Tehnički fakultet Rijeka - Sveučilište u Rijeci

Embed Size (px)

Text of Tehnički fakultet Rijeka - Sveučilište u Rijeci

 • SVEUILITE U RIJECI

  TEHNIKI FAKULTET

  ANALIZA VARIJANTI MJENJAKOG ZUPANIKOG PLANETNOG PRETVARAA

  Doktorska disertacija

  Sanjin Troha

  Rijeka, 2011.

 • SVEUILITE U RIJECI

  TEHNIKI FAKULTET

  ANALIZA VARIJANTI MJENJAKOG ZUPANIKOG PLANETNOG PRETVARAA

  Doktorska disertacija

  Sanjin Troha

  Mentor: Red. prof. dr. sc. Neven Lovrin, dipl. ing.

  Sumentori: Red. prof. dr. sc. Roberto iguli, dipl. ing.

  Doc. dr. sc. Dimitar Karaivanov, dipl. ing.

  Rijeka, 2011.

 • I

  SAETAK

  Istraivani su dvovodilni planetni pretvarai, izvedeni sa zupanicima s ravnim

  zubima, koji imaju dva spojna i etiri vanjska vratila i koji omoguuju dvobrzinske pogone.

  Sustavno je istraen utjecaj raznih varijantni pretvaraa s pripadnim osnovnim parametrima

  na njihove osnovne karakteristike. Istraen je utjecaj idealnih momentnih omjera planetnih

  slogova na prijenosne omjere u obije brzine. Odreene su kinematike mjenjake

  mogunosti svake varijante ponaosob. Izvedeni su izrazi za odreivanje idealnih momentnih

  omjera planetnih slogova na osnovu zahtijevanih prijenosnih omjera ime je stvorena osnova

  za sintezu dvobrzinskih planetnih pretvaraa. Koncipirane su kinematike sheme koje daju

  uvid u raspored zupanika i vratila razliitih varijanti pretvaraa. Odreene su ekstremne

  vrijednosti skokova prijenosa razliitih varijanti pretvaraa. Identificirane su varijante koje s

  aspekta ostvarivih prijenosnih omjera mogu imati iroku primjenu u praksi. Izvedeni su

  izrazi za odreivanje stupnja iskoristivosti planetnih pretvaraa te provedene analize stupnja

  iskoristivosti kod karakteristinih varijanti. Provedeno je eksperimentalno odreivanje

  stupnja iskoristivosti na eksperimentalnim pretvaraima s ciljem dokazivanja ispravnosti

  izvedenih matematiko-mehanikih modela. Identificirane su varijante pretvaraa kod kojih

  je mogua pojava neprihvatljivo velikih specifinih relativnih brzina vrtnje satelita. Odreeni

  su specifini momenti na sunanim zupanicima razliitih varijanti pretvaraa koji

  omoguuju dimenzioniranje zupanika planetnih slogova. Razvijen je programski sustav koji

  omoguuje analizu, sintezu te ocjenu rjeenja i optimalni izbor varijante pretvaraa s

  pripadnim osnovnim parametrima.

 • II

 • III

  SADRAJ

  1. UVODNA IZLAGANJA ...................................................................................................1

  1.1 Planetni pretvarai i primjena...................................................................................1

  1.2 Ocjena dosadanjih istraivanja................................................................................5

  1.3 Svrha i ciljevi istraivanja ......................................................................................10

  1.4 Metodologija istraivanja.......................................................................................12

  2. JEDNOSTAVNI PLANETNI PRETVARA ..................................................................15

  2.1 Elementi planetnog sloga .......................................................................................15

  2.2 Uvjeti sinteze planetnog sloga................................................................................16

  2.3 Simbol planetnog sloga..........................................................................................17

  2.4 Analiza sila i momenata na planetnom slogu..........................................................18

  2.5 Geometrija planetnog sloga....................................................................................21

  2.6 Prijenosni omjeri....................................................................................................21

  2.7 Relativne brzine vrtnje satelita ...............................................................................23

  2.8 Relativni energetski tokovi.....................................................................................25

  2.9 Stupanj iskoristivosti planetnog sloga ....................................................................26

  2.10 Radijalne dimenzije planetnog sloga ......................................................................31

  2.11 Masa zupanika planetnog sloga ............................................................................35

  3. SLOENI PLANETNI PRETVARA.............................................................................39

  3.1 Dvovodilni planetni pretvarai ...............................................................................39

  3.2 Oznavanje planetnih pretvaraa............................................................................44

  3.3 Zajednike karakteristike pojedinih varijanti pretvaraa s dva spojna vratila .........51

  3.4 Metoda analize dvovodilnih planetnih pretvaraa...................................................51

  4. KINEMATIKE MOGUNOSTI DVOVODILNIH PLANETNIH PRETVARAA......57

  4.1 Dvobrzinski planetni pretvarai..............................................................................57

  4.2 Dvovodilni pretvarai s konicama rasporeenim na zasebnim vratilima................58

  4.2.1 Kinematike karakteristike pretvaraa s konicama

  na zasebnim vratilima ...................................................................................58

  4.2.2 Konstrukcijske koncepcije dvobrzinskih planetnih pretvaraa s konicama

  na zasebnim vratilima ...................................................................................62

  4.2.3 Mjenjake mogunosti i skokovi prijenosa dvobrzinskih pretvaraa s

  konicama rasporeenim na zasebnim vratilima ...........................................65

 • IV

  4.2.3.1 Mjenjake mogunosti dvobrzinskih pretvaraa s konicama

  rasporeenim na zasebnim vratilima ................................................ 65

  4.2.3.2 Skokovi prijenosa dvobrzinskih pretvaraa s konicama

  rasporeenim na zasebnim vratilima ................................................ 67

  4.3 Dvobrzinski planetni pretvarai s konicama rasporeenim na spojnim

  vratilima ................................................................................................................ 70

  4.3.1 Kinematike karakteristike pretvaraa s konicama rasporeenim

  na spojnim vratilima..................................................................................... 70

  4.3.2 Konstrukcijske koncepcije dvobrzinskih planetnih pretvaraa s konicama

  na spojnim vratilima..................................................................................... 77

  4.3.3 Mjenjake mogunosti i skokovi prijenosa dvobrzinskih pretvaraa s

  konicama rasporeenim na spojnim vratilima............................................. 80

  4.3.3.1 Mjenjake mogunosti dvobrzinskih pretvaraa s konicama

  rasporeenim na spojnim vratilima ................................................... 80

  4.3.3.2 Skokovi prijenosa dvobrzinskih pretvaraa s konicama

  rasporeenim na spojnim vratilima ................................................... 84

  4.4 Dvobrzinski planetni pretvarai s konicama rasporeenim na spojnom

  i zasebnom vratilu ................................................................................................. 87

  4.4.1 Kinematike karakteristike pretvaraa s konicama rasporeenim

  na spojnom i zasebnom vratilu...................................................................... 87

  4.4.2 Konstrukcijske koncepcije dvobrzinskih planetnih pretvaraa s konicama

  rasporeenima na spojnom i zasebnom vratilu ............................................ 101

  4.4.3 Mjenjake mogunosti i skokovi prijenosa dvobrzinskih pretvaraa s

  konicama rasporeenim na spojnom i zasebnom vratilu........................... 108

  4.4.3.1 Mjenjake mogunosti dvobrzinskih pretvaraa s konicama

  rasporeenim na spojnom i zasebnom vratilu................................ 108

  4.4.3.2 Skokovi prijenosa dvobrzinskih pretvaraa s konicama

  rasporeenim na spojnom i zasebnom vratilu................................ 114

  4.5 Osvrt na kinematike mogunosti sve tri skupine varijanti pretvaraa.................. 118

  5. ENERGETSKA UINKOVITOST KOD DVOVODILNIH PLANETNIH

  PRETVARAA ............................................................................................................ 121

  5.1 Stupanj iskoristivosti planetnih pretvaraa ........................................................... 121

  5.1.1 Odreivanje funkcije stupanja iskoristivosti ............................................... 122

  5.1.2 Ekvivalentni stupanj iskoristivosti.............................................................. 123

 • V

  5.2 Stupanj iskoristivosti pretvaraa s konicama rasporeenim na zasebnim

  vratilima ..............................................................................................................124

  5.3 Stupanj iskoristivosti pretvaraa s konicama rasporeenim na spojnim

  vratilima ..............................................................................................................124

  5.4 E

Recommended

View more >