Teraz Rzeszow 09.02

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow 09.02

Transcript

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 9 lutego 2012, NR 6/2012

  Walentynki w Rzeszowie

  5., 8.

  R E K L A M A

 • opinie2 Czwartek, 9 lutego 2012 r.

  Ju dzi zamw reklam:tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

  spacerkiem po miecie

  Akumulator naadowany,wic auto pana Rafaapowinno odpali.

  dark

  forum Czytelnikw

  17 867-22-37od 11 do 14redakcja@terazrzeszow.pl

  mmrzeszow.pl w teraz

  licz ba od son stro ny

  osb odwiedzio nas w poniedziaek

  unikalnych uytkownikw

  62 451

  2789

  12 678

  Sta ty sty ki Ge mius Traf fic 30 stycznia - 5 lutego 2012

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od uro dze nia, 33 la tate mu.

  Je li nie Rze szw, to...

  Do mek gdzie w pol skich g rach, z wi do -kiem na skal ne cia ny oraz spo koj ne ha le,po kt rych mg bym cho dzi i cho dzi

  Lu bi Rze szw, bo...

  Ty le lat prze y tych w tym miej scu ma swo -j wa g. Dzie ci stwo, do ra sta nie, ro dzi na,zna jo mi, na uka, pra ca to wszyst ko nie ustan -nie czy i prze pla ta si z Rze szo wem, po -wo du jc, e jest to dla mnie je dy ne mia stona wie cie.

  Ulu bio ne miej sca?

  Ko piec Kon fe de ra tw, a tak e miej skie uli -ce oraz za u ki, kt re cz sto od wie dzam zapa ra tem.

  Go ciom po ka zu j?

  Nie b d ory gi nal ny. Cen trum, z Ryn kiem,tra s pod ziem n i Mu zeum Do bra no cek nacze le. Ko niecz ny jest spa cer po ul. 3 Ma jaoraz wie czo rem ale j Pod Kasz ta na mi. Kie ru -jc si do zam ku, za ha czam o roz o y ste gopla ta na na pl. Ko ta ja (w ko cu nie ka dymia oka zj scho wa si w dziu pli). Ko czzwy kle na noc nej pa no ra mie mia sta z Ma ty -sw ki.

  Ulu bio na knajp ka?

  Obec nie zde cy do wa nie Szynk Rze szow -ski! Przez wie le lat dzia a nia Rze szow skie goKlu bu Fo to gra fii spo ty ka li my si w re stau -

  ra cji Va Bank. Jest to na dal re zer wo we miej -sce od wie dzin.

  Je e li za mia sto, to...

  Iwo nicz -Zdrj. Ub stwiam je go ka me ral nykli mat i brak ty po wej dro gi prze lo to wej. Bli -ej tak e do gr i g rek.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Po ty lu la tach wsz dzie czu j si bez piecz -nie. Resz t trze ba zo sta wi in stynk to wi sa -mo za cho waw cze mu. Jak wsz dzie.

  Dra ni mnie...

  Po dej cie eko lo gw do pro ble mu od mu le -nia za le wu. Do mam wi do ku za ro ni tejsa dzaw ki, gdzie sto j ca wo da jest tyl ko sie -dli skiem ko ma rw. Po za bie gu oczysz cze niaza lew mg by by wiet nym miej scem doupra wia nia spor tw wod nych. Na oso d dlaeko lo gw - bez sku te rw i mo to r wek.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Po dej cie kie row cw sa mo cho dw, kt rzyko niecz nie mu sz za par ko wa w pro mie niunie wik szym ni 20 me trw od ce lu wi zy ty,jed no cze nie pa ra li u jc swy mi eks pe ry -men ta mi ruch in nych po jaz dw oraz pie -szych.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Za gra w kt rej z ko lej nych cz ciprzy gd Bon da. A bar dziej przy ziem nie, byby roz po zna wa ny w ska li kra ju ja ko no wo -cze sne, roz wo jo we i war te uwa gi mia sto,kt re przy oka zji wca le nie le y w Biesz cza -dach.

  ROZ MA WIA A KA TA RZY NA MU LARZ

  PRZEMYSAW KDRA, dziennikarz obywatelski portalu MM Rzeszw

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  Naj cz ciej czy ta ny ar ty ku ty go dnia: Spa cer kiem po Rze szo wie. In we sty cjew nie nych za spach (FO TO) au tor stwa do mi no re xa

  Za ch ca my Wasdo pi sa nia wa sne -go blo ga na MMRze szw. To no wa funk -cja w no wej MM -ce.

  Blog to Wa szemiej sce w sie ci.Tu sa mi de cy du je cie, oczym pi sze cie i w ja ki spo sb. Pierw szych blo -ge rw ju ma my. Jak do nich do czy?To pro ste!

  Za lo guj si nawww.mmrze -szow.pl lub je li niemasz kon ta - za je(szyb ko i za dar mo).Klik nij w boks, kt ryznaj dzieszpo le wej stro nie por ta lu: do dajdo MM wpis do blo ga.

  Je li to Twjpierw szy raz, por -tal po pro si Ci o uzu pe nie nie pod sta -wo wych in for ma cji na te mat Two je go blo ga- ty tu u, krt kie go opi su, awa ta ra.

  Za cho waj i go to we.

  Za bloga na MM Rzeszw

  MOESZ DODAPIERWSZY WPIS!

  RZE SZO WIA NIE WPA DLI W SZAZA KU PW!@black bird: Au tor chy ba tro ch siza ga lo po wa, w Mil le nium Hall spust ki, na jem cy re du ku j ka drpra cow ni cz, tam si ma o dzie je,a ar ty ku su ge ru je, e tu my swsz dzie.@Cy na mon i Wa ni lia: Gdzie ten kry -zys?@flan ker: Bra wo! Wi dzc na g -wek, by em przy go to wa ny na ko lej -n pro pa gan d, ja kie to za kup -stwo nie jest wspa nia e. Szko dami lu dzi, kt rzy sp dza j wik szoswo je go wol ne go cza su w ga le -riach han dlo wych, da jc so bie pramzg mar ke tin gow com.@J.Ko o dziej: (...) Miesz kam nie da le -ko Mil le nium, wic nie ukry wam, esam co ja ki czas tam si wy bie ram,przede wszyst kim ze wzgl du na ki -no, na to miast wia do mo, jak ju sijest, to trze ba po cho dzi. Z te go, cowi dzia em, to po mi mo e jest du o lu -dzi, to oni tak napraw d przy cho dzpo ogl da. Nie ma du o lu dzi, kt rzywy cho dz z du y mi tor ba mi (...).NO WE CE NY BI LE TW MPK, DRO EJ U KIE ROW CW!@ma ciek: Ca e szcz cie, ko rzy -stam z usu gi Sky Cash. :)

  @To lek: wiet na mo ty wa cja doprze siad ki na au to bus. Nie ma co!!!@gran do: Dro sze bi le ty, mniej kur -sw - tyl ko po to jest ten ca yZTM??? A swo j dro g, by em dziwiad kiem, jak kie row ca sprze da -wa bi le ty dwm stu dent kom i kie -dy po wie dzia, e bi let kosz tu je 2 z,to je za mu ro wa o i si dzi wi y, cotak bar dzo po dro a y. Za pew ne na -wet nie wie dzia y, e ku pi y bi let go -dzin ny, a nie jed no prze jaz do wy.@Spr y na: Na pew no nie wie dzia -y, bo ma o kto wie dzia. Wie dzie lici, kt rzy czy ta j re gu lar nie ga ze ty,ale ZTM i MPK w swo jej a ska wo cinie po in for mo wa y o tym pa sa e -rw, a wy star czy o by wy wie si in -for ma cje kil ka dni przed zmia n.Du o osb si zdzi wi o od 1 lu te go.

  KM

  www.mmrze szow.pl to miej ski por -tal spo ecz no cio wy. e by za o yna nim kon to, wy star czy klik n nado cz do nas i uzu pe ni krt kifor mu larz. Re je stra cja jest szyb ka idar mo wa. Dzi ki niej mo na do da -wa wa sne tek sty i za po wie dzi wy -da rze, wy sy a zdj cia i ko men to -wa.

  MAMY DLA WASNa haso Teraz Rzeszw do koca

  lutego 10 procent rabatu na caemenu w Caffe Rene, ul. Rejtana 36.Co znajdziesz w menu, sprawd na

  stronie www.caffeerene.pl

  Mamy dla Was zaproszenie na walentynkowkolacj dla dwojga, organizowan przezGrand Hotel Rzeszw. Aby je otrzyma,uzasadnij, dlaczego to wanie ty powinieneje otrzyma. Na SMS-y czekamy do niedzieli,12 lutego, do godz. 23.59. Wylij SMS* otreci trkonkurs.uzasadnienie pod numer72466. 1 SMS moe zawiera 160 znakw zespacjami. Zaproszenie otrzyma osoba, ktraprzele SMS z najbardziej oryginalnymuzasadnieniem. Cakowity koszt SMS -a to2,46 z z VAT.

  *Wysyajc SMS w konkursie, wyraasz zgod na przetwarzanie danychosobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. jako ich administratora wcelu przeprowadzenia konkursu oraz do celw promocji i reklamyproduktw i usug administratora oraz podmiotw z nimiwsppracujcych. Owiadczasz te, e zostae poinformowany oprzysugujcym Ci prawie dostpu do treci swoich danych oraz ichpoprawiania, jak rwnie o dobrowolnoci podania danych.

  DARI

  USZ

  DANE

  K

 • wydarzenia 3Czwartek, 9 lutego 2012 r.

  Festiwal tym razem w hali wtryskarek Zelmeru

  Po ro ku prze rwy do Rze szo wa po wra ca naj -mod sza, ale i jed na z naj cie plej przy j tych miej -skich im prez. Tym ra zemor ga ni za to rzy za pro sz doopusz czo nych hal pro duk -cyj nych Ze lme ru.

  Fe sti wal Prze strze ni Miej skiej de biu -to wa w grud niu 2010 r. i mia od by wasi co dwa la ta. Pierw sza od so na zro bi -a fu ro r wrd rze szo wian, a na wi do -wi sko mul ti me dial ne w sta rej ha li ob ra -bia rek PKP przy szo po nad 1,5 tys.osb. Set ki uczest ni czy y w warsz ta -tach po wi co nych pro jek to wa niu miej -skiej prze strze ni.

  - Pod sta wo wym ce lem od po czt ku by -o uwia do mie nie miesz ka com i urzd -

  ni kom, jak wa ny jest to te mat. e by wprzy szo ci Rze szw by miej scem cie -ka wym dla zwie dza j cych, atrak cyj nymdla in we sto rw i przy ja znym dla miesz -ka cw, trze ba mie spj ny po mys.Dys ku sje pod czas ta kiej dwu dnio wej im -pre zy to bar dzo do bry po cz tek - m wiAlek san der Ru sin, wsp or ga ni za tor fe -sti wa lu.

  Przy wr ci li do y cia ko lej ne miej sce

  W tym ro ku cz warsz ta to wa za po -wia da si jesz cze cie ka wiej. Za pro szo nokil ka na cie pre sti o wych pra cow ni ar -chi tek to nicz nych z ca ej Pol ski, a tak ekil ku oso bo w gru p stu den tw Po li -tech ni ki Rze szow skiej. Ich za da niem b -dzie cie ka we za go spo da ro wa nie kil kupo je dyn czych dzia ek w cen trum mia sta.Ka dy b dzie mg pod gl da ar chi tek -tw przy pra cy. Do te go wy sta wy, miej -skie graf fi ti p