Teori-Teori Pembelajaran

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pembelajaran

Text of Teori-Teori Pembelajaran

Teorimerupakan satuprinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan bagi sesuatu ilmu pengetahuan. Teori juga merupakansatu rumusan yang terdiri daripada pengetahuan sedia ada dalam diri seseoranguntuk memberi panduan bagi menjalankan penyelidikan dan juga untuk mendapatkan sesuatu maklumat baru. Menurut Kerlinger (1986), teori ialah satu set prinsip dan definisi yang saling berkait serta menerangkan sesuatu fenomena secara sistematik. Jary dan Jary (1995) pula melihat teori sebagai satu set hipotesis atau prinsip yang berkait secara logic atau berdasarkan penerangan matematik yang menerangkan hakikat empirical sesuatu fenomena. Teori-teori pembelajaranterdiri daripada lima iaitubehavioris, sosial, kognitif, konstruktivisme dan humanisme.Konsep pembelajaranpula merupakansatu proses yang melibatkan pemikiran (kognitif), emosi, pengaruh persekitaran dan pengalaman yang hasilnya ialah perubahan tingkah laku yang berlaku pada seseorang melalui pengalaman mereka dan juga merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang guru melalui proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukkan sikap dan kepercayaan seorang murid (Ormrod, 1995). Dalam konteks pendidikan pula guru-guru akan mengajar supaya seseorang murid dapat belajar dan menguasai isi-isi pelajaran sehingga mereka mencapai objektif yang ditetapkan oleh guru tersebut. Dengan itu, pembelajaran begini berlaku sepanjang hayat dan berterusan sepanjang hayat dalam hidup seseorang murid. Proses pembelajaran juga berkait rapat dengan teori-teori pembelajaran yang menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan tingkah laku berlaku.Teori-teori pembelajaran merujuk kepada huraian prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang terjalin dan saling bergantung dalam penguasaan ilmu dan sesuatu maklumat. Ia bertujuan untuk mambahagi pelbagai pemerhatian yang dibuat dalam pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat lima kategori teori pembelajaran utamanya adalah teori behavioris, sosial, kognitif, humanistik dan juga konstruktivisme. Pertama sekali, terdapat tokoh-tokoh bagi setiap teori yang dinyatakan di atas ini. Bagi teoribehavioris, tokoh-tokohnya adalahPavlov, Watson,Thorndike dan Skinner. Tokoh-tokoh bagi teoriKognitifpula ialahKohler, Piaget, Gagne, Bruner dan Ausubel. TeoriSosialpula adalahBanbura dan Vygotsky.Tokoh-tokoh bagi teoriHumanis ialah Carl Rogers, Abraham, Maslow dan Eriksondan yang terakhirnya Piaget, Vygotsky dan Brunerpula merupakan tokoh-tokoh bagi teori yang terakhir iaituKonstruktivisme.Teori yang pertama merupakan Teori Pembelajaran Behavioris. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku sertasebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.Tokoh-tokoh dari teori behavioristik adalahThorndike, Watson,ClarkHull, Edwin Guthrie dan Skinner. Teori ini juga cenderung mengarahkan pelajar untuk berfikir linear, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Kepentingan terhadap teori ini adalah dapat membiasakan guru untuk bersikap peka terhadap situasi dan koordinasi murid. Selain itu, guru tidak membiasakan memberi ceramah sehingga murid dibiasakan belajar sendiri. Dengan melalui pengulangan dan latihan yang berkesenambungan, dapat optimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika murid mahir dalam suatu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Dengan itu, bahan-bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana kepada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bahagian-bahagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu ketrampilan tertentu mampu menghasilakan suatu prilaku yang konsistan terhadap bidang tertentu. Implikasi-implikasi teori behaviorisme terhadap pengajaran dan pembelajaran adalah guru hendaklah menetapkan matlamat yang spesifik. Seperti contohnya, matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyata dengan jelas dan matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai. Selain itu, guru juga hendaklah menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran dan membuat analisis tugasan dengan memecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah-langkah kecil. Guru perlu menyediakan langkah pengajaran secara berperingkat seperti satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran dan susunkan langkah hendaklah secara progresif dan ansur maju. Kadang kala, guru memberi peneguhan selepas tingkah laku dikuasai dengan berdasarkan masa seperti masa tetap dan masa berubah. Selain itu adalah berdasarkan kandungan dengan nisbah tetap dan berubah.Teori pembelajaran yang seterusnya ialahTeori Kognitif.Teori pembelajaran kognitifmenerangkan bahawa pembelajaran merupakan perubahan-perubahan yang berlaku pada maklumat yang tersimpan di dalam ingatan seseorang. Teori ini menerangkan bahawapembelajaran berlaku akibat pemprosesan yang berlaku dalam minda seseorang itu. Ahli-ahli kognitif membawa pandangan baru dalam tahun 1960-an untuk mengantikan teori behaviourisme yang menumpu kepada rangsangan-rangsangan luaran. Ahli-ahli itu juga mengaitkan aktiviti-aktiviti pembelajaran dengan proses-proses mental dalaman, iaitu fikiran, ingatan, pengetahuan dan penyelesaian masalah yang berlaku dalam pembentukkan skema manusia. Teori-teori kognitif juga melibatkan kajian-kajian proses mental yang digunakan untuk memahami, mengetahui dan membina pengamatan. Proses-proses ini didorong oleh naluri ingin tahu dalam diri seseorang individu. Manusia juga sering ingin tahu mengenai persekitaran mereka dan menimba ilmu serta kefahaman mereka mengenainya.Ahli-ahli kognitif pula berpendapat bahawa pengajaran merupakan satu proses dalaman yang berlaku dalam minda manusia dan mereka tidak dapat memerhatikan secara langsung bagaimana pembelajaran telah berlaku kecuali dengan meramal daripada tingkah laku seseorang individu. Proses dalaman ini merujuk kepada pemikiran, celik akal, pemprosesan maklumat, ingatan dan pengamatan.Terdapatbeberapa jenis teori kognitif. Jenis teori yang pertamanya ialahteoriGestalt Wolfgang Kohler (188-1967)di mana beliau menekankan struktur kognitif yang otak yang akan menyusun maklumat-makluamat yang terasing sebagai satu organisasi, individu menggunakan celik akal untuk menambahkan meklumat kepada pengalaman dan input melalui anggota deria untuk menghasilkan gambaran baru.Seterusnya ialahteori pembelajaran Jean Piaget (1849-1936) yang menyatakan tiga konsep utama beliau iaitu skema, asimilasi dan akomodasi yang memperjelaskan perkembangan mental manusia. Selain daripada itu, teori yang seterusnya ialah teori pemprosesan maklumat Robert Gagne (1916-2002) di mana beliau memadankan perhubungan di antara aras-aras pembelajaran dengan corak-corak pengajaran yang sesuai. Teori pembentukan konsep Jerome s Bruner (1915-2009) pula menyatakan tentang individu-individu menyusun idea-idea dengan melihat perkaitan di antara mereka. Teori yang akhirnya ialah teori penemuan David Ausubel (1918-2008) di mana teori ini menekankan pembelajaran bermakna hanya boleh berlaku sekiranya maklumat dan bahan-bahan pembelajaran disusun atur dalam bentuk yang lengkap dan sempurna.Beliau juga telah memperkenalkan penyusunan awal iaitu advance organizer.Ahli teori kognitif yang pertamaialahGestalt Wolfgang kohler (188-1967). Beliau merupakan seorang ahli psikologi Jerman yang telah menjalankna penyelidikan bersama-sama dengan max Wertheimer dan kurt koffka dalam bidang teori psikologiGestalt.Perkataan gestalt berasal daripadabahasa Jermann yang bermaksud bentuk, organisasi pola atau pun konfigurasi dan menyatakan sesuatu pengalaman bergantung kepada rangsangan dan susunan pengalaman. Pendekatan ini memfokuskan kepadacara pemikiran manusia dan ia melibatkan pengamatan, proses pembelajaran seseorang individu dan proses pemahaman.Proses pemahaman dapat menentukan makna atau maksud sesuatu fenomena sekiranya individu mengkaji elemen-elemen secara terkumpul bersama dan menjadikannya sebagai satu kofigurasi atau organisasi yang menyeluruh. Ini juga dirujuk sebagai pembelajaran celik akal. Beliau menyatakan proses celik akal tidak bergantung kepada pengalaman lalu dan tidak berlaku sebagai pemindahanpembelajaran dan melihat kebolehan individu untuk mengamati atau memahami seusatu masalah secara tiba-tiba setelah berjaya mengaitkan unsur-unsur yang relevan. Konsep celik akal ini juga perlu diaplikasikan oleh para guru sewaktu proses pembelajaran dan pengajaran dan mereka perlu mendorong murid-murid untuk berfikir secara divergen, konvergen, induktif, deduktif, kreatif, kritis dan menaakul dalam pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru yang cemerlang juga akan sentiasa memastikan murid-murid membina kebolehan untuk membuat perbandingan antara konsep-konsep yang sukar dan pada masa yang sama, guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk membuat pengukuhan sendiri. Dalam hal ini, murid-murid perlu menyelesaikan kerja rumah secara sendiri tanpa bantuan ibu bapa mereka.Pemerhatian dan peneguhan daripada guru-guru secara positif akan merangsangkan murid untuk berusaha dengan gigih dan menyiapkan tugasan walaupun tugasan tersebut sangat sukar. Guru-guru juga harus menyediakan alat dan bahan bantuan mengajar yang sesuai untuk mendorong muird-murid untuk mencapai kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapaciri-ciri pembelajaran celik akalsepertipenyelesaian masalah berlaku secara mendadak atau tiba-tiba, idea-idea timbul semasa memikirkan mengenai sesuatu isu atau pun perkara. Seterusnya,soalan dan rangsangan yang sesuai boleh mendorong dalam proses ini dan guru-guru harus mengemukakan contoh-contoh bersesuaian yang mudah difahami oleh murid-murid.Maklumat yang diterima oleh murid-murid juga harus bersistematik dan mengikuti urutan kesinambungan yang bersepadu serta amalan mebuat refleksi dan meta-kognisi dapat mencungkil fikiran dan celik akal para murid.Seterusnyaguru-guru juga tidak perlu memberi terlalu banyak penerangan tetapi berperan