Temel Bilgi Teknolojileri - kisi.deu.edu. أ§al t rmak iأ§in 150.000 watt enerji gerekliydi. ENIAC, yaln

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  TBT Temel Bilgi Teknolojileri

  GİRİŞ

  • BİLGİSAYAR NEDİR? • BİTLER VE BAYTLAR • KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR • BELLEK,DİSKLER VE SÜRÜCÜLER • BİLGİSAYAR VE SAĞLIĞIMIZ

 • 2

  BİLGİSAYAR NEDİR?

  • Bilgisayar,kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapan;yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen;sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.

  veri bilgisayar bilgi

  Bilgisayarın özellikleri

  � İşlem yaparken hızlıdırlar. � Yorulmazlar. � Sıkılmazlar. � Programlanabilirler. � Kendi başlarına bir iş yapmazlar.

 • 3

  BBİİLGLGİİSAYARIN KULLANILDISAYARIN KULLANILDIĞĞII ALANLARALANLAR

  �� Ticari sahadaTicari sahada �� EEğğitimdeitimde �� BankacBankacııllııktakta �� TTııptapta �� Bilimsel araBilimsel araşşttıırmalardarmalarda �� Grafik uygulamalarGrafik uygulamalarıındanda �� Resmi dairelerdeResmi dairelerde

  Bilgisayar iki ana unsurdan oluşur

  � 1)Bilgisayar Donanımı -Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir.Bunlar; Ekran Klavye Sabit disk Fare Yazıcı Bellek Mikro işlemci Tarayıcı….

 • 4

  2) Yaz2) Yazııllıımm

  �� BilgisayarBilgisayarıın gn göörevini yerine getirebilmesi revini yerine getirebilmesi iiççin ona verilen tin ona verilen tüüm bilgiler ve komut m bilgiler ve komut listeleridir.Farkllisteleridir.Farklıı ttüüm komut listelerine m komut listelerine program denir.program denir.

  İÇERDE NELER OLUYOR

  Aritmetik birimi

  Kontrol birimi

  Bellek

  İşlenmiş veri

  Bilgisayar girdi ile beslenir.

 • 5

  3 TEMEL 3 TEMEL İŞİŞLEMLEM

  İŞİŞLEMELEME GGİİRRİŞİŞ ÇÇIKTIIKTI

  FARE KLAVYE SES KARTI MODEM SCANNER CD/DVD MİKROFON

  İŞLEMCİ CHIPSET VERİYOLLARI GENİŞLETME SLOTLARI BELLEK PİL

  MONİTÖR PRİNTER FAX MODEM SES KARTI SPEAKER

  BİLGİSAYARI TANIYALIM

  • MONİTÖRLER -Ekran kartından gelen görüntü bilgisini

  ekrandan yansıtmakla görevlidirler. -Sadece ekran kartının emirleri

  doğrultusunda görüntüyü oluştururlar. -İşlemciden tamamen bağımsızdırlar. -Günümüzde en yaygın kullanılan monitörler

  VGA monitörlerdir.

 • 6

  KLAVYEKLAVYE

  Bilgi giriBilgi girişşi yapi yapıılan en yayglan en yaygıın girdi aygn girdi aygııttııddıır.r. Klavye dKlavye düüğğme sme sııralanralanışıışına gna gööre:re:

  a)F klavye:Ta)F klavye:Tüürkrkççe doke doküüman yazanlar iman yazanlar iççin in uygundur.Daktilo ile uygundur.Daktilo ile ççok benzerdir.ok benzerdir.

  b)Q klavye:En b)Q klavye:En ççok kullanok kullanıılan klavye lan klavye modelidir.modelidir.İİngiliz diline gngiliz diline gööre dizayn edilir.re dizayn edilir.

  MOUSE • Klavyeden sonra bilgisayarda

  kullanılan en yaygın girdi aygıtıdır. • Klavyeye nazaran daha basittir. • Windows 95 işletim sistemi ile birlikte

  yaygınlaşmaya başlamıştır. • Fare;hareket ve algılama metotları

  bakımından mekanik ve optik fare olarak ayrılır.

  • Diz üstü bilgisayarlarda fare işlevi bilgisayar üzerine yerleştirilmiş ve elle döndürülen "TrackBall" adı verilen küre tarafından yerine getirilmektedir.

 • 7

  YAZICILAR

  �Bilgisayardaki bilgilerin basılı bir kopyasını almamızı sağlar.

  �Bilgisayardan elde edilen çıktıları kağıt üzerine yazan elektronik baskı birimidir.

  �Üç çeşit yazıcı vardır. -nokta vuruşlu yazıcılar -mürekkep püskürtmeli yazıcılar -lazer yazıcılar

  PLOTTER [ÇİZİCİ]

  • Ekranda olan çizim ve grafikleri basmada kullanılan çıktı aygıtıdır.

  • Genellikle mühendislik ve mimarlıkta kullanılır.

 • 8

  SCANNER [TARAYICI]

  • Kağıt üzerinde bulunan resimleri, fotoğrafları yazıları bilgisayarın belleğine gönderir.

  HOPARLÖR,KULAKLIK, MİKROFON

  • Çok değişik tip ve dizayn edilmiş kulaklık ve mikrofon seçenekleri mevcuttur.

  • Ayrı ayrı satın alma imkanı olduğu gibi kulaklık ve mikrofonun birarada olduğu modellerde vardır.

  • Makinenin ses kartına takılır. • Aynı şekilde hoparlörde ses dinlemek için

  yine ses kartına takılır.

 • 9

  SUNU CİHAZI [PROJEKSİYON CİHAZI]

  Bir bilgisayar ile ders anlatırken veya konferans verirken ekrandaki bilgilerin bir zemine yansıtılması. Data Show cihazı ile olmaktadır. Ekran kartı çıkışına takılır.

  WEB KAMERAWEB KAMERA

  �� Web kameralar doWeb kameralar doğğrudan USB rudan USB aygaygııttıına ya da kendi arabirim kartna ya da kendi arabirim kartıı ile ile bilgisayara takbilgisayara takıılabilen modellerden labilen modellerden oluoluşşan bu aygan bu aygııtlar bilgisayartlar bilgisayarıın dn dışış ortamdan gortamdan göörrüüntntüü almasalmasıınnıı sasağğlar ve lar ve yazyazııllıımla desteklenmek mla desteklenmek zorundadzorundadıırlar.rlar.

 • 10

  JOYSTİC

  • Joystic, bilgisayarın oyun portuna takılır ve oyun oynamada kolaylık sağlar.

  • Bir bilgisayarın içindeki veriler ve komutlar sayı olarak saklanır ve işlenir.Birçok bilgisayar sadece iki sayı kullanır:0 ve 1.Buna ikili kod adı verilir.

  • 0 ve 1’e ikili sayı sistemi ya da kısaca bit denir.

  BİTLER VE BAYTLAR

 • 11

  BİTLER VE BAYTLAR

  • Bilgisayarın içinde 0 ve 1 sayıları çok küçük elektronik devreler üzerinde elektrik vurumu olarak kaydedilir.

  • Bir devre bir elektrik vurumu taşıyorsa 1,taşımıyorsa 0’dır.

  BİTLER VE BAYTLAR

  � Sekiz bitlik seriler halinde saklanan bilgisayar verisi parçalarına bayt denir

  Bit Bayt

  B harfi

  B Harfi bayta 01000010 olarak çevrilir.

 • 12

  BİTLER VE BAYTLAR

  • BYTE = 8 Bit • 1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık

  devre=1) oluşur. • 1 BYTE 1 karakterdir. • 1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB) • 1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB) • 1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB) • 1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB

  Bilgi depolamaBilgi depolama……

  Yota Zeta Exa Peta Tera Giga Mega Kilo

  Resim

  Kütüphane dolusu kitap

  HERŞEY !

  Kitap

  Sinema

  Resimleriyle birlikte her türlü kitap

 • 13

  KKİŞİİŞİSEL BSEL BİİLGLGİİSAYARLARSAYARLAR • Genellikle PC denir. • Masa üstüne sığan ve

  bir kişi tarafından kullanılan bilgisayarlardır.

  • Kişisel bilgisayarlar küçük oldukları ve bir anaçatı bilgisayarın(büyük ve pahalı bil.)yüzde birinden daha ucuza mal oldukları için çok popüler oldular.

  Kişisel bilgisayarın ana parçalarından bazıları

  Monitör

  Sistem birimi bilgisayarın İşlemci birimini içeren parçası

  KlavyeKlavye

  Fare ekrandaki imleci oynatması için MİB’e sinyal yollayan bir aygıttır.

  Disket sürücü

  Sabit disk sürücü

  İİlk bilgisayardan lk bilgisayardan öönce nce ☺☺

 • 14

  19401940--1955 1.Ku1955 1.Kuşşak (1)ak (1) –Vakum

  tüpleri , birbirleri ile baglanan kablolar

  ENIAC

  19401940--1955 1.Ku1955 1.Kuşşak (2)ak (2) • 1943 yılında Pennsylvania Üniversitesinden J.

  P.Erkert'ın ilk işlevsel bilgisayar olan 30 ton ağırlığındaki ve saniyede 5.000 işlem yapan ENIAC [Electronic Numerical Integrator And Calculator] (Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve Bilgisayar)'ı yaptı. ENIAC, 30 ton ağırlığında; 9x15=135 metrekarelik bir odayı doldurmakta; hesaplama vurumları 1500 elektromekanik röleden (yolvericiden) geçip 18.000 den çok radyo lambasından akmaktaydı. ENIAC'ı çalıştırmak için 150.000 watt enerji gerekliydi. ENIAC, yalnızca 80 karaktere eş veri saklayabiliyordu. Lambalaların hepsi çalıştığında, mühendis ekibi bir problemi çözmek için 6000 kabloyu elle fişe takarak ENIAC'ı kuruyorlardı.

 • 15

  19551955--1965 2.Ku1965 2.Kuşşak (1)ak (1) • Vakumlu tüplerin yerini transistörler

  aldı. Bilgisayarların hacimleri küçüldü, maliyeti düşürüldü ve hızları yükseldi. Bu tür bilgisayarlar ilk olarak Burroughs firması tarafından Amerikan Hava Kuvvetleri için üretildi. İşte bu dönemlerde ilk işletim sistemleri ortaya çıkmaya başladı.

  19551955--1965 2.Ku1965 2.Kuşşak (2)ak (2)

  Programlama Dilleri: Fortran veya assembler (Kartlar).

  Kullanım alanları: Bilimsel hesaplamalar Veri İşleme

 • 16

  19651965--1980 3.Ku1980 3.Kuşşak (1)ak (1) • Entegre devrelerin kullanıldığı

  dönemdir • Bildiğimiz anlamda ilk işletim

  sistemleri bu dönemde geliştirilmeye başlandı Multics (Multiplexed Information and Computing Service) 1965

  • Artık sistemler aynı anda birkaç problemi çözebiliyordu

  19651965--1980 3.Ku1980 3.Kuşşak (2)ak (2) • IBM 360 serisi • Bell

  Laboratuvarların da Thompson ve Ritchie tarafından Unix Geliştirildi (1973)

  • 1973 yılında C dili geliştirildi

 • 17

  19651965--1980 3.Ku1980 3.Kuşşak (3)ak (3)