of 24 /24

Tehnoguma elastomerni ležajevi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lezajevi za mostaove

Text of Tehnoguma elastomerni ležajevi

 • OPIS I PRIMJENA TEHNOPREN ELASTOMERNIH LEAJEVA

  Tehnopren elastomerni leajevi

  su deformabilni graevinski

  elementi koji slue za prijenos

  optereenja s jednog dijela

  konstrukcije na drugi.

  Primjenjuju se u mostogradnji,

  u visokogradnji i kod

  industrijskih objekata, a mogu

  se upotrebljavati kod

  temperatura izmeu -30C (234

  K) i +50C (323 K). Dozvoljene

  su, meutim, kratkotrajne temperature do +70C (343 K).

  Tehnopren elastomerni leajevi omoguuju:

  - istovremene pomake u dva okomita smjera

  - istovremena zakretanja u tri okomite ravnine

  - preuzimanje vertikalnih normalnih optereenja

  - preuzimanje horizontalnih optereenja

  Objekt moe leati samo na tehnopren elastomernim leajevima bez upotrebe nepokretnih

  leajeva.

  U odnosu na uobiajene leajeve sa tehnopren elastomernim leajevima se mogu postii

  znatne utede, posebno radi jednostavnog ugraivanja i jeftinog odravanja. Tehnopren

  elastomerni leajevi se proizvode od sintetskog kloropren kauuka (npr. neopren, baypren)

  koji je otporan na starenje pod djelovanjem atmosferskih utjecaja koji obino vladaju na

  objektu. Izmeu slojeva elastomera umeu se elini limovi visoke vrstoe koji se

  toplinskom vulkanizacijom spajaju sa slojevima elastomera.

  Tehnopren elastomerni leajevi se proizvode prema zahtjevima europske norme

  Tehnopren elastomerni leajevi su po pravilu pravokutni i okrugli.

  DIMENZIJE

  Tehnopren elastomerni leajevi se proizvode prema standardnim veliinama prikazanim u

  tabelama 2, 3, 4 i 5.

  www.tehnoguma.hr

  Standardni AEL

  elastomer

  elini limovi

  EN 1337-3:2005

  Tipovi sa oznakama

  prikazani su u tabeli 1.

 • Po specijalnoj narudbi mogu se proizvoditi i u drugim veliinama. U tom sluaju debljina

  sloja elastomera i debljina elinih limova odgovaraju debljinama najblieg po povrini

  manjeg leaja standardne veliine.

  DOZVOLJENA OPTEREENJA I POMICANJA

  Tehnopren elastomerni leajevi mogu preuzeti

  optereenja do 12.000 N i pomake do 180

  mm zavisno od veliine leaja, prema

  prikazanim tabelama. Za meuveliine

  odreuje se dozvoljeno optereenje na

  temelju dozvoljenog centrinog pritiska (d =

  Vd / A) najblieg manjeg formata leaja.

  Deformacija od posmika paralelnog sa

  ravninom leaja, kod

  leaja debljine elastomera T a/5 odnosno D/

  5 ne smije prekoraiti vrijednost tg = 0,7 pri

  emu je:

  Horizontalni pomak tg = Debljina elastomera T

  ako je debljina elastomera T = a/3,33 odnosno D/3,33, onda je dozvoljena posmina

  deformacija tg = 0,6

  Za a/5 < T < a/3,33 odnosno D/5 < T < D/3,33 dozvoljena posmina deformacija se

  linearno interpolira (0,6 < tg < 0,7).

  Posmine deformacije u vie pravaca treba vektorski zbrojiti. Pomake graevina paralelno

  sa ravninom leaja moraju se odrediti prema tehnikim propisima. Pri tome se ne uzimaju

  u proraun sigurnosne mjere propisane za pokretne leajeve. (valjkaste, klizne i sl.).

  Povratne sile nastale uslijed otpora leaja deformiranju, ukoliko su nepovoljne, moraju se

  uzeti u obzir. Kod svih graevinskih konstrukcija, na koje ove povratne sile imaju utjecaj,

  www.tehnoguma.hr

  Y

  Y,Y

  FZ

  M1

  u

 • treba izvriti posebnu provjeru za niske temperature jer kod niskih temperatura mogu

  nastupiti dodatne deformacije od posmika (npr. zbog pokretnih optereenja).

  Pri tome treba uzeti u obzir da je na temperaturi od - 30C veliina G= 2N/mm2

  Kutovi zakretanja ne smiju pri okretanju prekoraiti vrijednosti navedene u tablicama 2,3,4

  i 5. Pri zakretanju oko obje osi, treba za svaku stranu napraviti pojedinani dokaz. Zbroj

  kutova zakretanja ne smije prekoraiti vrijednosti navedene u tabelama 2,3,4 i 5 kolona

  9/3. Za meuveliine vrijedi kut zakretanja dozvoljen za najbliu veu stranicu leaja

  standardnog formata pri istoj debljini sloja elastomera.

  Pri zakretanju leajeva, moraju se uzeti u obzir sljedei raunski povratni momenti, ukoliko

  djeluju nepovoljno:

  2 b G

  za pravokutne leajeve M = *

  G za pravokutne leajeve M = *

  Pri tome je:

  a stranica normalna na os kuta zakretanja kod pravokutnih leajeva

  b stranica paralelna s osi kuta zakretanja kod pravokutnih leajeva

  D promjer kod okruglih leajeva

  t debljina sloja elastomera

  - kut zakretanja po jednom sloju elastomera

  G modul posmika pri temperaturi od +10C uzima se G = 1N/mm2

  www.tehnoguma.hr

  a

  50

  D6

  3

  t

  1003

  t

 • Kod svih graevinskih konstrukcija na koje imaju utjecaj ovi povratni momenti treba izvriti

  poseban proraun za niske temperature jer kod niskih temperatura mogu nastupiti

  dodatna zakretanja leaja (npr. zbog pokretnog optereenja).

  Da bi se mogao ispuniti neusidreni leaj mora se ispuniti sljedei uvjet:

  Kod elstomernih leajeva povrine > 350 . 450 mm odnosno > 350 mm.

  V min= min 3,0 N/mm2

  A

  Kod elastomernih leajeva povrine > 350 . 450 mm odnosno > 400 mm.

  min 5,0 N/mm2

  U sluaju kada je srednji centrini pritisak manji, leajevi se moraju usidriti, jer bi inae

  dolo do njihova klizanja. Maksimalna horizontalna reakcija koju leaj moe primiti preko

  elastomera iznosi:

  Hd = G . A . tg .

  U sluaju da je H > Hd mora se primjeniti vei leaj ili leaj tipa NAL-a odnosno NAL-b.

  Ako je potrebno, treba uzeti u obzir utjecaj smanjenja ukupne visine leaja pod

  optereenjem (zbijanja leaja) na susjedni graevinski element. Nakon poetnog sleganja

  leaja od oko 1 mm mogu pod dozvoljenim optereenjem nastati zbijanja od oko 2%

  debljine elastomera T. Kako veza naprezanja i zbijanja nije linearna, tj. prirast zbijanja

  opada sa porastom optereenja, to je utjecaj kod zbijanja kod maksimalnih optereenja

  (npr. od pokretnog optereenja) relativno mali.

  ZATITA OD KOROZIJE

  elini dijelovi leaja koji nisu presvueni neoprenom, tite se od korozije na uobiajeni

  nain.

  UGRAIVANJE

  Da bi se sprijeila neeljena naprezanja leajeva, moraju povrine graevinskih dijelova uz

  leajeve biti meusobno paralelne, ravne i okomite na rezultantu od stalnog optereenja.

  www.tehnoguma.hr

 • Zbog toga po pravilu izmeu leaja i donje konstrukcije treba predvidjeti sloj za izravnanje

  (npr. trikosal debljine do 5 cm).

  Kontaktne povrine leajeva i konstrukcije trebaju biti vodoravne, odnosno nagnute tako

  da pod utjecajem vlastite teine ili stalnog optereenja (npr. pritiska zemlje) ne nastanu

  posmine deformacije leajeva.

  Leajeve treba postaviti tako da se bez tekoa mogu izmijeniti (predvidjeti mogunost

  prihvaanja konstrukcije odgovarajuim hidraulikim preama).

  Nije dozvoljeno postavljanje dva ili vie leajeva, jednog za drugim u uzdunom smjeru

  konstrukcije na jednom osloncu. Leajevi razliitih veliina se ne mogu, zbog nejednakih

  krutosti, postavljati jedan pored drugog.

  Upotreba tehnopren elastomernih leajeva zajedno s drugim vrstama leajeva dozvoljena

  je ako se na jednom osloncu upotrebljavaju samo leajevi iste vrste. Ako je kontaktna

  povrina ispod ili iznad leaja oteena, treba je sanirati podlijevanjem tako da se na onu

  stranu koja se podlijeva umeu klinovi i elina ploa debljine minimalno 20 mm. Nakon

  stvrdavanja materijala za podlijevanje klinovi se moraju odstraniti.

  Zavarivanje na ploama leajeva s usidrenjem nije dozvoljeno.

  Odgovarajuim zatitnim mjerama treba osigurati da leajevi ne dolaze u dodir sa

  mastima, razrjeivaima i sl., a naroito ne sa ustajalim uljem.

  Elementi na kontaktnim povrinama sa leajem trebaju biti konstruirani i izvedeni tako da

  mogu izdrati predviena optereenja bez veih lokalnih deformacija.

  Ako se prilikom ugraivanja zahtijevaju prednamjeteni leajevi, prednamjetanje uvijek

  izvodi proizvoa leajeva. Prednamjetanje treba izvoditi tako da se leajevi ne mogu

  vie deformirati prije stupanja u funkciju tako da su osigurani kod transporta. Leajeve

  treba tako dimenzionirati da se prednamjetanje ne treba mijenjati na gradilitu. Naknadne

  promjene su dozvoljene samo onda ako ih uz odgovornost proizvoaa leajeva izvode

  njegovi ili od njega upueni strunjaci. Dijelovi leajeva s obzirom na potrebno

  prednamjetanje treba tako meusobno povezati, da se na poetku svog funkcioniranja,

  odnosno u odreenom momentu, nalaze u projektiranom poloaju i obliku. Proizvoa

  tehnopren elastomernih leajeva daje za takve leajeve pomone konstrukcije. Ako se

  leajevi moraju isporuiti u dijelovima na gradilitu ih trebaju sloiti strunjaci ili proizvoa

  leajeva, ili od njega obueni strunjaci.

  www.tehnoguma.hr

 • ULAZNI PODACI

  Vrsta, broj i krutost leajeva s obzirom na zahtjevne osobine konstrukcije

  ODABIRANJE: 1) Vrsta elastomernog materijala

  (CR, NR, EPDM, IIR, CIIR)

  2) Mehanika svojstva

  (tvrdoa, modul posmika)

  Statiki i dinamiki proraun konstrukcije s odabranim dimenzijama leajeva

  (Poetne dimenzije leajeva odreene na osnovi priblinog prorauna)

  PODACI ZA DIMENZIONIRANJE I KONTROLU DIMENZIJA

  - Najvee normalne sile (Fz maxi)

  - Najmanje normalne sile (Fz mini)

  - Posmine sile zbog vanjskog optereenja (Hvi)

  - Deformacije i pomaci konstrukcije zbog promjene temperature skupljanja,

  puzanja, prednaprezanja ( p, Up)

  - Podruje prisilnih frekvencija za vrijeme koritenja objekta "f "

  (rad stroja, seizmike pobude i sl.)

  E

  r

  ODREIVANJE TLOCRTNE POVRINE LEAJEVA (A)

  NAJVEI CENTRIKI PRITISAKmax

  (A)d

  SIGURNOST PROTIV KLIZANJAmin min d min

  (A)

  ODREIVANJE VISINE LEAJEVA

  Ukupna visina slojeva elastomera s obzirom na zahtjevnu posminu krutost

  h

  hk

  AGTk (izbor standardnog ili nestandarnog tipa leaja)

  STABILNOST LEAJEVA