teslim ederler. Eğitim Fakültesi Dekanlıkları ara sınav sonuçlarını en geç bir sonraki ara sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar ilan ederler.

Yıl ya da yarıyıl sınav sonuçları tüm sınav evrakı ile birlikte sınav tarihini izleyen yedi gün içinde bölüm başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa teslim edilir. Eğitim Fakülteleri Dekanlı-ğınca gerekli kontroller yapıldıktan sonra sınav sonuçlan fakülte içinde ilan edilir.

Bütünleme sınav sonuçları ve ilgili belgeler öğretim elemanlarınca bölüm başkanlığı ara­cılığı ile sınav tarihini izleyen en geç yedi gün içinde kurum idaresine teslim edilir.

Bütünleme sınav sonuçları tüm sonuçlar alındıktan en geç beş gün sonra ilan edilir. İtiraz M A D D E 23 — Sınav kağıtları ve cetvellerinin Dekanlığa verilmesinden sonra maddi

hata hariç not değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde kurum idaresine yazılı olarak başvurabilirler. İdarece sınav kağıtla­rında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata tesbit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir ve ilan edilir. Maddi hata tesbit edilmediği takdirde, durum ilgi­linin dilekçesine şerh verilerek belirtilir ve ilgiliye bildirilir.

Sınav kağıtları iki yıl süre ile Dekanlıklarca arşivlenerek saklanır. Bu sürenin sonunda sınav kağıtları tutunakla imha edilir.

Yürürlük Madde 2 — Üniversite Senatosunun 14/6/1986 gün ve 86-6/6 sayılı kararı ile kabul

edilen bu değişiklik hükümleri 1986/1987 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uy­gulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 3 — Bu değişiklik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 9

Page 10: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 10

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 9 EYLÜL 1986 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR:

BÜLTEN NO : 1 9 8 6 / 1 7 0 D O V ı Z D O V ı Z E F E K T I F E F E K T I F

D Ö V I Z I N C I N S I A L ı Ş S A T ı Ş A L ı Ş S A T ı Ş

1 A B D D O L A R ı 6 8 5 . 2 0 6 9 8 . 9 0 6 8 5 . 2 0 7 0 5 . 7 6 1 A V U S T R A L Y A D O L A R ı 4 2 1 . 8 8 4 3 0 . 3 2 4 0 0 . 7 9 4 3 4 . 5 4 1 A V U S T U R Y A S ı L T ^ ı 4 7 . 1 9 4 8 . 1 3 4 7 . 1 9 48 . 6 1 1 A L M A N M A R K ı 3 3 2 . 1 0 3 3 8 . 7 4 3 3 2 . 1 0 3 4 2 . 0 6 1 B E L Ç I K A F R A N G ı 1 6 . 3 5 1 5 . 2 3 16 . 5 1 1 D A N I M A R K A KRONU 8 7 . 6 2 8 9 . 3 7 8 7 . 6 2 9 0 . 2 5 1 F R A N S ı Z F R A N G ı 1 0 1 . 4 7 1 0 3 . 5 0 1 0 1 . 4 7 1 0 4 . 5 1 1 M O L L A N D A F L O R I N I 2 9 4 . 2 1 3 0 0 . 1 8 2 9 4 . 2 9 3 0 3 . 1 2 1 T S V E C KRONU 98 . 6 6 1 0 0 . 6 3 9 8 . 6 6 1 0 1 . 6 2 1 I S V I Ç R E F R A N G ı 4 0 7 . 1 3 4 1 5 . 2 7 4 0 7 . 1 3 4 1 9 . 3 4 1 0 0 I T A L Y A N L I R E T I 4 8 . 1 5 4 0 . 1 1 4 5 . 7 4 4 9 . 5 9 1 0 0 J A P O N Y E N I 4 4 0 . 7 8 4 4 0 . 6 0 4 1 8 . 7 4 4 5 4 . 0 0 1 K A N A D A D O L A R ı 4 9 4 . 8 7 5 0 4 . 7 7 4 7 0 . 1 3 5 0 9 . 7 2 1 K U V E Y T D I N A R ı 2 3 4 1 . 3 3 2 3 8 8 . 1 6 2 2 2 4 . 2 6 2 4 1 1 . 5 7 1 NORVEÇ K R O N U 9 3 . 1 3 9 4 . 0 0 8 « . 47 9 5 . 9 2 1 S T E R L I N 1 0 1 9 . 2 4 1 0 3 9 . 6 ? 1 0 1 0 . 2 4 1 0 4 9 . 8 2 1 S U U D I A R A B . R I Y A L I 1 8 2 . 7 9 I P * . 4 5 17 3 . 6 5 1 8 8 . 2 7

Ç A P R A Z K U R L A R

1 A B D D O L A R ı 1 4 . 5 2 A V U S T U R Y A S T L ı N ı 2 . 06 3 ? A L M A \ ' M A R K ı

4 2 . 7 4 4 8 B F L C T K A F R A N G ı 7 . 8 2 0 1 D A N P ' A R K A KRONU 6 . 7 5 2 7 F R A N S ı Z F R A N G ı 2 . 3 2 8 3 HOLLANTıA F L O R I N I

6 . 9 4 5 ı S V E C KRONU 1 . 6 8 3 ı S V ı O U E F R A N C ı

1 4 2 3 . 0 5 I T A L Y A ? : L I R E T I 1 5 5 . 4 5 J A P O N Y F N T 1 . 3 8 4 6 K A N A H A D O L A R ı 7 . 3 5 7 4 NORVEÇ KRONU 3 . 7 4 8 5 S U U D I A K A ' t t ^ N R I Y A L I

1 A V U S T R A L Y A D O L A R ı .6 157 ARD D O L A R ı 1 K U V E Y T D I N A R ı 3 . 4 1 7 1 S T E R L I N 1 . 4 8 7 5 8 Al S,

E Y L Ü L 1986 T A R I H I N D E L ı S F I Y A T ı : T L A T ı S F I Y A T ı : T L

U Y G U L A N A N 1 G R . 9 ^ 5 . 0 A Y A R A L T ı N ı N : 9 8 3 0 . 0 0 9 8 8 0 . 0 0 .

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 10

RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Page 11: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

T . C .

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları Silvan Sulh Ceza Hakimliğinden :

E. No. : 1983/358 K. No. : 1984/166 Hırsızlık ve Hırsızlık Malını satmaya tavassuf etmek suçundan sanık Kulp İlçesi, İnka-

yaköyü nüfusunda kayıtlı Halil oğlu, Asiye'den olma 1966 doğumlu, Ramazan Taş'a Mahke­memizce verilmiş bulunan 23/5/1984 tarih, 1983/358 esas ve 1984/166 sayılı kararı ile T.C.K.nun 491/1, 2, 522/1, 5, 523/1, 55/3, 36 ve 40. maddeleri gereğince 1 ay 23 gün hapis cezası ile cezalandırılmış olduğu sanığın bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemediğin­den 7201 sayılı Tebligat Kanunun gereğince Resmî Gazete ile ilanen tebligat İcrasına, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına masrafın sanıktan alın­masına ilan olunur. 10678

Siirt Sulh Ceza Hakimliğinden :

Silvan Karacalar Köyü nüfusuna kayıtlı olup Batman İlçesi Huzur Mahallesi 507. So­kak No. 4'te mukim Mehmet oğlu Leylo'dan olma 1947 D.lu Ömer Demir hakkında yapılan duruşmada verilen 5/2/1986 tarih ve 1986/20 Esas, 1986/61 karar sayılı gıyabı hüküm ile 2918 sayılı Kanunun 36, CK, 59, 72, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince 5.966 lira hafif para cezasına ait mahkûmiyet kararı sanığın gösterilen adresinde bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince adı geçen hüküm­lüye ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 11246

Sungurlu Sulh Ceza Hakimliğinden :

E. No. : 1982/899 K. No. : 1986/279 Hırsızlık suçundan sanık Sungurlu İlçesi Çiçeklikeller Köyü nüfusuna kayıtlı olup ayni

yerde oturan Hüseyin oğlu Çiçek'den olma 1961 doğumlu Hidayet Keskin'in TCK.nun 491/1, 522, 525, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 maddeleri uyarınca altı bin lira ağır para ve iki ay genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına ve verilen bu cezaların ertelenmesine karar veril­diği, gıyabında verilen kararın aramalara rağmen sanığa tebliğ mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de yayınlanmasından itiba­ren 15 gün sonra sanık Hidayet Keskin'e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

11251

9 Eylül 1986 SALI Sayı : 19216

Page 12: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Araklı Sulh Ceza Hakimliğinden :

E. No': 1986/44

K. No : 1986/51

Kaza yerinin durumunu değiştirmek ve kaçmak suçundan sanık Hasan ile Gülüzardan olma 1939 doğumlu Ordu İli Ulubey İlçesi Cevizlik K.den Temel Keskin hakkında 2918 sayılı karayolları trafik Kanununun 81/B madde ve fıkrası delaleti ile aynı Kanunun 81/9 madde ve fıkrası uyarınca sanığa neticeden 9.500,— TL.si hafif para cezası ve bir ay müddetle sürü­cü belgesinin geri alınmasına dair mahkememizce 19/2/1986 tarihinde sanığın yokluğunda ve­rilen karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı teb­ligat Yasasının 29 maddesi uyarınca kararın adı geçen hükümlüye ilân sureti ile tebliğine ya­yım tarihinden onbeş gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân giderinin kendisinden alınacağı tebliğen ilân olunur. 11247

Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

E. No : 1985/2679

K. No : 1985/3238 Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Ahmet ve Lütfiyeden olma 1962 D.lu Ada­

na Meztanzade Mah. H . 35.S.75 C.039/02 de kayıtlı Baraj Yolu 4. Durak Alper At. Altı Cu-mali Çelik Hakkında mahkememizin Esas 1985/2679 Karar 1986/3238 sayılı ilâmiyle Cumali Çelik 1782 sayılı Kanunun 6621 Sayılı Kanunla D.24/C maddeleri uyarınca 1.500,— TL. ha­fif para Cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmedi­ği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine.

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mah­keme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.

İlânen tebliğ olunur. 11934

Ula Asliye Hukuk Hakimliğinden :

E . No : 1984/39

K. No : 1986/64 Dahili Davalı : llhami Deniz, Halil İbrahim oğlu, Ula Gökova K. Davacılar Hüsnü Ya­

şar ve Süzan Yaşar vekilleri A . Vahit Akdeniz tarafından, davalılar Durmuş Keskin ve arka­daşları aleyhine açılan bedeli mukabili geçit hakkı verilmesi davasının yapılan açık duruşma­ları sonunda:

Dava konusu edilen Ula İlçesi Gökova Köyü 13 pafta, 1146 parsel numarada kayıtlı hakim gayrimenkul lehine aynı yerde kayıtlı 904 ve 883 ile 1109 parsel numaralı hadim gayri-menkuller aleyhine geçit hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Adresiniz meçhul olduğundan ilâmında ilânen tebliğine karar verilmiş, ilâmın yayın ta­rihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz talebinde bulunmadığınız takdirde ilâmın kesinleşe­ceği ilâm yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 11762

Page 13: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

Bornova 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Ergin olmayan mağdureyi Şehvet hissi ile alıkoymak suçundan mahkememizin 8/5/1986 tarih ve 1985/418 esas, 1986/132 sayılı kararla T.C.K.nun 430/2, 647 sayılı kanunun 6. mad­deleri gereğince 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Gediz İlçesi Ece Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet oğlu 1950 D.lu İhsan Cingöz'e gıyabi hüküm tebliğ edilemiş bulunduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilânına, ilânın neşir tarihin­den itibaren 15 gün sonra sanığa Tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur,

11249

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :

Esas No : 1985/17 Karar No : 1986/23 Yurt dışına uyuşturucu (eroin) çıkarıp-satmak suçundan sanıklaı Haydar Yenigün ve

Mahmut Keser haklarında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Sanıklar haklarında açılan bu kamu davasının kesin hüküm bulunması nedeniyle

CYUY.nın 253/3 Md. gereğince reddine karar verilmiş olup gıyabi hüküm tüm aramalara rağ­men sanıklar:

Haydar Yenigün-Hasan ve Hacerden olma 1947 D.lu, Arhavi Y. Hacılar Mahallesi, Hane 8 de nüfusa kayıtlı

Mahmut Keser- Kadim ve Gülzade'den olma 1937 D.lu, Üçdutlar Mahallesi Hane: 009/08 de nüfusa kayıtlı, bulunan sanıklara tebliğ edilemediğinden:

7201 sayılı Tebligat yasasının 28 ve gelen maddeleri gereğince bu ilânın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara Tebliğ edilmiş sayılacağı Tebliğ olunur.

11259

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 1986/438 Karar No : 1986/440 Mütecaviz.sarhoşluk suçundan mahkememizin 22/5/1986 günlü ilâmı ile TCK nun 527/1

647 S.K. nun 4/1 maddeleri gereğince 9000 lira hafif para cezasına hükümlü Kazım oğlu 1953 D.lu Susuz İlçesi İstasyon Köyü nüfusuna kayıtlı Tahsin Öztunçtemur, Aramalara rağmen bu­lunup gıyabi ceza karan kendisine Tebliği olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilânen Tebliğine, ilânın Resmî Gazetede neşrinden itibaren 15 gün son­ra Tebliği olunmuş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen Tebliğ olunur.

11262

Esas No : 1986/474 Karar No : 1986/460 Kumar oynatmak suçundan Mahkememizin 3/6/1986 günlü ilâmı ile TCK nun 568, 5435

sayılı Kanunun 2, TCK nun 119,647 sayılı Kanunun 4/1 TCK nun 72 ncu maddeleri gereğince neticeden 3150 lira hafif para cezasına hükümlü Abdullah oğlu 1966 D.lu Ordu İli Akkuş İl­çesi Kızılelma Köyü nüfusuna kayıttı Muzaffer Altun aramalara rağmen bulunup gıyabi ceza kararı kendisine Tebliği olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gere­ğince ilânen tebliğine, İlânın Resmî Gazetede yayınlanmasından 15 gün sonra Tebliği olun­muş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen Tebliğ olunur.

11261

Page 14: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Üsküdar 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : Esas No :1985/1251 Karar No : 1985/1380 Karar Tarihi : 6/9/1985 Suç : Ehliyetsiz oto kullanmak Suç Tarihi : 3/7/1986 Sanık : Yusuf Doğan : Zeynel ve Sarayeyiden olma 1/8/1936 doğumlu İstanbul Ba­

kırköy Soğanlı Mah. C. 10-16 S. 94 K.25-9'da nüfusa kayıtlı, Bakırköy Bahçeli evler Soğanlı Tabiye So. 25/9'da oturur.

Uygulanan Kanun Maddesi : 2918, 36/3, 647/4, 2788, 1, TCK. 72 mad. Verilen Ceza : 9.000,— TL. hafif para cezası ile cezalandırılmasına Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Resmî

Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. Mad­desi gereğince Resmî Gazete ile ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göre yapılarak kararın infaz olacağı ilânen sanığa tebligat olunur. 11488

Elazığ 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

E . No : 1984/253 K. No : 1985/428 Hırsızlık suçundan sanıklar Silvan İlçesi Beypınar nüfusunda kayıtlı halen aynı kazada

Bahçelievler Mahallesi 24 numarada oturan Mehmet Sıtkı ve Maşallah'dan olma 1963 D.lu Sabri Fahri Bilge ve Remzi Tuğcu haklannda 7/11/1985 tarihinde yapılan duruşma sonunda sanık Sabri Fahri Bilge'nin TCK.nun 493/1, 522/1, 59/2, 525, 493/1, 522/1, 59/2, 525, 493/1, 522/1, 59/2, 525, 493/2, 522/1, 59/2, 525, 491/2, 522/1, 59/2, 525, 491/2, 522/1, 59/2, 525, 491/2, 522/1, 59/2, 525 ve 71. maddeleriyle kırk dokuz ay otuz gün mahkumiyetine ve bu kadar müddetle emniyeti umumiye cezasına mahkum edilmiş diğer sanık Remzi Tuğcu'nun neticeten 270.000 lira ağır para cezasına mahkum edilmiş olduğu sanık Sabri Fahri Bilge'ye mahkememiz kararı bugüne kadar tebliğ edilemediği ve adreside tesbit edilemediğinden hü­küm kesinleşmemiş olup bu ilânın yayını tarihinden itibaren (15 gün) içinde sanık tarafından mahkememiz kararı temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat yerine kaim ol­mak üzere ilânen tebliğ olunur. 12092

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları T. Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

100 TON FERRO SİLİKON İTHAL EDİLECEKTİR. 1 — Teşekkülümüze bağlı Kumaş Manyezit İşletmeleri A.Ş.nin ihtiyacı olan 100 ton

ferro silikon kapalı zarf usulü ile ithal edilecektir. 2 — Teklif verme son günü 10/10/1986 tarih, saat 15.00 dir. Bu tarih ve saatıen sonra

gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 3 — Bu konudaki şartname Genel Müdürlüğümüzün Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara'-

daki merkezinde Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul Alım ve Satım Müessesemizin Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 Fındıklı İstanbul adresinden temin edilecektir.

4 — Teşekkülümüz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 12208 / 2-2

Page 15: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından :

1 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Kafeterya ve Kan­tinler Müdürlüğünün bir yıllık Konserve Çeşitleri ihtiyacı kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 — Şartnameler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kafeterya ve Kantinler Müdürlüğün­den dilekçe mukabilinde ücretsiz temin edilebilir.

3 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 24/9/1986 günü saat 14.00'e kadar Kafeterya ve Kantinler Müdürlüğüne vereceklerdir.

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4 — Teklif mektupları 24/9/1986 günü Kafeterya ve Kantinler Müdürlüğünde saat

14.30'da komisyonca açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 5 — Tahmin edilen muhammen bedel 26.300.000,— TL.sı olup geçici teminat

1.052.000,— TL.dir. 6 — İhalesi yapılan malın miktarından % 30 oranında eksik veya fazla alım yapılabilir. 7 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Duyurulur. 12207 /2-2 •

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından :

Eksiltmesi 19/9/1986 Cuma günü saat 15.00'te yapılacak olan 3 adet Trafo merkezi ile 9 adet cer postası için Şalt malzemesi eksiltme tarihi görülen lüzum üzerine 6/10/1986 tari­hine ertelenmiş olup teknik şartnamesinde de düzeltmeler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik metnini şartname alan firmalar bedelsiz olarak Kuruluşumuz Malze­me Dairesi Başkanlığından temin edebilirler.

İlgililere ilanen duyurulur. 12294 / 2-2

• M . K . E . Kurumu Kırıkkale Silah Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden : Müessesemiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Rulmanlar şartnamesine göre

kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Teklifler engeç 29/9/1986 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine

verilecektir. Geç verilen teklifler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İstekliler şartnameyi ücretsiz olarak Müessesemiz Alım Şefliğinden temin edilebilir. Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.

C İ N S İ Miktarı Rulman 16007 3110 M K 010 0564 100 Adet Rulman 6207 3110 MK 010 2022 300 Adet Rulman 6302 3110 M K 010 3056 50 Adet Rulman 6305 3110 M K 010 3062 100 Adet Rulman 3209 3110 M K 030 0020 100 Adet Rulman 51102 3110 M K 100 0014 120 Adet Rulman 51104 3110 M K 100 0018 300 Adet Rulman 51206 3110 M K 100 0124 80 Adet Rulman 51105 3110 M K 100 0020 150 Adet Rulman A HK 2516 3110 MK 060 2346 250 Adet Rulman 6007-2RS 3110 M K 010 1068 50 Adet Silindir Makaralı Rulman SKF-NJ-307 3110 M K 050 1048 108 Adet Silindir Makaralı Rulman SKF-NUP-2216 3110 M K 050 2218 18 Adet Konik Makaralı Rulman SKF-32010-X 3110 M K 090 0028 36 Adet Tek Sıra Sabit Rulman SKF-6216 3110 M K 010 2044 36 Adet

12156 / 2-2

Page 16: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Ankara Valiliğinden :

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün; Ankara-Sarayköy Çocuk Bakım ve Yetiştirme Sitesi ve Geri Zekalılar Bakım ve Eğitim

Merkezi Saha Tanzimi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-nci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.

1 — Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayın­dırlık ve İskân Bakanlığı tebliğlerinin hükümleri uygulanacaktır.

2 — İşin tahmin edilen bedeli 90.000.000,— liradır. 3 — İhale 1/10/1986 Çarşamba günü saat 11.00'de Ankara Valiliği, Etlik Caddesinde­

ki Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 4 — İhale Şartnamesi ile diğer evraklar bedelsiz olarak Bayındırlık ve İskân Müdürlü­

ğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 5 — İstekliler; ihale şartnamesi ve Eki Özel Şartname, Yapı Tesis ve Onarım işleri İha­

lelerine katılma yönetmeliğine göre; A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte; a) Mali güçleri, b) Yapı araçları bildirisi ve belgeleri, c) Teknik Personel bildirisi ve belgeleri, d) Daha önceki yaptıkları işleri, e) Halen devam eden işleri, f) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, g) Şirketler için ortaklık mukavelesi, h) (C) Grubundan enaz işin keşif bedeli kadar Müteahhit karnesini (Aslını) ibraz et­

mek kaydıyle)Noter tasdikli suretini,

B - İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesi, b) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, c) İmza sirküleri, d) Ankara Valiliği, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü adına alınmış 2.700.000,— lira

tutarında limit için geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir. 6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 23/9/1986 Salı günü mesai saati

sonuna kadardır. 7 — İstekliler teklif mektuplarını 1/10/1986 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar mak­

buz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 12246 / 1-1

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden :

1200 Kg. T I K A M A MALZEMESİ (PROTOLİN) A L I N A C A K T I R Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 1200 Kg. tıkama malzemesi (protolin) kapalı teklif almak

suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdür­

lüğünden temin edilebilir.-. istekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarım engeç 25/9/1986 Perşembe günü

saat 12.00'ye kadar Malzeme Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 12298 / 1-1

Page 17: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 17

İsparta Belediye Başkanlığından : 1 — Belediyemiz Gölcük meyve bahçesindeki 1986 ürünü dört cins elma ağacında sı­

yırmaca 2886 sayıı Kanunun 37 nci maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulüyle satılacaktır. 2 — İhale 30/9/1986 Sah günü saat 16.00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 — Elma tahmini 300 ton olup bir kğ. birim fiati 35,— T L . üzerinden muhammen

bedeli 10.500.000,— TL. , geçici teminatı 315.000 — TL. dır. 4 — Bu işe ait şartname ve tüm evraklar mesaî saatleri dahilinde Belediye Gelir Mü­

dürlüğünde görülebilir. 5 — Bu işe ait vergi, resim, ilân ve sigorta gibi tüm masraflar alıcıya aittir. 6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce ihale komisyonuna ver­

meğe mecburdurlar. 7 — Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilmez.

11990/ 1-1

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden :

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

İhale No. Cinsi ve Miktarı

Toplam Tah.Bedeli

TL.

Toplam Geç.Tem.

T L . İ h a l e

Tarihi ve Saati 86-74D-089

86-78D-094

86-72D-090

86-57D-091

86-56D-087

86-56D-086

86-54D-081

86-54D-088

Elektrot (7 kalem) Şartname bedeli: 5.000 TL. Güç Transformatörleri (28 Ad.) Şartname bedeli: 5.000 T L . Fren Körükleri ve Diyaframla­rı (8 kalem) •» Şartname bedeli: 5.000 T L . Pres Kalibrasyon Cihazı (8 Ad.) Şartname bedeli: 5.000 TL. Dıştan Takma Deniz Motoru (15 Ad.) Şartname bedeli: 5.000 T L . Lastik U Botu (15 Ad.) Şartname bedeli: 5.000 TL. Su ve Temel Sondaj Makinaları Yedek Parçaları (86 kalem) Şartname bedeli: 5.000 T L . Dalgıç Pompa ve Teçhizatları (320 Ad.) Şartname bedeli: 10.000 TL.

56.318.600 1.689.558 29/9/1986 11.00

110.000.000 3.300.000 30/9/1986 11.00

34.140.000 1.024.200 8/10/1986 11.00

40.000.000 1.200.000 9/10/1986 11.00

22.500.000 675.000 14/10/1986 11.00

78.750.000 2.362.500 15/10/1986 11.00

69.369.000 2.081.070 23/10/1986 11.00

995.250.000 29.857.500 4/11/1986 11.00 2 — İhale DSİ Makina, İmalât ve Donatım Dairesi Başkanlığı (Yücetepe Mah. R/7 An­

kara) toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. İstekliler; şartnameleri, şartname nu­marasını, sarih adreslerini belirttikleri bir dilekçe ile aynı yerden veya İstanbul'da DSİ. 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Libadiye Caddesi Çamlıca-lstanbul) yukarıda yazılı bedelleri mukabi­linde temin edebileceklerdir.

3 — İsteklilerden aranacak belgeler : İhale evrakında belirtilen nitelikte, isteklinin tebligat adres beyanı, kanuni ikametgah

belgesi, hali faaliyet belgesi, imza sirküleri, vekâleten ihaleye katılmıyor ise teklifte bulunanın vekâletnamesi ve imza sirküleri, teminata ait belge, istekliler ortak girişim ise ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi ve eksiltme şartnamesinde belirtilen diğer belgelerden ibarettir.

4 — istekliler, teklif mektuplarını yukarıda belirtilen belgeler ve şartnamesinde belirti­len diğer vesaikle birİikte en geç ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığına mak­buz mukabilinde teslim edeceklerdir.

5 — Postada geciken teklifler işleme konulmayacaktır. 12297 / 1-1

Page 18: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Samsun Tekel Yaprak Tütün İşletmeler Merkez Müdürlüğünden :

1 — Samsun Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde bulunan 50.000 kilo Iskarta Çul ve Kaneviçe kapalı zarf usulü ile satışı 26/9/1986 Cuma günü saat 14.00'de Merkez Müdürlüğümüz Alım ve Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 — Bu işe ait geçici teminat 230.000,— TL. olup, Şartnamesi hergün iş saatlerinde Sam­sun, İstanbul, İzmir, Adana Yaprak Tütün İşletme Merkez Müdürlüklerinde ve Gaziantep Te­kel Baş Müdürlüğünde görülebilir.

3 — İsteklilerin şartnamede yazılı belgelerle geçici teminatlarını Müdürlüğümüz ihale komisyonuna belirtilen gün ve saatte teslim etmeleri, postada doğacak gecikmeler ile, Telgraf ve Teleks'Ie yapılacak başvuruların geçersiz olduğu.

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya Tabii olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 11991 / 1-1

İl Daimi Komisyonu Başkanlığından : ESKİŞEHİR

1 — Eskişehir Özel İdare Müdürlüğü 10 daireli lojman inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tebliğini hükümleri uygulanacaktır.

2 — İşin tahmin edilen bedeli 144.685.787,50 TL.dir. 3 — İhale 16/9/1986 Sah günü saat 11.00'de İl Encümen Odasında yapılacaktır. 4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Eskişehir İl Özel İdare Müdürlüğü ve Eskişehir

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir. 5 — İstekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, yapı tesis ve onarım işleri ihale­

lerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre, A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; a) Yapı araçları, b) Teknik personel, c) Mali durum, d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için, ayrı ay­

rı düzenlenecektir.) Bildirimi ve belgelerini, e) (C) grubunda enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek

kaydıyla) suretini,

B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte, a) İhaleye katılma belgesi, b) Ticaret ve sanayii odası belgesi, c) İmza sirküleri, d) Eskişehir Valiliği adına alınmış 4.340.575,— TL. tutarında geçici teminatı ve iste­

nilen diğer belgeleri verecektir. 6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 11/9/1986 Perşembe günü mesai

saati sonuna kadardır. 7 — İstekliler teklif mektuplarını 16/9/1986 Salı saat 10.00'a kadar makbuz karşılığın­

da ihale komisyonu başkanlığına verecektir. 8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet İlân olunur. 12162 / 1-1

Page 19: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 — Gaziantep İçki Fabrikası ile şartnamesinde ismi yazılı bağlı idareler arası miktarı idare lehine % 25 azalır-çoğalır 10.600 ton içki ve boş kapların nakli işi ihalesi açık eksiltme suretiyle Unkapanındaki Genel Müdürlüğümüz binasında ve 11. ihale komisyonunda 26/9/1986 günü saat 10.30'da yapılacaktır.

2 — Bu işe ait şartnameler Tedarik ve İkmal Dairesi Başkanlığından 1.000,— TL. kar­şılığında alınabilir.

3 — Geçici teminat : 2.250.000,— TL. dır. 4 — İstekliler limit dahili ve enaz 3 ay süreli geçici teminat mektuplarını ve şartname­

sinde istenilen diğer belgeleri ihale komisyonuna vermiş olacaklardır. 5 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen

yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersiz­

dir. Ilanen duyurulur. 11992 / 1-1 •

Giresun İli Daimi Encümen Başkanlığından :

1 — Giresun-Espiye İlçesi öğrenci Yurt Binası inşaatı 1987 yılına sari olarak 2886 sayı­lı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede 29 Ocak 1986 gün ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.

2 — İşin keşif bedeli 240.000.000,— TL. dir. 3 — İhalesi 24/9/1986 Çarşamba günü saat 15.00'de Giresun Özel İdare Müdürlüğü

hizmet binasında toplanacak İl Daimi Encümenince yapılacaktır. 4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Daimi Encümen kaleminde görülebilir. 5 — İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye yapı, tesis ve onarım işleri ihale­

sine katılma-yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre; A - İhaleye katılma belgesi almak için Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne verecekleri

Müracaat dilekçeleri ile birlikte; a) Yapı araçları, b) Teknik personel, c) Mali durum, d) Taahhüt durumu (Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için ayrı ay­

rı düzenlenecektir) bildirimi ve belgelerini, e) (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (Aslım ibraz et­

mek kaydiyle) suretini, B - İhaleye girebilmek için teklif mektupları ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesini, b) Ticaret ve Sanayi odası belgesi (1986 yılı vizeli) c) İmza sirküleri, d) Giresun İli Daimi Encümen Başkanlığı adına alınmış 7.200.000,— liralık geçici te­

minat ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir. 6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 19/9/1986 Cuma günü mesai sa­

ati sonuna kadardır. 7 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığı ihale

komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 8 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 9 — Bu ihale ile ilgili yapılan eski ilanlar hükümsüzdür. Keyfiyet ilân olunur. 12163 / 1-1

Page 20: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Ankara İç Ted.Böl.Bşk. (1) No.lu Sat.Al.Kom. Bşk.hğından :

Aşağıda cins, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminâtları yazılı (üç) kalem (yiye­cek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İstanbul Levazım Amirliğinde görülebi­lir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev­veline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.

Muh. Bedeli G. Tem. İhale Gün C i n s i Miktarı TL. TL. ve Saati

Fındık içi 12.000 Kg. 24.000.000 720.000 24/9/1986 Çam Fıstık 6.000 Kg. 27.000.000 810.000 Çarşamba Kuru Kayısı 20.000 Kg. 50.000.000 1.500.000 Saat 11.15

101.000.000 3.030.000 Not : Kanuni ikametgâh-ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan Ticaret veya Sanayi Odası

belgesi tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri, iştirakçi vekil ise vekaletname ve vekilin noter tastikli imza sirküleri ve şartnamede yazılı diğer evraklar.

Yukarda belirtilen belgelerin asılları veya noter tastikli suret veya fotokopileri dış zarf içine konulacaktır. 11757 / 1-1

K. K. K. 2 nci Ordu Komutanlığından : M A L A T Y A

K.T.B.K.K.hğı ve Malatya Garnizon birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı (iki) kalem nohut kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saattedhale edilecektir. Ev­saf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda görülebilir. İhaleye çıkarılan mallar bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. İstekliler genel şartna­menin 3. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecik­meler kabul edilmez.

Muh. Bedel G. Tem. İhale Gün C i n s i Miktarı T L . T L . ve Saati

Nohut 200.000 Kg. 60.000.000 800.000" 23/9/1986 Nohut 70.000 Kg. 21.000.000 630.000 Saat 10.00

270.000 Kg. 81.000.000 2.430.000 11989 / 1-1

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :

Yzb. İbrahim Hakkı Caddesi, Süvari Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Gençlik Cadde­si ile Cumhuriyet Caddesinin Yzb. İbrahim Hakkı Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi arasın­da kalan kısmına tretuvar düzenlenmesi ve bordur çekilmesi işi 2886 sayılı Kanun gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli : 111.289.950,— T L . , Geçici Teminatı : 3.338.699,— T L . dir. İhalesi 29/9/1986 Pazartesi günü saat : 15.00'de Belediye binasında toplanacak Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Kararlar ve Tutanaklar Şube Mü­dürlüğü İhale Bürosunda görülebilir; İsteklilerin Şartnamede yazılı belgelerle birlikte 19/9/1986 Cuma günü saat : 17.00'ye kadar Fen İşleri Daire Başkanlığına müracaatla yeterlik belgesi al­maları şarttır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü en geç saat: 14.00'e kadar Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. İlân olunur.

12161 / 1-1

Page 21: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : Müdürlüğümüzce imal edilen şarap ve bal'ın Ankara ve Havalisinde dağıtım başbayiili-

ği 15 Eylül 1986 günü saat 14.00'de Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye iştirak için geçici teminat 500.000,— T L . Kat'i Teminat : 1.000.000,— TL.dır. Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden alınabilir. Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 12217 / 1-1

• ORÜS Kurumu Müessesesinden :

B O L U

Parti Geçici Teminatı Adedi C i n s i Adet M 5 .Dm 3 . (TL.)

29 Göknar Kereste 40675 871.322 10.851.000 31 Çam Kereste 15632 948.748 10.959.000

4 K . B . Çam Kadron 45384 126.538 886.000 52 Kayın Kontrplak 15650 311.553 8.193.000 3 Kavak Kontrplak 1200 13.728 306.000 8 Okume Kontrplak 2400 33.660 1.626.000

10 Okume Kayın Kontrplak 3000 44.880 1.924.000 6 Kaplamasız yonga levha 1875 154.575 465.000 5 Kayın Kaplı Yonga Levha 1600 113.800 881.000 1 Arlif Kaplı Yonga Levha 225 28.125 205.000

17 Lif Levha 11750 132.654 2.168.000 14 Kayın Kaplama — 55.104.00 M 2 1.156.000 2 Okume Kaplama — 8416.00 M 2 358.000 1 Meşe Kaplama — 2668.00 M 2 200.000 1 Çam Kaplama — 3150.00 M 2 205.000

184

1 — Yukarıda yazılı 184 parti orman Ürünleri açık arttırmaya çıkarılmıştır. 2 — İhale 19/9/1986 Cuma günü saat 14.00'de Müessesemiz ihale salonunda toplana­

cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — a) İhaleye konulan tüm ürünlerimizin satışlarında mal bedelinin % 25'i ile vergi­

leri peşin, altı aya kadar vadeli aylık % 4 faizle faiz dönem sonu tahsil edilmek suretiyle, b) Altı aydan fazla vade teklifleri kabul olunmaz ve mal bedelinin vade hitamından

önce ödenmesi halinde geri kalan günlere ait faiz tutarı alıcıya iade edilmez. c) Teminat mektupları mal bedeli ve faiz için ayrı ayrı tanzim edilecek ORÜS Kuru­

mu Müessese Müdürlüğüne-Bolu olarak tanzim edilen Teminat mektupları limit dahil Süresiz kesin teminat mektubu şeklinde olacaktır.

4 — Teminatlar satış günü saat 12.00'ye kadar Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır. 5 — Satışlarla ilgili vergi ve resimler; % o 3 karar pulu, Vo 3 Vilayet hissesi % 3 Ba­

kanlık fonu % 2-1 Dellaliye ve toplam üzerinden °/o 10 KDV alıcısına, ilan masrafları ise Mü­essesemize aittir. (Kaplama, Kontrplak, Yonga levha ve lif levha'da % 3 Vilayet Hissesi ve % 3 Bakanlık fonu yoktur.

6 — Bu satışla ilgili şartname ve ebad listeleri ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü, Bolu, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Adapazarı, Orrhari İşletme Müdürlükleri, Ankara Satış ma­ğazası, Düzce, Eskipazar, Dursunbey, Demirköy, ORÜS Kurumu İşletme Müdürlüklerinde, ürünler ise ORÜS Kurumu Bolu Müessesesi Müdürlüğümüz istif yerinde görülebilir.

7 — İhaleye iştirak edeceklerin; yatırdıkları teminat makbuzları ile birlikte satış komis­yonuna müracaatları,

8 — işbu ihalemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yap­mamakta ve dilediğine yapmata serbesttir.

ilân olunur. 12301 / 1-1

Page 22: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Gaziantep Valiliğinden : 1 — Aşağıda isimleri yazılı inşaat işleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. a mad­

desine göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 — Her işin keşif bedelleri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 3 — ihale, 25/9/1986 Perşembe günü aşağıda ihale saatleri gösterilen günde II Daimi

Encümenince yapılacaktır. 4 — ihale şartnamesi ve diğer evraklar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ba­

yındırlık ve İskan Müdürlüğünde görülebilir. 5 — İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartname, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhale­

lerine katılma yönetmeliğine uygun olarak ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre; A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri, ile birlikte a) Teknik Personel, b) Mali Durum, c) Taahhüt durumu (daha önceki yaptığı ve halen devam eden taahhütler için ayrı ay­

rı düzenlenecektir) Bildirimi ve belgelerini, d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları aşağıda grubu belirtilen müte­

ahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek suretiyle tastikli suretini, B - İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile Birlikte a) ihaleye katılma belgesi, b) Ticaret veya Sanayii Odası belgesi, c) İmza sirküleri, d) Gaziantep Valiliği (M.E.G ve Sp. Müdürlüğü adına alınmış aşağıda miktarları be­

lirtilen geçici teminatları ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir.) 6 — ihaleye katılma belgesi ̂ lmak için Gaziantep Valiliğinden havaleli Bayındırlık ve

İskan Müdürlüğüne iki iş için son müracaat tarihi, 19/9/1986 Cuma günü mesai saati bitimi­ne kadardır.

7 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda gösterilen gün ve saat'te makbuz karşılığın­da, II Daimi Encümenine vereceklerdir.

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vak'i gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur.

Keşif Geç. Tem. Teklif Sıra Bedeli Mik. Karne Mek. Ver. İhale No. i ş i n A d ı (TL.) (TL.) Grubu Saati Saati

1 Kilis End. Mes. L i ­sesi Pansiyon Binası 145.00O.0OQ 4.350.000 C 12.00 14.00

2 islahiye End. Mes. Lis. 585.000.000 17.550.000 B 14.00 16.00

12054 / 1-1

Adana Tekel Yaprak Tütün İşletme Merkez Müdürlüğünden :

1 — Merkez Müdürlüğümüz anbarında, birikmiş bulunan 30.000 kilo ıskarta çul ve ka-naviçe "% 25 azalır - çoğalır kapalı zarf usulüyle 23/9/1986 günü saat 14.30'da ihalesi yapılacaktır.

2 — Buna ait şartname hergün mesai saatleri içerisinde Adana Üsküdar, istanbul, Bursa, izmir, Malatya, Samsun Tekel Yaprak Tütün işletme Merkez Müdürlüklerinde ve Gaziantep Tekel Başmüdürlüğünde görülebilir ve okunabilir.

3 — Bu ihale için geçici teminat 230.000,— liradır. 4 — ihale 2886 sayılı Kanuna tabii olmayıp; Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü Alım

- Satım ihale yönetmenliğine tabidir. 5 — isteklilerin teküf mektuplarım belirtilen gün ve saatte Adana Tekel Yaprak Tütün

İşletme Merkez Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmiyecektir.

6 — Postadaki gecikmeler telgraf ve teleksle yapılan başvurular kabul edilmiyecektir. 12055 / 1-1

Page 23: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

18. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri

Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Edirne İl Müdürlüğünden :

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Edirne Köy Hizmetleri İl Mü­dürlüğünün Hacılarezanı İstasyon kavşağı karşısı adresindeki idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır.

Sıra No İŞİN YERİ Konusu

Keşif Bedeli TL.

Geçici Teminatı

TL.

Belge İçin Son Mür.

Tarihi

İhale Tarihi Saati

1 Edirne-Keşan- Şeydi Köy Gr. (lnş. + E.N.H.) İçme Suyu inş. 93.906.773 2.817.203 19/9/1986 24/9/1986

10.30 2 Edirne-Meriç-Büyükaltıağaç

Gr. (lnş.+E.N.H.) İçme suyu İnş. 32.600.734 978.022 19/9/1986 24/9/1986 15.00

3 Edirne-Merkez-Büyükgerdelli Gr. (lnş. + E.N.H.) İçme suyu İnş. 99.832.476 2.994.974 19/9/1986 24/9/1986

17.00 Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Edirne

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün idare binasında görülebilir. İsteklilerin, işlere son müracaat günü olan 19/9/1986 tarihinde saat 18.00'e kadar Edirne

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; 1 — Yukanda yazılı işler için, işin en az keşif bedeli kadar C gurubu müteahhitlik kar­

nesi aslı veya Noterden tasdikli suretini, 2 — Yapı araç bildirisini (Örnek: 1) a) Miktarları ve özellikleri ihale işlem dosyalarında belirtilen ana inşaat makinalarına

(yukarıda 1. ve 3. sırada yazılı işler için kanal kazma makinası, kamyon, su tankı, traktör, motopomp, betoniyer, 2. sırada yazılı iş için ise; betoniyer ve motopomp) sahip olduğuna ve Amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair Noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş, son yıl bilançosunun asılları veya noter tasdikli suretleri ile 1986 yılı içinde satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını be­lirten faturalarla birlikte kaydedildiği yevmiye defterleri ve defteri kebirin asılları veya Noter­den tasdikli suretlerini (proforma fatura kabul edilmez.) İstekli şirket ise makinalerin şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini,

b) Miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen işin adına alınmış yardım­cı iş makinalarına ait Noter tasdikli kira mukaveleleri ile o makinaları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair, kamyon ve traktör için trafik ruhsatnamesi aslı veya Noterden tasdikli sureti, diğer iş makinaları ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya Noterden tasdikli sureti (2 a, 2 b'de beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. Proforma fatura kabul edilmez.)

3 — İşin adına ilk ilân tarihinden sonraki tarihli, en az keşif bedelinin °7o 8'i oranında nakit ve °7o 8'i oranında teminat mektubu kredisi tutarında Bankalardan alınmış, Banka kre­disi mektuplarının ekli olduğu Mali durum bildirisini, (örnek: 2/a, 2/b) istekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.

4 — Eksiltme şartnamesinde belirtilen, isteklinin bu işlerde çalıştıracağı teknik perso­nele ait işin adına düzenlenmiş, teknik personel bildirisini, (örnek: 3)

5 — İsteklinin 1/1/1975 tarihinden itibaren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme ce­zasız olarak betirip, geçici kabulünü yaptırdıkları işler ile ihale tarihinden önce ihalesi karar­laştırılmış, sözleşmesi yapılmış ve halen gecikme cezası olarak yürütülmekte olupta, keşif

Page 24: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

bedeline nazaran % 50'sini tamamlamış işlerden en büyüğünün son keşif bedellerini kanıtla-yıcı belgeleri açıklayan taahhüt bildirisini ve eklerini (Örnek: 4) istekli ortak girişim ise bildi­rim her ortak için ayrı ayrı yapılacaktır.

6 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin veril­diği tarihte adma taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açık­layan taahhüt bildirisini (Örnek: 4)

7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu İdareden alınmış tasdikli işyeri görme belgesini.

8 - - 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı kararna­melere göre hiç bir idarede tesfiye edilmiş bir işinin olmadığına ve 2531 sayılı Kanuna aykırı •;;r durumunun bulunmadığına ilişkin beyannamelerini.

9 — Kanum ikametgâh belgelerini ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgesi alması şarttır. YuKanda 2. 3, 4 ve 5 No.da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması

ve şurüriükte olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazır­lanması şarttır. Uygun bir bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puvanlar işin şartname­sinde belirtilmiştir.

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te-n i ı i a t makbuzu veya banka mektubunu ,1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi aslı Jöyu Eoteıden tasdikli suretini, istekli bir ortakla olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirke­tin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, is-trklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önce­den düzenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektupları­nı en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır.

İdare ihfueyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Duyurulur.

12218 / 1-1

Türkivv Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

Teşekkülümüze ait "Hopa Limanı Sundurma İnşaatı Tatbikat Projelerinin Hazırlanması" işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

İşin geçici teminatı 500.000,— TL.'dır. Bu işe ait ihale dosyası İstanbul-Eminönü Denizcilik Bankası T.A.Ş. binasının üst ka­

tında bulunan Inşaat-Emlâk Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinde ve Hopa Liman İşletmesi Müdürlüğümüzde incelenebilir, Ancak, ihaleye teklif vereceklerin 5.000,— TL. be­del karşılığında dosya satın almaları şarttır.

İhale iştirak şartları dosya içindeki Teklif Alma Şartnamesinin 4. maddesinde mevcuttur. Kapalı teklif zarfları 18 Eylül 1986 günü saat 12.00'ye kadar yukarıda yazılı adresdeki

İnşaat Emlâk Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şefliğine makbuz mukabili teslim edilecektir. Postada vaki olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile­

diğine yapmakta tamamen serbesttir. 12247 / 1-1

M . K . E . Kurumu Kırıkkale Silah Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden :

Müessesemiz ihtiyacı olan 500 Ton Döküm kumu şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

Tekîıfier engeç 30/9/1986 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine verilecektir. Gec verilen teklifler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. İstekliler şartnameyi Müessesemiz Alım Şefliğinden ücretsiz olarak temin edebilir. Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 12248 / 2-1

Page 25: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :

6 K A L E M D E MUHTELİF HIZ ÇELİĞİ, BAKIR VE SAÇ SATIN A L I N A C A K T I R Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl

Müdürlüğümüz, 2 — Ankara'da : Kurtuluş, Ziya Gökalp Caddesi No: 80'deki Genel Müdürlüğümüz. îstekli'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaktan kapalı teklif mektuplarım, geçici

teminatlarıyla birlikte en geç 24 Eylül 1986 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur.

12165 / 2-1

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Edirne II Müdürlüğünden :

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Edirne Köy Hizmetleri II Mü­dürlüğünün Hacılarezanı istasyon kavşağı karşısı adresindeki idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır.

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hiz­metleri Edirne II Müdürlüğü İdare binasında görülebilir, isteklilerin işlere müracaat için son gün olan 19/9/1986 tarihinde saat 18.00'e kadar Edirne Köy Hizmetleri tl Müdürlüğüne mü­racaatla verecekleri dilekçelerinde;

1 — Resmi dairelerden alınmış benzeri proje yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslını veya Noterden tasdikli suretini.

2 — İhale şartnamesinde belirtilen alet ve donanım bildirimini (kendi malı olanlarının aidi yetini belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterlerinin Noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu alet ve donanımın halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir.)

3 — Teknik personel bildirimini (ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak). 4 — Mali durum bildirimi (ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra

alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş banka mektupları bildirime eklenecektir, is­teklilerin, bu işlere ait her biri için % 8 TL. ' l ik kullanılmamış nakit ve °?o 8 TL'l ik teminat kredisi alması şarttır.)

5 — İsteklilerin son yıla ait onaylı mali blançolan ile son yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösteren belgeleri vermesi.

6 — Taahhüt durumu bildirimine (isteklilerin son beş yılda bitirmiş oldukları ve katıl­ma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak

Keşif Geçici Belge İçin İhale Sıra Bedeli Teminatı Son Mür. Tarihi No İŞİN YERİ Konusu TL. TL. Tarihi Saati

1 Edirne-Merkez-Sülecik gölet Mühendislik 9.656.010 289.680,30 19/9/1986 23/9/1986 projesi Hizmetleri 9.45

2 Edirne-Lalapaşa-Merkez gö­ Mühendislik 8.714.935 261.448,— 19/9/1986 23/9/1986 let projesi Hizmetleri 11.45

3 Edirne-Havsa-Habiller gölet­ Mühendislik 3.083.760 92.513,— 19/9/1986 23/9/1986 ten sulama projesi Hizmetleri 15.00

4 Edirne-Meriç-K.AItınağaç Mühendislik 4.122.856 123.686,— 19/9/1986 23/9/1986 göletten sulama projesi Hizmetleri 17.00

Page 26: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

hizmet işlerini gösterir işlerin bitirilen ve arta kalan kısımlarının ihale tarihleri ile keşif bedel­leri miktarlarının ayrı ayrı bildirimde gösterilmesi zorunludur.)

7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış tasdikli iş yeri görme belgesi.

8 — Kanuni ikametgâh belgelerini.

9 — Özel kişilerle, Kollektif Şirket teknik ortağının Meslek odaları kimlik kartları ile öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgeleri, Anonim, Limited Şirketlerinin ise Meslek Odaları Tescil Belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belir­ten öğrenim belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini vermesi.

10 — Projenin kapsamına girecek hizmetleri iş süresince yürütmekle sorumlu olan bu türlü mühendis ve teknik elemanlarla ilgili sözleşmenin noterden onaylı örneğini ve bu ele­manların benzer iş yaptıklarını belgeleyen evraklar vermesi (Resmi dairelerden alınmış yazı­lar, bonservisler özel ve tüzel kişilerden alınmış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişide çalıştığını belgeleyen ve o tarihte sigorta primini yatırdığını gösteren evrak asılları veya noter tasdikli suretleri).

11 — Firma tarafından son beş yılda yapılmış ve halen yapılmakta olan benzeri proje­lerin özellik ve boyutları belirtilip, bu projelerin hangisinin gerçekleşme safhasında geçtiği, hangisinin geçmediği, nedenleri, uluslararası kurumlarla finanse edilen projeler varsa bunfa-rın durumlarının bildirilmesi.

12 — Bu iş için gerekli hizmet ve özel testlerden hangilerinin firmaca yapılacağı, yada hangi firmalara ve laboratuarlara yaptırılacağının bildirilmesi.

13 — İşte çalıştırılacak teknik personelin adları, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim durumları, mesleki öz geçmişleri, çalışma sürelerinin bildirilmesi.

14 — Söz konusu hizmet hakkında işin analizi ve firma görüşüne göre yüklenimin yeri­ne getirilmesinde izlenecek yöntem ve iş programının belirtilmesi.

15 — Firma bir veya birkaç firma ile ortak çalışmayı düşünüyor ise bu firmalar hak­kında da danışmanlık meslek hizmetleri formu doldurulması.

16 — Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek bu iş için yeter­lik belgesi almaları şarttır.

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te­minat makbuzu veya banka mektubunu, 1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve­ya Noterden tasdikli suretini, istekü bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerinin ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, istek­lilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden düzenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve şart­namesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.

Postadaici gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İlgilenenlere duyurulur. 12219 / 1-1

Page 27: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Yalova Devlet Orman tşletmesi Müdürlüğünden Muh. % 3

Yol Parti Bedeli Tutarı Teminatı Deposu Durum Cins Nev'i Sınıfı Adedi Adet M 5 . (TL.) (TL.) (TL.)

H . Osman-Hayriye Asft.Ham.Yol. 3.S.Ks.Boy.Çam.Tom. 3 217 26.193 34.000 890.000 26.750 H.Osman-Hayriye^ Asft.Ham.Yol. 3.S.Nr.B.Çam.Tom. 14 1557 439.723 46.000 20.227.600 606.800 Sölöz-Rampa ~~ Asft.Ham.Yol. 3.S.Nb.Kay.Tom.Kal. 1 14 15.624 46.500 726.500 21.800 Çeltikçi Asfalt 3.S.Nb.Kay.Tom. 1 77 23.051 33.580 774.000 23.200 Çeltikçi Asfalt 3.S.Nb.Kay.Tom.İnc. 2 320 42.940 26.525 1.139.000 34.200 Çeltikçi Asfalt 3.S.Ks.B.Kay.Tom.Kl. 1 44 17.720 22.490 398.500 12.000 H.Osman Asft.Ham.Yol. 3.S.Ks.B.Kay.Tom.Kl. 1 7 2.153 33.500 72.150 2.500 Çeltikçi Asfalt 3.S.Ks.B.Kay.Tom.İnc. 1 103 10.091 19.130 193.100 5.800 H.Osman Asft.Ham.Yol. 3.S.Ks.B.Kay.Tom.İnc. 1 22 2.205 28.500 63.000 2.000 H.Osman Asft.Ham.Yol. 2.S.Çam.Mad.Dir. 1 57 2.662 35.500 94.500 2.850 Candarlı-Çemtikçi Asft.Ham.Yol. 2.S.Kay.Mad.Dir. 6 1687 86.197 27.000 2.327.500 69.800 Çeltikçi Asfalt 2.S.Kay.Mad.Dir. 1 318 18.340 18.210 334.000 10.000 K.Pmar Asft.Ham.Yol. Saçlı Meşe Tom.Md.Dr. "\ 181 7.868 11.900 93.600 3.000 H.Osman Asft.Ham.Yol Çam Yuv.San.Od. 1 391 6.920 22.500 155.700 4.700 Candarlı-Çeltikçi Asft.Ham.Yol. Kay.Yuv.San.Od. 4 1271 63.403 23.600 149.650 5.000 K.Pınar Asft.Ham.Yol. Saçlı Meşe Yuv.San.Od. 1 255 13.796 10.675 147.300 4.500 H.Osman-Çeltikçi Asft.Ham.Yol. Kay.Yar.San.Od. 5 — 452 Ster 15.600 7.051.200 213.000 K.Dere Asft.Ham.Yol. Kay.Yar.San.Od. 2 — 16,5 Ster 15.600 257.400 7.700 Or.Gazi-Rampa Asft.Ham.Yol. Kay.Yar.San.Od. 1 — 30 Ster 14.000 420.000 12.600 K.Dere-Rampa Asft.Ham.Yol. Kay.Lif-Yong.Od. 3 — 171 Ster 10.500 1.795.500 54.000 H .Osman-Çeltikçi Asft.Ham.Yol. Kay.Lif-Yong.Od. 3 — 232 Ster 12.000 2.784.000 83.500 H.Osman-Rampa Ham.Yol. Yap.Yak.Od. 1 — 32 Ster 5.000 160.000 4.800 Soğucak-Rampa Ham.Yol. Çam Yak.Od. 4 — 399 Ster 4.500 1.795.500 54.000 H.Osman-Depo Asft.Ham.Yol. Çam Yak.Od. 1 — 51 Ster 7.000 357.000 10.700

60 6521 778.886 1385 Ster

M 3 . Yapacak. Od.San.

1 — Yukarıda cinsi nev'i ve sınıfı yazılı 60 parti orman emvali 19/9/1986 tarihine raslayan Cuma günü açık artırmaya çıkarılarak satıla­caktır. Kayın tomruklar % 75 peşin % 40 vade faizi ile birlikte 6 ay vadeli çam tomruk ve meşe yapacak emvaller % 50 peşin vade faizi ve vergi resimleri peşin olmak üzere 3 ay vade ile, Yakacak emvallerin tamam peşin olarak satışa çıkarılacaktır.

2 — Verilecek banka teminat mektuplarında işletme adı, satışın tarihi, satışın tarihi ile birlikte parti numarası, Şubenin limiti, limitten harcanan ve kalan bakiye mutlaka yazılacak aksi halde mektup kabul edilmeyecektir.

3 — Açık artırma 19/9/1986 tarihine raslayan Cuma gürü İşletmemiz Satış srlonunda saat 14.00'de yapılacaktır. . 4 — Satışa ait ilân Orman Bölge Müdürlüğümüz, Bursa, İnegöl, Bilecik, M.Kemalpaşa, Keleş, Orhaneli, Eskişehir ve Balıkesir ve İstanbul İşlet

me Müdürlüklerinde ve İşletmemize bağlı Bölge Şefliklerinde görülebilecektir. 5 — Alıcıların 19/9/1986 tarihine raslayan Cuma günü saat 13.00'a kadar % 3 teminatlarını İşletmemiz veznesiye yatırmaları gerekmek­

tedir. İlân olunur. 12164 / 1-1

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

RESM

Î GA

ZETE

Sayfa : 27

Page 28: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemize ait aşağıda adı 1. keşif bedeli, geçici teminat miktarı, son müracaat, son

teklif verme ve ihale tarihi ile saati yazılı iş 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi esasları dahilinde kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Sıra No: 1, İşin Adı ve Yeri: Gene Enerji Merkezi (Alt yapının ikmali) iş yeri D. Bakır, 1. Keşif Bedeli: 138.000.000,— T L . , % 3 Geçici Teminat: 4.140.000,— TL. , Son Müracaat Tar. ve Saati: 19/9/1986 Saati 17.00, Son Teklif Ver.Tarihi: 23/9/1986 Saat 10.00, İhale Gün ve Saati: 23/9/1986 Saat 11.00

A — İhale Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu salonunda hizasında belirti­len tarihte Komisyon huzurunda yapılacaktır. Bu işe ait ihale işlem dosyası isteklilerce hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığından ücretsiz in­celenebilir.

B — İstekliler bizzat yada noterlikçe tayin ettikleri vekillerince Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı teknik elemanı ile iş yerini gördükten sonra müracaat dosyasına konmak üzere işyeri görme belgesi alacaklardır.

C — İş ile ilgili son müracaat tarihleri hizalannda belirtilmiştir. İstekliler yeterlilik bel­gesi almak üzere yukarda yazılı iş için ihale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazacakları bir dilekçeyle ihale işlem dosyasında beh'rtilen belgeleri ekleyeceklerdir. Müracaat dosyaları 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 28. maddesine göre yapılan tebliğe göre değerlendirilecek ve yeterlilik belgeleri bu tebliğ doğrultusunda verilecektir. Bu kriter doğ­rultusunda tespit edilen puanlar eksiltme şartnamesini 4-1 maddesinde belirtilmiştir.

D — İstekliler müracaat dosyalarına eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırlanması kaydıyla:

1 - Yapı araçları bildirisi (bu işin başarılabilmesi için eksiltme şartnamesinin F / f mad­desinde belirtildiği şekilde noter tasdikli taahhütname verilmesi),

2 - Teknik personel bildirisi ve belgeleri, (diploma veya çıkış belgeleri ile işin devamı süresince bu personeli iş başında bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname vermesi),

3 - Kanuni ikametgâhlarını içeren belgeyi, 4 - Taahhüt bildirisi (1/1/1975 yılından itibaren bitirdiği ve müracaat tarihinde adına

bağlanmış ve bağlanacak işler ile ilgili belgeleri), 5 - İlgili bankalarca işin ilk ilân tarihinden sonra banka mektupları ile belgelendirilmiş

mali durum bildirimi, banka referans mektubu, 6 - Bayındırlık ve iskân Bakanlığından almış oldukları (B) grubu karnenin aslını, 1986

yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi (şirketlerde ise ilk ilân tarihinden sonra alınmış kayıt belgelerini müracaat dosyalarına koyacaklardır.) (D-1-2 maddesinin Noter tasditli taahhütna­meleri ilk ilân tarihinden sonraki tarihle tasdikli olacaktır.)

E — isteklilerin ortak girişimi halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak gi­rişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi gerekir.

F — Yukarda yazılı tüm belgeleri ihtiva eden müracaat dosyalarını son müracaat tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.

G — Yeterlilik belgesi alanların belgeleri 22/9/1986 günü saat 17.00'de verilecektir, ihale işlem dosyasında belirtilen şartlara uymayan, yada eksik belge ekleyenlere yeterlilik belgesi verilmez. İstekliler müracaat dosyalarına istenilen belgelerin asıllarını veya asılları üzerinden çekilmiş ve ilân tarihinden sonraki noter tasdikli suretlerini koyacaklardır.

J — İhaleye iştirak edebilmek için yeterlilik belgesi almış olanların, yeterlilik belgesi usulünü uygun olarak alınmış geçici teminat mektubu veya makbuzu yukarıda belirtildiği gibi tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi, istekli ortaklık olduğu taktirde bu belgelere ilaveten imza sürkülerini usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları örneğine uygun teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir.

K — Telgrafla yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. L — 2886 sayılı Yasa doğrultusunda İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve

uygun bedel tespitinde serbesttir. Duyurulur. 12326 / 1-1

Page 29: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

Erzurum İç Tedarik Bölge Sat. A l . Kom. Bşk.lığından :

Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cinsi, garnizonu, tahmini fiyatı, tahmini tutarı ile geçici teminatları yazılı 356.000 Kg. Yeşil Mercimek satınalmacaktır. 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine gore kapalı teklif usulü ile ihalesi 22 Eylül 1986 günü saat 10.30 'd^ Komisyonumuz ihale salonunda yapılacaktır. Bu işe ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde M.S.B, İç Ted. Böl. Bşk.lığı Ankara-İstanbul ile Komisyonumuzda görülebilir. İst.•k'ilerm teklif mek­tuplarını, (Teklifler Erzurum M.S.B. Iç Ted. Böl. Sat. A l . Kom. Bşk.lığı adına verilecektir.) Noterden tasdikli imza sirkülerini, ilgisine göre ticaret odasına kayıtlı olduklarını gösteril bel­ge ile birlikte ihale saatinde bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

T. Fiyatı T. Tutan G. Teminatı Cinsi Garnizonu Miktarı TL. TL. TL.

Yeşil Mercimek (Bölge Bşk. Erzurum) 50.000 Kg. 360 18.000.000 540.000

Yeşil Mercimek (Sarıkamış) 60.000 Kg. 363 21.780.000 653.400

Yeşil Mercimek (Ağrı) 40.000 Kg. 364 14.560.000 436.800

Yeşil Mercimek (Erzurum) 26.000 Kg. 360 9.360.000 280.800

Yeşil Mercimek (Dumlu) 30.000 Kg. 360 10.800.000 324.000

Yeşil Mercimek (Doğubayazıt) 40.000 Kg. 365 14.600.000 438.000

Yeşil Mercimek (Kars) 60.000 Kg. 364 21.840.000 655.200

Yeşil Mercimek (Ardahan) 30.000 Kg. 366 10.980.000 329.400

Yeşil Mercimek (Artvin) 20.000 Kg. 367 7.340.000 220.200

T O P L A M 356.000 Kg. 129.260.000 3.877.800

12296 / 1-1

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri İzmir X V I . Bölge Müdürlüğü Koy Hizmetleri Denizli İl Müdürlüğünden :

Aşağıda yeri, konusu, muhammen ve keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35 /a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ıi-. koy Hizmetleri Denizli İl Müdürlüğünün Yücebağ Mahallesindeki 2 No.lu idare biı<aınvla eksiltmeye çıkarılmıştır.

S.No.: 1, İşin Yeri: Denizli-Buldan-Yenicekent Y.A.S. ile sulama projesi, Konusu: ? ç d-hendislik hizmetleri, Muhammen Bedeli: 1.727.400,— TL. , Geçici Teminaü: 51.822,— T L . , Belge İçin Son Müracaat Tarihi: 19/9/1986, ihale Tarihi Saati: 24 /9 /1986 15.00

Bu işe ait ihale işlem dosyaları hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hiz­metleri Denizli İl Müdürlüğü 2 No.lu idare binasında görülebilir. İsteklilerin ise müracaat için son gün olan 19/9/1986 tarihinde saat 17.30 'a kadar Köy Hizmetleri Denizli İi Müdüıiüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerinde;

1 — Resmi Dairelerden alınmış benzeri proje yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslım veya noterden tasdikli suretini.

2 — İhale şartnamesinde belirtilen alet ve donanım bildirimini (kendi malı olanlarının aidiyetini belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterleri nin noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu alet vt donanımın halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir.)

3 — Teknik personel bildirimini (ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak).

Page 30: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

4 — Mali durum bildirimini (ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş banka mektupları bildirime eklenecektir. İs­teklilerin, bu işlere ait herbiri için 139.000,— TL. lık kullanılmamış nakit ve 139.000,— T L . lık teminat kredisi alması şarttır.)

5 — İsteklilerin son yıla ait onaylı mali bilançoları ile son yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösterir belgeleri vermesi.

6 — Taahhüt durumu bildirimine (isteklilerin son beş yılda bitirmiş oldukları ve katıl­ma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak hizmet işlerini gösterir işlerin bitirilen ve arta kalan kısımlarının ihale tarihleri ile keşif bedel­leri miktarlarının ayrı ayrı bildirimde gösterilmesi zorunludur.)

7 — İstekülerin işyerini görüp teknik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış tasdikli işyeri görme belgesi.

8 — Kanuni ikametgâh belgelerini. 9 — Özel kişilerle, Kollektif şirket tektik ortağının meslek odaları kimlik kartları ile

öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgeleri, Anonim, Limited Şirketlerinin ise meslek odaları tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini vermesi.

10 — Projenin kapsamına girecek hizmetleri iş süresince yürütmekle sorumlu olan bu türlü mühendis ve teknik elemanlarla ilgili sözleşmenin noterden onaylı örneğini ve bu ele­manların benzer iş yaptıklarını belgeleyen evraklar vermesi (resmi dairelerden alınmış yazılar, bonservisler özel ve tüzel kişilerden alınmış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişi­de çalıştığını belgeleyen ve o tarihte sigorta primi yatırdığını gösteren evrak asılları veya noter tasdikli suretleri).

11 — Firma tarafından son beş yılda yapılmış ve halen yapılmakta olan benzeri proje­lerin özellik ve boyutları belirtilip, bu projelerin hangisinin gerçekleşme safhasından geçtiği, hangisinin geçmediği, nedenleri, uluslararası kurumlarla finanse edilen projeler varsa bunla­rın durumlarının bildirilmesi.

12 — Bu iş için gerekli hizmet ve özel testlerden hangilerinin firmaca yapılacağı, yada hangi firmalara ve laboratuvarlara yaptırılacağının bildirilmesi.

13 — İşte çalıştırılacak teknik personelin adları, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim durumları, mesleki öz geçmişleri, çalışma sürelerinin bildirilmesi.

14 — Söz konusu hizmet hakkında işin analizi ve firma görüşüne göre yüklenimin yeri­ne getirilmesinde izlenecek yöntem ve iş programının belirtilmesi.

15 — Firma bir veya birkaç firma ile ortak çalışmayı düşünüyor ise firmalar hakkında da danışmanlık meslek hizmetleri formu doldurulması.

16 — Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek bu iş için yeter­lik belgesi almaları şarttır.

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te­minat makbuzu veya banka mektubunu, 1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve­ya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerinin ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, istek­lilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden düzenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarının en geç ihale saatından bir saat önce İhale Komisyonu Başkanhğına vermeleri lâzımdır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Duyurulur. 12299 / 1-1

Page 31: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

9 Eylül 1986 — Sayı : 19216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

Çeşitli ilânlar Adalet Bakanlığından :

MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıda tahmini yıllık gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan (Muhdes) ikinci suiif

noterlikler münhaldir. 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince ikinci sınıf no­

terlerden ve üçüncü sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihin­den itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına baş­vurmaları lazımdır.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur. Tahmini Yıllık Gayrisafi Geliri

Sıra No: N o t e r l i ğ i n A d ı (TL.) İ (Muhdes) Çine İkinci Noterliği 4.000.000 2 (Muhdes) Fethiye İkinci Noterliği 5.000.000 3 (Muhdes) Kars İkinci Noterliği 5.000.000 4 (Muhdes) Tavşanlı İkinci Noterliği 5.000.000 5 (Muhdes)Turhal İkinci Noterliği 5.000.000

12280

MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıda tahmini yıllık gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan (Muhdes) birinci sı­

nıf noterlikler münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf

noterler ile ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanlarm, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvur­maları lazımdır.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara almmaz.

İlan olunur. 1985 Yılı

Gayrisafi Geliri Sıra No: Münhal Noterliğin Adı (TL.)

1 (Muhdes) Adana Dokuzuncu Noterliği 10.000.000 2 (Muhdes) Gaziantep Dördüncü Noterliği 10.000.000 3 (Muhdes) Malatya Üçüncü Noterliği 10.000.000

. 12281

Çalköy Belediye Başkanlığından :

Belediyemizde münhal bulunan 14. derecede bir adet şoför sınavla memur alınacaktır. Belediyemize alınacak memurlardan aşağıda yazılı genel şartlar aranacaktır.

A - Genel Şartlar 1 — Türk vatandaşı olmak, 2 — 18 yaşını doldurmuş olmak, 3 — Şoförlük kadrosuna alınacaklar enaz ilkokul mezunu olmak., 4 — Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5 — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 5. fıkrasındaki halleri

bulunmamak. 6 — Askerlikle ilgisi bulunmamak. 7 — İşini yapmaya engel olacak akıl hastalığı ve vücut sakatlığı bulunmamak, 8 — özel Şartlar Belediye Başkanlığından öğrenilebilinir. 12300 / 1-1

Page 32: T.C. Resmî Gazete · Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

Sayfa ı 32 RESMÎ G A Z E T E 9 Eylül 1986 — Sayı : 19216

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :

Bayındırlık Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen aşağıda isimleri belirti-len 1986 Yılı Yapı İşleri Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri 20 Şubat 1986 tarihin­den itibaren Merkez ve Hisar binalarımızda satışa başlanılmış olup, satış fiat-lan aşağıda sunulmuştur.

1. Sıhhi Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri 1.300 TL. 2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.200 " 3. Müşterek Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri 1.600 " 4. Havalandırma ve Klima Birim Fiat ve Tarifleri 1.100 " 5. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.100 " 6. Brülör Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 900 " 7. Mutfak Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.000 " 8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 600 " 9. Soğutma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.100 "

10. Hastahane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 800 " 13. Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.500 " 14. Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 800 " 15. Telefon Santrallan Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 600 " 16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 800 " 17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 400 " 18. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 400 " 20. Rayiç Cetveli 1.500 " 21. Birim Fiat Tarifleri Eki Fiat Listesi 1.300 " 22. Birim Fiat Tarifleri (Seridöprü) 2.500 " 23. Genel Teknik Şartnamesi 2.000 " 24. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 1.000 "

Kapalı Zarf Usulü ve Eksiltme Şartnamesi 850 " Sözleşme Tasarısı 850 " Genel Fiat Analizi (1982 Baskısı) 15.000 " İhale Evrakları Takımı 1.300 "

NOT : K.D.V. ücrete dahil edilmiştir.

Resmî Gazete Fihristi Yürütme ve İdare Bölümü :

Sayfa Bakanlar Kurulu Karan

Sayfa

86/10975 Fethiye Sabahattin Kendi'nin, İstanbul Eyüp'te Bulunan Mah­mut Celalettin Paşa Prens Sabahattin Türbesi Haziresine Def­nine Dair Karar

Yönetmelikler 1

— Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksekokulu Kayıt Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri öğrenci Eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İlânlar

2

6 11

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ