Teraz Rzeszów 01.09.11

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszw 01.09.11

Transcript

 • R E K L A M A

  R E K L A M A

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 1 WRZENIA 2011, NR 35/2011

  Koniecwakacyjnego

  lenistwa.Ruszajmy si!

  Pocztek wrzenia to czas, kiedy kluby fitness startuj z nowym grafikiem

  zaj i przecigaj si w pomysach na dodatkowe atrakcje dla klientw.

  Sprawdzilimy dla was oferty najwikszych rzeszowskich klubw.

  6 - 7

 • opi nie2 Czwar tek, 1 wrze nia 2011 r.

  rodzina z dru giej stro ny

  Mama Izabela na spacerze z 2-miesicznymKacprem. Synek, zamiast spa, woli ogldadrzewa. dark

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K

  mmrze szow.pl w te raz

  licz ba od son stro ny

  osb od wie dzi o nas w pi tek

  uni kal ni uyt kow ni cy

  74630

  4259

  14128

  22-28 sierp nia sta ty sty ki Go ogle Ana ly tics wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od 1959 ro ku. Do Rze szo wa prze pro wa -dzi li si ww czas moi ro dzi ce, a ja, uro dzo -ny w Kro nie, ra zem z ni mi.

  Je li nie Rze szw, to

  Nie chcia bym miesz ka w in nym miej scu.

  Lu bi Rze szw, bo...

  Jest na ty le du y, e za pew nia roz ryw ki ty -po we dla du ych miast. Jed no cze nie na ty -le ma y, e je stem w sta nie z jed ne go ko cana dru gi, przej pie cho t.

  Ulu bio ne miej sca?

  Wa sne, 25 aro we, po dwr ko. Je stemdum ny z ogro du i dzia ki. To miej sca, w kt -rych naj bar dziej lu bi sp dza czas wol ny.

  Go ciom po ka zu j

  Sta rw k, kt ra cho nie wiel ka, jest pik -nie od re stau ro wa na. Nie daw no go ci em wRze szo wie le ka rzy z ca ej Pol ski. Zgod nieza chwy ca li si Ryn kiem, ul. 3 Ma ja, Grun -waldz k i ale j Pod kasz ta na mi.

  Ulu bio na knajp ka?

  Wo ska re stau ra cja Chi lit ta. Ce ni ten lo -kal za do br kuch ni i przy ja zn at mos fe r.

  Je e li za mia sto, to

  W Biesz cza dy

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Nie znam ta kie go. W Rze szo wie po zmro kuje stem go tw uda si wsz dzie, gdzie trze -ba.

  Dra ni mnie

  Co raz wik szy cisk, ja ki pa nu je w na szymmie cie. Na uli cach je dzi ty le aut!

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Po trze bu je my ob wod ni cy! Tak, aby ruchtran zy to wy wy nis si po za mia sto.

  Ma rz, e by Rze szw

  Nie zmie nia si. Naj wy ej niech da lej pik -nie je.

  ROZ MA WIA A EWA KU RZY SKA

  lek. med. Wa caw Bent kow ski, ne fro log, or dy na tor od dzia u ne fro lo gii i dia li zo te ra pii w Wo je wdz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym

  Te raz - ty go dnikbez pat nyAd res re dak cji

  (od dzia w Rze szo wie):ul. Kra szew skie go 2,

  35-016 Rze szw,tel.: 17 867 22 23

  re dak cja@te ra zrze szow.plRe dak tor pro wa dz cy

  Te raz Rze szw:Jo an na Bo ro wiec - za stp ca re dak -

  to ra na czel ne gotel.: 17 867 22 27

  e -ma il: re dak cja@te ra zrze szow.plRe kla ma:

  Ewa Bo czak - kie row nik pro jek tutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e -ma il: re kla ma@te ra zrze szow.pl

  Druk:Me dia Re gio nal ne Sp. z o.o.,

  O. Kiel ce, Dru kar nia Tar no brzegul. Za ka do wa 50tel.: 15 851 31 00

  Wy daw ca ty go dni kw Te razMe dia Re gio nal ne sp. z o.o.

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.tel.: 22 463 07 00

  Pre zes za rz du: Jo an na Pil cic kaRed dak cja cen tral na ty go dni ka Te raz

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.Re dak tor na czel na:Ju sty na Duch now ska

  Na pod sta wie art. 25 ust. 1 pkt 1 b usta wyz dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim ipra wach po krew nych Me dia Re gio nal ne Sp. zo.o. za strze ga, e dal sze roz po wszech nia niema te ria w opu bli ko wa nych w Te raz Rze -szw jest za bro nio ne.

  ISSN 1899 2331

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  TOMASZ BIESTEKRaczej nie. Myl, e i tak ichza duo wida. Poza tymprojekt takiego sztandaru tona pewno duy wydatek, aprzecie pienidze monawyda na co innego.

  PIE S

  ZA O

  PI NI

  A PU

  BLIC

  Z NA PIE SZA OPI NIA PU BLICZ NA

  BRYGIDA LITWINUwaam, e wprowadzeniesztandaru to ciekawapropozycja. Stra Miejska, takjak i inne instytucjepastwowe, np. policja czywojsko, powinna mie swjsztandar. Mogaby godnieprezentowa nasze miastopodczas rnych uroczystocipastwowych.

  PIOTR DZIURA Sztandar dla Stray Miejskiejto kolejny nieprzemylanypomys naszych wadz. Moimzdaniem, to niepotrzebnywydatek. Pienidze monaprzeznaczy na inne,pilniejsze potrzeby.

  KAMIL KARASISKIUwaam, e sztandar nie jestpotrzebny. To kolejnepienidze wyrzucone w boto.Poza tym osobicie nieodczuwam sympatii do StrayMiejskiej, wic dlaczegomiabym popiera tenpomys?

  IZABELA JANISZEWSKASztandar nie jest potrzebny,bo i po co? Co innego policja,ktra jest powaniejszymorganem i sztandar w tymwypadku jest oczywisty.

  ss

  czy Stray Miejskiej potrzebny jest sztandar?

  S. S

  ROCZ

  YK (5

  )

  Naj cz ciej czy ta ny w tym ty go dniu tekst: Bu do wa no we go ter mi na lu nalot ni sku Rze szw -Ja sion ka (zdj cia) au tor stwa do mi no re xa

  NO WY BU DY NEK PO LI TECH NI KIRZE SZOW SKIEJ - FO TO RE LA CJAZE ROD KA@Tra fik: Za sta na wiam si,jak du go ta ki stan si utrzy -ma po tym, jak wpusz czstu den tw.@kam be li to: Wbrew po zo rompew nie du go, je dy nie co, tomo e aw ki b d tro ch po pi sa -ne (nor ma), ale bez prze sa dy:)S i P, kt re te s w mia r wie -e, s w bar dzo do brym sta nie.Nie b dzie tak le. Szko da tyl -ko, e bu dy nek od da li jak ja jusko czy em stu dio wa. No c.@Mi sti c92: Nie ste ty za wszeznaj dzie si je den yn te li gent,kt ry b dzie mu sia si pod pi -sa. Jest jed no ale. Tam jestca a ma sa ka mer. Wsz dzie. Mo -e tyl ko nie w WC. Wic a twob dzie spraw dzi kto to zro bi.

  RO WE RZY CI NA MA SIE KRY -TYCZ NEJ: URZD NI CY, ZA UWA -CIE NAS W KO CU@Ani ka Skal ska: Ro we rzy ci wRze szo wie ma j i tak su per wa -run ki, wic te ha sa to tyl ko profor ma s...@kor ni: My l, e gdy by by onie naj go rzej, to Ja rek nie or ga -ni zo wa by ma sy ;) A wRze szo wie ro we rzy stom wca lenie jest do brze - mu sz si ue -ra ze z in fra struk tu r,bra kiem sto ja kw i kiep sk kul -tu r jaz dy.@mi ciu: Nie do ko ca, bo wo la -bym je dzi po uli cach, ni potych wy na laz kach, gdzie trze bauwa a na kra w ni kach, a kie -row cy kom plet nie ma j nas gdziena prze jaz dach.@My chas: Mi ciu - uj e sed nospra wy. Do te go do rzu ci bymcie ki z kost ki, a nie as fal tu.

  Wi cej na str. 4.KM

  Zgod nie z prze pi sa mi, sze -cio la tek, kt ry idc do szko -y, prze cho dzi przez ru chli wuli c, mu si by pod opie kstar szej oso by. Mo e to byna wet ko le ga, pod wa run -kiem, e sko czy 10 lat. Do -ro li po trze bu j prze pi su,kt ry przy po mi na o tym, epierw sza ka trze ba od pro wa -dza?

  - Nie po trze bu j, bo i tak od -pro wa dza j dzie ci. Ro dzi ce,kt rych blok jest na przy kad200 me trw od pod sta ww ki,bio r dziec ko za r k i po ka -zu j mu dro g do szko y. Ci,kt rzy miesz ka j da lej odszko y, za wo ma lu chy. Zda -rza j si ro dzi ce, kt rzy od -pro wa dza j dziec ko przez ca - pierw sz kla s, s te ta cy,

  kt rzy ro bi to przez pierw -sze dwa, trzy mie si ce. Do ro -li od pro wa dza j dzie ciprzede wszyst kim ze wzgl -du na ich bez pie cze stwo,ale te bo j si te go, jakdziec ko za re agu je i czy od -naj dzie si w no wym oto cze -niu. Nie kt re dzie ci pa cz inie chc ro dzi cw wy pu cize szko y, in ne nie spra wia jad ne go ko po tu. Dziec ko,na wet je li ma do szko y nie -da le ko, trze ba na uczy zna jo -mo ci pod sta wo wych zna -kw dro go wych, te go, eprzez dro g trze ba prze cho -dzi tyl ko w miej scu, gdzie spa sy. e mu si i chod ni -kiem, a nie dro g, e by nieroz ma wiao z ob cy mi.

  kj

  jed no py ta nie do ...

  ...Paw a Grodz kie go, dy rek to ra Szko yPod sta wo wej nr 19

  Bie rze my udziaw wie lu uro czy sto -ciach miej skich,pa stwo wychi chce my wy st po -wa pod wa snymsztan da rem.Ja dwi ga Ja bo ska, za stp ca ko -

  men dan ta Stra y Miej skiej o tym, poco stra ni kom po trzeb ny jest sztan dar.

  My na pew no b -dzie my in ter we nio -wa i lob bo wa.Ma ciej Chod nic ki, rzecz nik pre zy -

  den ta py ta ny, czy au to stra do wa ob -wod ni ca Rze szo wa b dzie bez pat na

  Bli sko po o waosb, kt re sko rzy -sta y z wcze niej -szych edy cji pro gra -mu, zna la zo za trud -nie nie w fir mach,gdzie od by wa li staDa riusz Paw ow ski z Uni wer sy te tu

  Rze szow skie go o pat nych sta achdla stu den tw. kj

  cy ta ty ty go dnia

  la dem pu bli ka cji

  Prze pra szam pa ni Be at Na -klic k za pod pi sa nie jej bd -nym imie niem w ma te ria le Po -ma ga my dzie ciom m wi po -praw nie, kt ry uka za si wTe raz Rze szw 25.08.2011.

  NA TA LIA SU PEK

 • wy da rze nia 3Czwar tek, 1 wrze nia 2011 r.R E K L A M A

  Trud no w mie cie szu kacho jed nej szko y czy przed -szko la, gdzie w wa ka cje niepra co wa a by eki pa re mon to -wa.

  Naj wik sze in we sty cje? - Napew no ka pi tal ny re mont SP nr19 wraz z bo iskiem, ze wntrz -nej cz ci SP nr 3 i bo isk,rod ka ZS nr 5, ter mo mo der -ni za cja przed szko li nr 41 i 42oraz Gim na zjum nr 10, mo der -ni za cja wn trza ZS nr 2, re -

  mont szko y spor to wej i pla -sty ka, a tak e bu do wa ha lispor to wej przy ZS Elek tro nicz -nych, gdzie w tym ro ku pla no -wa na jest in au gu ra cja ro ku -wy li cza Zbi gniew Bu ry, dyr.rze szow skie go wydz. edu ka cji.

  Na mniej sze re mon ty mia stowy da o po nad 3,5 mln z. W SPnr 1 i 23, IV LO oraz w przed -szko lach nr 2, 17 i 35 re mon to -wa no a zien ki, w SP nr 4 - sa le,w SP 8 - sa le wraz z pla cem za -

  baw, w SP 11 wy mie nia nodrzwi. Pra ce nad izo la cj wy ko -na no w SP 12, SP 24, Gim na -zjum nr 2 i Gim na zjum nr 8. Wprzed szko lach nr 5, 9 i 13 od -na wia no kuch nie. W 7 i 15par kie ty, w 18 - in sta la cjecen tra