Teraz Rzeszow 2.02

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow 2.02

Transcript

 • R E K L A M A

  Jutro znw gramy dla Kuby!

  4

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 2 lutego 2012, NR 5/2012

  R E K L A M A

  Kierowcy maj by surowiej karani za przewinienia na drodze. Punkty karneprzewidziano m.in. za rozmow przezkomrk podczas jazdy i za parkowanie

  na miejscu dla inwalidy.

  Punkty karne - wicej i w gr

  5

 • opinie2 Czwartek, 2 lutego 2012 r.

  spacerkiem po miecie

  Sztuka ulicy przy halina Podpromiu. Gorcebrawa dla autorw.

  mmrzeszow.pl w teraz

  licz ba od son stro ny

  osb odwiedzio nas w rod

  unikalnych uytkownikw

  70 659

  5686

  17 439

  forum Czytelnikw17 867-22-56 od 11 do 14

  redakcja@terazrzeszow.pl

  dzi dy u ru je Karolina Jamrg

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Do kad nie od uro dze nia.

  Je li nie Rze szw, to...

  Nie ste ty, ale do wol ne mia sto, kt re b dziew sta nie za pew ni lep sz przy szo. Mamjed nak na dzie j, e do prze pro wadz ki niedoj dzie i zo sta n w Rze szo wie.

  Lu bi Rze szw, bo...

  Tu taj sp dzi em ca e dzie ci stwo i mampra wie wszyst ko, cze go mi po trze ba. Mia stojest bar dzo za dba ne i czy ste, przy ja znemiesz ka com i ro do wi sku. W Rze szo wieczas py nie wol niej.

  Ulu bio ne miej sca?

  Cz sto je d szla ka mi ro we ro wy mi wo kRze szo wa. Z punk tw wi do ko wych roz po -cie ra si pik na pa no ra ma mia sta i oko li cybez wzgl du na po r dnia i ro ku.

  Go ciom po ka zu j:

  Zna jo mi z in nych miast ko ja rz Rze szwgw nie z Ze lme rem i Ali m. Ja sta ram sipo ka za mia sto od in nej stro ny. Wart po ka -za nia jest Za mek Lu bo mir skich, klasz tor oo.Ber nar dy nw, po pi jar ski ze sp klasz tor nyoraz let ni pa a cyk Lu bo mir skich. No i oczy -wi cie Pod ziem na Tra sa Tu ry stycz na oraz

  Mu zeum Do bra no cek. Po za gra ni ca mi mia -sta na pew no a cut i Biesz cza dy.

  Ulu bio na knajp ka?

  Rzad ko by wam w ta kich miej scach, ale je -li id, to cht nie do Mu rzyn ka. Od po -wied ni kli mat, do bre i smacz ne je dze nie nawy so kim po zio mie.

  Je e li za mia sto, to?

  Bli ej na tu ry, a jak naj da lej od gwa ru i ha -a su wiel kie go mia sta.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Sta ty sty ki m wi, e Rze szw jest jed nymz naj bez piecz niej szych miast w Pol sce. Ichy ba to praw da. Ja nie umiem ta kie gomiejsca wska za.

  Dra ni mnie...

  Je li cho dzi o Rze szw, to nic ta kie go nieprzy cho dzi mi do go wy.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Mia sto po win no roz bu do wy wa si naobrze ach, a nie w cen trum, gdzie za czy nabra ko wa prze strze ni.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Na dal roz wi ja si w po dob nym, a na wetszyb szym tem pie i gwa ran to wa mo dymsta bi li za cj i pew n pra c.

  ROZ MA WIA A KA TA RZY NA MU LARZ

  Do mi nik Re la, in for ma tyk, dzien ni karz oby wa tel skipor ta lu MM Rze szw

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i DA

  RIUS

  Z DA

  NEK

  Naj cz ciej czy ta ny ar ty ku ty go dnia: Po pis gu po ty kie row cw w Rze szo -wie. Tak za blo ko wa li skrzy o wa nie (film) au tor stwa ra fi ka 12

  jed no py ta niedo...

  Mar ka Fi li pa, dy rek to ra ds. tech nicz nych MPK

  De cy zj rad nych od lu te gow au to bu sach mo na ku pityl ko bi let go dzin ny za 4 zo -te. Pan rw nie jest za?

  - Tak, bo wresz cie po lep szysi punk tu al no au to bu sw.Do tej po ry kie row cy sprze da -wa li ok. 200 ty si cy bi le twmie sicz nie. Za ka da jc, ered ni czas ob su gi pa sa e rato 30 se kund, po stj na przy -stan kach w ci gu mie si cazaj mo wa kie row com pra wie1700 go dzin. W tej sy tu acjitrzy ma nie si roz ka du jaz dyby o nie mo li we. Po za tympod sta wo wym obo wiz kiemkie row cy jest bez piecz nyprze wz pa sa e rw, a niesprze da wa nie bi le tw. Temo na so bie prze cie ku piwcze niej, a w ra zie na gejpo trze by przez SMS. Nie rb -my z au to bu su kio sku ru chu.

  ANA

  JU DZI

  zamw reklam:tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

  PO PIS GU PO TY KIE ROW CW. TAKZA BLO KO WA LI SKRZY O WA NIE@da ro oo: Stan dard w Rze szo wie.Na wet za mkni cia pa sa nie trze ba,bo na nor mal nych skrzy o wa niachte tak jest cza sa mi.@Spr y na: Do kad nie to sa momia em na pi sa. Kla syk. Tyl ko edzi aku rat na Pod kar pac kiej by opie ko, prze jazd od Bo gu chwa ydo Prak ti ke ra trwa na wet 2 go -dzi ny!@R1Jo ker: Ko le go wsid za kie -row ni c, jed od stro nyBo gu chwa y, po sto isz go dzi n wkor ku i wszyst ko zro zu miesz. Po -za tym do brze na pi sa e, na le si man da ty za wjazd na skrzy o -wa nie bez mo li wo ciopusz cze nia, ale czo wie ku sta etam, by o po pa trze, ja kie sszan se na wy je cha nie z par kin gumar ke tu na zie lo nym wie tle, nieblo ku jc przy tym skrzy o wa nia.Je cha em dzi siaj tam t dy i ja d cyza mn ra dio wz zro bi to sa mo,nie wi dz tu nic dziw ne go!@PP: Ar ty ku zo sta na pi sa nyprzez oso b, kt ra nie ma bla de gopo j cia o przy czy nach dzi siej szejsy tu acji. W go dzi nach szczy tu ko -rek przy wje dzie do Rze szo wa odstro ny Bo gu chwa y jest za wszewiel ki al bo bar dzo wiel ki. (...)Cz sfru stro wa nych kie row cw,sto j cych trzy go dzi ny w kor ku odBo gu chwa y do po li tech ni ki, pcha -a si do przo du, nie wie dzc, cosi dzie je(...) Czy w sto li cy Pod kar -pa cia, sto li cy in no wa cji, mie cie,kt re pre ten du je do funk cji me tro -po lii, nie mo na by o wcze niejpo wia do mi kie row cw, e jed noz gw nych skrzy o wa b dziepra wie nie prze jezd ne?

  @ra fi k12: Sta nie trzy go dzi ny w kor -kach nie upo wa nia ni ko go doa ma nia pra wa, jak rw nie nie upo -wa nia do stwa rza nia za gro e nia iblo ko wa nia tych, kt rzy chc skr ciw dro g po przecz n. Ja chcia emskr ci na uczel ni, ale oczy wi ciemi strzo wie kie row ni cy, e by tyl ko bydwa me try bli ej, za blo ko wa li skrzy -o wa nie. Z te go co wiem, zna ki oob je dzie sto j ju ja ki czas.@To lek: Mo im zda niem, wy star czypo ma lo wa as falt na czer wo no, naob sza rze, na kt rym nie wol no siza trzy my wa. Przy ta kim ozna ko -wa niu kie row ca sto j cy przedskrzy o wa niem, wi dzia by, e niezmie ci si za nim tak, by go opu -ci. Ta kie co jest ju sto so wa new Pol sce. Mo e war to by by o za -sto so wa co ta kie go w Rze szo wie.

  SZYNK RZE SZOW SKI, CZY LI... @Ar ka diusz Bed nar czyk: Przy ul.Grun waldz kiej, w oko li cach dzi siej -sze go Pod kar pac kie go Urz duWo je wdz kie go znaj do wa si napo czt ku XX wie ku Za jazd podCzer wo n Bra m. Przy jezd ni, kt -rzy mie li co do za a twie nia wRze szo wie zo sta wia li tu taj ko nie ifur man ki i szli na mia sto, poczym zja wia li si w Za je dzie. (...)Dzi na tym miej scu stoi re likt so -cre ali zmu - wiel kie gma szy skourz du wo je wdz kie go. KMwww.mmrze szow.pl to miej ski por -tal spo ecz no cio wy. e by za o yna nim kon to, wy star czy klik n nado cz do nas i uzu pe ni krt kifor mu larz. Re je stra cja jest szyb ka idar mo wa. Dzi ki niej mo na do da -wa wa sne tek sty i za po wie dziwy da rze, wy sy a zdj cia i ko -men to wa.

  Sta ty sty ki Ge mius Traf fic 23 - 29 stycznia 2012

  Jestem przeciwRobert Kultys, radny PiS

  Z bilansu wydatkw, jakiprzygotowa nam prezydent Ferenc,wynika, e do 2016 roku naprzyczone tereny Rzeszw wyda700 mln z. Ja nie krytykuj tychdziaa; to dobrze, bo trzeba teobszary urbanizowa. Ale przezostatnie lata przyczylimy ju doRzeszowa potne tereny i na tymnaley na razie poprzesta. Zanimmiasto znowu uronie, trzebazurbanizowa to, co ju mamy, aniestety, na nowych osiedlach cigleniewiele si dzieje. Kolejne wsie tonastpne wydatki, a na to miasta niesta.

  Jestem zaTadeusz Ferenc, prezydentRzeszowa

  Radni opozycji zarzucaj, e niewida korzyci przyczenia domiasta nowych terenw. One bdwidoczne po latach, nie teraz. Kiedypo prawej stronie Wisoka byaDrabinianka, dzisiaj mamy 20-tysiczne Nowe Miasto. Tak trzebapatrze na spraw. Rzeszw musirosn, a Malawa to pikne,potrzebne miastu tereny. Dlatego nieskadam broni. Z przyczenia Malawynie zrezygnuj mimo braku pomocyze strony Platformy Obywatelskiej,koalicjanta, na ktrego liczyem.

  Ana

  czy popierasz przyczenie Malawy do Rzeszowa?

  ARCH

  IWUM

  (2)

 • wydarzenia 3Czwartek, 2 lutego 2012 r.

  R E K L A M A

  W po o wie lu te gocze ka j nas ko lej nepo wa ne utrud nie nia w ru chu na ul. Pod kar pac kiej.Po nie wa po trwa ja do ma ja, ra dzi myko rzy sta z ob jaz dw.

  Cho cia re mont na dro dze wy lo -to wej w kie run ku Kro sna trwa odwrze nia, do pie ro w ubie gym ty -go dniu da si kie row com we zna -ki. Ze wzgl du na ni skie tem pe ra -tu ry fir ma Stra bag mu sia a prze -nie wy ko py z no cy na dzie.Dla te go cz jezd ni by a wy -cza na z ru chu, a ko rek w kie run kuRze szo wa si ga Bo gu chwa y. Wpo o wie lu te go, gdy ze le je siar -czy sty mrz, dro go wcy wr c najezd ni. J