Teraz Rzeszów 3.11.11

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszów 3.11.11

Text of Teraz Rzeszów 3.11.11

 • R E K L A M A

  R E K L A M A

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 3 LISTOPADA 2011, NR 43/2011

  JAK DOSZO DO TEGO, E ON ZDA EGZAMIN PO NOWEMU? CZYTAJ NA STRONACH:

  PRAWO JAZDY PO NOWEMU?NIE DA SI?... JA ZDAEM!!!

  6., 7., 8.

  R E K L A M A

  Zatacz z ogniemw Mam Talent

  W sobot Tomasz Piotrowskipowalczy o wystp w finale popularnego programu.

  10

 • opi nie2 Czwartek, 3 listopada 2011 r.

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Wa ci wie od cza sw IILO, cho z Rze szo wem

  zwi za ny je stem ro dzin nie ju od do daw na.

  Lu bi Rze szw, bo...

  Lu bi spo kj te go mia sta, trak tu j go jakta ki swj azyl, bo spo ro po dr u j. Wte dy -po ka dej eska pa dzie - za wsze cht nie wra -cam do Rze szo wa. Mia sto lu bi tak e dla te -go, e jest za dba ne i czy ste, a to jest je godu ym atu tem, bo czo wiek czu je si o nie -bo le piej w ta kim miej scu.

  Je li nie Rze szw, to

  Kra kw. Wy jazd na stu dia spra wi, e wdal szym ci gu je stem roz dar ty mi dzy ty midwo ma mia sta mi, std te spo ro cza su sp -dzam na dro dze kra jo wej nr 4. Jed nak je limia bym za miesz ka za gra ni c, to wy brpad by na So we ni!

  Ulu bio ne miej sca?

  Chy ba osie dle Miesz ka I. Ni by po o o nena ubo czu, ale do cen trum mo na doj w20 mi nut! Po za tym zu pe nie nie czu tu tajzgie ku du e go mia sta.

  Go ciom po ka zu j

  Cie szy mnie to, e w Rze szo wie mo nazna le co raz wi cej miejsc, kt ry mi mo napo chwa li si przed go mi. Ca kiem przy -jem ny mo e by spa cer od zam ku, ale jPod Kasz ta na mi, uli c 3 Ma ja do Ryn ku. Podro dze mo na jesz cze od wie dzi tra s pod -ziem n i Mu zeum Do bra no cek. Wte dy wi ze -ru nek mia sta jesz cze bar dziej zy sku je woczach przy jezd nych.

  Ulu bio na knajp ka?

  Kie dy by to Un der gro und i da lej lu bitam cza sem za gld n, szcze gl nie po zase zo nem ogrd ko wym na Ryn ku. Nie za -po mnia ne wspo mnie nia kon cer to we mamtak e z klu bu Pod Pal m

  Je e li za mia sto, to

  W Be skid Ni ski ser cu bli ski! Bez dwchzda, kie dy chcia bym tam osi! Kie dydo cie ram w oko li ce Du kli, Fo lu sza czy Bart -ne go by ska wicz nie si re ge ne ru j, jak to wg rach, mo e nie zbyt wy so kich, ale prze -pik nych, szcze gl nie la tem i je sie ni.

  - Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  Nie znam sta ty styk, ale Rze szw to bez -piecz ne mia sto. Cho za te naj nie bez piecz -niej sze miej sca ucho dz pew nie sta dio ny Sta -li i Re so vii. Szcze gl nie pod czas der bw.

  Dra ni mnie

  Na rze ka nie na wszyst ko i niewno sze nie ni cze -go od sie bie, jed nym so wem - mal kon tenc two- nie ste ty chy ba na sza ce cha na ro do wa.

  - Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Na pew no uspraw nie i m drych in we sty -cji wy ma ga ko mu ni ka cja. Po win no si tak ezwr ci wik sz uwa g na two rze nie tras icie ek ro we ro wych.

  - Ma rz, by Rze szw

  nie sta si mia stem ga le rii han dlo wych ihi per mar ke tw, a rze czy wi stym li de rem go -spo dar czym Pol ski po u dnio wo -wschod niej!Po za tym, nie ma my si cze go wsty dzi!

  ROZ MA WIA A EDY TA BA RAN

  Bar tosz Pi ziak, or ga ni za tor Pod kar pac kie go Ka lej do -sko pu Po dr ni cze go, pre zes Sto wa rzy sze nia PRO -TUR

  Te raz - ty go dnikbez pat nyAd res re dak cji

  (od dzia w Rze szo wie):ul. Kra szew skie go 2,

  35-016 Rze szw,tel.: 17 867 22 23

  re dak cja@te ra zrze szow.plRe dak tor pro wa dz cy

  Te raz Rze szw:Jo an na Bo ro wiec

  - za stp ca re dak to ra na czel ne gotel.: 17 867 22 27

  e -ma il: re dak cja@te ra zrze szow.plRe kla ma:

  Ewa Bo czak - kie row nik pro jek tutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e -ma il: re kla ma@te ra zrze szow.pl

  Druk:Me dia Re gio nal ne Sp. z o.o.,

  O. Kiel ce, Dru kar nia Tar no brzegul. Za ka do wa 50tel.: 15 851 31 00

  Wy daw ca ty go dni kw Te razMe dia Re gio nal ne sp. z o.o.

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.tel.: 22 463 07 00

  Pre zes za rz du: Jo an na Pil cic kaRed ak cja cen tral na ty go dni ka Te raz

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.Re dak tor na czel na:Ju sty na Duch now ska

  Na pod sta wie art. 25 ust. 1 pkt 1 b usta wyz dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim ipra wach po krew nych Me dia Re gio nal ne Sp. zo.o. za strze ga, e dal sze roz po wszech nia niema te ria w opu bli ko wa nych w Te raz Rze -szw jest za bro nio ne.

  ISSN 1899 2331

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  fo rum Czy tel ni kw

  17 867-22-37od 11 do 14a.ja nik@te ra zrze szow.pl

  dzi dy u ru je An na Ja nik

  mmrze szow.pl w te raz

  R E K L A M A

  k-13

  438

  PIOTR JA KU BOW SKI, pra cu je w bran y mo to ry za cyj nejTo mia sto nie ma pil niej szychwy dat kw? wi tecz ne ozdo -by to prze cie nie prio ry tet.Gru bo po nad p mi lio na z nabomb ki, dzwo necz ki i anio kito za du o i nie sy sza em, e -by in ne mia sta wo je wdz kiewy da wa y a ty le. Ja prze zna -czy bym te pie ni dze naor ga ni za cje im prez spor to -wych, kul tu ral nych. Ma my wco in we sto wa.

  PIE S

  ZA O

  PI NI

  A PU

  BLIC

  Z NA PIE SZA OPI NIA PU BLICZ NA

  EDY TA DZI DO, stu dent ka URWiem, e pew nie spo ro osbto kry ty ku je, ale na sze mia stowy gl da dzi ki tym ozdo bomtak pik nie, e nie a o wa a -bym ani zo tw ki. Rze szw otej po rze ro ku przy je da jogl da lu dzie z ca e go re gio -nu. Mo e to jest szan sa, e bysta si z cze go zna ny mi iprzy ci gn tu ry stw z ca ejPol ski?

  JA KUB BI JO, do rad ca kre dy to wy Oczy wi cie de ko ra cje bu du jkli mat i wi tecz n at mos fe r izga dzam si, e bez nich by o -by tro ch smut no. Ale ta kakwo ta to chy ba lek ka prze sa da.Za te pie ni dze ozdo bi li by mykil ka miast. Mo e roz sd niej by -o by za osz cz dzi cz tychpie ni dzy i wy da p niej naco in ne go?

  KA RO LI NA ZA JC, pie l gniar kaZwy ke mu rze szo wia ni no witrud no so bie na wet wy obra zita kie pie ni dze. A tym bar dziejto, e wy da je si je na wi -tecz ne ozdb ki. Ja bymude ko ro wa a tyl ko dep tak ici se cen trum i w ten spo sbtro ch ob ni y a t kwo t. Iwilk b dzie sy ty i owca ca a.

  An na Ja nik

  czy 700 tys. z z bu de tu mia sta na wi tecz ne ozdo by to do bry po mys?

  D. D

  ANEK

  (4)

  Po dy sku tuj o tym na mmrze szow.plWi cej na str. 4.

  TAK BD WYGLDAYWITECZNE DEKORACJE W RZESZOWIE @ukasz Byjo: Ciekawe, kiedysi rozpadn lub poami latarnie:P Ale i tak fajnie, e co bdzie,bo w takim Lublinie jestkoszmarnie. A przynajmniej dlamnie, bo ju si przyzwyczaiem,e w tym okresie s ozdoby.@Spryna: I to ju tyle? Sabooo@wqrzacz: Nie narzekajcie.adne miasto nie wyglda wwita tak adnie jak Rzeszw. Tomusi kosztowa, ale chyba wartejest swojej ceny@pan_kg: Ja tu widz nastpnydobry temat na wieczorowy FotoDay.@Cynamon i Wanilia: Zdjciakoszmarne, ale dekoracje cakiemok! Przynajmniej czu, e miastomyli o mieszkacach nie tylko wkategorii asfaltu :-D

  Wicej na str. 4.

  W RZESZOWIE BDZIE WICEJNOWYCH AUTOBUSW@Trafik: Najbardziej podoba misi zdanie cay czas producenci

  oferuj nam take pojazdytestowe. Moe MPK potrzebujetesterw? ;)@maciek: Z przewag dla diesli,miasto innowacji i tak w maymstopniu stawia na ekologi. Niema si, z czego cieszy :(@Mychas: Powiem wam tyle: wdzisiejszych czasach autobusy naON nie odbiegaj ekologi odautobusw na CNG. WystarczyEuro 5 czy EEV. A autobus na CNGjest sporo droszy. Jeli chodzi otesterw, to moesz zanie pismodo MPK z uwagami. Cho powiem,e MPK bardziej patrzy na kwestietechniczne ni wygld itp. Chcemytestowca jakiego. Osobiciezapraszam MAN-a i MercedesaCitaro K.@michalooo24: A ja uwaam, eprzydaoby si te kilka 15- i 18-metrowych do obsugi linii takichjak 0, 18, 19 w godzinach szczytu.@Tolek: Czy urzd miastazamierza zmieni dotychczasowenudne warszawskie barwy najakie nowe, innowacyjne?

  KM

  Ci, kt rzy s dz ici, kt rzy sta wia j za -rzu ty, ko czy li te sa mestu dia. A ja je stemzwy kym spor tow cem.Pa c te raz za po pu -lar no. B d si od -wo y wa, na wet doStras bur ga. Wiem, emnie unie win ni.

  Da wid Cy gan Ko stec ki, zna nybok ser, o wy ro ku s du ska zu j cymgo na 2,5 ro ku wi zie nia za kie ro wa -nie gru p prze stp cz

  Tre ner nas ostrze -ga, e Mo tor jest gro -ny w ata ku i mie li my,co ro bi. Cie sz si,e ko lej ny mecz gra myna ze ro w ty ach, ko le -dzy w przo dzie te faj -nie wy ko nu j swo je za -da nie. Wal ka o I li gjest jak naj bar dziejmo li wa. Do czu ba ta -be li nie ma da le ko.

  An driej Ni ka no wycz, sto per Re so vii,po me czu z Mo to rem Lu blin o trze ciejwy gra nej z rz du

  Ana

  cy ta ty ty go dnia

  Mylisz, e znasz Rzeszw odpodszewki? Sprawd si i we udzia w zabawie organizowanej na portaluwww.mmrzeszow.pl.

  Codziennie w trakcie trwania akcji na MM-cebdziemy publikowa jedn lub dwie zagadkizdjciowe (midzy godz. 12-12.30 lub/i 18-18.30). Specjalnie dla czytelnikw Terazki, wkady czwartek, zagadka najpierw zostanieopublikowania w gazecie.

  Waszym zadaniem bdzie odgadn, co zezdjcia zostao usunite lub dodane poprzez

  przerbk w programie graficznym. Zagadkibd dotyczy obiektw lub ich fragmentwna stae znajdujcych si w danym miejscu.

  Poprawna odpowied premiowana jest 1punktem. Na koniec zabawy nagrodzimy dwieosoby z najwiksz liczb punktw.

  Czas trwania akcji: 17 padziernika 20listopada. Regulamin dostpny jest w siedzibieredakcji. KM

  KATA

  RZYN

  A M

  ULAR

  Z

  Rzeszw bez tajemnic

  Sponsorem nagrd w konkursie Rzeszw bez tajemnicjest Kyoto Sushi Restaurant w Rzeszowie. Wiesz, czego brakuje na tym zdjciu? Poczekaj na pojawienie

  si zagadki na MM-ce i wpisz odpowied w komentarzach.

  Gosujmy na nasze lotniskoW ankiecie na temat zainteresowania nowymi poczeniami, prowadzonej przezlotnisko Charleroi pod Bruksel