of 26 /26
TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakan senibina dan prasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisien dan berorientasi pengguna O 1 Menstruktur semula ekosistem data di dan mengurus maklumat secara bersepadu O 2 Menjana maklumat dengan cepat dan tepat hasil dari bisnes analitikal untuk pembuatan keputusan. O 1 Mengukuhkan perkhidmatan digital yang selamat dan dipercayai serta membina warga yang berintegriti O 1 Mengukuh governans ICT UKM O 2 Menambah baik dasar ICT UKM O 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar ICT UKM secara bersepadu. O 2 Membangun dan memperkukuhkan kompetensi ICT modal insan berdasarkan peningkatan berperingkat. O 3 Memantapkan kandungan digital berteraskan keperluan dan tuntutan semasa.

TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1...

Page 1: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

TERASPELAN

STRATEGIK ICT UKM

O1 Menyediakan senibina dan prasaranadigital bersepadu

O2 Menyediakanperkhidmatan digital yang menyeluruh, efisiendan berorientasi pengguna

O 1 Menstruktur semula ekosistem data didan mengurus maklumat secarabersepadu

O 2 Menjana maklumat dengan cepat dantepat hasil dari bisnes analitikal untukpembuatan keputusan.

O 1 Mengukuhkan perkhidmatandigital yang selamat dan dipercayaiserta membina warga yang berintegriti

O 1 Mengukuh governans ICT UKM

O 2 Menambah baik dasar ICT UKM

O 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam DasarICT UKM secara bersepadu.

O 2 Membangun danmemperkukuhkan kompetensi ICT modal insan berdasarkanpeningkatan berperingkat.

O 3 Memantapkan kandungandigital berteraskan keperluan dantuntutan semasa.

Page 2: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Menyediakan senibina dan prasarana digital bersepadu

Senibina dan prasarana digital

bersepadu mengikut

perkembangandan keperluan

terkini

S1Strategi

Senibina dan prasarana digital bersepadu mengikutperkembangan dan keperluan terkini

Strategi

P1.1Menyediakan senibina digital bersepadu yangmengoptimumkan teknologi untuk hasil yang membolehkan penjanaan pengetahuan untukpembuatan keputusan yang tepat

Program

P1.2Menyediakan prasarana yang menyokonglearning spaces dan P&P abad ke-21

Program

Page 3: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Perkhidmatandigital yangmenyeluruh

S2Strategi

Strategi

Perkhidmatan digital yang menyeluruh

OBJEKTIF 2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisiendan berorientasi pengguna

P2.1Menjalankan urusan pelajar dari berdaftar sebagai pelajarsehingga graduasi menggunakan sistem secarabersepadu dan atas talian.

Program

P2.2Menjalankan urusan kakitangan dari melapor diri sehinggabersara menggunakan sistem secara bersepadu dan atastalian.

Program

P2.3Menyediakan sistem perkhidmatan yang pintar

Program

Page 4: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Perkhidmatandigital yangmenyeluruh

S2Strategi

Strategi

Perkhidmatan digital yang menyeluruh

OBJEKTIF 2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisiendan berorientasi pengguna

P2.4Menyediakan perkhidmatan yang melibatkan pihakberkepentingan luar dilaksanakan secara bersepadu danatas talian

Program

P2.5Menyediakan portal pintar mendapatkan maklumat danperkhidmatan di UKM

Program

Page 5: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Perkhidmatan yang efisien dan

berorientasipengguna

S3Strategi

Strategi

Perkhidmatan yang efisien dan berorientasikan pengguna

OBJEKTIF 2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisiendan berorientasi pengguna

P3.1Melaksanakan program Single-Sign On bagi pelajar danstaf.

Program

P3.2Melaksanakan program Mobile Campus: Urusan dibuatmelalui Mobile Apps.

Program

P3.3Melaksanakan program Cashless Campus: Transaksikewangan tanpa tunai

Program

Page 6: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Perkhidmatan yang efisien dan

berorientasipengguna

S3Strategi

Strategi

Perkhidmatan yang efisien dan berorientasikan pengguna

OBJEKTIF 2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisiendan berorientasi pengguna

P3.4Operasi Digital UKM

Program

P3.5Melaksanakan program peningkatan kepekaan terhadapinisiatif ICT Hijau

Program

Page 7: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Menstruktur semula ekosistem data di UKMdan mengurus maklumat secara bersepadu

Pengukuhan Pusat Data UKM.

S1Strategi

Strategi

Pengukuhan Pusat Data UKM.

P1.1Mengumpul dan menyelaras maklumat strategik yang adadi PTJ / Institut.

Program

P1.2Memusatkan dan menyelaras bank-bank data

Program

Page 8: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Pembangunan pakar untuk penjanaan

maklumat serta perisian bisnes yang analitik.

S2Strategi

Strategi

Pembangunan pakar untuk penjanaan maklumat sertaperisian bisnes yang analitik.

OBJEKTIF 2 Menjana maklumat dengan cepat dan tepat hasil dari bisnesanalitikal untuk pembuatan keputusan.

P2.1Menghadiri kursus berkenaan bisnes analitikal.

Program

P2.2Membangunkan perisian berkenaan bisnes analitikal hasildari kursus yang dihadiri.

Program

Page 9: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Penjanaan maklumat strategik UKM untuk

pembuatan keputusan.

S3Strategi

Strategi

Penjanaan maklumat strategik UKM untuk pembuatankeputusan.

OBJEKTIF 2 Menjana maklumat dengan cepat dan tepat hasil dari bisnesanalitikal untuk pembuatan keputusan.

P3.1Mengenalpasti masalah yang memerlukan pembuatankeputusan yang kreatif dan inovatif.

Program

Page 10: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Strategi

Pelaksanaan kolaborasi (MoU, MoA) dengan PTj/institute dan pihak luar untuk mendapat khidmat pakar bagimemanipulasi data.

OBJEKTIF 3 Mengkomersilkan maklumat dan inovasi.

P4.1

Mengumpulkan maklumat tentang pakar yang ada di PTj/institute dan pihak luar (MDEC, Petronas, MAXIS)

Program

S4

P4.2

Mengadakan cabaran ide (Idea Challenge) dan (hackaton) untuk mengenal pasti individu/ pakar yang boleh membuatinovasi ke atas data.

Program

Page 11: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Strategi

Pelaksanaan inovasi Data Raya untuk menjana danmenilai keberkesanan maklumat.

OBJEKTIF 3 Mengkomersilkan maklumat dan inovasi.

P5.1Mengadakan program inovasi bersama rakan strategik.

Program

P5.2Mengadakan promosi produk yang dihasilkan melaluiprogram inovasi dengan ciri-ciri visualisasi yang menarik.

Program

S5

Page 12: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Strategi

Pelaksanaan promosi produk data raya

OBJEKTIF 3 Mengkomersilkan maklumat dan inovasi.

P6.1Mengenal pasti rakan strategik untuk mempromosi produkdata raya

Program

P6.2Mengadakan program usahasama bersama rakanstrategic untuk mempromosi produk data raya

Program

S6

Page 13: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Mengukuhkan perkhidmatan digital yang selamat dandipercayai serta membina warga yang berintegriti

Pengukuhan keselamatan siber

dalam perkhidmatan

digital

S1Strategi

Strategi

Pengukuhan keselamatan siber dalam perkhidmatandigital

P1.1Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pengurus danpegawai teknologi maklumat

Program

P1.2Membangunkan dasar, peraturan dan garis panduan yang jelas serta penguatkuasaan keselamatan bagi warga

Program

P1.3Menjalinkan kerjasama dengan badan yang berkaitan(contoh GCERT)

Program

Page 14: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Mengukuhkan perkhidmatan digital yang selamat dandipercayai serta membina warga yang berintegriti

Pengukuhan keselamatan siber

dalam perkhidmatan

digital

S1Strategi

Strategi

Pengukuhan keselamatan siber dalam perkhidmatandigital

P1.4Melaksanakan standard berkaitan keselamatan( MS-ISO, ITil, Cobit, SSDLC, RAKKSSA, Security Posture Assessment)

Program

P1.5Memastikan peralatan dan perkakasan menyokongpersekitaran siber yang selamat

Program

P1.6Memperluaskan skop ISMS (proses-proses utama UKM contohnya : proses mendapatkan maklumat)

Program

Page 15: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Mengukuhkan perkhidmatan digital yang selamat dandipercayai serta membina warga yang berintegriti

Memupuk budaya beretika dan

bertanggungjawab mengenai

keselamatan siber dikalangan warga

UKM

S2Strategi

Strategi

Memupuk budaya beretika dan bertanggungjawabmengenai keselamatan siber dikalangan warga UKM

P2.1Memantapkan pengetahuan warga UKM dalamkeselamatan dan etika siber

Program

Page 16: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Mengukuh governans ICT UKM

Pemerkasaan peranan CIO dan

ICTSO

S1Strategi

Strategi

Pemerkasaan peranan CIO dan ICTSO

P1.1Memperkasa terma rujukan CIO merangkumi PTJ berkepentingan (Urus setia SMU, Perpustakaan, PKK,Penerbit, Pengajaran,HCTM, HPKK, Muzium WarisanAkademik)

Program

P1.2Meningkatkan visibiliti ICTSO dalam analisa risikokeselamatan ICT

Program

Page 17: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Mengukuh governans ICT UKM

Pengwujudan struktur governans

terintegrasi

S2Strategi

Strategi

Pengwujudan struktur governans terintegrasi

P2.1Pengwujudan jawatankuasamaklumat UKM

Program

P2.2Menyerapkan governans ICT HCTM dan HPKK

Program

P2.3Melaksanakan dan menjajarkan dasar pengurusan data dan maklumat UKM

Program

P2.4Menerapkan undang-undang berkaitan maklumat dan ICT

Program

Page 18: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 2 Menambah baik dasar ICT UKM

Penyemakan dasar ICT UKM

sedia ada

S3Strategi

Strategi

Penyemakan dasar ICT UKM sedia ada

P3.1Membangunkan dasar ICT baharu

Program

P3.2Melaksanakan dan menjajarkan dasar ICT baharu

Program

Page 19: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 2 Menambah baik dasar ICT UKM

Pengenalpastian dasar dan garispanduan baharu yang menyokong governans ICT

terintegrasi

S4Strategi

Strategi

Pengenalpastian dasar dan garis panduan baharu yang menyokonggovernans ICT terintegrasi

P4.1Kajian keperluan dasar dan garis panduan baharu yang menyokong governans ICT

Program

P4.2Membangunkan dasar dan garis panduan maklumat UKM yang merangkumi keempunyaan, penyimpanan, kegunaan, perkongsian dan penyebaran maklumat UKM

Program

P4.3Melaksanakan dan menjajarkan dasarpengurusan data dan maklumat UKM

Program

P4.4Menerapkan undang-undang berkaitan maklumat dan ICT

Program

Page 20: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar ICT UKM secara bersepadu.

Peningkatan kesedaran dasar

dan polisi ICT

S1Strategi

Strategi

Peningkatan kesedaran dasar dan polisi ICT

P1.1Membangunkan modul kesedaran mengenai polisi dandasar untuk staf baru.

Program

P1.2Mengintegrasikan dasar berkaitan ICT dalampelaksanakan Program Transformasi Minda untuk stafbaru.

Program

Mengintegrasikan Modul PSICTUKM dalam Program Orientasi (onboarding):

Page 21: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar ICT UKM secara bersepadu.

Penentuan keperluan latihan

pelaksanaan pelan untuk setiap

teras

S2Strategi

Strategi

Penentuan keperluan latihan pelaksanaan pelan untuksetiap teras

P2.1Melaksanakan kaji selidik dalam talian tentang keperluanlatihan berkaitan perkhidmatan yg berteraskan ICT.

Program

Page 22: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar ICT UKM secara bersepadu.

Peningkatan pembudayaan,

etika dan kepekaan

terhadap inisiatif ICT Hijau

S3Strategi

Strategi

Peningkatan pembudayaan, etika dan kepekaan terhadapinisiatif ICT Hijau

P3.1Mengintegrasikan aspek etika dalam dasar ICT yang telahada.

Program

P3.2Melaksanakan program pembudayaan ICT

Program

Page 23: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar ICT UKM secara bersepadu.

Peningkatan pembudayaan,

etika dan kepekaan

terhadap inisiatif ICT Hijau

S3Strategi

Strategi

Peningkatan pembudayaan, etika dan kepekaan terhadapinisiatif ICT Hijau

P3.4Operasi Digital

Program

P3.3Melaksanakan program peningkatan kepekaan terhadapinisiatif ICT Hijau

Program

Page 24: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 2 Membangun dan memperkukuhkan kompetensi ICT modal insan berdasarkanpeningkatan berperingkat.

Penetapan piawaian dan peningkatan

kemahiran ICT yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas.

S4Strategi

Strategi

Penetapan piawaian dan peningkatan kemahiran ICT yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

P4.1Menanda aras dengan institusi cemerlang dari segi latihanmodal insan dalam memperkukuhkan kompetensi ICT.

Program

P4.2Menawarkan program PRO-ICT

Program

P4.3Mewartakan Piawaian ICT UKM

Program

Page 25: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

OBJEKTIF 2 Membangun dan memperkukuhkan kompetensi ICT modal insan berdasarkanpeningkatan berperingkat.

Pembangunan modul latihan kemahiran untuk

warga UKM.

S5Strategi

Strategi

Pembangunan modul latihan kemahiran untuk warga UKM.

P5.1Menawarkan program PRO-ICT

Program

Page 26: TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM · 2018-11-21 · TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakansenibinadanprasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatandigital yang menyeluruh,

Penggunaan ICT beracuan UKM dari segi bahan

kandungan digital, kehadiran dalam talian melalui portal UKM dan

media sosial untuk mengukuhkan penjenamaan

UKM.

S6Strategi

Strategi

Penggunaan ICT beracuan UKM dari segi bahan kandungandigital, kehadiran dalam talian melalui portal UKM dan media sosial untuk mengukuhkan penjenamaan UKM.

OBJEKTIF 3 Memantapkan kandungan digital berteraskan keperluan dan tuntutan semasa.

P6.1Melaksanakan Program Dunia Siber UKM

Program

P6.2Melaksanakan Program:i. MOOC Citraii. MOOC Pensyarah Baru

Program