Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

Embed Size (px)

Text of Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard...

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  1/26

  TERAPIA TROMBOLITICA SITERAPIA TROMBOLITICA SI

  REGIMURILE ANTITROMBOTICEREGIMURILE ANTITROMBOTICE

  ASOCIATE IN INFARCTUL ACUT DEASOCIATE IN INFARCTUL ACUT DEMIOCARD CU SUPRADENIVELARE DEMIOCARD CU SUPRADENIVELARE DE

  SEGMENT STSEGMENT ST

  DanDan RusinaruRusinaru,,

  ClinicaClinica dede CardiologieCardiologieASCARASCAR TimisoaraTimisoara

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  2/26

  ReperfuziaReperfuziain IMAin IMA

  De Wood (1980)De Wood (1980) trombozatromboza coronarianacoronariana

  ocluzivaocluziva evenimentulevenimentul cheiecheie inin dezvoltareadezvoltarea

  IMAIMA

  open artery theoryopen artery theory reperfuziareperfuzia completacompleta sisi

  rapidarapida aa artereiarterei infarctateinfarctate esteeste determinantuldeterminantul

  major almajor al prognosticuluiprognosticului

  ReperfuziaReperfuzia

  in IMA:in IMA:

  FibrinolizaFibrinoliza intravenoasaintravenoasa

  PTCAPTCA primaraprimara

  TerapieTerapie multimodalamultimodala ((angioplastieangioplastie percutanapercutana ++

  inhibitoriinhibitori GIIbIIIaGIIbIIIa sausau agentiagenti antitrombiniciantitrombinici))

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  3/26

  Relatia dintre reperfuzia precoce si supravietuirea la 30 zile

  Cannon, 1994

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  4/26

  Rata reperfuziei si mortalitatea in trialuri cu trombolitice si PTCA

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  5/26

  TerapiaTerapiafibrinoliticafibrinolitica

  Diferenta majora intre agentii fibrinolitici fibrin-specificitatea:

  - agenti fibrino-specifici: Alteplase (t-PA) si Tenecteplase (TNK-tPA0

  - agenti nespecifici: Streptokinaza (SK) si Anistreplaza (APSAC)

  - specificitate intermediara: Reteplase (rPA)

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  6/26

  MomentulMomentulreperfuzieireperfuziei

  Factor critic inFactor critic in salvareasalvarea miocarduluimiocardului sideratsiderat sisi

  reducereareducerea mortalitatiimortalitatii

  InfuentatInfuentat de;de;

  EducatiaEducatia populatieipopulatiei prinprin mijloacemijloace mediamedia

  StrategiiStrategii educationaleeducationale inin grupelegrupele populationalepopulationale cucu riscrisc ReducereaReducerea durateiduratei de transport lade transport la spitalspital

  MetodeMetode dede identificareidentificare rapidarapida aa pacientilorpacientilorcu IMAcu IMA

  ReducereaReducerea timpuluitimpului doordoor--toto--drugdrug

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  7/26

  FibrinolizaFibrinolizain bolusin bolus

  BeneficiiBeneficii:: UsurintaUsurinta administrariiadministrarii

  ((reducereareducerea timpuluitimpului necesarnecesarpreparariiprepararii sisi administrariiadministrarii fibrinoliticuluifibrinoliticuluireducereareducerea cu 19 minute acu 19 minute a timpuluitimpului doordoor--toto--drugdrug inin cazulcazul rr--PAPAcomparativcomparativ cu tcu t--PA)PA)

  ReducereaReducerea erorilorerorilorinin administrareaadministrarea tromboliticuluitromboliticului:: GUSTOGUSTO--1:1:

  12%12% pacientipacienti auau avutavut administrareadministrare incorectaincorecta a SKa SK sausau tt--PAPA

  MortalitateMortalitate maimai mare la 30 demare la 30 de zilezile aa acestoracestorpacientipacienti comparativcomparativ cucu ceiceitratatitratati corectcorect

  TIMETIME--II:II:

  MortalitateMortalitate sisi ratarata maimai mare demare de hemoragiehemoragie intracanianaintracaniana lala pacientiipacientii cucuerorierori inin administrareaadministrarea tt--PAPA

  7,3% din7,3% din pacientiipacientii tratatitratati cu tcu t--PA auPA au avutavut dozedoze incorecteincorecte comparativcomparativcu 5,7% dincu 5,7% din pacientiipacientii tratatitratati culanoteplazaculanoteplaza (p

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  8/26

  Relatia dintre erorile in administrarea tromboliticului si mortalitate in trialul GUSTO-1

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  9/26

  AgentiiAgentiifibrinoliticifibrinoliticicucu administrareadministrarein bolusin bolus

  Derivate de tDerivate de t--PA:PA:

  ReteplaseReteplase

  LanoteplaseLanoteplase TenecteplaseTenecteplase

  Derivate de SK (Derivate de SK (rezultaterezultate inferioareinferioare tt--PA,PA, rarrarutilizatutilizat):):

  APSACAPSAC

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  10/26

  ReteplaseReteplase

  MutantaMutanta prinprin deletiedeletie nonglicozilatanonglicozilata a ta t--PAPA

  AdministrareaAdministrarea iv iniv in douadoua bolusuribolusuri aa catecate 1010

  uiui asiguraasigura flux TIMI 3 influx TIMI 3 in masuramasura superioarasuperioaratt--PAPA accelerataccelerat (60%(60% fatafata de 45%, p=0,01)de 45%, p=0,01)

  GUSTO III:GUSTO III:

  MortalitateMortalitate la 30 dela 30 de zilezile comparabilacomparabila cucu regimulregimul

  tt--PAPA accelerataccelerat (7,47%(7,47% fatafata de 7,24%)de 7,24%)

  FaraFara diferentediferente semnificativesemnificative inin hemoragiihemoragii

  intracranieneintracraniene, AVC, AVC sausau sangerarisangerari severesevere

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  11/26

  TenecteplaseTenecteplase

  33 modificarimodificari lala moleculamolecula de tde t--PAPA AvantajeAvantaje::

  FibrinFibrin--specificitatespecificitate de 14xde 14x maimai maremare fatafata dede alteplasealteplase

  RezistentaRezistenta de 80xde 80x maimai mare lamare la degradareadegradarea prinprin PAIPAI--11

  TimpTimp dede injumatatireinjumatatire de 20de 20--25 minute25 minute

  AdministrareAdministrare inin DOZA UNICADOZA UNICA

  TIMI10ATIMI10A sisi 10B:10B: Rate deRate de reperfuziereperfuzie comparabilecomparabile cu tcu t--PAPA

  ASSENTASSENT--2:2: Rate deRate de mortalitatemortalitate la 30 dela 30 de zilezile comparabilecomparabile pentrupentru tt--PAPA sisi TNKTNK

  (6,18%(6,18% sisi 6,15%)6,15%)

  FaraFara diferentediferente inin incidentaincidenta hemoragiilorhemoragiilorintracerebraleintracerebrale

  SemnificativSemnificativ maimai putineputine sangerarisangerari totaletotale noncerebralenoncerebrale sisi majoremajore caca sisinecesarnecesarmaimai micmic dede transfuziitransfuzii lala grupulgrupul TNKTNK fatafata de tde t--PAPA

  TNKTNK superioarasuperioara tt--PAPA prinprin usurintausurinta dede administrareadministrare atatatat intraintracatcat sisi prespitalprespital

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  12/26

  LanoteplaseLanoteplase

  AdministrareAdministrare inin dozadoza unicaunica

  TIMETIME--II:II:PatentaPatenta la 90 de minutela 90 de minute superioarasuperioara fatafata de tde t--PAPA

  FaraFara diferentediferente in rata dein rata de mortalitatemortalitate

  RataRata maimai mare demare de hemoragiihemoragii intracerebraleintracerebrale

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  13/26

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  14/26

  TerapiaTerapiaantitromboticaantitromboticaasociataasociatafibrinolizeifibrinolizei

  TerapiaTerapia antiagregantaantiagreganta

  AntitrombiniceAntitrombinice directedirecte

  AntitrombiniceAntitrombinice indirecteindirecte

  HeparineleHeparinele cucu greutategreutate molecularamoleculara micamica

  InhibitoriiInhibitorii dede glicoproteinaglicoproteina IIbIIb IIIaIIIa

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  15/26

  ISIS-2: Beneficiul terapiei antiplachetare cu aspirina asociata la fibrinoliza cu SK

 • 7/24/2019 Terapia Trombolitica Si Regimurile Antitrombotice Asociate in Infarctul Acut de Miocard 6796708139126563

  16/26

  AntitrombiniceleAntitrombiniceledirectedirecte GUSTOGUSTO IIbIIbHIRUDINA:HIRUDINA:

  ComparareaCompararea hirudineihirudinei cucu heparinaheparina nefractionatanefractionata ((HNF)caHNF)ca terapieterapie asociataasociata lalafibrinoliticfibrinolitic (SK(SK sausau tt--PA)PA)

  12.14212.142 pacientipacienti cu SCAcu SCA stratificatistratificati inin functiefunctie dede prezenta/absentaprezenta/absenta supradenivelariisupradenivelariiSTST

  MortalitateMortalitate sisi riscrisc dede reinfarctarereinfarctare redusereduse la 30 dela 30 de zilezile

  FaraFara diferentediferente la 30 dela 30 de zilezile (8.9%(8.9% pentrupentru hirudinahirudina, 9,8%, 9,8% pentrupentru HNF)HNF)

  TIMI9BTIMI9B --HIRUDINA:HIRUDINA: HirudinaHirudina nunu esteeste superioarasuperioara HNF la 3002HNF la 3002 pacientipacienti cu IMAcu IMA trombolizattrombolizat inin