Click here to load reader

T.C. Resmî · PDF fileKendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi nazi­ resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of T.C. Resmî · PDF fileKendi'nin, İstanbul Eyüp'te bulunan Mahmut Celalettin Paşa...

 • T.C. Resm Gazete

  Kurulu Tarihi : ( 7 Terinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920

  YRTME VE DARE BLM

  Bakanlar Kurulu Karar Karar Says : 86/10975

  lim ve fikir adamlarmzdan merhum prens Sabahattin Bey'in kz Fethiye Sabahattin Kendi'nin, stanbul Eyp'te bulunan Mahmut Celalettin Paa Prens Sabahattin trbesi naziresine defnine msaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanu-nu'nun 211 inci maddesine gre, Bakanlar Kurulu'nca 8/9/1986 tarihinde kararlatrlmtr.

  T ZAL Babakan

  I K ERDEM Devlet Bak -Babakan Yrd

  A TENEKEC Devlet Bakan

  Z YAVUZTRK Milli Savunma Bakan

  K OKSAY Devlet Bakan

  M T TTZ Devlet Bakan

  Y AKBULUT ileri Bakan

  A M YILMAZ Devlet Bakan

  A KARAEVL Devlet Bakan

  V HALEFOLU Dileri Bakan

  M EMROLU Mill Eitim Genlik ve Spor Bakan

  V ATASOY Ulatrma Bakan

  H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakan

  S GRAY Bayndrlk ve skn Bakan

  H. H DOAN Tarm Orman ve Kyileri Bakan

  S. N TREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

  Kenan EVREN Cumhurbakan

  M V DNERLER Devlet Bakan

  M N ELDEM Adalet Bakan

  A K ALPTEMON Maliye ve Gmrk Bakan

  M AYDIN Salk ve Sosyal Yardm Bakan

  M KALEML alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

  M. M. TAIOGLU Kltr ve Turizm Bakan

  Yrtme ve dare Blm Sayfa : 1

  Resm Gazete Kodu : 090986 Resm Gazete Fihristi 32. Sayfadadr.

  Ynetim ve yaz ileri iin Babakanlk Mevzuat Gelitirme ve

  Yayn Genel Mdrlne bavurulur.

  9 Eyll 1986 SALI

  Say : 19216

 • Sayfa : 2 RESM GAZETE 9 Eyll 1986 Say : 19216

  Ynetmelikler Akdeniz niversitesinden :

  Akdeniz niversitesi Burdur Eitim Yksekokulu Kayt retim ve Snav Ynetmelii

  Ama ve Kapsam Madde 1 Bu ynetmeliin amac, Akdeniz niversitesi Burdur Eitim Yksekoku

  lunda kayt, eitim-retim, ara snav ve snavlarla ilgili esaslar,2547 Sayl Yksekretim Kanununun ve bu Kanunun 44. (a) maddesini deitiren 3248 Sayl Kanun ve Yksekretim Kurulu Kararlar erevesinde dzenlemektir.

  Genel Hkmler Madde 2 Burdur Eitim Yksekokulu retmen yetitirmeye ynelik, eitim-retim

  arlkl ve temel eitimin 1. kademesine retmen Yetitiren, Akdeniz niversitesi Rektrlne bal bir Yksekretim Kurumudur.

  Madde 3 Burdur Eitim Yksekokulunda sadece Snf retmenlii Blm vardr. Madde 4 Yksekokul Mdrl her yaryla ait ders uygulamalarn gn ve saatle

  rini retim yarylnn balamasndan en ge bir hafta nce iln eder. Madde 5 Bir retim yl iindeki yaryllarn balay ve biti gnleri Yksekokul

  Ynetim Kurulunun nerisi niversite Senatosunun Karar ile saptanr ve duyurulur.

  renci leri Madde 6 rencilerin yaryllara yazlma, devam, izin alma, yatay ve dikey geile

  ri ve uyum ileri ile eitim-retim ve snavlara ilikin ilemleri hakknda ilgili Ynetim Kurullar karar verir. Bu kararlara itiraz en ge 15 gn iinde niversite Ynetim Kuruluna yaplabilir. renci Disiplin leri "Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii" hkmlerine gre yrtlr.

  Madde 7 rencilerin eitim ve retimde yardmc olmak zere kiisel ve sosyal sorunlar ile ilgili hizmetler, alma ve ynetim ilikileri, Okulumuz Ynetim Kurulunca oluturulan "Rehberlik ve Psikolojik Danma Servisi"nce yrtlr.

  Madde 8 Burdur Eitim Yksekokuluna renci kabul, renci Seme ve Yerletirme Merkezince dzenlenen snav sonularna gre olur. niversiteye girmeye hak kazanan rencilerin ilk kayt ve kabullerinde uygulanacak esaslar niversite Ynetim Kurulunca kararlatrlr ve Okul Mdrlnce iln edilir.

  Kayt sresi iinde zrsz olarak okula kayt yaptrmayanlar haklarn yitirirler. Herhangi bir Yksekretim Kurumundan karlma cezas alm olanlar Burdur Eitim Yksek-okulu'na kayt yaptramazlar.

  Kayt ve kabul koullarna gre ilemlerini tamamlayan aday, Burdur Eitim Ykseko-kulu'na renci olur ve rencilik haklarndan yararlanr.

  Kayt Yenileme Madde 9 renciler ders geme sistemi ile eitim ve retim yapan okulumuzda her

  yaryln ilk 15 gn iinde kaytlarn yenilemek ve har koullarn yerine getirmek zorundadrlar. Bu sreler iinde kaydn yenilemeyen renci, o yl veya yaryl eitim-retim programna devam etmekten vazgemi saylr. Kaydn zrsz olarak yenilemeyen renci, ayn koullarda bir sonraki yl veya yaryl banda kaydn yenileyebilir. kinci kez ve geerli bir nedeni olmadan, kaydn yenilemeyen rencinin okulumuzla ilikisi kesilir.

  Derslere Yazlma Madde 10 Derslere yazlma, daha nceki yaryllardan baarlamayan dersleri tekrar

  lamak ve geri kalan zamanda bir st snfn o yaryl proramndaki derslerden 26 saati amamak (Yabanc Dil , Trk Dil i , Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi Dersleri hari olmak zere) koulu ile alabilme eklindedir.

  Yrtme ve dare Blm Sayfa : 2

 • 9 Eyll 1986 Say : 19216 RESM GAZETE Sayfa : 3

  zin Madde 11 renciye ilgili Ynetim Kurulu Karar ile aada belirtilen sebepler ile

  bir defada ancak iki yaryl sre ile izin verilebilir. Bu ekilde izin alan renci okula devam edemez, izinli olduu yaryl izleyen snav dnemindeki snavlara ve btnleme snavlarna giremez.

  a) renimini uzun sre engelleyici nemli hastalk veya Ynetim Kurulumuzca kabul edilen hakl ve geerli bir neden dolaysiyle.

  b) Hastalk halinde tam teekkll Resmi Hastaneden alnm Salk Kurulu Raporuna, karar belirtilmesi kouluyla izin sresi, retim sresi dnda tutulur.

  c) Ar hastalk, kaza, doal afetler gibi belgelendirilen olaanst durumlar dnda izin iin bavurma sresi yl veya yaryln ilk iki haftasdr.

  d) Tutuklu bulunan, hakknda gyabi tutuklama karar olan ya da aranmakta olduu resmi makamlarca bildirilen renciye izin verilmez. Ancak, beraat ederek tutukluluk hali sona ermi rencilerin eitim ve retime devam edemedikleri sreler iin izinli saylmalarna Yksekokul Ynetim Kurulu karar verir.

  Kayt Silme Madde 12 rencilerin aadaki nedenlerden dolay Yksekokul Ynetim Kurulu

  Karar ile okulumuzla ilikileri kesilir. a) rencinin kendi istei ile Yksekokuldan ayrlmas, b) "renci Disiplin Ynetmelii" hkmlerine gre kaydnn silinmesine karar ve

  rilmesi, c) 2547 Sayl Yksekretim Kanununun 44. maddesi ve bu maddenin (a) fkrasn

  deitiren 3248 Sayl Kanunda belirlenen hkmlere gre; renciler iki yl iinde 1. snfn derslerinden baarl olmak zorundadrlar. Ancak,

  bu sre iinde 1. ve 2. yaryl derslerinden biri hari dierlerinden baarl olan rencilere baarsz olduklar tek ders iin en az bir ay sonra girmek zere ilve bir btnleme snav hakk tannr. Bu ilve snavnda da baarl olmayan rencilerin okulla ilikileri kesilir.

  1. Snfn btn derslerinden baarl olan son snf rencilerine baarsz olduklar 2. snfn en ok dersi iin iki yaryl ek sre tannr. Bu sre sonunda birden fazla dersten baarl olamayanlarn okulla ilikileri kesilir. Ancak, tek dersten baarsz olanlar o dersten yl sre ile alacak yaryl sonu snavlarna devam ve vize almakszn girebilirler. Bu tek dersin "retmenlik Uygulamas" olmas halinde devam zorunluluu esastr.

  d) Bu Ynetmeliin 23 ve 24. maddelerindeki koullarn yerine getirilmemesi. Nakil ve ntibak (Yatay Gei) Madde 13 Burdur Eitim Yksekokulunun 1. snfna ve ilk iki yarylna yatay ge

  i yaplmaz. Trkiye'deki ve yabanc lkelerdeki dier Yksekretim Kurumlarndan Yksekoku

  la yatay ve dikey olmak zere naklen gemek isteyen renciler hakknda Yksekretim Kurulunca karlan Ynetmelik hkmleri ve bu Kurulca belirlenen ilkeler dorultusunda ilem yaplr.

  Eitim ve retim Madde 14 a) Burdur Eitim Yksekokulu'nun eitim ve retim sresi iki yldr.

  Bu sreye ek olarak, eitim ve retim sresinin yars kadar sre eklenir. renciler bu ek sre sonuna kadar renimlerini bitirmek zorundadrlar. Bir eitim-retim yl iki yaryldan oluur. Bir yaryl sresi 70 (igndr.) eitim gndr. Her eitim-retim ylnn Akademik Takvimi Yksekokul Ynetim Kurulunun nerisi ve niversite Senatosunun onayndan sonra uygulamaya konulur. Eitim-retim Ekim aynn ilk Pazartesi gn balar.

  b) retim teorik ve pratik olarak gerekletirilen derslerden ve retmenlik Uygulamasndan oluur. Dersler zorunlu ve seime bal olmak zere iki trldr. Seime bal dersler grubu "Beden Eitimi ve Gzel Sanat Dallarndan biri"dir. Seime bal dersler okulun akademik kadrosuna ve olanaklarna bal olarak tesbit ve iln edilir.

  renciler retim ylnn ilk 15 gnnde kendi istek ve ilgilerine bal olarak bu derslerden birini seer ve idareye dileke ile bildirirler.

  Yrtme ve dare Blm Sayfa : 3

 • Sayfa : 4 RESM GAZETE 9 Eyll 1986 Say : 19216 Uygulama Madde 15 a) Eitim Yksekokulu rencileri proram gerei 4. yarylda bir ay

  sre ile uygulama almalarn il merkezindeki lkokullarda yaparlar. Uygulama almalar Eitim Yksekokulu Mdrlnce plnlanr ve Mill Eitim Genlik ve Spor Mdrl ile ibirlii halinde yrtr. retmenlik Uygulamasnn % 80'nine katlmak zorunludur. Devamsz ya da baarsz olan renciler ertesi yl retmenlik Uygulamasn tekrarlar. kinci kez tekrarda renciler baarl olmak zorundadr. Baarszlk halinde bu Ynetmeliin 12. maddesinin (c) fkras hkmleri uygulanr.

  b) retmenlik Uygulamasnn baar notu en az " C " (50) olmas gerekir. rencilerin uygulama almalarnn deerlendirilmesi Yksekokul retim grevlileri, ilkokul snf retmenleri ve yneticileri tarafndan yaplr.

  c) Uygulama almalar Eitim Yksekokulu Uygulama Ynergesine bal olarak yrtlr.

  Snavlar ve Ara Snavlar Snav ekli Madde 16 Dersin zelliine gre snavlar, yazl, szl veya uygulamal yaplabile

  cei gibi bu snav eitlerinden birden fazlasn kapsayacak ekilde de yapabilirler. Her dersin snav ekli ilgili retim eleman tarafmdan belirtilir ve snavlardan bir ay nce duyurulur. Sresi iinde ne ekilde yaplaca duyurulmayan snavlar yazl olarak yaplr. Snavlar o dersi vermekte olan retim grevlisi dzenler ve ynetir. Sorumlu retim elemannn snav gn kurumda bulunmamas halinde snav kimin yapaca Okul Mdr tarafndan belirlenir ve ilgili retim elemanna bildirilir. Snavlarn dzenli bir biimde yrtlebilmesi iin o birimdeki tm retim elemanlar grevlendirilebilirler.

  Ara Snavlarn Dzenlenmesi Madde 17 Bir dersin her yarylda ayr tarihlerde en az iki snav yaplr. Ara snavlarn hangi tarihlerde ve nerede yaplaca her yaryln bala