Teraz Rzeszów 23.08

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszów 23.08

Text of Teraz Rzeszów 23.08

 • Ra fa Wilk wy star tu je w Lon dy nie

  3 12

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 23 SIERPNIA 2012, NR 33/2012

  R E K L A M A

  Ju tro roz po czy na siII Rze szow skie wi to Wo kal ne

  Co raz wi cejpla cw za bawNa ta lia Si wak wraz z 3,5-let ni Ole k naj cz ciej wy bie ra j za ba w na pla cu obok Li siej G ry al bo w par ku przy ul. Pu a skie go. S bez piecz ne i atrak cyj nedla dzie ci. Wkrt ce w mie cie przy b dzie kil ka ko lej nych ta kich miejsc 6 - 7

 • opinie2 Czwartek, 23 sierpnia 2012 r.

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od 14 ro ku y cia.

  Je li nie Rze szw, to...

  Kra sne ;)

  Lu bi Rze szw, bo...

  To mia sto ma swj wa sny cha rak ter - ide -al ne po cze nie cech miej skich z wiej ski mi

  Ulu bio ne miej sca?

  Ry nek, plan ty.

  Go ciom po ka zu j...

  Ry nek, plan ty.

  Ulu bio na knajp ka?

  Karcz ma przy ul. Prze my so wej, a nie ba -

  wem re stau ra cja w gier ska Liszt przy ul.Szo pe na.

  Je e li za mia sto, to...

  W Biesz cza dy

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Od du sze go cza su nie zna la zem si wnie bez piecz nej sy tu acji, wic ci ko mi po -wie dzie.

  Dra ni mnie...

  Cham stwo.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Sta si sto li c mu zycz n kra ju, bo jest tumn stwo bar dzo uta len to wa nych ar ty stw,o kt rych nikt nie sy sza.ROZ MA WIA A DO MI NI KA CZAP KOW SKA

  Ma te usz Ma zur, gi ta rzy sta ze spo u Spi ral, wa ci ciel stu dia na gra So und Bril lian ce Stu dio

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  dziewczyny z dru giej stro ny

  Estera i Edytaspotkay si na kawie.Towarzyszy imMikser, chiskigrzywaczEdyty. kk

  KRZY

  SZTO

  F KA

  PICA

  forum Czytelnikw

  17 867-22-56od 11 do 14

  redakcja@terazrzeszow.pl

  dzi dy u ru je Anna Janik

  R E K L A M A

  Nazw City Center traktujemy ju jako robocz.Zarejestrowalimy ju now: Galeria Rzeszw. Zrobiem toprzez sentyment do miasta, z ktrym jestem mocnozwizany. Chc te, by hotel, ktry bdzie w tym miejscu takjak jego poprzednik nazywa si hotel Rzeszw.

  Ryszard Podkulski, rzeszowski biznesmen, o zmianie nazwy galerii City Center

  Poraka boli, bo dominowalimy na boisku. Gola w duym stopniu strzelilimy sobie sami. Obrona dobrzesi spisaa, nie pozwolilimy rywalom wywalczy rzuturonego, ale chwila nieuwagi przy wolnym drogo naskosztowaa.

  Tomasz Tuacz, trener pikarzy Resovii o pierwszej w sezonie porace ze Zniczem Pruszkw Ana

  mmrzeszow.pl w teraz

  86 647 liczba odson strony 4064 osoby odwiedziy nas w rod14 739 unikalnych uytkownikw

  13-19 sierpnia statystyki Google Analytics

  Najczciej czytany artyku tygodnia:Nie masz pomysu na dzi?Polecamy 1/4 mili na al. Sikorskiegoautorstwa Piotra Wrotnego.

  www.mmrzeszow.pl to miejski portalspoecznociowy. eby zaoy nanim konto, wystarczy klikn nadocz do nas i uzupeni krtkiformularz. Rejestracja jest szybka idarmowa. Dziki niej monadodawa wasne teksty i zapowiedziwydarze, wysya zdjcia ikomentowa.

  je stem za:TA DE USZ FE RENC,pre zy dent Rze szo wa

  Za kaz by si przy da, bo nasta dio nie by o by czy ciej. Najed nym z me czw u lo wychza uwa y em ele ganc k ko -bie t, kt ra przez ca y czasja da so necz nik. Pod no ga -mi mia a ca ku p u pin.Zresz t nie ona jed na. P -niej ta kie mie ci roz wie wawiatr, u pi ny le c na lu dzi, aca a try bu na jest za bru dzo -na. Wy gl da to nie este tycz -nie. I za zna czam, e m wito, ja ko ki bic u la.

  je stem prze ciw: MA REK PO R BA, wi ce pre zes Sta li Rze szw

  So necz nik wpi sa si w tra -dy cj sta dio nu. Czo wiek wner wach ogl da mecz i le piej,jak b dzie u ska so necz nikni pa li pa pie ro sy. Od gr nyza kaz nie du ba nia so necz ni kanic nie da, a w do dat ku b dziekrzyw dz cy dla tych ki bi cw,kt rzy mie ci nie rzu ca j podno gi. Uczmy lu dzi kul tu ry, za -ch caj my do no sze nia wo -recz kw na u pi ny, ale niewpro wa dzaj my sztucz nych za -ka zw. ANA

  Czy na sta dio nie miej skim po wi nienobo wi zy wa za kaz u ska nia

  so necz ni ka?

  ADAM KA CZOR, pro wa dzi wa sn fir m Ostat nie wol ne dni sp dzam w pra cy,kt rej zresz t po wi ci em ca e wa ka -

  cje. Nie lu bi mar no wa cza su. Wo l za ra bia i od ka da nawy ma rzo ne wa ka cje, na kt re nie sta mnie by o w tym ro ku.

  KA RO LI NA NUR CEK, stu dent ka po lo ni sty ki Po wa ka cyj nych sza le stwach nad szedczas na le niu cho wa nie w do mu. Po sta -

  no wi am, e znaj d spo koj ny kt i za szy j si w nim z do br ksi k.Mu sz od wie y so bie umys przed no wym ro kiem aka de mic kim.

  PA WE WA SI LEW SKI, urzd nik sa mo rz do wy Po ak tyw nym wy po czyn ku w Po la czy kuprzy szed czas na re laks i spo kj w ro -

  dzin nej at mos fe rze. Nie mam ad nych wiel kich pla nw. Chc po pro stusp dzi ten czas z o n i dziec kiem. To b dzie na pew no lep sze od tu mutu ry stw wra ca j cych z wcza sw.

  FI LIP STO DUL SKI, stu dent z Nie miec Wraz z dziew czy n przy je cha li my zwie -dza Rze szw. Za wsze na mak sawy ko rzy stu je my wszyst kie dni wa ka cji.

  Zwasz cza te ostat nie. Cho dzi o to, aby ni gdy nie sta w miej scu. Cze kanas jesz cze wy ciecz ka do Prze my la i po dr na Ukra in do Lwo wa.

  TO MASZ CI SO, ab sol went pra wa Na co dzie pra cu j w klu bie spor to -wym. Po ma gam przy go to wy wa me czei im pre zy spor to we. Dla te go nie mam

  cza su na wy jaz dy i in ne wa ka cyj ne atrak cje. Do dat ko wo resz t cza suprze zna czy em na zdo by wa nie do wiad cze nia w za wo dzie, bo na to ni -gdy nie jest za p no. Ka ta rzy na Ga dysz

  two je pla ny na ostat ni ty dzie wa ka cji?

  K. G

  A DY

  SZ (5

  )

  Cytaty tygodnia

 • wydarzenia 3Czwartek, 23 sierpnia 2012 r.

  R E K L A M A

  38-let ni Ra fa Wilk to by y u lo -wiec Sta li Rze szw. W 2006 r. ulegpo wa ne mu wy pad ko wi na to rze istra ci wa dz w no gach, co unie -mo li wi o mu dal sz ka rie r w u -lu. Ni gdy si jed nak nie za a ma i towa nie w spo rcie od na laz si y doy cia we dug no we go, trud ne gosce na riu sza. Za cz od nar ciar stwazjaz do we go na nar tach ty pu mo no --ski, a od dwch lat z za pa em je dzina hand bi keu, czy li ro we rze na p -dza nym rcz nie.

  - Skd to si wzi o? Po pro stu e -by tre no wa na nar tach, mu sia emci gle wy je da, co wi za o si zdu y mi kosz ta mi. Ro wer mia tprze wa g, e przez du cz ro -ku mo gem je dzi tu taj - opo wia darze szo wia nin.

  4 cen ty me try nad zie miRa fa, kt ry wart 15 tys. z ro wer do -

  sta od jed nej z rze szow skich firm, za -cz pra co wa z tre ne rem Ja ku bemPie ni kiem. Tre no wa po kil ka na ciego dzin w ty go dniu. Kie row cy ja d cyprzez Bu dzi wj, Al bi go w lub Stra -szy dle prze cie ra li oczy ze zdu mie nia,mi ja jc dziw ny bo lid i je go kie row c,le ce go 4 cm nad zie mi i na p dza -j ce go ro wer r ka mi. - Do te go mo je -go bat mo bi la przy pi em na wet

  cho r giew k, e by le piej mnie wi dzie -li. Tra sy si spraw dzi y, bo na za wo -dach za zwy czaj s wznie sie nia, a nanich ra dz so bie do brze. Zresz t ca ey cie mia em pod g r, wic si juwpra wi em - ar tu je Ra fa.

  Ci ka pra ca przy nio sa efek ty, bow ci gu dwch lat Ra fa sta wa napo dium kil ku dzie si ciu pre sti o wychtur nie jw w Pol sce i za gra ni c. Wy -gry wa w za wo dach Pu cha ru wia tai Eu ro py, zdo by mi strzo stwo Pol ski,a w czerw cu otrzy ma imien n no mi -na cj na pa ra olim pia d w Lon dy nie.B dzie jed nym z pi ciu pol skich ko -la rzy, kt rzy po wal cz o me da le.

  Do naj wa niej szych w swo im y ciuza wo dw Ra fa przy go to wy wa siod ro ku. Wio sna i la to to czas jaz dyw te re nie, zi ma za re zer wo wa na by ana si ow ni i mud ne, kil ku go dzin nekr ce nie na tzw. rol ce, czy li do -mo wym tre na e rze za st pu j cymhand bi ke pod czas nie po go dy.

  Ma rze nia ju si spe ni yAle naj in ten syw niej sza cz olim -

  pij skich przy go to wa trwa. Ra fa oddwch ty go dni tre nu je sa mot nie wWi le.

  - Je d co dzien nie przez 2,5 go -dzi ny, a wo ko o prze cie sa me gr ki.Nie oszcz dzam si, bo tra sa w Lon -

  dy nie b dzie po dob na, ca y czas g -ra -d - opo wia da Ra fa.

  I za zna cza, e prze tre no wa nie munie gro zi, bo po zy tyw n ener gi ich ci do pra cy na a do wa y go za -wo dy. Ra fa, wie rz cy w to, e dlazbu do wa nia for my nie ma nic lep -sze go ni re gu lar ne star ty, ci gasi jesz cze 4 sierp nia, tu przed wy -jaz dem na pierw sze zgru po wa nia.

  Wy lot do Lon dy nu ju w naj bli szso bo t z War sza wy, a pierw sze za -wo dy w je dzie in dy wi du al nej naczas za pla no wa no na 5 wrze nia.Dwa dni p niej wy cig ze star tuwspl ne go.

  Ja kie s szan se na to, e z olim pia -dy wr ci z me da la mi?

  - Nie chc ni cze go za ka da, bo wo -l przy jem nie si za sko czy, ni nie mi -