of 86 /86
NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Tehnologija livenja Ugrađivanje betona postupkom livenja bilo je aktuelno od samog početka primene betona. Kako ova tehnologija zahteva veliku pokretljivost svežeg betona, odnosno korišćenje betona tečne konzistencije, ovaj uslov je u prošlosti bilo moguće ostvariti samo upotrebom većih količina vode (uz često visoke doze cementa i korišćenje nekih fino disperznih materijala, što nije omogućavalo dobijanje viših čvrstoća i veće trajnosti). Pojava aditiva plastifikatora i superplastifikatora, međutim, uslovila je bitne promene u koncepciji livenih betona, tako da je danas moguće dobiti livene betone marki MB 40 i više. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Tehnologija betona kvalitet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnologija betona kvalitet

Citation preview

Page 1: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Tehnologija livenja■ Ugrađivanje betona postupkom livenja bilo je aktuelno od

samog početka primene betona.■ Kako ova tehnologija zahteva veliku pokretljivost svežeg

betona, odnosno korišćenje betona tečne konzistencije, ovaj uslov je u prošlosti bilo moguće ostvariti samo upotrebom većih količina vode (uz često visoke doze cementa i korišćenje nekih fino disperznih materijala, što nije omogućavalo dobijanje viših čvrstoća i veće trajnosti).

■ Pojava aditiva plastifikatora i superplastifikatora, međutim, uslovila je bitne promene u koncepciji livenih betona, tako da je danas moguće dobiti livene betone marki MB 40 i više.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 2: Tehnologija betona kvalitet

Tehnologija livenja■ Liveni betoni po pravilu treba da imaju meru sleganja preko

16 cm, pri čemu beton slobodno teče (može da se “lije”) isključivo pod uticajem gravitacije. Iz ovih razloga za livene betone se često kaže da su “samougradljivi“, mada pri njihovom ugrađivanju “tečenje” može da se kombinuje sa kompaktiranjem probadanjem.

■ Ovakvi betoni obično se transportuju pneumatskim betonskim pumpama.

■ Tehnologija livenja naročito je efikasna pri tzv. Kasetnoj proizvodnji prefabrikovanih betonskih elemenata – ploča, zidova, fasadnih panela i sl.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 3: Tehnologija betona kvalitet

• Primenjuje se pri izvođenju podvodnih delova tunela, mostovskih stubova, donjih ploča temelja – bunara i sl.

● Koriste se mešavine tečne konzistencije, sa sleganjem 16-20 cm, pa se i u ovom slučaju u suštini radi o primeni “livenih betona”.

● Prečnik cevi do 300 mm, iz članaka dužine 0,50 do 1 m, koja mora da bude zaronje-na u bet. mešavinu min 1,0 m; na početku betoniranja cev je na cca 20 cm od dna.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 4: Tehnologija betona kvalitet

● Cevi (3) su na svojim donjim krajevima snabdevene poklopcima (klapnama) kojesprečavaju da voda uđe u njih pre nego što se ispune betonom. Ovi poklopciotvaraju se sa skele – platforme (2).

● Radi sprečavanja ispiranja betonske mešavine, konstrukcija koja se izvodi mora da bude ograđena zagatom (1).● Osim na samom početku, betonska mešavina pri isticanju ne dolazi u kontakt sa

vodom, tako da je sačuvan vodocementni faktor mešavine.

D = 31,5 mm,mc ≥ 300 kg/m3

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 5: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Podvodno betoniranje

Za podvodna betoniranjamanjeg obima mogu se koristiti i ovakvi jednostavni uređaji, koje prenosi kran

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 6: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Prepakt beton● Kod konstrukcija manjih dimenzija, a sa gušćom armaturom, samo frakcija 30/40

mm+cementni malter, kod masivnih ili slabo armiranih dve frakcije:30/40 mm i 180/400 mm + cementni malter

• Cementni malter: pesak 0/1 mm i cement, u odnosu cement:pesak=1:1 do 1:2 .• Za visine H do 1,2 m – malter se naliva gravitaciono, za veće visine injektiranje. ● Za b ≥ 1 m, injektiranje kroz čelične cevi (a), za b<1 m, kroz bočne otvore (b) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 7: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

TorkretiranjeSuvi postupak:• D=8 mm, mv/mc=0,32-0,37; C:A=1:3 do 1:4,5; Brzina nabacivanja: do 100 m/s● Odskok (najveći na početku): naniže– 5-15%, na vertikalne i kose površine–

15-20%, naviše– 20-50%; Torkretni top udaljen je 70-100 cm od zida (oplate)● Optimalna debljina sloja u jednom nabacivanju (nanošenju): 25-30 mm

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 8: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Torkretiranje• D=20-25 mm; Količina cementa: manja nego kod suvog postupka.• Brzina nabacivanja na zid (oplatu): cca 120 m/s • Rastojanje torkretnog topa od zida (oplate): 1-1,2 m • Debljina slojeva u jednom nanošenju: 50-70 mm

Mokri postupak

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 9: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA – Torkretiranje

Nanošenje torkret – betona (mlaznog, prskanog betona)po suvom postupku:

• Brzina nabacivanja betona na površinu – cca 100 m/s ,

• Rastojanje vrha torkret-topa dopovršine: 70-100 cm,

• Optimalna debljina sloja: 25-30 cm.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 10: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Vakuumiranje● Iz betonske mešavine, spravljene sa većom količinom vode, koju dikti-

ra mogućnost ugrađivanja, vakuum postupkom izvlači se “višak” vode.● Snižavanje vodocementnog faktora pritom za 0,05-0,10!● Efikasnost postupka samo pri debljinama elementa do 30 cm!● Vakuumirani beton ima smanjeno skupljanje!

Vakuum - panel

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 11: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Vakuumiranje: Vibrovakuumiranje

● S obzirom da se pre samog vakuu-miranja betonski elementi izlažu vib-riranju, opisana tehnologija često se naziva i vibrovaku-umiranje.● Na ovoj slici pri-kazan je jedan kompletan sistem za proizvodnju ele-menata primenomove tehnologije.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 12: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Vakuumiranje: Vibrovakuum presovanje● Efektivnost izrade ravnih elemenata od vrlo plastičnih mešavina značajno

se povećava kombinovanjem vibracija, presovanja i vakuumiranja ● Ovakvim postupkom, čvrstoća betona može se povećati za 10-20% !

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 13: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Centrifugiranje

● Broj obrtaja kalupa za centrifugiranje: 400-900 o/min. • Raspoređivanje betona: do

8 min; kompaktiranje: 12 min. • Ceo proces traje 25-50 min.• Beton sa sleganjem 4-6 cm, D=15-20 mm (16 mm) se oslobađa 20-30% vode! • Prednost: vrlo visoke čvrstoće,

odmah po centrifugiranju-element se može osloboditikalupa!

• Mana postupka: velika potrošnjacementa: 400-450 kg/m3!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 14: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Centrifugiranje

● Uslov da pri okretanju ne dođe do propadanja onog

dela mase betona koji se nalazi u zoni gornjeg delacevi glasi:

mrω2 ≥ mg● Uzimajući u obzir eventualno

vibriranje kalupa pri obrta-nju, što pogoduje odvajanjubetona od kalupa, ugaona brzina treba da bude oko dvaputa veća, pa gornji uslovdobija oblik:

rω2 ≥ 4gPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 15: Tehnologija betona kvalitet

● U praksi ovaj broj obrtaja najčešće varira između 60 o /min i 150 o /min.● Međutim za kompaktiranje svežeg

betona potrebna je znatno većabrzina obrtanja.

● Ova brzina se dobija na bazi uslova da se rotacijom ostvari određeni

pritisak na betonsku masu, tj. da se ostvari efekat presovanja između

0,07 i 0,14 MPa, pa se na bazi ovoguslova dolazi do relacije:

gde je p usvojeni pritisak (u MPa),a r1 i r2 unutrašnji i spoljni polu-prečnik elementa koji se betonira.

● Broj obrtaja nmax najčešće iznosi400 – 900 o/min.

31

22

2max 32809

rrrpn

−⋅

⋅=

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Centrifugiranje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 16: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Presovanje 23.11.2010.

■ Presovanjem (pritisci 5-15 MPa) se, uz male količine cementa (100-150kg/m3) mogu dobiti vrlo visoke čvrstoće – za elemente manjih debljina.

■ Obično presovanje–za niske, filtraciono presovanje – i za više v/c faktore.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 17: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Presovanje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 18: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Presovanje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 19: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Presovanje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 20: Tehnologija betona kvalitet

• Postupak kontinualnog ugrađivanja betona na pokretnoj traci.• Kod fabričke proizvodnje ravnih i sitnorebrastih ploča, kao i zidnih

panela, prema šematskim prikazima na Sl. 16.15 – a/, b/ ili c/. • Osim na ovaj način, koji se isključivo primenjuje u uslovima prefabri- kacije, pri izvođenju teških kolovoznih konstrukcija, masivnih ploča,

betonskih brana i sl., valjanje betona može da se izvede i upotrebom uobičajenih valjaka za zemljane radove – tzv. “Uvaljani betoni”.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Vibrovaljanje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 21: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Vibrovaljanje

Uvaljani betoni■ Osnovne prednosti uvaljanih betona leže u:¨ Velikoj brzini kojom se oni ugrađuju i¨ Maloj potrošnji cementa – ispod 100 kg/m3.

■ Koristi se agregat do 75 mm (pri primeni krupnijeg, zrna “beže” iz mase svežeg betona).

■ Odnos krupnog prema sitnom agregatu treba da bude ≅ 2:1 ■ U sitnom agregatu treba da bude min. 40% zrna < 0,6 mm .■ Konzistencija treba da je kruta, sa sleganjem ∆h ~ 0.■ Beton mora da bude dovoljno suv da drži valjak kojim se

zbija, a sa druge strane da bude dovoljno “vlažan” da cementna pasta pri razastiranju i zbijanju prodre dovoljno duboko u prostore između zrna agregata.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 22: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Vibrovaljanje

Uvaljani betoni■ U mešavini se često primenjuju i razni pucolanski dodaci,

naročito EF pepeo.■ Razastire se u slojevima 20-70 cm, svaki sloj zbija se sa sa

najmanje 3 prelaza valjka: prva 2 sloja bez, a 3. sloj sa vibriranjem.

■ Ugrađenom sloju treba obezbediti visoku vlagu, ali ne razlivanjem vode po površini (mogućnost ispiranja veziva).

■ Posle 5 – 10 dana nege, površinu sloja očistiti, od očvrsle cementne paste, zatim primeniti postupak izduvavanja strujom vazduha pod pritiskom i intenzivno nakvasiti površinu “starog” betona.

■ Posle ovoga nanosi se sloj cementnog maltera debljine 2 – 3 cm i nastavlja sa betoniranjem sledećeg sloja.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 23: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Ekstrudiranje

● Primenom Ekstruderabetonski elementi se formi-raju putem simultanogdelovanja ekstruzije(istiskivanja), presovanja ivibriranja svežeg betona.

● Element se formira uzatvorenom prostoru, kojiobrazuju čeoni i bočnizidovi komore, smešteniispod prijemnog bunkera,kao i već završeni deoelementa.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 24: Tehnologija betona kvalitet

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA

Ekstrudiranje

● Pužna presa, koja ima sa jedne strane funkcijutransportera bet. mase, a sa

druge strane uređaj zazbijanje, omogućavaproizvodnju olakšanih

betonskih ploča, čija jedužina jednaka dužni stazekretanja ekstrudera, širina1–1,5 m, a debljina 20–40cm.

● Sa količinom cementa 400-420 kg/m3 i W/C faktorom0,35-0,40, dobijaju sečvrstoće i do 60 MPa.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 25: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAPostupci ubrzanog očvršćavanja

■ Tehnološki postupci- Primena viših klasa i većih količina cementa,- Primena nižih vodocementnih faktora,- Revibriranje betona.

■ Fizički postupci- Zaparivanje,- Kontaktno zagrevanje,- Autoklaviranje,- Zagrevanje infra – crvenim zracima,- Zagrevanje električnom strujom.

■ Hemijski postupak- Primena akceleratora.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 26: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONATehnološki postupci: Revibriranje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 27: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAFizički postupci: Zaparivanje

■ Zaparivanje predstavlja osnovni vid hidro – termalne obrade betona.■ Odvija se pod normalnim pritiskom, u specijalnim tunelima ili

komorama, ili se, pak, primenjuje relativno primitivan postupak pokrivanja elemenata ceradama, drvenim ili metalnim haubama, kojima se sprečava gubitak vodene pare, koja se ispod njih upušta

■ Elementi se izlažu dejstvu pare zagrejanje do temperature 60-95 0C, pri čemu promena temperature treba da odgovara jednom od “režima zaparivanja” prikazanih na sledećem slajdu.

■ Režim zaparivanja je u najvećoj meri zavisi od upotrebljenog cementa –za različite vrste cemenata dobijaju se vrlo različiti efekti zaparivanja. Zaparivanje betona spravljenog sa cementom sa dodatkom prirodnog pucolana ne daje dobre rezultate.

■ U svim slučajevima, osim kod “vrlo ubrzanog ciklusa”, pre termičkog tretmana elementi treba da “odleže” 1-4 h na normalnoj temperaturi.

■ Tokom zaparivanja, beton obično dostiže do 70%, 28 - dnevna čvrtoćaobično ne prelazi 85% nominalne čvrstoće, dok nominalnu čvrstoću, po pravilu, zaparivani betoni nikada ne dostižu (izuzetak čine samo neke vrste cemenata sa dodatkom zgure).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 28: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAFizički postupci: Zaparivanje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 29: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAFizički postupci: Zaparivanje

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 30: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAFizički postupci: Zaparivanje

Rast čvrstoće betona u funkciji temperature i trajanja izotermičkog procesa

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 31: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAFizički postupci: Zaparivanje

Rast čvrstoće betona u funkciji temperature, trajanja izotermičkog procesa ikonzistencije svežeg betona (1: za krutu, 2: za plastičnu konzistenciju)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 32: Tehnologija betona kvalitet

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONAFizičke metode

Kontaktno zagrevanje betona u sistemu “kaseta”PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 33: Tehnologija betona kvalitet

УБРЗАНО ОЧВРШЋАВАЊЕ БЕТОНАФизичке методе: Аутоклавирање

Temperatura vodene pare: obično 1800C, pritisak najčešće cca 10 bar-a

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 34: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA

■ KAO BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA OBIČNO SE SMATRA UGRAĐIVANJE BETONA PRI SPOLJNIM TEMPERATURAMA:

● ISPOD 50C – BETONIRANJE ZIMI,● IZNAD 300C – BETONIRANJE LETI.

■ PRI PROJEKTOVANJU BETONSKIH MEŠAVINA, KAO I PRI IZVOĐENJU BETONSKIH RADOVA (PRI BETONIRANJU) U TAKVIM USLOVIMA, POTREBNO JE OBEZBEDITI ODREĐENE POSEBNE MERE.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 35: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

Pri projektovanju betonskih mešavina:■ Koristiti cemente viših toplota hidratacije

(cemente viših klasa i cemente bez dodataka),■ Cemente sa dodatkom pucolana i pucolanske cemente

izbegavati (traže veću količinu vode za standardardnukonzistenciju cementne kaše – paste), pa samim tim i zaodređenu konzistenciju svežeg betona),

■ Upotrebljavati nešto veće količine cementa (za 5-10%),■ Ići na niže vrednosti vodocementnih faktora,■ Koristiti aditive antifrize, kao i aditive akceleratore

(ubrzivače vezivanja i očvršćavanja).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 36: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 37: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

■ Tokom transporta svežeg betona, u zavisnosti od sredstva i dužine trajanja transporta, ali i od temperature vazduha, tj. razlike temperatura betona i spoljne temperature, u uslovima niskih temperatura (zimi) temperatura betona će se dodatno snižavati. Ako je:Tbu – zahtevana temperatura betona na mestu ugrađivanja, aTv – temperatura vazduha, promena temperature svežeg betona za 1 h transporta data je izrazima:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 38: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

Komentar : gore date minimalne razlike, a na bazi njih i minimalno Tb0prema donjoj tabeli, po svoj prilici odnose se na dužinu transporta do 1 h !

Ovakve vrednosti Tb0 , očito, moguće je dobiti samo grejanjem komponenti !PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 39: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

■ Zagrevati komponente betona:- Vodu (obično ne preko 70-800C),- Agregat (obično ne preko 400C),

■ Zaštitom betona putem termoizolacije ili grejanjem samogbetona, obezbediti da beton pre prvog smrzavanja ima najmanje50% zahtevane čvrstoće!

■ Beton koji će u eksploataciji biti izložen delovanju mraza, morapre prvog smrzavanja da ima punu zahtevanu čvrstoću!

■ Beton koji će u eksploataciji biti izložen istovremeno i delovanju mraza i soli za odmrzavanje, mora pre prvog smrzavanja da ima i zahtevanu otpornost na dejstvo mraza i soli!

■ Napomena: Kada se za spravljanje betona primenjuje zagrejanavoda, redosled doziranja u mešalicu je sledeći: prvo agregat, zatim voda, a nakon dovoljnog rashlađivanja vode (do ≈ 300C) ubaciti i cement!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 40: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

● Premda je efekat direkt-nog upuštanja vodenepare u agregat na njego-vo grejanje veoma dobar,ozbiljan nedostak činikontrola W/C faktora

● U tom smislu, grejanjeputem zatvorenog sistemacevi, kroz koje cirkuliševodena para ili vrućavoda, znatno je bolji, ali i skuplji.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 41: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

■ Kod ovakvih, otvorenih boksova agregata, potrebno je najpre otopiti led, štose direktnim upuštanjem pare vrlo efikasno i brzo čini, pri čemu ponovoostaje ozbiljan problem kontrole W/C faktora, te je i ovde bolje grejanjeputem cirkulacije vode ili pare kroz zatvoren sistem cevi.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 42: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi

ODMAH POSLE BETONIRANJA TREBA PREDUZETI ODGOVARAJUĆE MERE, KAO ŠTO SU:

● Prekrivanje otvorenih površina betona, čak i celokupnih elemenata i konstrukcija, prikladnim izolacionimmaterijalima,

● Izrada oplata sa dodatnim izolacionim slojevima, štose u prvom redu odnosi na metalne oplate,

● Postavljanje izbetoniranih elemenata i konstrukcija uzatvorene prostore, koji se, eventualno, mogu i grejati,

● Direktno zagevanje elemenata i konstrukcija putemvodene pare, otvorene vatre, električne energije (grejalicesa ventilatorima i slično).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 43: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda

■ Suština termos – metode je u sledećem: Da se betonska mešavina, sa temperaturom 25-450C ugradi u termički izolovanu oplatu i da se tokom procesa očvršćavanja betona koristi kako uneta toplota, tako i toplota koja se oslobađa putem hemizama u toku hidratacije cementa.

■ Postupak je naročito pogodan pri građenju masivnih kostrukcija (sa malim površinama kontakta sa spoljašnjom sredinom), kod kojih se na lak način može izvršiti “utopljavanje”. Stepen masivnosti konstrukcije definiše se prema tzv. “modulu površine” Mp , koji je dat izrazom:

Mp = F/V (m2/m3)=(1/m), uz uslov: Mp ≤ 6 (1/m)

gde je F – ukupna površina konstrukcije u m2, preko koje se vrši hlađenje, a V – zapremina konstrukcije u m3.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 44: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda

■ Termos – metoda može da nađe svoje mesto i kod konstrukcija sa modulom površine Mp>6, ali se tada najpovoljniji efekti ostvaruju njenim kombinovanjem sa dodatkom aditiva akceleratora.

■ Primena termos–metode zasniva se na stavu daukupna količina toplote u betonu treba da bude jednaka gubicima toplote koje će element imati pri svome hlađenju do 00C, za izvesno vreme hlađenja th.

■ Tokom ovog vremena beton treba stalno da ima pozitivnu temperaturu, a njegova čvrstoća treba da dostigne izvesnu unapred utvrđenu vrednost.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 45: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda■ Ako se napred rečeno uzme u obzir, može se postaviti uslov oblika:

th⋅ Mp · (Tbs-Tv )·α = (γb,sv · Sb ·Tbu+ mc · Qcth )·Ropodakle se dobija da je:

αγ op

vbsp

cthcbubsvbh

RTTM

QmTSt ⋅

−⋅⋅⋅+⋅⋅

=)(6,3

,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 46: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda

■ Uz određeno sređivanje, a uzimajući vrednost α =1, prethodniizraz se konačno može prikazati u obliku:

gde sada veličinu Qcth treba uzimati u kJ/kg i gde parametar k predstavlja koeficijent prolaza toplote, koji se određuje prema izrazu:

)/(05,0

1 02

1

ChmkJh

k n

i i

i

⋅⋅+

=

∑= λ

Ovde n označava broj slojeva termoizolacionog sistema kojim sebeton štiti od hladnoće (“utopljava”), hi debljinu pojedinog sloja umm, a λi koeficijent toplotne provodljivosti istog sloja u W/(m⋅ 0C) .

)(6,32520

vbsp

tchcbuh TTMk

QmTt−⋅⋅⋅

⋅+⋅=

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 47: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda

■ U proračunima se najčešće uzima da se toplota hidratacije cementa menja proporcionalno rastu čvrstoće betona u funkciji vremena.

■ Srednja temperatura betona za vreme hlađenja orijentaciono se određuje u zavisnosti od modula površine, na sledeći način:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 48: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu –Betoniranje leti

Uticaj povišenih temperatura i sastav betonaPojam povišenih temperatura sredine u tehnologiji betona, osim temperatura vazduha preko 300C, implicira još i prisustvo dva dodatna, takođe nepovoljna faktora – nisku relativnu vlažnost vazduha i povećanu brzinu vetra. Svi navedeni činoci uslovljavaju sledeće:

● Potrebu za većom količinom vode u betonu, radi obezbeđenja zahtevane tehnologičnosti svežeg betona,

● Brzu promenu konzistencije i skraćivanje vremena početka vezivanja cementa,

● Brzo isparavanje vode preko otvorenih površina ugrađenog betona (v. sled. slajd) praćeno velikim plastičnim skupljanjem betona,

● Nastanak prslina i pukotina na površini betona, kao posledica plastičnog skupljanja,

● Povećanje hidratacionog i hidrauličkog skupljanja,● Određeno smanjenje nominalne (krajnje) čvrstoće i pogoršanje drugih

svojstava betona, uključujući i njegovu trajnost,● Potrebu za preduzimanjem niza mera tehnološkog karaktera kojima će se

obezbediti dobijanje elemenata i konstrukcija zahtevanih performansi.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 49: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu –Betoniranje leti

Način korišćenja dijagrama:

1. Naneti temperaturu vazduha i povući vertikalu do preseka sa odgovarajućom linijom vlažnosti vazduha.

2. Iz dobijene tačke povući udesno pravu paralelnu sa apscisn. osom do preseka sa linijom temperature betona.

3. Iz dobijene tačke spustiti vertikalu do preseka sa linijom brzine vetra.

4. Iz dobijene tačke povući ulevo pravu paralelnu sa apscisnom osom i na ordinati očitati brzinu isparavanja koja odgovara datom slučaju.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 50: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu –Betoniranje leti

Kod projektovanja betonskih mešavina:01.12.2010.

■ Koristiti cemente nižih toplota hidratacije(cemente nižih klasa i cemente sa dodacima).

■ Upotrebljavati manje količine cementa (za 5 -10%).■ Ići na više vrednosti vodocementnih faktora.■ Koristiti aditive usporivače vezivanja (retardere) i

aditive plastifikatore, odnosno superplastifikatore.Napomena: Ovde se ponovo podseća da, za razliku od ubrzivača, koji najčešće ubrzavaju i vreme vezivanja i rast čvrstoće betona¸ usporivači utiču samo na usporavanje vezivanja cementa u betonu!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 51: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKod izvođenja betonskih radova pri toplom vremenu

– Kod betoniranja leti■ Agregat zaštititi od direktnog dejstva sunca postavljanem

lakih nadstrešnica, sargija i sl. - iznad boksova za agregat,■ Rezervoare (ili cisterne) za vodu ukopavati ispod zemlje,■ Silose za cement, vodove za cement, i fabrike betona

ofarbati belom bojom (ovom merom se temperaturasnižava za 7-10%),

■ Hladiti komponente betona, polazeći od uslova da je temp.svežeg betona na mestu ugrađivanja Tbu < 300C:

- Hlađenje vode, ali ne ispod 4 - 50C (promena redosleda unošenja komponenti u mešalicu: agregat – hladna voda – cement),

- Hlađenje agregata (najčešće je dovoljna samo zaštita oddirektnog dejstva sunca - da temperatura agregata odgovaratemperaturi vazduha u hladu: 30-400C).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 52: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKod izvođenja betonskih radova pri toplom vremenu

– Kod betoniranja leti■ Tokom transporta svežeg betona, u zavisnosti od sredstva

transporta i dužine njegovog trajanja, ali i od temperature vazduha, tj. od razlike temperature betona i spoljne temperature vazduha, u uslovima visokih temperatura (leti) temperatura betona će se dodatno povećavati. Ako je, naime:Tbu – zahtevana temperatura betona na mestu ugrađivanja,Tv – temperatura vazduha,tada je promena temperature svežeg betona za 1 h transporta data izrazima, koji su formalno identični izrazima za sniženje temperature za 1 h transporta u uslovima niskih temperatura (zimi) datim ranije, samo što umesto (Tbu- T v), treba staviti (Tv – Tbu), tj.:

- Za transport auto–mikserima: ΔTb=0,25 (Tv-Tbu),- Za transport otvorenim damperima: ΔTb=0,20 (Tv-Tbu),- Za transport pokrivenim damperima: ΔTb=0,10 (Tv-Tbu).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 53: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA

Kod izvođenja betonskih radova pri toplom vremenu– Kod betoniranja leti

■ Vrlo efikasno hlađenje svežeg betona postiže se ubacivanjem usitnjenog leda direktno u mešalicu,

■ Hladiti oplatu vodom (pre betoniranja - sa obe strane, ali i posle betoniranja – sa spoljne strane),

■ Organizovati betoniranje noću,■ Blagovremeno započeti negovanje ugrađenog

betona,■ Po mogućstvu, zaštititi ugrađeni beton od

direktnog dejstva sunca.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 54: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 55: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 56: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

Sa nadstrešnicom iznad boksova za agregat njegova temperatura biće najmanje za 10 – 15 0C niža nego kada je agregat direktno izložen suncu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 57: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

Hlađenje vode ubacivanjem leda u “protočni” rezervoar za voduPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 58: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

Snižavanje temperature svežeg betona naj-efikasnije se vrši putem ubacivanja smrvljenog leda direktno u mešalicu za beton.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 59: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 60: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 61: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMABetoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti

Bubanj auto-mešalice može se izolovati i “filcom”, koji se kvasi vodom na Fabrici betona – isparavanjem vode snižava se temperatura bubnja za ~100C

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 62: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKontrola temperature svežeg betona

■ Temperatura svežeg betona (na izlasku iz mešalice):

■ mv* - voda koja se unosi u mešalicu,

■ mv,a - voda koju sadrži (vlažan) agregat, tj.:■ mv= mv

*+mv,a - projektovana količina vode u betonu kg/m3).■ Kod temperatura vazduha ispod 00C agregat je najčešće

zaleđen (osim ako se radi o drobljenom agregatu, za kojinije obavezno pranje), agregat se mora grejati kako bi se led otopio. Ovo se najčešće radi ubacivanjem vodene pare direktno u agregat (videti slike).

va*vca

avav*vccaa

sv,bmm)mm(2,0

TmTm)TmTm(2,0T+++

+++= (0C) (1)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 63: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKontrola temperature svežeg betona

Numerički primer 1 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima niskih temperatura vazduha:

■ Za: ma= 1800 kg/m3; mc= 400 kg/m3; mv= 200 kg/m3, tj.:■ mv

* = 160 kg/m3, mva = 40 kg/m3 (voda koja se dozira i voda iz agr.)

40160)4001800(2,0T40T160)T400T1800(2,0T avca

sv,b+++

+++=

)T40T160T80T360(640

1T avcasv,b +++=

(0C)

(0C)

(0C)

■ Ako je, npr. Tvazd=Ta=Tc=10C, dobiće se: Tb,sv= 0,75+0,25 Tv ,odakleje za usvojeno Tb,sv=150C (što ispunjava uslov da na mestu spravljanja,za preseke ispod 30 cm, bude Tb,sv ≥ 12-150C), potrebno zagrejati vodudo temperature Tv = 570C .

vcasvb TTTT 25,0125,0625,0, ++=

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 64: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKontrola temperature svežeg betona

Numerički primer 2 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima niskih temperatura vazduha:

■ Za betonsku mešavinu kao u prethodnom primeru, ako je u pitanju suv (drobljeni) agregat, pod pretpostavkom da je:Ta = Tc = Tvazd , najniža temperatura vazduha do koje se možesamo grejanjem vode (do Tv = 800C) postići temperatura svežegbetona na mestu spravljanja od 150C, dobija se kako sledi.

CTTTTTT vvazdvcasvb0

, 153125,06875,03125,0125,05625,0 =+=++=

CTTT acvazd05,14

6875,010)803125,015(

6875,01

−≅−=⋅−===

(za Tv=900C dobilo bi se da je Tvazd= - 190C)Za još niže temperature, prema tome, mora da se greje i agregat!!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 65: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKontrola temperature svežeg betona

Temperatura svežeg betona na izlasku iz mešalice zaslučaj ubacivanja leda direktno u mešalicu (leti):

llvca

lvlvccaasv,b mmm)mm(2,0

m80T)mm()TmTm(2,0T+−++

−−++=

vca

lvvvccaasv,b m)mm(2,0

m)80T(Tm)TmTm(2,0T

+++−++

=

ml - masa leda koja se unosi u mešalicu umesto dela vode, tj.:mv=mv

*+ml - projektovana količina vode u betonu (kg/m3).Napomena: Temperatura svežeg betona za slučaj da se ne ubacujeled u mešalicu, izračunava se prema ranije datoj jednačini (1).

(2)

(3)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 66: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKontrola temperature svežeg betona

Numerički primer 1 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima visokih temperatura vazduha:

Za: ma= 1800 kg/m3; mc= 400 kg/m3; mv= 200 kg/m3, tj.:33* /40;/160 mkgmmkgm vav ==

40160)4001800(2,0T40T160)T400T1800(2,0

T avcasv,b

++++++

= )T40T160T80T360(6401

avca +++=

avcasv,b T0625,0T25,0T125,0T5625,0T +++=

Ako je, npr.: Tvazd=Ta=Tc=360C (ovo se lako postiže ako je agregat pod nadstrešnicom, a silos za cement ofarban belom bojom) dobiće se: Tb,sv=0,75⋅ 36+0,25Tv=27+0,25Tv , odakle je: za usvojeno Tb,sv= 280 C,potrebno hladiti vodu do: Tv = 40 C. Za još više temperature vazduha, a time i agregata, odnosno cementa, prema tome, neophodno je ubacivati led direktno u mešalicu!!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 67: Tehnologija betona kvalitet

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMAKontrola temperature svežeg betona

Numerički primer 2 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima visokih temperatura vazduha:

Za slučaj iste betonske mešavine kao u prethodnom primeru, pričemu projektovanu količinu vode mv=200 kg/m3 treba zamenitiizvesnom količinom leda ml , jednačina (3) daje:

lv

vcasv,b m640

80T)T200T80T360(640

1T +−++=

lv

vcasv,b m640

80TT3125,0T125,0T5625,0T +−++=

Ako se pretpostavi da je Tvazd=Ta=Tc=400 C i Tv= 320C (neukopan rezervoarcisterna za vodu), potrebna količina smrvljenog leda u mešalici, za zadatutemperaturu svežeg betona Tb,sv= 280C dobiće se, kako sledi: 0,175 ml=(0,5625+0,125)40+0,3125⋅32-28=9,5 ⇒ ml=9,5/0,175≅ 54,3 kg/m3

(0C)

(0C)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 68: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАОпшти ставови – Одредбе БАБ 87

■ У БАБ '87 врло велика пажња је поклоњена питањуконтроле квалитета бетона.

■ Прихваћен је концепт управљања квалитетом, којиподразумева контролу свих фаза технолошкогпроцеса производње бетона и извођења бетонскихконструкција.

■ Контрола је подељена на два дела:¨ Контрола производње бетона;¨ Контрола сагласности са условима квалитета премаПројекту конструкције, односно Пројекту бетона.

■ За Бетон категорије B. I обавезна је контроласагласности са условима квалитета на местууграђивања, док контрола производње није обавезна.

■ За Бетон категорије B. II обавезна је контрола производњебетона и контрола сагласности са условима квалитетана месту уграђивања

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 69: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАОпшти ставови – Одредбе БАБ 87

■ Контрола производње бетона обухвата све фазе усклопу извођења бетонских радова – од справљањамешавине, па до неге уграђенг бетона – при чему овуконтролу врше, сваки у свом домену: произвођач бетона –до времена предаје бетона извођачу радова и извођачбетонских радова – од времена преузимања бетона, дозавршетка неговања уграђеног бетона.

■ Контрола сагласности са условима квалитета премапројекту подразумева доказивање квалитета уграђеногбетона на месту уграђивања. Другим речима, овомконтролом се проверава да ли су за одређену партијубетона постигнути пројектом захтевана марка бетона идруга својства. При овоме, разуме се, морају постојатиодређени крутеријуми преузимања, па се тек на базизадовољавања или незадовољавања конкретнихкритеријума, одређена партија бетона прихвата илиодбија.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 70: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАОпшти ставови – Одредбе БАБ 87

– Партије бетона –■ Партија бетона је количина исте класе и исте врстебетона која се припрема и уграђује под једнаким условима, а односи се или на бетоне уграђене у исте конструкцијскеелементе, или на бетоне уграђене у више конструкцијскихелемената на једном објекту, или, пак, на количине бетонауграђене у елементе неког објекта у одређеном времену.

■ Партија бетона је, дакле, дефинисана количином бетонаи бројем узорака за испитивање својстава бетона. Овајброј узорака, као и саме партије и њихове величине, морајубити унапред одређене Пројектом конструкције илиПрограмом контроле, који је саставни део Пројектабетона.

■ Количина бетона у једној Партији бетона не треба дабуде већа од оне количине која може да се угради у року одмесец дана. Имајући у виду прописaне Критеријумепреузимања (Критеријуме за доказивање марке бетона), окојима је било речи раније, број узорака који се односи наједну партију бетона не може да буде мањи од 3, нитивећи од 30.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 71: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАОпшти ставови – Одредбе БАБ 87

– Контрола производње бетона –У циљу осигурања квалитета свежег и очврслогбетона, у оквиру контроле производње требаиспитивати, односно контролисати:

● Све компоненте бетона,● Производну способност фабрике бетона,● Својства свежег бетона,● Својства очврслог бетона, са оценом остваренемарке, односно карактеристичне чврстоће бетона,

● Уграђивање и неговање бетона.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 72: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола компоненти бетона –■ Агрегат, цемент и адитиви (хемијски додаци бетону) подлежу Наредбама о обавезном атестирању, што значида је Произвођач бетона дужан да за ове компонентебетона обезбеди одговарајуће атесте.

■ Уколико се за справљање бетона не користи пијаћа вода, њена подобност се мора проверити најмање једном у тримесеца.

■ Произвођач бетона, осим прибављања фабричких атестаза цемент и атеста за агрегат од произвођача, мораредовно да обавља контролна испитивања компоненти:¨ Контролна испитивања агрегата: најмање једном недељно, или приликом сваке уочљиве промене.

¨ Контролна испитивања цемента: приликом сваке новеиспоруке цемента исте класе или исте врсте, или ако јецемент одлежао више од три месеца. Једно испитивање семоже обавити на највише 250 тoнa допремљеног цемента.

¨ Контролна испитивања адитива (хемијских додатака): засваку шаржу, приликом допремања на фабрику бетона и ако јевреме одлежавања додатака дуже од шест месеци.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 73: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

- Контрола компоненти бетона -

■ Контролна испитивања агрегата обухватају:¨ Влажност ситних фракција (0/4 mm и 4/8 mm),¨ Гранулометријски састав свих фракција,¨ Количину ситних честица код свих фракција.

■ Контролна испитивања цемента обухватају:¨ Стандардну конзистенцију,¨ Време везивања (почетак и крај везивања),¨ Сталност запремине.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 74: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

- Контрола компоненти бетона -Напомене:

1) Опрема за напред наведена испитивања агрегата ицемента садржана је у стандарду СРПС У. М1. 052/1987 –Минимална опрема за лабораторије при фабрицибетона,

2) Напред наведена учесталост испитивања, посебно кадје реч о влажности ситних фракција агрегата, понекадмора да буде повећана – не само на свакодневноиспитивање, већ и на више испитивања у једној раднојсмени (за брзо одређиање влажности фракција –препоручује се примена методе сифонског суда).

3) Приликом сваког испитивања цемента потребно јеодвојити посебан узорак, који треба чувати 6 месеци, за евентуално доцније комплетно испитивање.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 75: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Производна способност фабрике бетона –

■ Производна способност фабрике бетона утврђује се контролнимиспитивањима у складу са стандардом СРПС У. М1. 052/1987 –Контрола производне способности фабрика бетона

■ Оваква контрола врши се на почетку рада нове фабрике (новогпостројења), као и на сваких 12 месеци рада фабрике

■ Контрола обухвата:¨ Контролу рада уређаја,¨ Контролу стања опреме и уређаја (силоса, транспортера, мешалице),¨ Контролу мерних уређаја (ваге, водомера, дозатора, влагомера и др.), ¨ Контролу механизма за мешање (стање лопатица у мешалици),¨ Контролу хомогености мешања.

■ Корисник фабрике мора стално да врши текућу контролу уређајаза мешање и управљање и то:¨ Дозаторе цемента и адитива – једном месечно,¨ Дозаторе агрегата – једном у три месеца.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 76: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Својства свежег бетона –■ Контрола свежег бетона обухвата следећа својства:

¨ Испитивање конзистенције,¨ Испитивање количине увученог ваздуха (код аерираног бетона),¨ Испитивање температуре бетонске мешавине, ако се бетонирањеизводи у посебним условима (при ниским и високим температурама.

■ Испитивање конзистенције свежег бетона на меступроизводње бетона,врши се:¨ Увек на почетку производње,¨ На почетку сваке радне смене,¨ При изради узорака за испитивање својстава очврслог бетона

(Ако је програмом испитивања – у Пројекту бетона – предвиђено, конзистенција свежег бетона испитује се додатно и на местууграђивања бетона, при чему мора бити примењен исти поступаккао у фабрици бетона).

■ Количина увученог ваздуха код аерираних бетона испитује се:¨ Најмање једном дневно,¨ Код израде узорака за испитивање својстава очврслог бетона.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 77: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –■ Произвођач бетона је дужан да за сваку врсту бетона којупроизводи редовно узима контролне узорке за испитивањечврстоће при притиску и других својстава бетона (ако суПројектом прописана).

■ Проверавање и оцењивање марке бетона врши се премастандарду СРПС У. М1.051/1987, а састоји се од:¨ Текуће контроле марке бетона, најмање једном месечно и¨ Доказивања марке бетона, које се изводи свака три месеца

■ За наведена испитивања служи скуп узорака који се односи наодређену врсту произведеног бетона – партију, а који сеформира израдом узорака према следећим условима:¨ Најмање један узорак за сваки дан производње¨ Најмање један узорак на сваких 50 m3, односно на сваких 75 мешавина, узимајући у обзир случај који даје већи број узорака

¨ Ако је количина произведене врсте бетона, већа од 2000 m3, по један узорак на сваких 100 m3, односно на сваких 150 мешавина

■ Партија бетона за количину преко 2000 m3 не може да има вишеод 30, а партија за количину испод 1000 m3 не мање од 10 узорака.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 78: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –

Текућа контрола марке бетона:■ С обзиром да је број резултата који се односи на периодпроизводње бетона од месец дана најчешће мали, текућаконтрола марке бетона врши се углавном одређивањем тзв. “клизног просека” од по три узастопна резултата испитивања.

■ Бетон одговара захтеваној марки бетона ако ни један такавпросек - m3 није мањи од захтеване марке бетона, а ни једанпојединачни резултат испитивања чврстоће при притиску - x1није мањи од марке бетона, умањене за 4 МPa. Другим речима: бетон одговара захтеваној марки бетона МB ако су испуњенaследећа два услова:

m3 ≥ МB, x1 ≥ МB – 4 MPa■ Циљ текуће контроле марке бетона је да се на меступроизводње, тј. на фабрици бетона, правовремено уочи изаустави евентуални пад квалитета производње бетона.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 79: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –Доказивање марке бетона

■ Доказивање марке бетона, које се врши на свака тримесеца, изводи се статистичком обрадом резултатаиспитивања чврстоће при притиску за сваку врступроизведеног бетона.

■ Број ових испитивања за протекли период од три месеца нетреба да буде мањи од 30; изузетно, ако је количинапроизведеног бетона неке врсте мања од 1000 m3, тај број можеда буде сразмерно мањи, али не мањи од 10.

■ Бетон одговара захтеваној марки бетона MB ако јеиспуњен услов:

fbk ≥ MB

где је fbk – карактеристична чврстоћа оцењиванемарке бетона у MPa.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 80: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –Доказивање марке бетона

■ Одређивање карактеристичне вредности чврстоћезависи од расположивог броја резултата испитивања – n, како следи:– Ако је n ≥ 30: fbk = mn – 1,3 · σ– Ако је 10 ≤ n ≤ 30: fbk = mn – tn · σ , где је:n – број расположивих резултата испитивања,mn – просечна чврстоћа при притиску n резултата испитивања,tn – коефицијент расподеле по Студенту, за степен слободе n

и ниво поверења 80% ,σ – стандардна девијација, одређена на основу већег броја

(n0 ≥ 30) ранијих испитивања исте врсте бетона (израз засрачунавање σ и табела за tn у наставку)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 81: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –Доказивање марке бетона

■ Вредност стандардне девијације σ за n0 ранијих испитивања, из израза за одређивање карактеристичне вредностиfbk = mn – tn · σ , срачунава се на основу формуле:

0

1

20 )(

n

xmn

iin∑

=

−=σ

mn0 – просечна вредност заnn00 резултата ранијихиспититивања

1,3131,3151,3181,3211,3251,3301,3371,3451,3561,372tn

28262422201816141210n

■ Вредности коефицијента расподеле tn за ниво поверења од 80%према Студенту:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 82: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –Контрола производње након преузимања бетона на

Градилишту:¨ Од тренутка пријема свежег бетона на градилишту, односно на месту уграђивања, контролу квалитетабетона, која је до тада представљала обавезуПроизвођача, преузима Извођач бетонских радова.

¨ У том смислу Извођач је обавезан:• Да евидентира све податке који се односе насвојства преузетог бетона, као и време трајањатранспорта од Фабрике бетона до градилишта (допражњења).

• Да изврши визуелну контролу конзистенције, анајмање једном у смени и испитивање конзистенције(истим поступком као на Фабрици бетона).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 83: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола производње бетона

– Контрола својстава очврслог бетона –

Контрола производње након преузимањабетона на Градилишту :

¨ У оквир контроле која се врши по пријему бетонаод Произвођача, а коју врше Извођач радова иНадзорни орган Инвеститора, спада још и:

• Преглед скела, оплата, спојница, арматуре и др.• Контрола унутрашњег транспорта и уграђивањабетона,

• Контрола начина и трајања неге уграђеног бетона,• Преглед конструкције после скидања оплате

(утврђивање евентуалног присуства пукотина, места сегрегације и сл.)

Све напред наведене контроле врше се визуелно!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 84: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛАКОНТРОЛА КВАЛИТЕТАКВАЛИТЕТА БЕТОНАБЕТОНАКонтролаКонтрола сагласностисагласности саса условимаусловима квалитетаквалитета премапремаПројектуПројекту конструкцијеконструкције, , односноодносно ПројектуПројекту бетонабетона

■ Контрола сагласности са условима квалитетабетона постављеним кроз Пројекат конструкције, односно кроз Пројекат бетона, спроводи сеоцењивањем постигнуте марке бетона MB и онихпосебних својстава која су захтевана Пројектомконструкције

■ Оцена постигнуте марке бетона МB врши се попартијама, у складу са Програмом контроле датим уоквиру Пројекта бетона.

■ БАБ 87 прописује три Критеријума за оцењивање(доказивање) марке бетона (о којима је било речираније, у поглављу Својства очврслог бетона).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 85: Tehnologija betona kvalitet

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНАКонтрола сагласности са условима квалитета премаПројекту конструкције, односно Пројекту бетона

■ Ова три критеријума у суштини истовременопредстављају и Критеријуме преузимања, поштодобијена оцена марке бетона свакако омогућава да седонесе одлука о прихватљивости или неприхватљи -вости појединих партија бетона.

■ Наведени Критеријуми за оцењивање марке бетона,односно Критеријуми за преузимање појединихпартија бетона, представљају математичкерелације изведене из зависности на бази фрактилаод 10% који је усвојен према Правилнику о техничкимнормативима за бетон и армирани бетон - БАБ ’87.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Page 86: Tehnologija betona kvalitet

KONTROLA KVALITETA BETONAŠema odgovornosti

Proizvodnja/Transport

Zadržavanjeugradljivosti

Nega – Skidanje oplate

Brz prinos čvrstoće

Ugradnja Projektovanje/Trajnost

Proizvođač gotovog betona Izvođač + Nadzor Inženjer

Snažan prinos dugoročne čvrstoće

SvežBeton

OčvrsliBeton

vreme

Zadržavanjeugradljivosti

Zadržavanjeugradljivosti

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com