TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEMEL BLG TEKNOLOJLER II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu. Sedat ALKAN Bilal BATUK 05090039024 05090039039 Konu:Temel statistik. TEMEL STATSTK. statistik Nedir?. Belirli bir amala dzenlemi veri topluluu - PowerPoint PPT Presentation

Text of TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu

 • TEMEL BLG TEKNOLOJLER IIOKUTMAN Fatih Mehmet Avcu Sedat ALKAN Bilal BATUK05090039024 05090039039Konu:Temel statistik

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • TEMEL STATSTK

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • statistik Nedir?Belirli bir amala dzenlemi veri topluluuBelirli bir amala verilerin toplanmas,dzenlenmesi,analiz edilerek yorumlanmasn salayan yntemler topluluuBir ana kitle parametresinin kendinden daha az sayda gzlem ieren bir alt kme yardm ile tahmine istatistik denir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • statistik TrleriTarifsel istatistik;nmerik verileri derlemek,dzenlemek ve zetlemek iin kullanlan prosedrlerdir.Tmevarmsal istatistik;rneklemeye dayanarak bir poplasyon hakknda bilgi elde etmek iin kullanlan yntemlerdir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Baz KavramlarYaamda karlalan olaylar Tipik Toplu olmak zere ikiye ayrmak mmkndr.Tipik olaylar: az sayda faktr tarafndan etkilenen fiziksel yada kimyasal olaylardr.Toplu olaylar: ok fazla faktr tarafndan etkilenen byk aptaki olaylardr.Birim: bir topluluu oluturan ve incelemeye konu olan obje ya da bireye birim denir.Karakter: birimin eitli zelikleri karakter olarak tanmlanr.Poplasyon: belli karakterleri ortak olan birimlerin oluturduu toplulua denir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Parametre:poplasyonun zelliklerini tanmlayan deerlere parametre denir.poplasyonun zelliklerini belirten parametrelerde en nemlileri poplasyonun ortalamas () var yansdr (2) rnek:nceleme konusu olan poplasyondan bir rnekleme yntemi ile poplasyonu temsil edebilecek byklkte alnan daha az sayda birimlerin oluturduu toplulua rnek denir.Ayrca rnek,aratrcnn alt konu ile ilgili olarak konu deney veya gzlemler sonucunda elde ettii gzlemler topluluudur eklinde de tanmlanabilir.statistik:rnein zelliklerini tanmlaya deerlere denir.Dier bir ifade ile rnekten hesaplanan deerlere istatistik denir.En nemli istatistikler rnek ortalamas ( ) ve rnek var yansdr (S2) istatistikler parametrelerin bir tahminidir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Deikenlerstatistik birimlerinin sahip olduklar zelliklere (yani birbirinden ayrt edilmelerine yarayan zelliklere) deiken denir.Tekrarlanan bir olayda her defasnda farkl deerler alabilen sembollere denir.Deikenler genellikle alfabenin X,Y,V,W,Z gibi son harfleriyle gsterilir.Deikenin ald deerler ise o deikenin kk harfi k ile sembolize edilirler. X={x1 ,x2 ,x3,....,xn } Y={y 1,y2 ,y3 ,...., yn}

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Deiken Trleri

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • statistiksel leklerNominal: klar arasnda stnlk yok (renk, cinsiyet, marka gibi). zel bir durum olarak iki sonululara (evet/hayr, var/yok) dik otom lek denir.Sral: klar arasndaki mesafeler bilinmiyor ama evrensel kabul grm stnlkler var. ( likert lei, rtbe, eitim, ve tercih sralamalar gibi)

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • statistiksel lekler-2Aralk: Saysal lm deerleri aras mesafeler eit ancak sfr noktas anlaml deil. Yokluk, hilik belirtmiyor. (scaklk, takvim sistemi) Likert lei aralk lek varsaylr.Oransal: llebilir byklkler. Metrik lmler de denmektedir. (arlk, uzunluk, sre gibi)

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • statistiksel lekler-3Eer bir olayn meydana gelme skl saylyor ise bu frekans anlamna gelir ve genelde oransal lek olarak ilem grr. Ancak sklk gsteren bu verilere dikkatli yaklamak gerekir. (mesela hata says, yoldan geen insan says, senede yal gn says gibi)

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • VERLERN DZENLENMES VE SUNULMASI

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • VERLERN TOPLANMASI VE DZENLENMESVeri ve Veri KaynaklarTamsaym ve rnekleme- Anket - Gzlem- DeneyDorudan Veri Toplama Yntemleri- Basit Seri- Frekans Serisi- Snfl Seri

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Birikimli Frekanslar- Artan Birikimli Frekanslar- Azalan Birikimli FrekanslarOransal Frekanslarstatistiksel Seriler- Zaman Serileri- Mekan Serileri- Dalm Serileri-Bileik Seriler

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • VER VE VER KAYNAKLARIVeriler alndklar kaynaa gre dorudan ve dolayl veriler olmak zere iki ana grupta toplanabilirler. Dorudan Veriler:

  Aratrmay yapan kii veya kiiler tarafndan kaynandan alnan verilerdir.

  Dolayl Veriler:

  Baka kurum veya kurulular tarafndan toplanarak dzenlenen verilerdir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • TAMSAYI VE RNEKLEMEstatistiksel aratrmalarda incelemeyi amaladmz birimlerin oluturduu toplulua ana ktle ad verilir.Ana ktleden seilen az sayda birimin oluturduu toplulua rnek ad verilir.

  Tamsaym: Ana ktle ile ilgili bilgi toplanmak istendiinde tm birimlerin teker teker incelenmesi gerekmektedir. Bu ileme tamsaym ad verilir.

  rnekleme: Bir ana ktleden ana ktle birim saysndan daha az sayda birim seilerek, bu birimler yardm ile ana ktle parametrelerinin tahmin edilmesi ilemine rnekleme denir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Balca istatistiksel rnekleme yntemleriBasit Tesadfi rnekleme Yntemirnei seilecek ana ktle birimlerinin her birine eit seilme ans veren rnekleme yntemine denir.

  Tabakal rnekleme YntemiBelirlenen kritere gre, deerleri birbirine yakn birimler ayn tabakalara dahil edilerek tabakalar oluturulduktan sonra her tabaka iin ayr ayr basit tesadfi rnekleme yntemi uygulanarak bunlarn sonularnn birletirilmesi yntemine denir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Kademeli rnekleme Yntemi Ana ktle alt gruplara ayrlr. Alt gruplarn her birine kme ad verilerek, bu kmelerden bir veya birka tanesi tesadfi olarak seilir. Kmelerin tm birimlerinin rnei oluturmas yntemine denir.

  Sistematik rnekleme Ana ktle ve rnek birim saylar ile orantl eit aralklarla birimlerin ekilerek rnein dzenlendii bir yntemdir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Dorudan veri toplama yntemleriAnket En ok kullanlan yntemdir. Anket formu olarak adlandrlan ve bilgi toplayacak kii veya kiilerce hazrlanan bir form eitli ekillerde veri kaynana ulatrlr.

  Gzlem Bu yntemle bilgi toplayacak kii veya kiiler bilgi kaynaklarn gzleyerek sonularn elde etmektedirler.

  Deney stenilen olaylar suni olarak oluturulur ve oluturulan bu olaylar gzlemlenerek gerekli olan bilgiler elde edilir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Verilerin DzenlemesiBasit Seri

  Elde edilen ham verilerin kkten bye doru sralanmas ile elde edilecek serilere basit seriler denir.

  Serinin toplam deeri

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • 1,3,2,2,3,1,4,5,3,6,0,5,2,3,2,4,8,0,1,2,3,3,1,0,4

  Verilen deerleri basit seri eklinde dzenleyelim.

  0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,5,5,6,8

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • xi fi

  x1 f1 x2 f2 x3 f3 STD . . . . xk fk

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • Snfl Seri: ncelenecek birim saysnn ok olmas ve deikenin birbirinden farkl ok sayda deer almas durumunda frekans serileri de basit seriler gibi uzun say dizileri ekline dnebilirler. Bu durumda snfl seri, snflandrlm seri, gruplu seri, gruplandrlm seri gibi isimlerle adlandrlan seriler dzenlenmektedir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Frekans SerisiSnfl Seri

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • rnek: Bu sapma miktarn daha nce verilen rnek zerinde gsteriniz.

  Basit Seri : 0+0+0+1+1+1+1+2+2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4+4+5+5+6+8

  = 68

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • Xi=(alts+sts)/2Grld gibi basit ve frekansl serilerin toplam deeri 68e eit iken, snfl serinin toplam deeri 81e eittir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Artan Birikimli Frekanslar

  Frekans serilerinde ve snfl serilerde belirli bir deere eit veya daha kk deer alan birimlerin saysn gstermek iin artan birikimli frekanslar hesaplanr. Artan birikimli frekanslar hesaplanrken frekanslar stununun ilk frekans deeri aynen alnr ve bu deer artan birikimli frekanslar stununun ilk deeri olarak yazlr. kinci frekans deeri ilk frekans deeri ile toplanarak artan birikimli frekanslar stununun ikinci deeri olarak yazlr. Bu ileme frekanslar bitene kadar devam edilir. Artan birikimli frekanslar stunun en son deeri frekanslar toplamna eit olacaktr.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • Frekans serilerinde ve snfl serilerde belirli bir deere eit veya daha byk deer alan birimlerin saysn gstermek iin azalan birikimli frekanslar hesaplanr. Frekanslar toplamndan balanarak kartma ilemi yaplr. Bu durumda azalan frekanslar stununa ilk olarak frekanslar toplam yazlr. Daha sonra bu ilk frekans, frekanslar toplamndan karlarak bulunan deer azalan birikimli frekanslar stununun ikinci deerini verir. Bu ilem ayn ekilde serinin son deerine kadar devam eder.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • rnek:Daha nce rnek olarak verilen frekans serisi ve snfl serinin oransal frekanslarn hesaplayalm.Serinin 0,24 deeri, iyerinde alan iilerin %24nn 3 ocuklu olduunu gstermektedir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Yukardaki frekans stununda yer alan 0,20 deeri, iyerinde alan iilerin %20 sinin ocuk saysnn 4 (dahil) ile 6 (hari) arasnda olduunu gstermektedir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • S. ALKAN ve B. BATUK

 • 1-)Nisan 1998 Hane halk igc anketi geici sonular2-)TahminZaman Serileri Toplanan verilerin gn, ay, yl gibi zaman birimlerine gre dzenlenmesi ile oluturulan serilere zaman serileri denir.

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • rnek: Kamu kesimi toplam gelir ve giderlerinin G.S.Y..H. indeki paylar

  S. ALKAN ve B. BATUK

 • Bileik SerilerBirimlerin bir veya daha ok karaktere g