Tehnika kotrole i bezbednosti saobracaja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kolokvijum 2

Text of Tehnika kotrole i bezbednosti saobracaja

TEST Tehnika bezbednosti i kontrole saobraaja1. Tokom procesa kocenja vozila, max. usporenje postie se: a. u trenutku blokiranja tokova, b. neposredno pre trenutka blokiranja tokova, c. nakon blokiranja tokova. 2. Da li kvalitet pneumatika na vozilu utie na poveanje granine brzine na prevrtanje vozila prilikom prolaska kroz krivinu? a. Da, b. Ne, c. zavisi od dubine ara na pneumatiku 3. Ukoliko se uzme u obzir gubitak brzine uslet naleta na peaka, brzina automobila neposredno nakon naleta, u funkciji naletne (sudarne) brzine i mase uesnika u nezgodi, moe mA se izraunati kao: Vn = Vs mA + mP 4. Minimalni koioni koeficijent koji moraju da zadovolje teretna vozila je: a. 45% (t.v.), b. 50% (bus), c. 55% (p.a.). 5. Koeficijent bonog prijanjanja je manji od koeficijenta prijanjanja za: a. 20%, b. 30%, c. 40% 6. Vreme reagovanja vozaa na opasnu situaciju je vreme od momenta uoavanja opasnosti do momenta pritiska papuice konice i usvaja se da je ono oko 0,8 s. 7. Proseno vreme reagovanja vozaa korienjem upravljakog mehanizma je oko: a. 0.1s, b. 0,4s, c. 0,7s. 8. Ukoliko na vozilu ne koi jedan toak zadnje osovine, koeficijent konih teina se izraava G GP + Z kao: = 2 G P + GZ 9. Od momenta kada postigne maksimalnu vrednost usporenja do momenta zaustavljanja, vozilo se kree konstantno usporenim kretanjem. 10. Kod naleta vozila sa sanduastim oblikom karoserije na peaka, centar udara se najee nalazi: a. ispod teita peaka, b. u visini teita peaka, c. iznad teita peaka 1

11. Brzina izbegavanja je brzina pri kojoj bi voza mogao da izbegne nezgodu preduzimanjem zaustavljanja automobila u trenutku kada je: a. nastala opasna situacija, b. mogao bi da predvidi opasnu situaciju, c. video opasnu situaciju 12. Razlika koionih sila za tokove iste osovine ne sme biti vea od: a. 10%, b. 15%, c. 20% Biz 13. Put izmicanja se rauna po formuli: Siz = Vo t ru + 2,51 s g 14. Vreme porasta usporenja je vreme od momenta pojave usporenja do momenta postizanja max. usporenja i za p.a. ono iznosi od 0,15s do 0,2s. 15. Ureaj kojim se moe izmeriti usporenje vozila zove se akcelometar. 16. Prilikom prolaska vozila kroz krivinu, na smanjenje momenta centrifugalne sile koji tei da izazove prevrtanje vozila utie: a. visina teita, b. popreni nagib kolovoza, c. meuosovinski razmak, d. razmak izmeu tokova iste osovine 17. Grafo-analitika metoda (metoda balansa impulsa) moe se primeniti za utvrivanje brzina vozila kod: a. centrikih sudara, b. necentrinih sudara, c. centrinih i necentricnih sudara 18. Poveanjem optereenja (teine) vozila, koeficijent prilanjanja se: a. Smanjuje, b. Poveava, c. optereenje ne utie na koeficijent prijanjanja 19. Uviaj je hitna i neodlona istrana radnja koja se preduzima kada je za utvrivanje i razjanjavanje kakve injenice potrebno relativnih injenica za nastanak saobraajne nezgode. 20. Ukupna daljina odbaaja peaka sastoji se iz puteva: duine transporta, duine leta, duine klizanja. 21. Da li istrani sudija tokom istrage moe zatraiti od strunog lica da mu da potrebna objanjenja o pojedinim tehnikim ili drugim strunim pitanjima? a. Da, b. Ne, c. da po odobrenju predsednika suda. 2

22. Maksimalna teoretska vrednost usporenja vozila iznosi: 9,81m/s2, b = g( i) = g = 9,81m/s 2 23. Maksimalno usporenje koje mora da ostvari ispravan autobus je: a. 4,5 m/s2, b. 5 m/s2, c. 5,5 m/s2. 24. Vreme odaziva sistema za koenje zavisi od: a. reakcije vozaa, b. vremena ponitavanja zazora u koionom sis., c. vrste sistema za koenje 25. Usporenje vozila u f-ji koeficijenta prijanjanja rauna se prema obrascu: b = g( i) 26. Koeficijent bonog prijanjanja se priblino moe izraunati po obrascu: s = 0,8 27. Vreme reagovanja sistema voza-vozilo sastoji se od vremena: a. t1 vreme reagovanja vozaa na opasnost (~0,8s), b. t2 vreme odziva koionog sis. (p.a. 0,05-0,2s meh. i hid.; t.v. 0,2-0,3s pneu.), c. t3 vreme porasta usporenja (p.a. 0,5s; t.v. 0,25s) 28. Da li poveanje raspona tokova utie na poveanje granine brzine na islizavanje vozila iz krivine? a. Da, b. Ne, c. zavisi od vrste vozila 29. Imajui u vidu dinamiku naleta vozila na peake, najvea verovatnoa da nakon kontakta doe do gaenja peaka je kod vozila sa: a. klinastim oblikom karoserije, b. pontonskim oblikom karoserije, c. sanduastim oblikom karoserije 30. Vreme porasta usporenja vozila je vreme od momenta u kome poinje da se ostvaruje usporenje do momenta ostvarenja max. vrednosti usporenja i za automobile ono iznosi od 0,15s do 0,2s. 31. Put obilaenja se sastoji iz komponenata: L=L1+L2+L3+L4 L1 duina vozila koje vri obilaenje, L2 duina vozila koje se obilazi, L3 bezbedno odstijanje izmeu vozila koje vri obilaenje i nepokretnog objekta na poetku obilaenja, L4 - bezbedno odstijanje izmeu vozila koje vri obilaenje i nepokretnog objekta na kraju obilaenja

3

32. Na putu sa usponom u smeru kretanja vozila, vrednost uzdunog nagiba u obrascu za usporenje vozila ima: a. pozitivan predznak, b. negativan predznak, c. nema predznak 33. Ukupna daljina odbaaja peaka sastoji se iz puteva: St put transporta, Sl put leta, Ss put klizanja. 34. Koeficijent koenih masa rauna se iz kolinika: a. masa koja optereuje koene tokove i ukupne mase vozila, b. mase vozila i mase koje otpadaju na koene tokove, c. teine koje se odnose na koene tokove i ukupne teine vozila. 35. Na putu efikasnog koenja (maksimalnim usporenjem) vozilo koje usporava usporenjem 2 S4 provede vreme od: t 4 = - vreme istog koenja do max. Usporenja, Tru=0,3-0,45s b vreme reagovanja vozaa na upravljaki mehanizam. 36. Brzina izbegavanja je brzina kada voza: uoi prepreku VB = (t S b) 2 + 2 b S 4 S bts 37. Kada masa vozila raste, koeficijent prijanjanja: a. Raste, F b. Opada = R , G c. isti 38. Uviajna dokumentacija: - zapisnik o uviaju, - fotoelaborat, - skica mesta 39. Uviaju pristupaju: - saobraajna policija, - krim-trhniari, - istrani sudija

4

40. Faze uviaja: 1. Preliminarna faza uviaja: - prijem obavetenja o nezgodi, -obezbeenje mesta saob. nezgode, - formiranje uviajne ekipe i izlazak na mesto nezgode, - izvetaj radnika sa obezbeenja mesta nezgode, - planiranje rada na mestu nezgode, 2. Uviaj na mestu saob. nezgode: - utvrivanje mesta nezgode, - utvr. Podataka o uesnicima nezgode, - pronalaenje i identifikovanje tragova i predmeta, - fiksiranje i merenje tragova i predmeta saobraajne nezgode, - prikupljanje ostalih podataka na mestu nezgode, izazivanje, fiksiranje i pakovanje dokaznih sredstava, 3. Postuviajna faza i formiranje dokumentacije: - utvrivanje podataka o putu, signalizaciji i saobraaju, - utvrivanje podataka o vouilima i oteenja na njima, prikupljanje podataka o vremenu, uslovima i meteorolokim prilikama, - prikupljanje podataka o posledicama nezgode, - sasluanje uesnika i svedoka nezgode, - formiranje uviajne dokumentacije, uvanje, pakovanje i slanje dokaznih sredstava. 41. Parametri za izradu skice: - mesto nezgode, - dimenzije vozila, - saobraajna signalizacija, - bankine, - bone smetnje

5