Teraz Rzeszów 28.06.12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszów 28.06.12

Text of Teraz Rzeszów 28.06.12

 • WybieramyNajsympatyczniejszegoZwierzaka 2012

  16

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 28 CZERWCA 2012, NR 26/2012

  R E K L A M A

  Przed nami weekend

  peen gwiazd

  6 - 9

  Dzi startuje NoBorder Music Festival, a w pitek Europejski Stadion Kultury.

 • opinie2 Czwartek, 28 czerwca 2012 r.

  mmrzeszow.pl w teraz

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  licz ba od son stro ny

  osb od wie dzi o nas we wtorek

  uni kal nych uyt kow nikw

  56 024

  4299

  17 336

  18 - 24 czerwca sta ty sty ki Go ogle Ana ly tics

  Naj cz ciej ogl da ny ma te ria ty go dnia: Rze szow ska re stau ra cja Pa scas zKo ro n Sma ko sza

  BAR TOSZ FAJ GIER, te go rocz ny ma tu rzy staWa ka cje sp dz tra dy cyj nie,jak co ro ku. Wy bio r si zezna jo my mi pod na miot, a je liwy star czy mi cza su, wy pocz -n te nad na szym pol skimmo rzem.

  PIE S

  ZA O

  PI NI

  A PU

  BLIC

  Z NA PIE SZA OPI NIA PU BLICZ NA

  U KASZ KAR GOL, te go rocz ny ma tu rzy staPraw dzi we wa ka cje roz pocz ndo pie ro we wrze niu. Pla no -wa ny wy jazd w Biesz cza dyb dzie for m wy po czyn ku podwch mie si cach sp dzo -nych w pra cy we Fran cji.

  DA MIAN TO RO, stu dentJa ko przy szy praw nik na ra -

  zie sku piam si na uko cze niuIII ro ku stu diw. Dla te go teje dy nym pla nem na te go rocz -ne wa ka cje jest wy jazd zprzy ja ci mi. Kie dy jed nak za -czn za ra bia, za fun du jso bie wy ma rzo ne wcza sy wJa po nii.

  KA MIL KU NIAR, stu dentGw n atrak cj te go rocz -

  nych wa ka cji b dzie wy jazdna W gry z przy ja ci mi. Za -mie rza my nie tyl ko wy po cznad Ba la to nem, ale i zwie dzinaj pik niej sze za byt ki Bu da -pesz tu.

  MAR CIN SKRZY PEK, stu dentZa mie rzam wy pr bo wa no -we au to stra dy, kt re po wsta yna Eu ro. Li cz na do br po go -d, bo wszyst kie po dr echc od by mo to cy klem. Mo -im ce lem nu mer je den jestBer lin.

  Mo ni ka Pi tek

  Two je pla ny na wa ka cje

  M. P

  I TE

  K (5

  )

  Sio stry Kry sty ny D bow skiej, za stp cydyr. Gim na zjum Sistr Pre zen tek

  - Ja ka jest re cep ta na to, by ucznio wie osi -ga li tak do bre wy ni ki na eg za mi nie?

  - Na si na uczy cie le nie szcz dz wy si ku, wi -cze i mo bi li za cji, by po ka za war to na uki. Wpa rze z tym, oczy wi cie, idzie wy si ek ucznia.Na sza mo dzie na praw d chce i pra cu je.Szko le li czeb niej szej trud niej osi gn wy szewy ni ki ni tej, gdzie jest za le d wie kil ku na stuuczniw. U nas eg za min zda wa o 116 gim na zja -li stw. W szko le s r ni ucznio wie. Za rw no

  bar dzo do brzy, red ni, i ta cy, kt rzy na praw dmu sz ci ko pra co wa na wy ni ki. To nie jesttak, e do Gim na zjum Sistr Pre zen tek tra fia jtyl ko sa me or y. Ab so lut nie nie. Za sa da jest ta -ka, e nie przyj mu je my uczniw z oce na mi do -pusz cza j cy mi i za cho wa niem gor szym nibar dzo do bre. Ucznio wie, kt rzy ma j sab szeoce ny, pod ci ga j si na ko niec gim na zjum, ito nas bar dzo cie szy. Po dob nie jak to, e bar -dzo do brzy sta j si jesz cze lep si. be ta

  O WY NI KACH RZE SZOW SKICH GIM NA ZJW CZY TAJ NA STR. 4

  jed no py ta nie do...

  ORY GI NAL NY BU DY NEK STA NIE WCEN TRUM? CO O NIM MY LI CIE?@Ani ka Skal ska: Ro bi wra e nie!Cie ka we tyl ko, co na to zwo len ni -cy rd miej skich ka mie ni czek?@Piotr Wrot ny: Li cz, e w ko cudo cze ka my si re ali za cji ja kie gobu dyn ku wg pro jek tu MWM, bookr gej kad ki nie li cz :)@Mar cin Pi la wa: Pro jekt jest moc -no nie do pra co wa ny urba ni stycz nie.ad na ar chi tek tu ra przy kry wa brakobie ca ne go pla cu pu blicz ne go - po -zo sta je tyl ko po ci ty ulicz ka miskwer z na ziem ny mi miej sca mipar kin go wy mi. Stan dar dem w mie -cie jest za sta wia nie chod ni kwprzy wszel kich ulicz kach. Czy tam -ten par king b dzie mo na na zwaw og le skwe rem?o pro jek to wa nym bu dyn ku - czy tajna str. 4.

  FLA GO MA NIA W POL SCE TRWA NA DAL@ja krzych: Dla cze go mia o by siju sko czy? Ja zdej mu je po 1lip ca. A zdej mu je fla g na ro do w,a nie cho r giew k z pta kiem i li -ter ka mi.@vi wal di: A ja zdj em wszyst kiede ko ra cje, oko o set ki r nychsym bo li. Zdj em je tu po bla ma -u z Cze cha mi. I uwa am, e toca e ga da nie o ro li go spo da rza,czy li wzy wa nie do po zo sta wie nianp. flag jest nie na miej scu. Przy -

  naj mniej dla mnie, bo dla mnie stasi dra mat, zo sta li my oszu ka ni iwy sta wie ni na po mie wi sko. Je lite raz ka e nam si da lej cie szy ira do wa, to tak, jak by na we se lu,po zej ciu pan ny mo dej, da lej ta -co wa no i we se lo no si.

  OB RCZ NA - PRZY SI EK W LU BE NI, W KT RYM PRZED LA TY GRO MA DZI Y SI TY SI CEWIER NYCH@asiu li ca_21: W ka plicz ce znaj du -je si te ksi ga, do kt rej mo nawpi sy wa pra gnie nia i pro by doMat ki Bo ej:) Ko lej nym cie ka wymmiej scem w Lu be ni jest Okop, okt rym te kr y wie le opo wie ci,mo e i tam uda Ci si do trze, cob dzie rw nie trud ne :)@pio trek no wak: Mo ja bab cia opo -wia da a o tym miej scu i o tym, cosi tam wy da rzy o. M wi a, e wte -dy na praw d du o lu dzi tampiel grzy mo wa o...Jak ro we rem do je cha do Ob rcz -nej - opis tra sy na str. 16.

  mmrze szow.pl to miej ski por talspo ecz no cio wy. e by za o y nanim kon to, wy star czy klik n nado cz do nas i uzu pe ni krt kifor mu larz. Re je stra cja jest szyb kai dar mo wa. Dzi ki niej mo na do -da wa wa sne tek sty i za po wie dziwy da rze, wy sy a zdj cia i ko -men to wa.

  cy ta tyBy mo e ko le gom z PiS prze szka dza,

  e spraw dzam si na swo im sta no wi sku. Aleto ju ich bl go wy. Je stem ko bie t nie za -le n, trud no ste ro wal n i b d go so wa,jak uwa am

  Kry sty na Wr blew ska, rad na PiS, o tym, w ja ki spo sb go su je na po sie dze -niach Ra dy Mia sta.

  Na otwar ciu usy szy my m.in. pio sen ki Ka ba -re tu Star szych Pa nw i prze bo je wia to wych listprze bo jw. Za pie wa tak e gru pa Che Don nezna na z te le wi zyj ne go pro gra mu X Fac tor

  An na Czen czek, dy rek tor Car pa thia Fe sti val kj

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od 26 lat.

  Je li nie Rze szw, to

  Ni gdy si nad tym nie za sta na wia em,gdy bar dzo do brze czu je si w Rze -szo wie.

  Lu bi Rze szw, bo...

  Jest to bar dzo uro cze, wci roz wi ja j -ce si mia sto, w kt rym y je si spo koj -nie i bez piecz nie, bez ha a su i zgie kucha rak te ry stycz ne go dla du ych miast.

  Ulu bio ne miej sca?

  Rze szow ski Ry nek i je go oko li ce, zpew no ci rw nie miej scem ta kim jestmo je miesz ka nie.

  Go ciom po ka zu j

  Z ca pew no ci cen trum Rze szo wa,za mek oraz pa a cyk Lu bo mir skich, klasz -

  tor po pi jar ski, pod zie mia. Po za Rze szo -wem Biesz cza dy oraz a cut.

  Ulu bio na knajp ka?

  Rzad ko by wam w tych miej scach, zewzgl du na brak cza su. Dla te go tetrud no wska za mi ja k kon kret n re -stau ra cj. Ale po nie wa bar dzo lu bikuch ni wo sk z pew no ci by a by toknajp ka ser wu j ca ta kie da nia. La temna pew no ogrd ki w Ryn ku.

  Je e li za mia sto, to

  Uwiel biam za rw no g ry jak i mo rze.Wic wa nie tam chcia bym sp dzawol ny czas.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Wy da je mi si, e Rze szw jest mia stembez piecz nym, w ka dym ra zie nie po tra fiwska za ta kich miejsc.

  Dra ni mnie

  Ludz kie za cho wa nia, za wi, za -

  zdro, pa zer no. Rw nie fasz idwu li co wo.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Na pew no przy da by si wy dzia me dy -cy ny na uni wer sy te cie, chcia bym te, abyw Rze szo wie by a ope ra. Mam na dzie je, eobec ne pra ce, kt re ma j roz wi za pro -ble my ko mu ni ka cyj ne, przy czy ni si dozmniej sze nia kor kw.

  Ma rz, e by Rze szw

  By w Pol sce do ce nia ny. Aby nie od bie ra -no go przez pry zmat po o e nia geo gra ficz -ne go, kt re w mo im od czu ciu jest za le t, anie wa d. Aby nie ko ja rzo no go z bie d czygor szym po zio mem y cia, bo sta ty sty kiwska zu j na co in ne go. Rze szw jestpik nym mia stem i chcia bym, aby roz wi jasi na dal w ta kim tem pie, jak obec nie. By -o by wiet nie, gdy by oso by wy kszta co nenie mu sia y szu ka za trud nie nia w in nychmia stach zwik sza jc tym sa mym ich po -ten cja. BG

  Ra do mir Sta sic ki, rzecz nik praw kon su men tw w Rze szo wie

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  dziewczyny z dru giej stro ny

  Marysia i Agnieszka - za klika dniabsolwentkipoonictwa naUniwersytecieRzeszowskim.Trzymamykciuki i yczymypowodzenia naegzaminie.

  dark

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K

  forum Czytelnikw

  17 867-22-37 od 11 do 14a.janik@terazrzeszow.pl

  dzi dy u ru je Anna Janik

 • wydarzenie 3Czwartek, 28 czerwca 2012 r.

  R E K L A M A

  Na cmen ta rzu Wil ko wy jatrwa mo der ni za cja ka pli cyi bu do wa spo pie lar nizwok.

  Prze bu do wa na ka pli ca b -d