Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

Embed Size (px)

Text of Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

  1/20

  197

  BLACK320 C

  Anahtar Kavramlar

  Veri Taban Gvenlik

  Kayt Tamlk

  Alan ndeksleme

  Tablo Sorgulama

  Veri Taban Ynetim Sistemi Raporlama

  197

  Veri Tabanlar10

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

  2/20

  Girifl

  Nfus czdanlarn arkasnda yazl olan verilerin ne ifle yaradn hi dflnd-nz m? Askerlik tecili, evlilik, pasaport ya da ehliyet almak gibi gerekelerle nfusidaresine baflvurduunuzda, sz konusu veriler sayesinde sizinle ilgili kaytlara eri-flilebilir. Bykleriniz, nfus idaresine baflvurduklarnda memurlarn masalarnzerine indirip atklar kocaman siyah ciltleri size anlatabilirler. Gnmzde artkbu ciltleri grmyorsunuz. nk nfus iflleri de byk lde bilgisayara aktarld.

  Milyonlarca kifliye ait temel verilerin kaydedilip ifllendii nfus iflleri gibi bilgi-sayar uygulamalarnda, genellikle, yaplan ifllemler ok basittir. Her doan kiflikaydedilir ve ihtiya ortaya ktka kaydedilmifl olan bu verilere dayanarak ba-sit raporlar hazrlanr. Ancak bilgisayar olmadan bu kadar byk miktarlardaverileri kaydetmek, gerektiinde arayp bulmak, snflandrmak ya da sralamakok zaman alc ifllerdir.

  Verilerin uygun bir biimde bir araya getirilip dzenlenmifl haline veri tabandenir. Bilgisayarlar, ortaya ktklar ilk gnlerden bu yana, veri tabanlarn sak-layp ifllemekte bize baflaryla yardmc oldular. Bilgisayarlara bu kadar byk l-ekte yatrm yaplmasnn ardndaki en temel drtlerden biri, veri tabanlarnifllemekte gsterdikleri baflardr. Gnmzde de, zellikle byk bilgisayar sis-temleri, genellikle veri tabanlarnn ifllenmesi amacyla kullanlr. Bu nitede bil-gi teknolojilerinin nemli bir uygulama alan olan veri taban kavramn tanya-caz. Kiflisel bilgisayarlarda veri taban uygulamalar, kelime ifllem ya da ifllemtablolar kadar yaygn olmasa da, zaman zaman gerekli olur. Veri tabanlarn ifl-lemek amacyla gelifltirilen yazlmlar olan Veri Taban Ynetim Sistemlerinin ki-flisel bilgisayarlardaki bir rneine de bu nitede ksa bir girifl yapacaz.

  Bu niteyi tamamladmzda afladaki yeterliklere sahip olacaz:1. Veri taban, kayt ve alan terimlerini tanmlayarak, iliflkisel veri tabanlarnntemel zelliklerini sralayabileceiz ve veri tabanlarnn neden gerekli olduu-nu aklayabileceiz.

  2. Veri Taban Ynetim Sistemi kavramn tanmlayarak, Veri Taban YnetimSistemlerinin zelliklerini sralayabileceiz.

  3. Veri Taban Ynetim Sistemi yazlmlarnda belirli bir iflin gereklefltirilmesiiin gereken admlar sralayabileceiz.

  Veri Tabanlar ve Access198

  AMALARIMIZ

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

  3/20

  TEMEL KAVRAMLAR

  Veri taban, kayt ve alan terimlerini tanmlayarak, iliflkisel veritabanlarnn temel zelliklerini sralayabileceiz ve veri tabanla-

  rnn neden gerekli olduunu aklayabileceiz.

  rgtlerde gereklefltirilen ifllerin byk blm, ok byk miktarlardaki verile-

  rin ifllenmesini gerektirir. rnein; niversitelerde onbinlerce rencinin ad, so-yad, cinsiyeti, doum yeri ve tarihi, mezun olduu okul, adresi, blm, snf gi-

  bi kimlik bilgilerinin yan sra, snavlarda ald notlar da dzenli olarak tutulur.stelik ifllenmesi gereken sadece rencilere ait veriler deildir. niversite perso-

  neli hakknda da birok verinin ifllenmesi gerekir.Bu lekte verinin ifllendii tek yer niversiteler de deildir. Sanayi iflletmele-

  rinde de personel verilerinin yan sra stoklanan malzeme ve retilen rnler hak-

  knda byk miktarl veriler ifllenir. Birok snai iflletmede milyonlarca kalem mal-zemenin stokland dflnlrse, bu malzemelerin hepsi hakkndaki stok bilgile-

  rinin hatasz bir biimde tutulmasnn ne kadar zor olduu grlebilir.rgt faaliyetlerinin dzenli olarak yrtlebilmesi iin verilerin salkl bir bi-

  imde kaydedilmesi, her deiflikliin gecikmeden ve doru bir biimde gncel-lenmesi gerekir. rnein; dnem sonunda renci karnelerinin ya da her ayn so-

  nunda personel bordrolarnn hazrlanabilmesi iin, rencilerin snav sonular-nn her snavdan hemen sonra, personelin ifle devam ve fazla mesaileri durumla-

  rnn da her gnn sonunda dzenli olarak ifllenmifl olmas gerekir.Verilerin zerinde dier ifllemlerin yaplmas iin ncelikle kaydedilmeleri ge-

  rektiini grmfltk. rnein; bir lisede her renci iin, kaydolduu anda bir

  dosya alr ve btn kimlik bilgileri bu dosyada saklanr. Her dnem sonundarencinin btn derslerden ald notlar da kendi dosyasna ifllenir. Gnmzde

  sadece niversitelerde deil, neredeyse btn rgtlerde veriler bilgisayarla iflle-nir. Personel, renci ya da malzeme verileri bilgisayara girilir ve bilgisayarn yar-

  dmc belleinde saklanr.

  Tablolar, Kaytlar ve Alanlarrencilere ait verilerin bilgisayar yardm olmadan ifllendii bir lise dflnelim.

  renci dosyalar ve snav evraklar bir masann zerine gelifligzel ylrsa, r-nein; belirli bir rencinin mezun olmay hak edip etmediini anlamak ya da

  mezuniyet not ortalamasn hesaplamak tahmin edilemeyecek kadar g olur.

  Bir rencinin mezuniyet not ortalamasn hesaplamak iin ne tr ifllemler ve bu ifllemleriyapmak iin de ne tr veriler gerektiini dflnn. Sz konusu verileri ieren evraklar birmasann zerine ylmfl halde duruyorsa, iflinizin nasl glefleceini hayal etmeye alfln.

  Bu glk, masann zerine ylan veriler ne kadar artarsa, o kadar byr. Ve-

  rilerin salkl bir biimde ifllenebilmesi ve gerekli bilgilerin retilebilmesi iin ren-ci dosyalarnn ve snav evraklarnn belirli bir dzen iinde yerlefltirilmesi gerekir.

  Verilerin dzenlenmesi, bilgisayarl sistemlerde ok daha nemlidir. nk,birincisi, bilgisayarl sistemlerde ifllenecek veriler genellikle ok daha byk mik-

  tardadr. kincisi, bilgisayarlar insanlar gibi inisiyatif kullanamazlar. Bir masannzerine ylmfl olan verilerin iinden, insanlar, uzun sre uraflmalar gerekse

  de, gerekli olanlar bulup sonuca ulaflabilirler. Bilgisayarlarn gelifligzel ylmfl

  Temel Kavramlar 199

  1A M A

  DfiNEL M

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

  4/20

  Temel Kavramlar200

  verilerin iinden uygun olanlar ayklamas mmkn deildir. Bu yzden bilgisa-yarda veriler, belirli bir dzen iinde saklanr.

  Bir fakltenin kayt dnemini dflnelim. renciler kayt srasnda eflitliformlar doldururlar (fiekil 10.1a). Formlar yardmyla, mezun olmasna kadar ge-

  ecek sre iinde renciyle ilgili olarak yaplacak ifllemlerde gerekebilecek veri-

  ler derlenir. Formlardaki veriler bilgisayara aktarlrken fiekil 10.1bde olduu gibidzenlenebilir.

  fiekil 10.1bde grlen bir tablodur. Her tablonun bir ad olmas gerekir. r-neimizdeki tablonun ad renci Tablosu olabilir. renci tablosunda, her -renciye ait btn veriler tek satrda yer alr. Her biri ayr bir renciye ait verileriieren satrlara kaytad verilir.

  fiekil 10.1bde grlen rnek renci Tablosunda ka kayt vardr?

  fiekil 10.1bde grlen rnek renci tablosunda 9 kayt grnmektedir. Dokuzuncu kayttan sonraki nokta, baflka kaytlarn da olduunu ima etmektedir. Bir okuldaki renci says, renci tablosun-

  daki kayt saysna eflittir.

  fiekil 10.1

  renci Tablosu.rencilerin

  faklteye ilkkaytlar srasndaeflitli veriler zel

  formlaryardmyladerlenir (a).Derlenen verilerbilgisayarda birtablo halindedzenlenebilir (b).

  (a)

  (b)

  Kayt, bir unsura aitverilerin bir arayagetirilmesiyle elde edilir.Kaytlar bir araya gelerekTabloyu meydana getirir.

  DoumNo Soyadi Adi Yeri Tarihi Blm Cinsiyet Adresi980158 Gler Ayse Bursa 1981 Mimarlk K Zafer Mah. Damla so. 23/7 Bursa981102 Asmaz Murat Eskisehir 1981 Mimarlk E Esentepe Mah. Cihan so. 17 Eskisehir981204 Seyrek Muammer Aydin 1980 Resim E stiklal Mah. Esen so. 2 Eskisehir981207 Zeytinci Mahinur stanbul 1981 Heykel K Gven Mah. Senlik so. 12/3 Sivrihisar980305 Karali Serhat Eskisehir 1981 Resim E Akarbasi Mah. Sucu so. 7 Eskisehir980033 Uysal Hakan Eskisehir 1980 Resim E Cumhuriyet Mah. Yavus so. 2 Bozyk980122 Zeybek Ayten Erzincan 1981 Heykel K Aydinlik Mah. Gunes so. 7 Erzincan980507 Haskalfa Zekiye Mersin 1980 Heykel K Atatrk Mah. Can so. 22/3 stanbul980932 Tatar Semih stanbul 1979 Heykel E 338 so. 21/5 Karsiyaka zmir

  ... ... ... ... ... ... ... ...

  SIRA S ZDE

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite10

  5/20

  fiekilden de grld gibi her kayt ayn yapsal zelliklere sahiptir. Hepsi

  ayr bir renci hakknda da olsa, numara, ad, soyad, adres, cinsiyet gibi ayn ve-rileri ierir. Bir tablonun kaytlarn meydana getiren ad, soyad gibi blmlerin her

  birine alan ad verilir.

  fiekil 10.1bde grlen rnek renci Tablosunun alanlar nelerdir?

  fiekil 10.1bdeki rnek renci Tablosunda No, Soyad, Ad, Doum Yeri, Doum Tarihi, Blm, Cin-siyet, Adresi olmak zere 8 alan vardr. Ancak sz konusu tablonun bir rnek olduu akldan karl-mamaldr. Normal bir renci Tablosunda ok daha fazla alan yer alr.

  fiekil 10.2de bir fakltenin Dersler Tablosu grlmektedir. Tablonun zelliklerini ince-leyin. Tablonun kaytlar neler hakkndaki verileri iermektedir? Tabloya hangi durum-larda yeni kayt eklenmesi gerekir?

  Bir fakltede her yaryln baflnda renciler belirli derslere kaydolur. fiekil10.3te grlen Notlar Tablosu hangi rencinin hangi derse kaytl olduu bilgi-sini iermektedir. Grld gibi tablonun ders notlar blm bafllangta bofl-tur. Her snavdan sonra tablonun ilgili alanlarna rencinin ald not kaydedilir.fiekil 10.4ada eflitli snav sonu belgeleri grlmektedir. rnekteki snav sonu

  belgeleri, fiekil 10.4bdeki biimde Notlar Tablosuna kaydedilmifltir.

  Temel Kavramlar 201

  SIRA S ZDE

  Kaytlar meydana getirenhcrelere alan ad verilir.

  Tablonun btn kaytlarayn alanlar ierir.

  fiekil 10.2

  fiekil 10.3

  DerslerTablosu

  Ders HaftalkKodu Ders Ad retim yesi Ders Saati Kredi

  AU101 Trk Dili Hseyin Ceylan 3 3AU102 ngilizce I Burhan zmirli 5 5

  AU103 Atatrk lkeleri ve nk. Tarihi Ayflenur Sevimli 3 3

  IS101