TEORI SENSORI RANGSANGAN

Embed Size (px)

Citation preview

SENSORY STIMULATION THEORY untuk pembelajaran aktif aktif

Disediakan oleh: Cynthia Siew

Teori Perhubungan dan Pelaziman RangsanganRangsanganGerak Balas dari keluarga Behavioristik 1. Berdasarkan kajian saintifik. saintifik. 2. Pandangan behaviouris adalah manusia bersifat pasif/ pasif/reaktif terhadap persekitaran. persekitaran. 3. Pembelajaran merupakan perubahan dalam tingkah laku yang boleh diperhatikan. diperhatikan. 4. Berlaku hasil perhubungan Rangsangan-Gerak Balas. RangsanganBalas.

5. Rangsangan = agen persekitaran dan dalaman yang menjadi penyebab kepada berlaku respon atau yang boleh meningkatkan kepada kemungkinan berlakunya sesuatu respon. respon. 6. Gerak Balas = reaksi fizikal kepada rangsangan 7. Guru berusaha mengubah tingkahlaku murid yang boleh diperhatikan secara signifikan melalui organisasi rangsangan yang diberikan kepada murid. murid. 8. Guru merancang perubahan dan melaksanakan proses melalui kaedah pendedahan dan latihan. latihan. 9. Gerak balas akan diikuti peneguhan sebagai feedback kepada murid. murid. 10. Murid akan bertindak keatas peneguhan bagi memberikan gerak balas yang sesuai

Teori hubungan Rangsangan-Gerak balas Rangsangan(connectionism) - Sistem Psikologi : Perhubungan - Persepsi pembelajaran : kemungkinan pelbagai hubungan R-GB - Pindahan Pembelajaran: pembelajaran melalui Pembelajaran: perkaitan perkara yang serupa - Penekanan pengajaran : promotion of acquisition of desired S-R connections S(kebolehcapaian perhubungan R-GB yang diharapkan) diharapkan) Pendokong: Pendokong: Thorndike (connectionism - Laws of Learning)

EDWARD LEE THORNDIKE y 1874-1949y

E.L. Thorndike menggabungkan pendapat Herbart tentang association dengan dapatan ahli fisiologi dengan mengatakan terdapat perhubungan (connection) antara unit fizikal dengan unit mental ketika pembelajaran. Beliau telah mengutarakan:

- Teori pembelajaran connetionism (S-R THEORY) (S- Undang-undang Pembelajaran Undang-

a. Teori Pembelajaran Connectionism (S-R (STheory). i. Menurut teori ini perhubungan S-R terbentuk pada sistem deria hasil tindakan asal yang bersifat cuba jaya. jaya. ii. Bila diletakkan dalam keadaan yang sama, sama, proses pemikiran sebenarnya adalah mengikut aliran perhubungan deria yang telah terbentuk. terbentuk. Tindakan yang ditunjukkan adalah pembelajaran hasil pemikiran itu. itu.

b. Undang-undang Pembelajaran (Laws of Learning) Undangi. Undang-undang Kesediaan - perlu ada struktur neuron dan Undangsinaps bagi membolehkan perhubungan - berlakunya perhubungan dalam keadaan struktur bersedia akan menghasilkan tindakan yang menyenangkan - berlakunya perhubungan dalam keadaan tidak bersedia akan menghasilkan tindakan yang tidak menyenangkan ii. Undang-undang Latihan/Ulangan - lebih banyak kali berlaku UndangLatihan/ hubungan S-R, semakin kuat hubungan berkenaan (semakin diingat) diingat) iii. Undang-undang Kesan - gerakbalas sesuatu perhubungan S-R Undangmenjadi semakin kuat jika diikuti sesuatu yang menggembirakan dan sebaliknya jika diikuti kesakitan. kesakitan.

TARIKAN PELBAGAI WARNA

TARIKAN PELBAGAI WARNA - Warna yang pelbagai dapat menimbulkan minatkepada murid serta dapat menjadi tarikan untuk mereka belajar. belajar. - Selain itu, warna yang pelbagai dapat itu, mengekalkan daya ingatan murid. murid. - Contohnya: penggunaan kapur yang pelbagai Contohnya: warna untuk sesi P & P murid luar bandar. bandar.

FAKTA DAN GAMBARAN VISUAL

FAKTA DAN GAMBARAN VISUAL - Gambaran visual juga dapat menimbulkanminat kepada murid serta dapat menjadi tarikan untuk mereka belajar. belajar. - Gambaran visual dapat memberikan gambaran realiti sesuatu benda. benda. - Contohnya: penggunaan gambar rumah untuk Contohnya: menunjukkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan rumah. rumah.

PEMBELAJARAN MELALUI PELAKUAN

PEMBELAJARAN MELALUI PELAKUAN

- Setiap pembelajaran sentiasa disusuli denganaktiviti ataupun demonstrasi oleh guru. - Pelakuan seumpama ini dapat mengukuhkan lagi daya ingatan murid dan menambahkan keyakinan murid ketika mereka diberi tugasan yang diamanahkan oleh guru.

PEMBELAJARAN MELALUI PENDENGARAN

PEMBELAJARAN MELALUI PENDENGARAN - Menurut kajian Laird, 1985, pembelajaran efektif adalah melalui pendengaran. Pembelajaran melalui pendengaran adalah setinggi 13%. - Murid yang menumpukan perhatian dan mendengar apa yang disampaikan oleh guru akan dapat mengikuti proses P&P dalam kelas.

SEKIAN, TERIMA KASIH.