Teori Motivasi Kepimpinan

  • View
    316

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Motivational theories related to leadership

Transcript

Zahizan Bt Hasrin (YCA14) 0 PENGENALAN Motivasimerupakanpenggerakkepadakemahuandankeinginanuntukberiayaatau kehendakuntukmencapai sesuatu. Motivasibolehiugadikatakansebagai rangsanganuntuk seseorangmencapaikeiayaanataupunrangsanganhendakmengelakkandiridaripada terierumusdalamkegagalan.MotivasiberasaldaripadaperkataanInggerisiaitumotivation yangbermaksudbersemangat.Iaadalahsesuatuyangada(ataupuntiada)dalamdiridan mindayang akanmenentukankeiayaanataupunkegagalanseseorangdalamapaiuaperkara yang dilakukan. MenurutKimbleetal(1984)motivasiadalahprosesyangteriadidalamdiriyang menciptakantuiuandanmemberikantenagabagitingkahlakuseseorangyangbertindak sebagai daya penggerak yang wuiud di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu aktiviti denganniatmencapaisuatutuiuanyangdihasratkan.Untukmenggerakkankecemerlangan organisasi sekolah terutamanya,motivasimemainkanperananyang sangat pentingkeranaia boleh berIungsi sebagai nadi penggerak kepada tercapainya sesuatu matlamat yang digariskan oleh pihak sekolah khasnya di dalam penetapan misi dan visi sekolah. TEORI MOTIVASI MASLOW (1954) Satudaripadateoriyangbolehmeniadisandarankepadamotivasigurudanpelaiar untukmenentukankecemerlangansekolahialahteoriyangdiperkenalkanolehTeori MotivasiMaslow(1954)yangterangkumdibawah%0oriP0rhubunganManusia.Teoriini seringkalidigunakanuntukmeramaltingkahlakumanusiayangwuiuddalamkalangan kelompokatauorganisasi,dancaramemanipulasiataumembentuktingkahlakutersebut dengancaramemenuhikeperluanmereka.MoLlvaslmemalnkanperananvanasanaaL penLlnadalambldanapendldlkan Curudanpela[armemerlukanmoLlvaslunLuk menaaerakkanmerekamencapalkuallLlker[aaLauke[avaanvanaleblhcemerlana Cleh vanademlklanmoLlvaslbolehdlLakrlfkansebaaalkebolehan aLauperseLu[uanbersama vanadlberlkandenaanLu[uanunLukmenaembanakanLenaaademlmencapalmaLlamaL oraanlsasl Zahizan Bt Hasrin (YCA14) 1 TeoriMotivasiMaslowmenegaskanbahawamanusiaselalumempunyaikeperluan untukberkembangdanmaiudanselaluberusahamemenuhikeperluanyanglebihterlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi keperluan yang lain. Ini bermakna, keperluan yang lebih asasharusdipenuhiterlebihdahulusebelumkeperluantambahanyanglebihtinggidapat memberikanimpakkepadatingkahlakuseseorang.TeoriMaslowyangterbahagikepada5 peringkatyangbergantungkepadasituasidankeperluanindividu.Iamencakupikeperluan Iisiologi, keselamatan, keperluan kasih saying dan kepunyaan, keperluan penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri. Diperingkatorganisasisekolah,pengetuaselakuteraiuutamakepimpinansekolah hendaklah sentiasa peka kepada keperluan asas yang diperlukan oleh guru, pelaiar dan staI di bawah kelolaan beliau. Keperluan asas seperti bilik guru yang selesa, dengan keperluan yang lengkapdanterurusperludiuruskandanisukebaiikanhendaklahdiberikanperhatianyang serius.enaanadanvakeperluanasas vanaselesa para aurudansLafakan beker[a denaan leblh balkkeranaLlada laal keblmbanaanrasaselamaLdankehldupanvanaLer[amlnLelah Lersedla unLuk mereka 8aal pela[ar keperluan asas seperLl kerusl me[a dan keperluanasas lalnamaLpenLlnaLermasuklahsuasanapembela[aranvanakonduslfdanselesaenaan adanvakeperluanvanaselesamerekaakanLermoLlvaslunLukberadadlsekolahsamaada unLukbela[armahupunmen[alankanLuaaslnlkerana[lkaseseoranalLudlberlmoLlvasl makasecaraLldaklanasunakehendakmerekaLelahdlpenuhlkehendakdankemahuan vana Lelah dlpenuhl boleh memberlkan suaLu kepuasan kepada dlrl seseorana MengikutAbrahamMaslow,manusiayangmempunyaikesempurnaankendiri merupakanmanusia yang telahmencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat menrealisasikanpontesinya. Individuyang telahmencapai tahapkesempurnaankendiri akan dapat mencapai perkembanganmoral yang tinggiiaitu lebihmengutamakan kebaiikan orang laindanmempunyaikomitmenyangtinggiterhadaptugasdanpekeriaanyangdilakukan. Kesempurnaandiriiuga akanmembolehkan seseorangindividumempunyaipeganganhidup yangkukuh,iuiur,bertindakberdasarkankepadaapayangdipercayainyawalaupuntidak populardanbersikapobiektiIterhadapkehidupannya.Justeru,merekayangtelahmencapai Zahizan Bt Hasrin (YCA14) 2 tahap tertinggidalam hierarki keperluan yang diilhamkan olehAbraham Maslowmerupakan seorang yang mempunyai daya motivasi dan semangat iuang yang tinggi. SelalnlLuselakupemlmplnoraanlsaslseoranapenaeLua[uaahendaklahmen[adl motlvototkepadaparaaurusLafdanpela[arpela[arnvaunLukber[avadalamkehldupan merekaSeorana penaeLua vana berkeLerampllan mesLl mempunval moLlvasl vana dlnamlk cekapdansenLlasaberusahaunLukmemasLlkankema[uanmenlnakaLkanpenaa[arandan pembela[arandalamblllkdar[aholehaurudlbawahkendallannva enaeLuavana bermoLlvasl[uaamempunvalLenaaaunLukmen[adlpenaaerakkepadapela[arpela[arnva PerkarayangdiberikanpenekananolehpemikiranMaslowiniadalahaspek keperluan yang telah dipenuhi sama ada sebahagian atau keseluruhan. Sekiranya keperluan asasahlididalamorganisasitidakdipenuhi,motivasiseseorangakanterencatatauterhenti sekaligus membunuh keupayaan seseorang untuk memenuhi keperluan yang lebih tinggi. Olehyangdemikian,seseorangpemimpinorganisasikhasnyasekolahhendaklah sensitiIterhadapkeperluansubordinatmereka.Olehkeranaorganisasidanmanusiasaling bergantungantarasatusamalaindanorganisasibergerakdengantuiuanuntukmemenuhi keperluanmanusia,iaperluberIungsiberlandaskankeperluan ahli-ahlinya. Faedah,keriaya, danganiaranyangdiperolehakanmemberikankesanlangsungterhadapsumbangandan prestasi pekeria yang bergantungkepadamotivasi yangdiberikan oleh pemimpin organisasi. Dalamsektorpendidikan,ganiaranwalaupunkecilyangdiberikanolehpengetuakepada warga sekolah memberikan impak yang besar kepada subordinat mereka. Justeru,kepimpinan sekolahhendaklahmemastikanbahawakeperluanguru, staIdan pelaiardipenuhiagarmerekadapatmemberikankeriasamayangbolehmemberikanIaedah yangbesarkepadaorganisasimelaluipeningkatanminatdankesungguhanmelakukan sesuatu.Jelasnya,Maslowmelihatmanusiasebagaiinsanyangbaiksertamuliadan mempunyaidorongansemulaiadiuntukberkembangkearahkesempurnaankendiri. Pencapaiankeperluanpenghargaankendiriakanmembolehkanmanusiarasamempunyai harga diri, berkebolehan, berguna dan boleh beriasa kepada masyarakat. Zahizan Bt Hasrin (YCA14) 3 TEORI MOTIVASI HERZBERG (1966) Frederick Herzberg (1966) pula mengemukakan teori dwiIaktor motivasi yang boleh dibahagikankepadaIaktorpemuasmotivation)yangmerupakanIactorintrinsikdanbukan pemuas hvgi0n0)yangmerupakanIactorekstrinsik. Menurutbeliau,motivasiberpuncadari dalamataudariluardiriseseorang.Dalamsesuatusituasi,seorangpengetuaperlu mengetahui kecenderungan subordinatnya sama adamereka cenderung kearahmotivasi yang timbuldaridalamataupundariluar.Iniperlusupayapengetuadapatbertindakdengan sewaiarnyabagimemberikanrangsangankepadagurudanstaIsupayaberusahamencapai matlamat organisasi dengan berkesan. Motivasi intrinsikmerupakanmotivasi yang lahir dari dalamdiriseseorangindividuiaituyangdidorongolehIaktorkepuasandaningintahu manakalamotivasiekstrinstikmeruiukkepadamotivasiyangberpuncadariluardiri seseorang, contohnya apabila sesuatu dilakukan dengan tuiuan mendapatkan ganiaran. a) Motivasi Intrinsik Motivasiintrinsikwuiudsecarasemulaiadidaripadarangsangandalaman.Iaterdiri daripadadorongandanminatindividubagimelakukansesuatuaktivititanpamengharapkanganiaran.Bruner(1966)mengaitkanmotivasiintrinsikdengannaluriingintahudan doronganuntukmencapaikecekapanbagimuridyangbarumasuksekolah.Walau bagaimanapun,tidaksemuamotivasiintrinsikwuiudsecarasemulaiadididalamdiri individukeranaiabolehdibentukdaripadapembelaiarandanpengalamanyangberupaya memberi kepuasan kepada individu. Harter(1981)mengenalpastilimadimensikecenderunganmotivasiintrinsikdalam bidangpembelaiaranmencakupidimensicabaran,insentiIbekeriabagimemuaskanminat dan siIatingin tahu,percubaanpenguasaanyangbebas, penilaianyangbebasberkenaan apa yanghendak dilakukan di dalamkelas dankriteria dalaman untukkeiayaan. Selaku individu yangmengepalaiurusanpentadbirandanpengurusansekolah,pengetuaperlumenyedari bahawaguruataustaIyanglebihcenderungkearahmotivasiintrinsiksukakanpekeriaan yangmencabardiridankebolehanmereka.Kumpulanyangmempunyaimotivasiintrinsik mempunyaiinisiatiIyangtinggiuntukbekeriauntukkepuasandirisendiriberbandingcuba mengambilhatipengetuaataupentadbirsekolah.Merekalebihcenderunguntukcuba Zahizan Bt Hasrin (YCA14) 4 mengatasimasalahsendiridaripadabergantungkepadabantuanindividulain.Subordinat yangmemilikimotivasiintrinstikiugamenerapkansistempenguasaanmatlamatdantaraI penilaianyangmembolehkanmerekamembuatpenilaianbebasberkenaankeiayaan ataupun kegagalan mereka di dalam keriaya masing-masing. Pendapatyangmenyatakanbahawamotivasiintrinsikmerupakansuatukeadaan psikologiyangdiakibatkanolehindividuyangmenganggapdirimerekaberkebolehandan dapatmenentukansendirisesuatukeputusanyangingindilaksanakan,dinyatakanoleheci (1975). Seseorang individu dikatakan memiliki motivasi intrinsik yang tinggi sekiranya dapat melakukansesuatuyangdigemarisepertimendengarmuzikyangdisukai,membacabuku yangdigemari,memasakmakanankegemarandanmembuatpilihanmenuyangdiidamkan. Motivasi intrinsik mereka bolehmenurun sekiranyamereka tidak diberikanpilihanmembuat keputusan atau penentuan keutamaan yang ingin mereka lakukan. Berpeluang menikmati apa yang diidamkanmelalui tawaran atau hadiah dianggap sepertimenieiaskanmotivasimereka. Disekolah,guru-guruyangmemilikimotivasiintrinsicseharusnyadiberikankebebasan untukmelaksanakanaktivitiatauprogramyangdiinginkandenganpemantauanyang minimumagarmerekamerasakankepuasanatasapayangmerekalakukandandapat melakukannya mengikut kemampuan mereka. Motivasiintrinsikiugadikatakanmempunyaiperkaitanlangsungdenganperasaan, kecenderungandanpencapaianseseorangterhadapsesuatu.Didalamhalini,Herzberg menyatakanbahawaseorangindividuyangmempunyaiminatdankecenderunganterhadap sesuatutugasanakandapatmenyelesaikandanmelaksanakansesuatuperkaradenganlebih baikdaneIisien.Disekolah,sekiranyagurumemilikiminat,kecenderungandankebolehan dalamsesuatubidang,pengetuaharusmemberikanruangdanpeluanguntukmereka mengasahbakatsertakebolehanmerekakeranaguru-guruiniakanberusahadengangigih merealisasikanminatmer